Pagina:Systema naturae 1735.djvu/6

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fuit in emendando quaedam difficultas


CLAVIS SYSTEMATIS SEXUALIS.


Flos eft plantarum gaudium.


-- - Sic planta propagat!


PUBLIC-F. Nuptix coram totum mundum vifibilem aperte celebran- tur. Flores unicuique vifibilesrfunt.


MONOCLINIA. Mariti & Uxores uno coderm- que Thalamo gaudent. Flores aones hermaphroditi u/nt, & flamina cum piftillis in rodtm /iOre.


DIFFINITAS. Mariti inter fe non cognati funt. Stamina nuwll fud parte onna- ta inter fefunt.


INDIFFERENTISMUS. Mariti nullam fubordinationem inter fe invicem obfcrvant. Stamina nullam accuratam pro- portionem longitudinis in- terc f invicem habent.


SUBORDINATIO. Mariti certi reliquis pr eferun- tur. Stamina duo femper reliquis bre- L vioraPfunt.


AFFINITAS. Mariti propinqui & cognati funt. Stamina coherent vel inter fe invicem aliqua fi~a parte , vel cum piftillo.


DICLINIA. a ik bis & xy.iv Le&us, Thalamus. Mariti feu femina diftin&is thalamis gaudent.------ - Flores mafculini velfeminini in eadem fpecie.


CLANDESTINAE. Nuptie clam inflituun- tur. Flores, oculis noflris nudis vix confpiciuntur.


r MONANDRIA. a IAI unicus, & dln maritus:. I. Maritus unicus in matrimonio. Stamen unicum in flore hermaphrodito. DIANDRIA. IL Mariti duo in eodem conjugio. Stamina duo in flore hermaphrodito. TRIANDRIA. III. Mariti tres in eodem conjugio. Stamina tria in flore hermaphrodite. TETRANDRIA. IV. Mariti quatuor in eodem conjugio. Stamina quatuor in eodem flare rcam frauu. Obf. Si Stamina z proxima breviora fnt, referatur ad Cl. 14. PENTANDRIA. V. Mariti quinque in eodem conjugio. Stamina qquinue in flore hermaphrodito. HEXANDRIA. VI. Mariti fex in eodem conjugio. Stamina fex in fore hermaphrodite. Obf. Si ex his Stamina z oppo/ita breviors, pertinet ad Cl. i y. HEPTANDRIA. VII. Mariti feptem in eodem conjugio. Stamina letem in flore eodem cam tpilillo. OCTANDRIA. � VIII. Mariti o&o in eodem thalamo cum fcmina. Stamina cto in eodem flore cum pijfillo. ENNEANDRIA. .IX. Mariti novem in eodem thalamo cum femina. St 'mina novem in flore hermnaprodito. DECANDRIA. X. Mariti decem in eodem conjugio. Stamina decem in eodem flore cum pifillo. DODECANDRIA. XI. Mariti duodecim in codem conjugio. Stamina duodecim in flore hermaphrodito. ICOSANDRIA. ab eaxo viginti & adv. XII. Mariti viginti communiter , itpe plures , raro pauciores. Stamina (non receptaculo) calicis lateri inteono adnata. POLYANDRIA. a maU& & div.. XIII. Mariti viginti & ultra in eodem cum femina thalamo. Staminaa aI f ad looo in eodem, cum pi/lillo, flore. DIDYNAMIA. a J,, bis, & dJJv ,c potentia. X IV. Mariti quatuor, quorum 2 longiores, & z breviorcs. Stamina quatuor , quorum z proxima longiorafint. TETRADYNAMIA. XV. Mariti fex , quorum 4 longiores in flore hermaphrodito. Stamina fex , quorum 4 longiora , z autem oppo/ita breviora. MONADELPHIA. a ,dv- unicus, & d?deAo' frater. XVI. Mariti , ut fratres , ex una bafi proveniunt. Stamina filamentis in unum corpus coalitaJfunt. DIADELPHIA. XVII. Mariti e duplici bafi, tamquam eduplici matre, oriuntur. Staminafilamentis in duo corpora connata funt. POLYADELPHIA. XV III. Mariti ex pluribus, quam duabus, matribus orti funt. Stamina fllamentis in tria, vel plura, corpora coalita. SYNGENESIA. a evy fimul, & ylvvnw generatio. XIX. Mariti cum genitalibus fcedus conflituerunt. Stamina antheris (raro flamentis) in cylindrum coalita. GYNANDRIA. a yvv,' femina , & div? maritus. XX. Mariti cum feminis monftrofe connati. Stamina pifillis (non receptaculo) infident. MONOECIA. a F c s unicus, & dao domus. XXI. Mares habitant cum fern. in eadem domo, fed diverfo thalamo. Flores mafculini & feminini in eadem planta funt. DIOECIA. XXII Mares & feminm habitant in diverfis thalamis & domiciliis. P Flres mafculin in diverfa planta , femininis nafuntur. POLYGAMIA. a a , & 3/,c9 Nuptiae. XXIII. Mariti cum uxoribus & innuptis cohabitant in diftin&is thai. Flores Hermaphrodit. & mafculini 1. femin. in eadem fpecie. I CRYPTOGAMIA. a r~var occultus,&.y.,N Nuptie. XXIV. I Nuptite clam celebrantur. Floront intra frutum, wv parvitate oculos nofros fubterfugiunt.


ORDINES a Feminis feu piftillis, ut claffes a Maribus feu flaminibus, defumuntur ; in Clafll Syngenefix autem a cateris parum differunt Ordines. e. gr. MONOGYNIA, Digynia, Trigynia, Tetragynia &c. ai yvv femina, prepofitis numeris grxcis �iv ,, rkl, 'r~ec, d o &c. &c. i. e. Piflillum i. 2. ;. 4. &c. Numerus hic piflilli defumitur a Bafi flyli; fi flylus autem deficiat, a numero Stigmatum calculus fit. MONOGAMIA conftat multis nuptiis, conjugia pura contrahentibus. i. e. multis flofculis faminibus & piflillis inflruttis. Flores ejufmodi maximam partem vulgb Compofiti dicuntur. POLYGAMIA. ubi thalami vere nuptorum difcum occupant, & ambitum cingunt thalami meretricum maritis deftitutarum , ut a maritis uxoratis fecundentur. i e.; ubiflofculi Hermaphroditi difcum occupant, & marginem cingunt flofculi feminini, flaminibus deflituti, idque triplici modo: .. SUPERFLUA dicitur, cum feminae maritate fertiles funt, ac familiam propagare queunt; adeo ut meretricum auxilium videatur fuperfluum. i. e. cum flores difci Hermaphroditi fligmate inflruuntur &femina proferunt , flares quoque feminini radium conflituentes fimiliterfemina ferunt. b. FRUSTRANEA dicitur, cum femina maritatx fertiles funt & fpeciem propagare queunt; Meretrices autem ob defe&um vulvae, veluti caftrate, imprxgnari nequeunt. i. e. cum flores difci Hermaphroditi figmate inflruuntur &femina proferunt , flofculi verb radium conflituentes, quum fligmate careant , femina proferre nequeunt. y. NECESSARIA dicitur, cam femina maritatxe, ob genitalium labem & vulva defe&um fteriles , familiam propagare nequeunt ; meretricibus autem a maritis feminarum fccundatis , uxorum locum fupplenti, bus , fobolemque late propagantibus. i. e. cum flores Hermaphroditi ob defetum fligmatis pifiilli , femina perficere nequeunt ; floribus autem femininis in radio femina perfet&a proferentibus.