Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/165

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


EXORDIVM MONASTERII CARÆ INSVLÆ 155

2) Herefter følger et Læg af 8 Blade (fol. 2 — 9), derpaa et lignende (fol. 10—17) og saa et, der kun har 7 Blade (fol. 18—24), idet Slutningsbladet, som har hængt sammen med fol. 18, er skaaret bort. Denne med manus prima skrevne Del af Haandskriftet indeholder (indtil fol. 24'", 3) den Text, der med Rette bærer Overskriften paa fol. 2'": Exordium monasterij quod dicitur cara insula og svarer til den Kapitelfortegnelse, som tillige med Skriftets Præfatio findes paa fol. 2. Den meget smukke Skrift, saavel som enkelte Ret- telser og Fejl, gør det sandsynligt, at Skriveren har haft en forud udarbejdet Kladde af Texten, som han har renskrevet. De mange indlagte Aktstykker har han (eller snarere Kladdens Forfatter, som utvivlsomt har været en af Klosterbrødrene) naturligvis afskrevet efter selve Originalerne i Klostrets Archiv; Skade er det, at han næsten overalt har udeladt deres Datering. Kladden er paabegyndt i 1207, men Renskriften, som den nu foreligger, kan ikke være af- sluttet før 1216 og er altsaa, da den sikkert er skrevet ud i eet Træk, vistnok først begyndt kort før det sidstnævnte Aar. Paa øverste el- ler nederste Rand af fol. 7'", 9^, 17'", 19 findes der med en anden Skrift af yngre Oprindelse nogle ulæselige eller uforstaaelige Smaa- noter, nogle af dem staaende paa Hovedet; de har aabenbart ikke det mindste med Texten at gøre, men er vel snarest at betragte blot som »Penneprøver« ( — en enkelt af dem lyder saaledes: pro- batio penne et non puelle). Paa fol. 22 staar der i Randen uden for cap. XXXV paa langs en tildels bortskaaren Note : (De fine vité) dbni fuenonis, og ligesaa paa fol. 23'" paa langs uden for Cap. XXXV (I) : noia abbatu q pfuert: det er blot Anvisninger for Rubricator eller Illuminator, som skulde rødmale Kapiteloverskrifterne. Lignende Anvisninger for ham med Hensyn til Anbringelsen af malede Ini- tialbogstaver findes ogsaa ellers, baade i denne Del af Haandskrif- tet og senere; fol. 25^, 1 har han glemt at male Initialet.

3) Fra fol. 24, 3 begynder en Række nye (jeg tror at kunne skelne 5 eller 6 forskellige) Hænder, som til forskellige Tider har fortsat Abbedhistorien (indtil c. 1320), først paa det af fol. 24, der var tilbage af det 3dje Læg, dernæst paa et nyt Læg. Dette 4de Læg har oprindelig omfattet 6 Blade, men de to forreste, (a) og (b), der skulde have staaet mellem de nuværende fol. 24 og fol. 25, og som har hængt sammen, (a) med det nuværende fol. 28 og (b) med fol. 27, er bortskaarne. Beskaffenheden af fol. 27, hvorom der skal tales nedenfor i Noterne, tyder paa, at dette Blad tidligere har været benyttet til at skrive noget andet paa, før det indføjedes i 4. Læg; muligvis har da det dermed oprindelig sammenhængende.