Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/493

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DVO CARMINA HISTORICA 475

Vor eneste virkelige Textkilde er den Afskrift af Digtet, som Superintendenten i Lund Mogens Madsen {Magnus Malthiæ) har indflettet i sit Skrift Series Regum Daniæ. Om denne Mand og hans Forfattervirksomhed henvises til H. Rørdams Afhandling i Monumenta Historiæ Danicæ, 2. Række, 2. Bind, S. 81 ff.; dér er ogsaa Digtet for første Gang ordentligt udgivet S. 123 ff,, baade med M. M.'s Indledningsord og hans (ret værdiløse) forklarende Slutningsbemærkninger, som det vilde være overflødigt at gentage her. R. har aftrykt Digtet efter Hovedhaandskriftet A, som findes i GI. kgl Samling N. 24i6, 4'°; dette Haandskrift er skrevet c. 1600, men ikke med M. M.'s egen Haand. Fra det stammer i første, andet eller tredje Led de 5 andre Afskrifter, som findes paa vort St. kgl. Bibliothek; den ældste er sikkert B = GI. kgl. Smig. 2447, ¥°, som har tilhørt Hans Gram ; Afskriveren har begaaet enkelte Skrivfejl, men desuden ogsaa (da visse Afvigelser ellers ikke vilde kunne forklares, eftersom A er skrevet overmaade tydeligt) tilladt sig nogle vilkaarlige Ændringer, som kun er unyttige eller fejlagtige Konjekturer. Baade B og A er benyttede (B vistnok som det op- rindelige Grundlag, A som Korrektiv) ved Afskriften C = Ny kgl. Smig. 2721, 4'°; de 3 øvrige (D = Kalis Smig. i20, 4'"; E= Thotts Smig. 788 Fol.; F — Ny kgl. Smig. 576 Fol.) udgaar vistnok nærmest fra C og er ganske betydningsløse. I A findes i Randen 3 op- lysende Noter og 2 Konjekturer tilskrevne i Randen med en anden Haand; efter hvad der siges i C, hvor disse Randbemærkninger senere er tilføjede efter A med en yngre Haand, skal disse Rand- noter i A stamme fra M. M. selv. B har optaget et Par af disse Noter, men med nogle Smaaafvigelser, hvoraf den ene (til Vers 16, 7) beror paa en slem Fejllæsning, idet A's feudum er blevet til foedus. — A er ogsaa blevet benyttet af Huitfeldt i Kvartudgaven, men han har begaaet flere Fejl; han har ogsaa optaget Randnoterne (paa den sidste nær), men i noget fri Omskrivning; feudum har ogsaa han forvansket, idet e kunde læses som a og d som o\ og det er da blevet til det ganske meningsløse favorem. (Pontanus citerer kun V. 13 og 18 efter Huitfeldt. Huitfeldts Folioudgave har mange grove Fejl.) — Af en Del af Versene har Reinhardt givet en overmaade fri (og ingenlunde fejlfri) Oversættelse i sit Skrift Valdemar Atterdag (Kbhvn. 1880) S. 48 ff.; en meget smuk Oversættelse af hele Digtet er givet af Ernst v. d. Recke i M. T. Rosenørns Skrift Greve Gert og Niels Ebbesøn (Kbhvn, 1901) S. 50 ff".

�� �