Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/164

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


154 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES


�FORORD.


�D.


�'et nu følgende Skrift, som handler om det jydske Cisterci- enserkloster Øm (Carainsula) og fortæller om dets Grundlæggelse og en Del af dets Historie, er overleveret til os i selve det Origi- nalhaandskrift, som sikkert har tilhørt Klostrets Archiv. Saa vidt jeg véd, haves der ingen bestemte Efterretninger om Haandskriftets Skæbne, enten det saa er kommet bort fra Archivet i den Tid, der fulgte efter Klostrets Nedlæggelse (o. 1560), eller maaske allerede tidligere; der kan være en vis Sandsynlighed for, at det en Tid har været i Arild Huitfeldts Besiddelse; men 1731 ejedes det af Grev Christian Rantzau, som i dette Aar skænkede det tillige med flere andre Haandskrifter til Universitetsbibliotheket. Dér findes det nu i Samlingen Ex donatione variorum, betegnet som No. 135 in 4'". Meddelelser om det, givne af Gerhard Schøning, findes i Indlednin- gen til den af Suhm besørgede Udgave af Skriftet i S. R. D. Tom. V. p. 231 f. ; Suhm selv har dertil knyttet en Række Bemærknin- ger, dels om Klostrets Navn, saaledes som det findes skrevet i for- skellige Dokumenter og paa andre Steder, dels om dets senere Hi- storie. Jeg har selv undersøgt Haandskriftet nøje og skal i Henhold hertil give de efterfølgende Oplysninger om dets Indhold og, saa vidt det kan gøres, om dets Tilblivelsesmaade ^).

Haandskriftet bestaar af 53 beskrevne Blade af Pergament, hvor- efter følger en Del tomme Blade.

1) Fol. 1 er et for sig staaende Enkeltblad, som vistnok først er indsat ved Indbindingen af Haandskriftet; paa dette Blads For- side har en yngre Haand fra XIV. eller snarest XV. Aarh. om- skrevet den første Side (fol. 2'") af det egentlige Haandskrift, fordi Skriften paa denne Side delvis var bleven beskadiget af Fugtighed 02 Smuds.


�') I det nedenfor omtalte Skrift af Buchwald tales der ogsaa om dette, særligt i Afsnittet »die Ueberlieferung« S. 8—11. Vore Iagttagelser stemmer i det væsentlige overens; med Hensyn til nogle mindrebetydende Afvigelser maa jeg efter fornyet Undersøgelse af Haandskriftet fastholde min Opfattelse.