Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/258

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Eftfy proptcrea terra? dimetiens ad Lunae dimetientem, ut fe* ptem ad duo,id eft tripla fefquialtera ratione,quae cum tripla* ta fuerit,oftendit ter & quadragies terram effe Luna maiorem minus o&aua parte Lunae,ac perinde etiam Sol maior erit Lu na feptiesmillies, minus lxii.

De diametro Solis apparente,8£ eius commu; talionibus* Cap. xxi, sa"! Voniam ueroexdem magnitudines remotiores ap parent minores ipfis propinquioribus, accidit pro* pterea Solem,Lunam Si umbram Terrac uariari,pe nesinxquales eoruma terradiftantias, nec minus quSm parallaxes.Qua: omnia ex pra:d i<flis facile difeernuntur ad quamcuncp aliam elongationem. Primum quidem in Sole id manifeftum cft.Cum enim demonftraucrimus,remotifsima ab eo terram effe partium jojaj.quarumquaiex cetroorbisan nuaereuolutionis joooo.ac in reliquo diametri partium <367 S. ^Dxima,Quibusigicurpartibus eft fumma abfis m.c.lxxix. quarum qua; ex centro terra: eft una,erit infima partium earun dem M.c.v.perinde ac media partium M.c.XLii.Cum igitur diuiferimus;00000. per M.c.Lxxix.habebimuspartes S4S. fubtendentesin orhogonio minimum angulum ferup. primo* rum n.fecundorum Lv.maximae commutationis qua: circa fio* rizonta contingir.Similiter diuifis millenis millibus per m.c. v mimima: diftantiae partes, proueniunt particula: pop.fubten* dentes angulum fcrup.prim.m.fecundorum vu.maximaecom mutationisinfima:abfidis.Oftenfum eft autem,quod dimeti* ens Solis fit part*v.fcrup.xxvn.quorum dimetiens terneeft pars una,quode^ in fumma abfide appareat ferup. primorum xxxi.fecundorum xlviii.Proportionales enimfuntpartes w.c.LXxix.adpartes v.ftrup.xxvu. atqj 200000. diametri circuli ad 914$*. quee fubtendnnt fcrup.primaxxxi.fecunda x l vi 1 i.Sequitur ut in minima diftatia partium m.c. v. fit feru. primorum xxxm.fecundorum Liin.Horumergo differen* tiafcrup.primorum eft n.fecundorum vi. Incer commutatio^