Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/233

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cum ablata fuerint ab illis, qua: in echpfi reperta fuerur, utruncp i fpecie fua.relinquitur locus lunam a Sole med ius part. cc ix. ftrup. lvjii. Anomalia: ccvn.fcrup.vii. ad principiu annoru Chriftiinmedia nocflc ante Calend. lanuartj.Rurlusadhoc Chrifti principium funt Olymp. centum nonaginta tres, anni duo,dies cxcmi.s.qua:faciutannos ^Egyptiacos dcclxxv, dies xn.s.examinatimuerohorasxii.fcrup.vn.s. Similitera morte Alexandri ad natiuitate Chrifti fupputant annos’ JEgy* ptios cccxxm.dies cxxx.s.temporeapparente,exquiiite ue* ro horas xn.fcrup.xm i.Et a Cxlare ad Chriftu funt anni /E* gyptrjXLv.diesxn.in quo confentit utriufqj temporis ratio aequalis &apparentis.Cum igitur motus, qui has differentias temporucocernut,fubduxerimus Glocis Chrifti,fubrrahendo fingula fingulis,habebimus ad meridie primi diei menfis Heca tombaeonis prima: Olympiadis aequalem Luna: a Sole diftan* tiam,partiuxxxix.fcrup.xniii,Anomalia:part.xi,vr. feru. xx. Annorum Alexandri ad meridie primi dici menfis Thoth Luna a Sole part.cccx.fcrup.XLim. Anomalia: part. lxxx v, fcrup.XLi. Ac lulij Ca:faris ad medianotffe ante Calend.lanua ri) Luna i Sole part. c cc L.fcru.xxx ix. Anomalia: parr. x v 11. fcrup.Lviri.Omnia haec ad meridianuCracouienfcm. Quoni amFrucburgum.ubi plerunqj noftras habuimus obferuatiSes adoftialffolaefluui] pofita,huic fubeft mer idiano,ut nos Lu* nae Soliscjj defedtus utrobicp fimul obferuati docent,in quo eti am Dirrhachium Macedoniae, quae antiquitus Epidamnum uocata eft,continetur.

De fecunda Lunae differentia, & quam habeat rationem epicydus primus ad fecundum. Cap, vm.

Ic igitur Luna: motus aequales cu prima eius diffes rentiademonffrati funt.lnquirendu nobis iam eft, in qua fint ratione epicydus primus ad fecundu, ac utercp ad diftantiam centri terra:. Inuenitur aut ma xima.ut diximus,inmedijsquadraturisdifFerentia,quado Lu na diuiduaeft crefcens uel decrefcens, qua:ad feptemgradus,