Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/99

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


meridianus circulus eorum qui per ucrticem fune horizontis us nus exiftat. De angulo quoqj orientis iam fermo pra?cefsit, eu/ ius qui reliquus eft a recto,ipfe eft quem per uerticem horizon* tis quadrans circuli cum (ignifero oriete fufcipit.Supercft ergo de medi)s uidere (etftioibus,repetita fuperiori figura, circuli in* quam meridiani cum femicirculis (igniferi Si horizontis,&aftu maturquodlibct lignum (igniferi,inter meridiem Si ortum uef occafum, fitq$ G per quod a polo horizontis rdefcendat quadrans circuli FG H . Quonia eahora,totaAGBdatur circumferctia (igni feri inter meridianum Si horizontcm.SC A G perhypothefim:Similiter SdAFpropter al- titudinem meridiana A B datam,cum angu- B loipfo meridiano F A O , datur etiam F G per demonftrata fphaericorum, 8i reliqua a H,al titudo ipfius G cum angulo F G A , qua: qua:» rebamus.Harc deangulis Si fectiombus circa figniferuintranf» curlu a Ptolemaeo decerpfimus : ad generalem nos referentes triangulorum fpharricorumtraditionem,inqualiquis fefe ex» ercereuoluerit,pluresqudm quas modo exempiificando tratfta uimus utilitates per feipfum poterit inuenirc. De ortu Si occafu fiderum. Cap. x 111» D cotidianam quocn rcuolutionem pertinere ui* dentur ortus fiioccafus fiderum,non folumillifim- plices,de quibus modo diximus,fed quibus modis matutina uefpertinafp fiunt, quod quauis annuae re uolutionis cocurfu ea cotingunt, aptius tame hoc loco dicetur* Prifci Mathematici feparant ueros ab apparentibus. Verorum quidem matutinus, eft ortus fideris quando cum Sole fimul e* mergit.Occafus autem matutinus, quando oriente Sole fidus occidit,quod medio toto tempore matQunum dicebatur. At ue fpertinus ortus, quando Sole occumbente fidus emergit, Oc* cafus aute uefpertinus,cum Sole occidente fidus pariter occidit, quod medio quoqj tempore uefpertmum dicitur, utpote quod