Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/267

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Dc numeratione parallaxis Solis 8C Luna:, Cap. xxv*

Odum quocp numerandiparallaxes Solis & Lung per Canonem breuiter exponemus. Siquidem per diftaniiam a ucrtice Solis uel Lunx duplicatam, ca piemus in tabula parallaxes occurrentes. Solis qde fimplicirer,Lunxucro inquatuorfuis limitibus ,& cum motu Lunx,(7ue eius a Sole di liantia duplicat a, fcrupula proportio* num priora,quibus cu accipiemus mriufcp cxcelTus primi SI ul timi terminu partes proportionales ad ix. quas a proxima fe* quente comutatioe femper auferemus,ac polleriores ei qux in pcnulrimo limite femper adijciemus,8C habebimus binas Lung parallaxes rctflificatas in apogxo Si pcrigxo,quas epicyclus mi nor auget ucl minuit.Deinde cu anomalia lunari capiemus uL lima fcrup.proportionu,quibuse differctia parallaxiu .pxime inuentaru fumemus etia partem proportionale,quam femper addemusparallaxiexaminata?priori,q in apogxo,8i prodibit paralaxis Luna? qua?fita„p loco SC tepore, ut in exemplo, Sint diftaiia? SueriicarLuna? ptes LtiK.mediusLunxmotuspart. xv.anomali£a?qta? partes c.VoIo ex his inuenire per Canone parallaxim lunare, duplico diftantixpartes,fiut cvm.qbus in Canone refpodent exceflus inter primu SL fecudu limite, ferup, primu unu,fecudaxLvm.parallaxisfecudi termini feru.prima XLii.fecuda L.parallaxistertii limitisfcru.L.fecuda xlix. Ex cclTustertq&qrtifcru.prima n. fecuda xLvi.qlingillatimno tabo.Motus Luna: duplicatus efficit gtes xxx.eu ipfo inucnio ferup. proportioni! priora qumcp,qbus accipio parte ,pportio nale ad LX.fum£#i primo exccffufcrup.fecuda ix. hccaufero fcru.xLii.fecudis L.comutationis,remanetfcrup.prima XLir* fecuda xl i.Similiif a fecudo cxcelTu cj erat feru. i i.fecud* xlvi pars proportionaliseflfcrup.fecund.xiin.qugapponofcrup, primis L.fecudis xLix.fecuda:c6mutatiois,fiutfcru.primai.r* fecuda xi i i.Haru uero parallaxiu differetia ell feru. v t u. fecun daxxxiuPoflha?c cu ptibus anomaliae? arque capio extrema fcrup.proportionu,qfunt xxx ii n.&p has accipio differentia ferup, vm.xxxi.pte ,pportionale,8Ceflfcrup.nu,fccunda l.