Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/257

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

attribuentes hxc Aratxo illi philofopho inuentori, quxtamc nulla ratione polTunt coniungi. Nos ea concinnanda ac emen» danda fic rati (umus,cum pomerimus apogxi Solis apparente diametrum fcrup,primorum Xxxi. fecundorum xl. oportet enim aliquo modo maiorem nunc efle,quam ante Piolemxu, Lunx uero plenae uel noux}ac in fumma ablide fcrup.primonz xxx.umbrxquocp diametrum in tpfo illius tranfitu fcrupu. primorumixxx.fit trium quintaruconuenit enim paulo ma ioremipfisinefterationem,quam v.ad xm.fedut CL.ad cccc m.TotumueroSolem apogxumnon tegia Luna,nifiipfaha bueritdiftandam a terra Lxn.pardum,quarum quae ex centro tcrrx fuerit pars una.Hxc enim (ic pofita certa ratione cum ina ter fe,tum in exteris cohxrere uidentur,& apparentibus Solis & Luna: deliqutjs confentanea.Habcbimus fiquidem iuxta prg cedentem demonftradonem in partibus & Icrupulis, quibus qua* ex centro terrx pars una.qux eft k e , ipfam v o taliu feru. primorum xvn.fecundorum vnr.8C proptereaMR,utfcrup. primorum XLvi.fecundorum \.8Z idcirco o p,fcrup. primoru tL vj.fecundorum m.Et tota d l Kpart.jvr.c.Lxxix.SoIis apo-s gxi a terra di flantia,8C k m s axis umbrx panium ceux v.

De magnitudine horum trium fiderum,Solis,Lunx,

Terrx,ac inuicem comparatione, Cap. xx.

Roinde etiam manifeftum eft, qudd k l. eft decies odies in k D,&in ea ratione eft l d ad d c: Decies o^ dies autem l o efficit partes v. fcrup. xx vir. fere, quarum k e eft una,fiue ijuod s k ad k e,hoc eft cc, lxv partes ad una,eft ficut totius s k d partes m. cccc. xluii. ad ipfius d c partes fimiliter quinqj fcrup. xx vi r. propordona les enim funt& ipfx.hxc erit ratio diametrorum Solis & terr?. Quoniam uero globi in tripla funt ratione fuorum dimetienti um, cum ergo triplicauerimusquintuplam cum fcrup.xxvn. proueniut partes c lxii. minus odaua unius, cjbus Sol maior eft terreftri globo.Rurfus quoniam Lunx femidimedens feru. eft primorum xvn.fecundorum ix, quorum k e eft pars una.