Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/342

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

dentes immobilem clTe terram,SC Mercurium in epicyclofuo magno moueri per ecccntrum,cum animaduerteret qudd unus ac fimplex eccemrus hifce apparentes fatisfacere non poflct,co ceflo etiam, qudd eccentrusipfein nonfuo,fedalienocetromo ucretur,coadii funt infupcradmittereeundcmeccetrum in alio quodam paruo circulo moueri cpicydum deferente,qualem cir ca Luna;eccentruadmittebant,adeofcg tribus exiftentibuscena tris,nempe eccentri deferentis epicydu altero parui circuli, 3C tertio eius (quem recentiorcs appellant a?quantem)circuli,duo bus prioribus praeteritis non nifi circa tcquantis centrum aequa !iterferricpicycliumconceflerunt,quoderata uero centro8C eius ratione,ac urriufcp prazexiftentibus centris alicnifsimum» Neqj uero alia ratione huius ftella: apparentia feruari pofle ra tifunt,ut diffuiius in conftruct.Pcolemaica declaratur. Vtaut & hoc ultimu fidus i detrahentium iniuria & occafionibus uin dicetur,pateatf^ non minus quam aliorum praecedentium eius aequalitas lub mobilitateterra:, afsignabimus etiam illi eccens tri eccentrum,pro eo quem opinabatur antiquitas epicyclum. Sed modo quodam diuerfo,qudm in Venere, 6t nihilo minus cpicyclium quoddam in ipfo eccentromoueatur, in quo ftella non fecundum circumferentiam,fed diametrum eius furfum de orfumcjj feratur,quod fieri poteft etiam ex aequalibus circulari bus motibus,uti fupra circa xquinodliorum prarcefsionem cft expofitum.Nec mirum,quoniam & Proclus in expolitione Ele mcntorumEuclidisfateturpluribusetiammotibus rctflam lis neam delcribi pofle,Quibus omnibus eius apparentia? demon ftrabuntur,fed ut apertius hypothefis accipiatur,fit orbis terrg magnus ab,centrum cius c, dimetiens a cb , in quo aflumptOD centro,inter b c ligna,Diftantia autem tertia: partis c d dcferis batur paruus circulus e f,ut fit in f maxima diftantia ab ipfo c, & in e minima. Ac fuper f cetro explicetur orbis Mercuri),q fit h r, deinde in i fummaabfide faiflo cerro luperaddat epicydiu quod planeta percurrat. Fiat h i orbis eccentri ecccntrus exiftes ecccntrepicyclus. Hoc modo expolita figura cadat ha?c omnia ex ordine in lineam retfta ah cedfk i LB,interim uero plane ta in Kjhocefl: in minima i centro diftantia,qua: eft k F,confti