Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/14

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


4 SCRIPTORES HISTORIÆ DANTCÆ MINORES

skrift, men saaledes, at jeg har indesluttet dem i Parenthes og ved hvert enkelt Additamentum bemærket, til hvilken af de to af Arne adskilte Klasser det hører. Om en særlig Tilgift til Arnes Udgave, som findes S. 79 — 100, nemlig 2 Kapitler af Bertrand Tissiers Udgave af Exordium Magnum Cisterciensis Ordinis, skal jeg tale særlig paa vedkommende Steder i min Udgave. Det ene af disse to Kapitler udgiver jeg fuldstændigt i et senere Afsnit af denne Bog tillige med et andet, der fortsætter det og ligeledes vedrører dansk Historie.

Angaaende Skriftets Forfatter hævder Arne i Fortalen med Rette, at han har været en dansk Mand ^), og at han har været en Gejstlig; endvidere mener han at kunne slutte, at han maa være død omtrent ved Aar 1282, siden han ikke har ført sin Chronik ud over dette Aar; skulde det imidlertid være ham selv, der i sit Haandskrift har skrevet Aarstallene 1283 — 1307, maa han i ethvert Fald have tænkt sig (formodentlig fordi han var en gammel Mand) at ville afslutte sit Værk ved 1307 ^).

Saa vidt Arne. — Efter ham blev Skriftet paa ny udgivet af Jacob Langebek i S. R. D. Tom. II, p. 602—644. Langebeks Fortale til denne Udgave er i Hovedsagen et Optryk af Arnes Fortale, dog med nogle Tilføjelser. Saaledes bemærker han, at Thomas Bartholin i sine Antiquitates Danicæ p. 131 har anført integrum locum de rege Nicolao ex Chronica Sialandice, qiiæ in vetusta membrana exarata in Bibliotheca Academiæ Hafniensis publica asservatur, et quidem in Capsa Cypriani Ord. 3. in quarto; endvidere siger han, at Bartholin havde ladet tage en Afskrift af dette Haand- skrift og indføjet det i sine CoUectanea Tom. A; dette Bind gik imidlertid til Grunde ved den store Brand 1728, og ved samme Lejlighed brændte ogsaa selve Haandskriftet, hvorefter Afskriften var tagen. Til Arnes Formodning om, at Forfatteren af Chronica har været en Gejstlig, mener han at turde tilføje, at han maa have tilhørt Cistercienserordenen, eftersom han i sit Skrift viser saa stor Interesse for denne Orden og særlig for S. Bernhard af Clairvaux; og han formoder da, at han har hørt hjemme i et af


�^) I alt Fald har han været bosat i Danmai'k.

^) Det ses dog let, at de sidste Slutninger om Forfatterens mulige Dødsaar hviler paa et meget usikkert Grundlag; de havde kun kunnet drages med nogenlunde Sikkerhed, hvis det var Forfatterens eget Original- manuskript, man havde for sig; men Arne selv har jo fuldstændig rigtigt bemærket, at det ikke er Originalmanuskriptet, men en senere Afskrift deraf, selv om Afskriften maaske kun har været en Snes Aar eller lidt mere yngre end Originalen.