Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/298

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

consequentia,m reliqua ad pra:cedentia,acutriufcj) epicycfrj in» quam 8C planetsc paribus inuicem rcuolutionibus. Accidet pro pterea,utcuepicydium in fiimma ablide fuerit cccentri, Si pia» neta in perigaeo cpicyclrj ex oppolito,permutetur ad inuiccm in contrarias parieis,cum utcrcp tuum peregerit hemicyclium. At in quadrantibus utriscp mcdijs.utrumcpabfide fuam mediam habebit,Si tunc folii epicycli) diametros erit ad a b linea, ac rur fushisdimidiatis,ridaadeandeAB.Cjeteru annuens fempK abnuens,quaromnia ex ipforu motuu confequentia facile intcl liguntur.Hincetia demonftrabitur,quod fidus hoc motu com polito ,n5 deferibit circulu perfcdlum iuxta prifeoru fententiii Mathematicoru.diiTerctia infenfibili.Rcpetaturenim ide epi cycIiuinacetro.quodfitKL.acdefumpto quadrate circuli a g, in iplb G,epicydiu h i,& trifariam fcdla c d,fit cm triens, aequa* Iis ipfi a i,cone<fiamtu£pGC,r M,qutc fecent fe in o..Quonia igitur a G.circuferentia fimilis eft ex praclcripto h i circuferentisc, &angulusqirifubACG,redluseft.Redlusigitur& h gi angu* Ius.Et quiad Q,uerrice,funtetiaaequalcs,acquiangula funt igitur triangula,g i q_, Siq_c M,fcd Si a:qualtu lateru.aheru alteri. Quoiua g i bafis ponitor aequalis c m bafi,8i maior efi: fubten* fao_i ,ipliGQ., ficutetiao_M,ipfi ojc.Tota ergo t q_m maior efi: totaGQ.c SedFM,ML,Ac,co,funt inuicc aequales, Defcriptus ergo circulus in m centro per f l,ligna, ac perinde aequalis ipfi ab circulo fecabit i h linea. Eodem modo demo lirabitur exop pofito,acalteroquadratc.PlanetesigiturpaequaIes motus epi cyclij in cccentro,& ipfe in epicydio non deferibit circulu per* fe&um,(ed quali,quod erit demonftrandum.

Defcribatur modo in d cetro orbis terre annuus, qui fit n o, 6i extendatur i d R,infuper 8i p d s,parallelus ipfi c g, erit igitur jdk redta linea ueri motus plancta:,g c medtj Si aequalis, atep inRueruterra:apog£Cuadpfaneta,ins mediu. Angulus enim r d s,'fiue id p,eft utriufcp differentia inter aequale apparentccp motu,nempe inter a c c angulu & c d i.Qudd li loco a b eccentri caperemus ipfi aequale in d homocentru,qui deferat epicydiu, cuius qua: ex centro fuerit axjualis ipfi d c,in hoc ipfo quocp al lerum epicyclium.cuius dimetiens fit dimidiu ipfius cD.Moue