Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/304

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De alijs tribus recentius obferuatis arca Saturnum acronychijs. Cap, vi*

Vmautem fupputatfomotus Saturnia Ptolemaeo tradita haud parum difcrepet noftris temporibus, necj ftatim potuerit intelligi,in qua parte lateret er ror,coa<fti fumus nouas obferuationes adhibcre.e quibus iterum accepimus tres extremitates eius no&urnas. Pri mam anno Chriftiii.D.xt ni, tertio nonas Maij, hora una SC quinta ante mediu no<fti$,in qua repertus eft Saturnus in part. ccv.fcru.xxtm.Alteraeratanno Chrifti ji.rxx.tertioIdu? lulij in meridie, in partibus cci.xxii,{cru.xxv.Terciaquoqj anno eiufdcm m. d.xxvn.fexto Idus Otftobris.fex horis # du abusquintisamedianoftein vu. ferup,unius partis a cornu Arietis.Sunt igitur inter primam# fecundam anni/Egyptij fex,dies Lxx.lcrup.xxxm.lnqbus motus eft Saturnus iecun dum apparentiam part. lxx vii l.fcrup. i.A fecunda ad tertiam fimt anni iEgyptq fepte, dies lxxxix. ferup. xlvi.S motus ftellae apparens part. lxxx vi.fcrup. x l ii.Et medius motus in primo interuallo part. lxxv. ferup. xxxix.In fecundo part, Lxxxvin.fcrup.xxix.lgiturininquifitionefummae abfidis # cccentrotetis agendum eft primu,iuxta praeceptu Ptolemaei, ac fi ftellain fimplici cccentro moueretur.Quod quamuis non fufficiat,attame cominus addudri, facilius ad ueru guerrimus. Sit igitur ipfe circulus a b c,tanqua is,in quo planeta aequaliter moueatur,# fit in a figno primu acronychium,in b fecundu, in c tertium,# fufcipiaturiniplo centrum terrae,quod fito,cuico nectantur a d,b d,c D,atcp ex his una quaelibet extendatur in re* «ftam lineam ad oppofitas circumferentiae parteis, quemadmo dum cDE,#con/ungantur ae,b e. Quoniam igitur angulusB Dcdatus eft partium EXXXVi.fcrup.XLii.quarum ad centru duo redifunt CLxxx.Erit reliquus bdbangulus,part. xcm, ferup, x vi n.Sed quarum cccLX.funtduo re(fti,erit partium clxxx vr.fcrup. xxx vr.# b edfecundu b c circumferentiam part,lxxxviu,fcrup,xxix.Et reliquus igitur,quifubDBE