Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Carpentoractensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Carpentoractensis (p. 147-150)

INSTRUMENTA AD ECCLESIAM CARPENTORATENSEM SPECTANTI As i. Caroli Provincia dr Burgundia regis privilegium Johanui episcopo Carpentoratensi concesum. IN nomine omnipotentis Dei Sc Salyacoris nostri Je* sii-Christi, Caroius divinæ providenti » clementia > rcx. Dignum est ut regalis majestas procerum suorum petitionibus opportuna præbcat beneficia, eorumque utilitatibus pietatis suæ provideat adminiculo, quati- iius eos nobilitando, erga siia reddat obsequia promptiores. Nunc igitur comperiat omnium fidelium siinctæ Dei ecclesix, nostrorum, præsentium scilicet Sc futurorum industria, quia Gerardus illustris comes nostris detulit obtutibus per Johannem Venerabilem Venda- censem episcopum, quod quasdam res nostras cx fisco fibi in beneficio pertinentes, ecclesiæ SUX sedis sanctæ Dei genitricis Mariæ > Sc eidem episcopo conferre de- buistemus. Nosque alsensum petitionis ejus præbentcs, falutaribus moniti institutis abnegare non contem- simus. Igitur una pro Dei amore, & pro luminar iis dc- dcfiæprædictæconcinnandis, clericorumque ejusdem sedis lervicntium alimoniis, COncedimus in ciyitare Car- pcntrads ecclesiam S. Antonii cum omni sisco > quaa- TtfWMJ Ib rum in præfata civitare habere videmur. Insiiper etiam conferimus totum ab integro fiscum ab Alfone rivo usque ad alium riVum, qui VOCatur Anesi : lia, Sc a Poio Marino usque in palude majore > omnia inter hxc ter- xninia consistentiade fisco, auæ nobis pertinere videntur : & in villa, qux dicitur Unango mansos quatuor Sc colonicas duas, Sc in valle Combrone juxta castrum Vcnnasca ecclefiam S. Petri cum siio preftyteratu > Sc fiscum quantum ibidem habere videmur cum ibi, quod & in omnibus proscriptis locis præfcnti tempore & future. Tradimus itaque atque transfundimus omnia ista (iipradicta, cum omnibus sibi peitincntiis, cum fervis Sc ancillis, campis, Ogglaus, vineis, prædiis, arboribus pomiferis « impomiferis, cum molendinis, aquis, aquarumque decursibus, ad prædictam Gnctx sedis ecclefiam, per deprecationem suprafati jam comi- tis > ut faciat ex his rebus quicquid elegerit vel voluerit. Sed pro firmitatis ftudio hOC nostrum pragmaticum fieri decrevimus, per quod censenres decernimus, ut jam memorata ecclesia praedictas res sub omni integritate perpetualiter retineat, faciatque ur paulo post insertum est. Et ur hxc nostræ corroborationis auctOri- tas firmior fore noscatur 9 bc diligentius conserverur > manu propria subter firmavimus, atque anuli nostri Tij r4s 1NSTR imprcflione coniignari præcepimus. Signum piiflimi do— j mini Caroli gloriosi regis. Grinu.cius regiæ dignitatis comerius recognovir. Datum xviii. cal. Aprilis anno propitio DOmino Jcsu-Christo, domini Caroli glori®- iiffimi regis XIII. indictione xi.Datum Vafione in Dci nomen feliciter. Anien. Editum eft apud Honoratum Bouche to.i.p.-jiq. sedin nonnullis corruptum. II. Charta fundationis capituli Carpent, ab Ajrardo episcopo hujus ecclefix. IN nomine Dei æterni & Sakacoris nostri Jefu- Christi, in caritatis dilectione Patris de Filii, l dc Spiricus-sancti, & in honore Dei genitricis Mariæ & præcipue S. Petri apostolorum principis, cunctorum- quc electorum Dei veneratione, Aeyrardus (edis Car- }>cnrraris humillimus in Christo episcopus. Si circa anctæ religionis cultum munificos nos cflc exhibemus, superna nos gratia muniri non dubitamus. Quam ob rem comperiar omnium Christi fidelium tam præsen- tium quam de futurorum solcrtia > quia prædictus venerabilis episcOpus cogitans qualiter in ecclesia S. Petri apostoli sedis Carpentoratensium sive Venchscen- sium clericos canonico more constitueret, qui in eadem ecclesia officia divina Deo rite persolverent, atque ex rebus cjustlem ecclesiæ… per quam quotidianum victum sumentes facilius celesti mercantur cibo perfrui, quod est verbum Dei> ut carnalis homo cibo refficiatur < terreno, & spiritalis pafcatur divinoalloquio, memorans illud apostoli dictum : altario deserviunt ex ab farto participentur. Nihil enim nequius quam postcflio- nes de dona a Christi fidelibus accipere, de pro anima** bus fidelium non laborare, de quia vix nemo sibi soli sufficit, ideo capitulorum folacium adhibendum est, uc magis ac magis apud Deum valeat deprecatio quam unius oratio. Quaproprcr ego in Christi nomine Aer- rardus jam dictus epilcopus divina favente clementia cum consilio de voluntate… huius provinciæ principis, nec ne fratris ejus Rethbaldi comitis, insiiper etiam domini Nectariis * Arelatensis archiepiscOpi, nec ne domni Pontii Aurasicensis episcopi> NartoldiAp- tcnfis ecclefix exigui episcopi pari voro de auxilio cons- tituimus, atque ordinamus in praefata sede Carpcntra— 1 rense seu Vcndstscense omnipotenti Deo, sanctæque Mariæ virginis, sanctiquc Petri apostoli atque fancti Sif- frcdi eximii confclToris ob eorum omnium honorem dc venerarionem canonicos sedecim quibus… tradimus atque condonamus ex rebus nostrx ecclesiæ illorum victui quotidiano in communia juxta canonicam auctoritatem ex decimis de villa quæ vocatur S. Eufemia unam medietatem, de dc ecclesia S. Petri quæ dicitur in yalle Cambraone… « rtatem*. Donamus etiam in villa qux nominatur Ulmido mansiim unum qui fuit Lupranno quondam, cum omnibus sibi perrincntiisj cedimus etiam in flayio Alsonc molendinos tres. Donamus etiam dc vineis planta… Carpentratis & villam Madazano JiOC sunt mediares x x. Cedimus vero ad ipfos canoni- COs quicquid in pofleflionibus tam vineis quam campis 1 cultis & incultis, auri de argenti, de omnibus rebus tam mObilibus quam immObilibus… cymiterio præ- dictæ ecclesiæ S. Petri atque S. Siffredi Conlatum est, vcl donacum Deo propitio in antea fuerit, totum & ab integro tradimus accpic transfundimus perpetualiter ad poflidendulik, puUa omni contradictione… * autem ante omnia de super omnia staruentes > atque ex auctoritate Dei Patris, de Filii ssdc Spiritus sancti præcipue promulgantes devitamus, ut nulli liceat succcflbrum nostrorum tamcpiscOporum quam principum » vel cu- jusVis ordinis potcstitis sit, siVe ecclesiastica feu laicalis potestas, magnæ paryæquc fuerit persona, qui in su- pradicto canonicorum numero sedecim quemquam addere, nec minuere præsumatobnixe devicanres. Caasuirtlus ut fi quis in hac communia largire siVe ac- UME N TA l comodarc amplius voluerit* hoc Dei rcmuneritione ac sua : beneficientiæ liberam tribuimus facultatem, ccrtil- sime credentes a retri * ♦… illam recompensationem mercedis recipi quam nec oculus vidit nec auris audivit, nec in cor hominls ascendit, quam praparavit Deus his qui diligunt eum. Quicuinquc autem ex hac nostra sta- tuca… quod nequiter agi voluerit… sed primirua iram Omnipotentis Dei incurrat, fanctxquc Dei genitricis Mariæ, omnium celcstium virtutum, necne beati Petri regni colorum clavigeri sanctione Siffredi Christi confestbris omniumve sstnctorum maledictionibus sub- jaceant, sirque p.irs eorum cum Juda domini proditore, cum eis quoque qui dixerunt Domino Deo : Recede a nobis de scientiam viarum tuarum nolumus. Fiat eisficut Zeb & Zebie & Salmana & omnibus principibus eorum 1 qui dixerunt’Hereditate poflideamussanilttarium Dei.Deus meus pone illos ut rotam & ficut ftipulam ante faciem ventii ficut ignis qui comburit filvam, & ficut flaInma comburens montes, ita persequeris illos in tempeflate tua & in ira tua conturbes eos. Dentur etiam ultione, de submer- gantur in inferni basatro, ficut demerfit Pharaocum exercitu siio in mari rubro, sincque anathcni itis vinculo conligati, atque percufli a Dea Patre de Domino JesibChristo Filio ejus de Spiritui simcto, de nostra a Deo collata potestate, de omnium episcoporum clericorum quoque incerdlctione, quorum nomina subter scri- bcrc de manibus firmare curaVimus pro omni firmicata atque stabilirare hxc conscriptio mbnexa. Acta hxc charra apud sedem Carpcncracensem, anno incarnationis Dominicæ dcccclxxxii. indictione x. cal. Mare. J regnante Chuonrado rege Alamannorum sive Provinciarum in Christo feliciter. Signum Ærraxdi episcopi

? |ui hoc conscriptum scribere de firmare rogavit manu ua roborata atque firmata. Addimus etiam in communia fuprascripta, de synodo quæ nobis peniner in Omnibus tertiam… ficucsupra infertum est obnixe sta « tuenres in perpetuum… Scriptum per manus Nartoldi episcopi feliciten I I I. Raimundus comes Tolofa recognofcit Raimundo Car- pentoratensi episcopo, forum alia, multa que dona addit. R. comes Tolosie, dux Narbonæ, nurchio Pro- yincix, de consilio baronum nostrorum, per mc dc fratrem meum Ildefonsum, recognosco tibi Raimundo Carpentoracensi episcopo forum, quod in civi* < tate tua Carpentoracensi ab antiquis temporibus fuit de 2 adhuc est, de omniaquæ ex foro proveniunt ad jus epit copi pertinere. Er hoc recognOsocns concedo de laudo per me de per fratrem meum, ipfum sOrum de omnia quæ ex foro proveniunt, tibi de luccelsoribus ruis. Dono etiam per me de per fratrem ribi & succcstbribuS tuis, auOa in nullo castro, vel villa, vel aliquo loco, aliquod forum prætcr tuum constituatur, vel constitu- tum habeatur, in tota terra illa, quæ co tinetur ab Oneza fluvio, usquc ad SOrcrium alterum fluVium j dc sicut anrcccflbrcs tui multis retrO temporibus tempore antecestorum mcOrum melius habuerunt, ita tu de tui fuccestOres habeatis de pOstideatis. Et fi aliquis vel aliqua COntra praescriptam recOgnitionem vel dOnationem venire VOlucrit, ego & frarcr meus, de omnes succcs- sores nOstri, tibi de succeflbribus tuis adjurorc ; ac de- fenscres fideliter & sine inganno scmper erimus. Promitto etiam quOd dOininOS homines de MOntilio lcsi Aimtuam quam auferunt, tibi reddere faciam, sicul testcs tui in curia patris mei Ildcfonsi, in placito coram multis sapientibus de judicibus juraVerunt. Præcerea promitto quod in civitate tua, in tcnemencO ciVitaris 9 currem vel aliquam munitionem conrra tuam vel tuarum succestbrum Voluntatem nunquam fieri pennittamj & fi aliquis Vcl aliqua facere VOluerit, ego & frater meus, & Omnes succcflbrcs nOstri, cibi &cmnibu$ fuc* < ? eflbribus ruis adjutores ac dcfcnfOres fideliter de fine ingaunO sempcr erimus. Promitto cciam quod ficuc cgQ ECCLESIÆ CAB hæescripca recognosco de laudo > ita cum oportuerit j aut tibi vel tuis succestbribus justum fuerit, fratrem meum recognoscere integre & laudare ac renere facianu Et ut hæc tibi & succestbribus tuis firmiter teneantur^ inandaco meo juravere Wil. cimus de Sabrano, Guirau- dus Amicus frater ejus, R i canus de Insula » Malis sanguis. Ego Hugo de Braucio*omncs istaspræscripras con- venriOnes vel donationes tibi & succenbribus tuis fir- Inirer obsciVari in fide mca. promitto. Ego Bermundus dc Posthcras limilitcr. Hxc (tonatio sive conventio facta fiiic api d Pontem de Vidurna, præsentibus supra dictis. Postea vero apud Carpentorstcum hanc ipsam donationem siVe COnVentionem praedictus comes per se& per fratrem suum laudavit episcopo, in przscntia canoni* eorum, & aliorum prudentium virorum, scilicet Petri Maureg, G. Sacristx, G Garufle ff. Constancii P. de j Samna* P. Ricardi. B. Vafionensis episcopi, G. Lau- gerii Avinionensis. R. S. Mauritii. P. Bermundi migis* tri Raudulphi. S. Ægidii, qui hanc carram mandato comitis dictavit. Actum est hoc mclv. ANno Mcilx. tertio idus Januarii, eidem episc opo Raimundo R. dux Narbonx reddit cistrum <|uod Nendesci* vocatur, cum omnibus pertinentiis fuiSjV idclicer castrum de Baucio, cum villa S. Desiderii » & castrum de Mala-morre, cum villa S.Felicis 5 retinet tamen sibi & siiis & fratri suo calvacatus in omnibus prædictis castris & villis, & albergum in castro de Baucio, & in villa S. Desiderii > & in castro de Mala- mOrte, & in villa S. Felicis •, accepit etiam aprædicto episcopo duo millia solidos Melgorienses novæ monetæ. C Hæc facta sunt coram multis cestibus>inter quos Pontius præpositus Uricensis. IV. Raimundo de Bariolis episcopo Caroentoratensi ho- minium proflitum a dominis de Fenafca. NOtum si otnnibus, quod anno Domini mccLxih. scilicet xtv. caL Decembris, dominus Raimundus D— Bargiolis Dci gratia episcopus Carpentorate. sis accedens ad castrum de Venasca, tecit poni vexillum Carpentoratensis ecclesiæ in pratentia dominorum & plurium hOminum ejusdem castri siiper portale quod est prope eccleliam B. Marix, & ipsa eadem die domini de Venasca > scilicet dominus Rostagnus de Venasca, Pe— I trus de Turre-veteri, Guillelmus de Turre-veteri, Rai- mundus Latii, Bertrandus de Podio — rotundo, Gau- fredus de Venafra, &c. confesti fuerunt, & recognoVe- runt dicto domino episcopo, nomine Carpentorarenlis ecclesiæ stipulanti, quOci ipn habent & tenent dominium quod habent in castro de Venasca, & ipsum castrum & territorium ejusdem castri, & quicauid habent in castro de Bauceio de in ecclefia S.Defderii, de in castro de Mala-morte, & in tenemcnco S. Felicis » de in territoriis & districtu eorumdem locorum, ab ipsi) domino episcopo nomine ecclesiæ CarpentOracensis » confirenrci dc recOgnofcentes quod pro prædictis omnibus debeant domini de Venasca in mutatione cujuflibec episcopi Carpcntoratensis jurare fidelitatem ipsi domino episc opo, nomine ecclesix sijpradictz, de incontinenti su— 1 pradicti domini de Venasca pro prædictis omnibus, eidem domino Raimundo episcopo Carpentoratensi su- E^ctO tactis corporaliter sacrOsiinctis Dci evangcliis ratem juraverunt. Actum fuit hoc apud Venascam in ecclesia præfencibus testibus Raimundo de Viasone, dcc. V. Littera Fratrum Minorum summo pontifici in gratiam Berengarii episcopi Carpentoratensis. SAnctistimO ac beatiflimo patri in Christo domino Clementi diyina providenre clementia sacrosanctae Romanæ ac univcrCilis ecclesix siinnn. pontifici, humi- lis conventus Fratrum Minorum deMonuliis^cumomni PENTORATENSI5. 14, l humilitare ac reverentia devotiffinu pedum oscula beatorum. Atcstanrc veritate primaria, qui in hoc mundo teftimoniUm perhibuit veritati » invitem sic charitaris debemus tenert Vinculum indiflblubile, ur meritum Virtuti accrescat i claudatur ria Vitiis, de detur moribus disciplina. Et cum intellexerimus opinionem bonam reverendi patris nostri in Christo domini Berengarii Dci gratia Carpentoratensis episcopi apud vcstræ bea- titudinis clementiam qui bufd.un Objectis critninibusob- fufcari, pro beneficiis acceptis vicem fibi rependimus gradolanij videlicet quod idem dominus episcopus fe naber, & habuit laudabiliter de honeste, de eccleliam fibi commistam rexit, & regit in spiritalibus de tcmpdralibuS utiliter de prudenter, # quod sic maniscstius taliter vilic existcns SUX ecclesiæ canonicus, quod omnes alii in eum 1 duxerunt vota siu Unanimitc^ut pastoris officio fungeretur : nunc autem principaliores astistunr sibi fiVOrabi- les, benevoli & attenti : pauperibus etiam præcipUe sibi committis est beneficus : etiam ut audivimus a peifenis fide dignis plusquam x. millia librarum dimisirsuo populo de ofFensis j multa txjna confert religiosis) pacenl semper habere deiiderar cum s. bditis j humilicafeni fervat cum omnibus, prout decet. Iis moti omnibus supplicamus itaque vestræ affluentiæ bonitatis 9 uc dictum domnum episcopum » quem ab objectis crimU nibus credimus innocentem, habere dignemini ves- træ graciz commendatum, uc excusiicus ab omnibus iiobis reddatur uberior, de’per longos dies Vcstrx in fui officio serviat Gnctkati. Alma Trinitas unus Deus per- sonam vestram beatistimam conserret incolumem per tempora longiora. Datum MonciliiS anno Domini McccYxx. xv. cal. Maii. V I. Hominium folium Berengario episcopo Carpento- ratensi a Raymundo de Agouto IN nomine Domini, amen. Anno incarnationis ejusdem McCcxii. die tertia mensis Maii >nocum sit dcct In pratentia reverendi in Christojpatris domini Bereng., Dei gratia Carpefttoractensis epilcopi>vir nobilis Ray— — mundus de Agouto dominus de Tritis, de castri de For- calqucriO, & castri de Muris Carpentoractensis dicrce- fis, dixit ad eum perVcnifTc castrum de Muris przdic- tuni cum jurisdictione omnimoda de pertinentiis sijis> pro quo tenetur eidem domino ep fcopo nomine Car- pentoractcnsis ecclesiæ facere rccognitlOncm, ficut pra> decestores fui hactenus facere cOnsucVctunc : qui quidem dominus episcopus respondens eidem nobili dixic sc Fore paratum recipere recognitionem debitam nomine fupradictx ecclesiæ, de incontinenti prædictus nobilis prarstito per eundem de recepto per ipsum domnum episcopum corporali primitus juramento, quod ipte erit bonus de fidelis dicto domno episcopo de eccle- uæ Carpentoractensi prædictæ, flexis genibus de plosis manibus infra manus dicti domni epiicopi existendo, præsentibus me notario de testibus infraferiptis recOg- novit eidem domino episcopo præfenti de recipienti nomine ecclesiæ siipradictx. Cc tenere de poffidere dictum castrum, de ejus territorium de districtum cum siiii juribus de pertinentiis > de omnimoda jurisdictione sub dominio & fcnliOria dicti domni episcopi nomineec- clesix supradictæ, de qucmcumauc episcopum Carpen- toracteniem in sua creatione epiicOpali m primo adventu siioad castrum de Muris habere postc vexillum suum, vel senhoriam in sigr.um ftii dominii) de ecclesiæ supra* dictæ ponere in turri, fi : u fortalirio dicti castri j &. dictus domnus episcOpuS dictam recognitionem recepit, ipsum nobilem ad pacis osculum admittendo proniific ipsum nobilem dcfFendere in quantum dominus siium Vaflallum dcfFendere renetur de jure : quitus sic factis dictus nobilis dixit de protcstarus fuit sc nclle astringere nec suos in posterum succestores ad dictam recx> gnitionem, nec ad alia per eum facta, nifi fi de in quan~ tum de consuecudinc vel de jure 9 de fui rrædeccuGrH tiij iso r N S T R t hactenus facer ecOrtfu crerunt & facere tenebantur. Dictus vero domnus episcOpus dixit & protestatus fuit quod non intendit sibi ncc dictz ecclehæ aliquod praejudicium generari, si dictus nobilis ad dictam recognitionem faciendam > vel ad alia de præmiflis aliter teneretur 9 & fui prædccestorcs renebantur, & de prædictis prædictus nobilis periit sibi fieri publicum instrumentum per Bcrtrandum Alazardi notarium publicum. Ao tum hoc fuit Carpentoractc in domo cpiicopali. Tcstcs ad hæc przfcntcs fuerunt venerabilis vir dominus Is- nardus de Pontevet prior monasterii Artccellfc, nobilis dominus Fulco de Pontevcz miles, dominus dicti loci, dominus Syfrcdus Comparati jurispcritus de Carpento racte, domnus I Gurdus de Carumbo prior de Gardan, Raimundus de Muris, Domiccllus de Muris, Girau- dus Corvi dominus in parte Albaniani, Bertrandus Alasordi notarius, & ego Johannes Mayorgas notarius publicus auctor irate regia in comitatibus Provinciae dC Forcalquerii>& ubique per totum Romanum imperium auctoritate imperiali, qui ad requi(itionem dicti nubilis hoc publicum instrumcntum rogatus scripfi. VIL Clementis papa VIL confirmatio fundationis beata Maria Magdalena Carpentoratensis. CLimens episcopus servus ferrorum Dei, dilecto filio officiali Avcnionensi salutem & apostolicam <- benedictionem. Quæ ad Dei laudem fuique cultus augmentum pia Christi fidelium largitione kint facta > uc illibata ferventur, decet gratiis & præfidiis apostolicii confoveri. Exhibita si quidem nobis nuper pro parte dilectarum nobis in Christo filiarum abbatiilæ & conventus monasterii sanctz Mariæ Magdalenx Carpen- toratensis ordinis (ancti Benedicti petitio continebar, quod Olim quondam Johannes Blanqui domicellus condens de bonis suis in sua ultima voluntate testamentum, in eodem testamenco pro constructione & fundatione unius monasterii monialium in loco de Montiliis Car* pentoratensis diocesis construendo & fundando, & & pro dote abbariflæ & monialium ibidem instituendarum, omnia bona siia mobilia & immobilia quæ tunc £ obtinebat tempore fui decestus > ubilibet obtineret, dedit de legavit > de per executorem fui dicti testamenti bona hujufinodi pro constructionc & fundatione dicti monasterii in eodem loco, ac dote hujusmodi przcipue* & ordinavit realitcr affignaxi > de deinde præfacojo- hannc vita functo, quondam Arulliani domicellus, qui 3’usdem testamenti per dictum Johannem in solidum cputatus fuerat*, bona prædicta pro constructione & fundatione dicti monasterii, in ipib loco & dote prædictis, juxta præcepcum de ordinationem hujusmodi icalitcr aflignavic > & stxbfcqucnter ipsum monasterium MENTA l in loco praedicto constructum extitit pariter & fundatum j ac abbati sta & moniales ibidem fuerunt canonice instituta* : de demum ex cerris causis rationabilibus loco prædicti monasterii monasterium B. Mariæ Mag- dalenx prædictum aliud in civitate Carpencoratensi, dc licentia feclis apostolicæ constructum de fundarum, ac dicta abbarista de conventus ad illud tranilarx & in eo lr.uratx fuerunt. Cum aurem, ficut eadem petitio subjungebat, inter cetera bona prædicta nonnulli census dc redditus de proventus ac scrvitia per nonnullos em- phirhcoras pro nonnullis domibus, hospitiis & pOstcP uonibus in civitate nostra Avenionensi consistcntibus eidem Johanni dum viveret debitis, de adeum justo titulo pertinentibus per dictum executorem pro constru- l ctione > fundatione de dote hujusmodi a/lignata fuerunt, acemphitheotx prcdicti, licet eidem Johanni dum viveret recognoverunt fc debere, eisdem abbati Hic de conventui folvere indebite cnntradicanc, dictaque abbatis- sa de conventus in tranflatione de mutatione earumhu- jusmodi dicti testamenti, de nonnulla alia instrumcn- ta perdiderunt & scripturas > propter quod de donatione de legaro de bonis prædictis per dictum Johan- nem j ut promittitur, eis tactis docere non postimt, pro parte earumdem abbatiflæ de conventus nobis extitic humiliter siwplicarum, quatenus affignationem hu- jufmOdi confirmare, de cum dictus Johannes nullii sibi relictis hæredibus migraverit ab hac luce, de bona prædicta ad eas secundum præmifla, vel ad nos, vel ad cameram apostolicam debeant pertinere, quatenus bona ipia, si de in quantum ad nos de cameram praedicatam pertinent, eis dare de concedere, de aliter eis in præmiflis providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur hujusmodi supplicationibus incunaci, discretioni ruz per apostolica scripta mahdamus 9 qua. tenus affignationem praedictam confirmare, ac cenlus, reditus de proventus > ac servitia hujusmodi per dictoS emphyteotas, pro hujusmodi domibus, hofpitiis de pos- seffiontbus, eidem Johanni dum viveret debita 9 de ad eum dum viveret quomodolibec pertinentia, uc praemittitur, astignata, si & in quantum ad nos de cameram prædictam pertineant, eidem abbatistx & conventui 3 ac monasterio de suis soccestbribus in perpetuum dare, & concedere, & realirer astignare auctoritate iios- cra procures j faciens eidem æbbatistx de conventui, vcl carum procuratoribus pro eisdem hujusinodi censibus> rcdditious, prorentibus de fervidis eadem auctoritate integre respondere, contradictores per censuram eccle- fiasticam appellatione postpofita compescendo, non ob- ftantibus h aliquibus communiter vel diyisini a sede apostolica sit indultum, quod interdici, suspendi dc excommunicari non poflintpcr litteras apostolicas, non facientes plenam & exprestam, ac de verbo ad verbum de induito hujusinodi mentionem. Datum AyenioIU cal. Junii > pontificatus aostri ænno seciuido.