Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/221

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


COMPENDIVM SAXONIS 203

hos Minoriterne i Roskilde, og forskelligt andet: alt dette har han sikkert fra den levende Folketradition. Hvad han fortæller om Erik Menvet (i hvis Historie han for en meget stor Del helt op- giver Aarbogsformen) og ligeledes om Christotfer II, er vistnok skrevet ud af hans egne Erindringer; han maa utvivlsomt personlig have oplevet disse Kongers Tid. Hans Beretninger om Christoffers Tid og det derpaa følgende Interregnum viser os ham igen afgjort som Jyde; det er særlig Begivenhederne i Jylland, han fæster sin Opmærksomhed paa, lige saa vist som den Sjællænder, der har skrevet Komplementet til hans Beretning i Continiiatio Chronicæ Sialandiæ, overvejende holder sig til Begivenhederne i den østlige Del af Riget. Det sidste, han beretter om, er Herredagen i Viborg 1342, og han maa vistnok være død snart derefter; hvor han nemlig i Valdemar Sejrs Historie taler om Erobringen af Estland, siger han, at dette Land er underlagt Danernes Herredømme usque in præsentem diem\ og ganske vist staar omtrent det samme i Annales Ryenses, men han kunde dog ikke godt have overført og bevaret denne Notits i sit eget Skrift, hvis Estland paa hans Tid var kommet bort fra Danmark; men dette skete i 1346. At han har været en gejstlig Mand, kan maaske den Omstændighed tyde paa, at han i Chronica Jutensis paa flere Steder viser en særlig Interesse for fratres minores, den eneste Munkeorden, han omtaler; ligeledes har han forskellige Vendinger i sit Sprog, som er hentede fra Vulgata; men aldeles bestemte Indicier for hans Stand synes dog ikke at foreligge.

Efter dette skal jeg nu gaa over til at gøre Rede for det Haandskriftgrundlag, hvorpaa denne Udgave er bygget.

Til Fastsættelsen af Texten i Compendium Saxonis har jeg kunnet benytte fire Haandskrifter.

1) D == Codex Bibliothecæ Universitatis Hauniensis, Ex Donatione Variorum, Num. 139, 4*°, raerabranaceus. Paa en foran indklistret Seddel staar der: Ex donatione Illustris- simi et Excellentissimi Comitis Christiani de Rantzau, Proregis Norvagiæ, An. MD.CC.XXXl. Paa Haandskriftets Fol. 3^' findes der (se nedenfor p. 222,26) denne Randnote: »Hic primo coniunguntur (tria) regna. D(anie). S(wecie). Nor(wegie)«, hvis Ophavsmand utvivl- somt har skrevet dette med Tanken paa Kalmarunionen ; Skriften her stammer fra en noget yngre Haand end den, der har skrevet selve Haandskriftet, men har dog i det væsentlige samme Charakter; man kan vistnok deraf slutte, hvad for øvrigt ogsaa alt andet i Haandskriftet tyder hen paa, at det maa være skrevet tidligst i

�� �