Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Vasionensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Vasionensis (p. 151-154)

ECCL ES IÆ VASI O NENS IS. i5i INSTRUMENTA QUÆ AD ECCLESIAM VASIONENSEM SPECTANT. I. Charta Petri Vasensis episcopi pro sanfifo Pi&ore. I N sanctæ Ac individuæ Trinitatis nomine, ego Petrus Raimbaldi filius, Deique gratia permittente Vascnsis ecclesix episcopus > & : canonici mei Videntes, hoc seculum ad occasum tendere » Ac scientes post mortem nihil boni nihilque mali quemquam poffe peragere, sed fecundum quod in hoc seculo operatus est, ycI vi* tam perennem & gloriam sempiternam in cœlis accipere aut in inferno perpetuas pernas sustinere, tremis- cimus. Sed rursiIm benigna sanctz scriprurz exhortatione confortamur, quæ licut aquam ignem extinguere, ita dicit eleemosinam f efle peccatum ex toto delere. Viventes ergo & bene in nostra memoria permanentes dignum ducimus benefacere anitnabus nostris debere, Ac non solum exutos corpore, verum etiam in carne adhuc permanentes, Dei fideles nostros amicos quoque acceptare, qui nobis in hoc feculo suis orationibus debeant succurrere & in futuro. Inspiranre itaque clementia di- viia, pro emendatione morum nostrorum, remiffioneque omnium peccatorum, Ac pro anhnabus parentum nostrorum, omniumque fidelium defunctorum, donamus & reddimus altari quod est consecratum in honore sancti Victoris martiris, & sinctæ Marix fem per virginis, in nonasterio Maffilienii, monachisque tam prælenri- bus quamque futuris ejusdem loci » videlicet abbatiolam fanctl Victoris & lancti Petri, quorum ecclesia vifk est efle fica in episcopatu jam dicto Vascnfi, & in loco qui nominari solet Grafcllo > cum omnibus ecclesiis luis quæ ibi Ac fact e erunt, Ac cum omni honore quem habet Ac accaptabit Sc recuperabit. Ego Petrus jam dictus Vasensis urbis episcopus & canonici mei o præfcrip- tam siincti Victoris Ac lincti Petri ecclesiam in loco Grasollo fundatam, cum omnibus ecclesiis quæ ibi sunt Ac factx erunt > Sc cum omnibus quas habet rebus > Ac accaptabit Ac recuperabit, donavimus ex integro præ-1 scripto akari COnscCratO in honore sancti VictOris, san- ctxque Marix semper virginis in monasterio Mastilien- fi, & habitatoribus ejusdem monasterii tam præscnti- bus quamque futuris *, ea scilicct ratione ut omnia supra taxata, sibique concefla vel concedenda in perpetuum ipsi sine ulla inquietudine alicujus perfonz posti- deant. Hanc aurem donationis fixe guirpidonis carni- lam scribi f rarcepimus, manibusque propriis roborandam decrevimus, alios quoque ut firmarent rogavimus. Si quis vero eam annullare vel in aliquo impugnare præ- sumpserit, non valeat vindicare quod voluit, sed iram omnipotentis Dei incurrat. Ac omnes maledictiones qux in novo Ac in veteri testamento scriptæ sunt/uper cum cadant, nisi digna fatisfactione emendaverit. Acta anno ineam. Domini m li x. I I. Fundatio capellania in ecclesia Vafionensi a Raimundo episcopo. ANno Domini incarnationis 1319. videlicet 1. dic mensis Januarii nos Raimunduspennistione divu * na Vasionensis episcopus. Ad Vafionensem ecclesiam, cui licet immeriti difponente Deo præfidemus, mentis r.ostrx oculos dirigentes, ac etiam attendentes ex ea ab « tatis nostræ primordiis nutrimenta fere cuncta suscc- pifle, quodque illi magis tenemur obnoxii, a qua plura nobis beneficia obvenerunt > Ac dcliderabiliccr affectantes in ea cultum diVini numinis augme< tari, præfer- tim per summum ac magnificum corporis Sc sanguinis Dominici (aeramentum, quod viventes dirigat ac anu mabus fidelium defunctorum ad expi tionem pIoficiat peccatorum : Vasionensi capitulo ad infrafCnpta (pccia- litei convocato in quo præsentes erant venerabiles Ac dist : reti viri domini Guillelmus de Serinhano præposi- tus, Ricinus de Ajuriminione archidiaconus, Artau* > dus de Bellomonte saCiista, Faraudus de Bellomontc praecentor, Guillelmus de Rcdorcerio præcenror Tri- castinus, ac Petrus Guillelmi przposicus Tolomei fis, domini P*pæ capellauus, Ac sacri palatii causarum auditor valion. canonici, præscnte ipso capitulo Ac unanimiter consentiente : statuimus Sc ordinamus quod in Valioncnsi ecclesia sic de cetero una capellania, quam de novo statuimus & creamus perpetuis temporibus disponente Domino duraturam3de bonis quae acquifiVimus præscnti constitutione dotamus, Sc eidem capellanis irrevocabiliter astignamus > scilicet hospirium per nos ædificacum in horto quem emimus > Sc hortum eidem contiguum, quod hospitium Sc hortus sunt juxr^ cimiterium majoris ecxlcsiæ Vasionensis, Ac cenfronta- rur cum via publica. Statuentes & ordinantes quod in J holpicio supradkiO habitationem habeat, una cum ca- pcllanO nonro, qui nostram nrzdic am capellaniam tenebat 9 ille capellanus qci habuerit capellaniam domni R. prioris sancti Laurentii aiiundam, quam capella* niam constituit in ecclesia Vanoncnfi. Et li contingeret quod didi capellani discordarent, quod absir, voluimus, statuimus, ac eriam ordinamus, quod ille Vasionensis canonicus, qui in dicta ecclefia pro tempore fuerit de nostro hospitio Bellimontis, & aa quem collatio dictæ capcllaniæ pertinuerit, ut inferius continetur, cognofcat de ipsa discordia, Sc cos ad invicem concordare conerur. Et fi non postet eos ad invie— 21 concordare, liberam habeat facultatem domum prodieram Sc hortum alteri ex dictis capellanis de quo sibi videbitur astignandi, pocestace sibi retenta > quotiens sibi videbitur, mutandi afiignationem prædictam. Hoc ’etiam adjecto quod si contingeret praedictum nos episcopum, Vel quoscunque alios de hospitio Belli mentis, unam Vcl plures capellani as consticueie in ecclesia sijpra- dicta, quod capellani qui dictas capelLnias haberent ad diipositionem illius qui potestatem habebit conferendi nostram capellaniam praedictam, habitationem habeant in dicta domo & horto sub fqrma limili, de qua superius est expreflum, cum pocestace murandi lemcl vcl pluries, si casum discOrdix contingeret evenire. Jtem astignamus capcllanix pracdictæ servitia infra scripca qux emimus apud Rastcllum Blabi Sc pertin. a Guil- lelmo Hugonis quondam, prout conrinerur in instru. mento facto per manupi magistri Guillelmi Arnaudi notarii de Raftello, cujus instrumenti tenor inferius con. tinetur. Statuentes fic ordinantes de consensu Vasioncn- fis capituli supradicti, quod si contingeret alienari ali- ’quam de pofleflionibus pro quibus præstantur servitia lupradlcta, quod trezena Ac laudimia ad dictam capellaniam pertineant, sub ea tamen forma quod illa laudimia & trezena in ornamentis dictæ capellaniæ vel augmentum ejus perpetuum, sine diminutione ahqua convertantur, Sc illas alienationes laudent simul dictus capellanus, qui dictirn capellaniam habuerit, Ac dictui canonicus Vasionensis de hospitio Bellimontis. Sivero in dicta ecclesia canonicus de hospitio non fuerit, dictam laudationem faciat cum dicto capitulo præpofitus Vasion. fi præsens fuerit, & si præsens non fuerit, faciat eam archidiaconus cum dicto capellano ; Ac si non cflec præfcrsarch diac. faciat eam fimili modo sacrista, Ac si non eflet præsons siicrista, faciat eam sinaili modo præ- centor •, & in fine anni cujustibet teneatur dictus capdlyi t N S T R 1 lanus de dictis trczenis & laudimiis reddere rationem illi > vel illis qui cum eo laudaverint venditiones praedictas, cujus vel quorum arbitrio fiat convectio dictorum trc- tcnOrum &laudimiorum in dictis ornamentis, vclau* gmento perpetuo capellaniæ prædictæ. Itcmaffignamus eidem cappcllaniæ quindecim libras Turon. pro emenda una vinea cappcllanix prædictæ. Itcmaffignamus

Custodia vero cappellaniæ prædictæ de bonorum ejusdem, cum eam vacare conrigcrir, ad dictum canoni* cum Vasioncnscm > qui pro tempore fuerit de hospitio Bellimonris, & si plure, fuerint, ad antiquiorem cantum pertineat : & n de dicto hospitio non cstct aliquis canonicus, ipfam custodiam habeat præpositus Vasio nensis. Ne vero super collatione dictæ cappcllaniæ contentio oriatur, statuimus ac etiam ordinamus quod ad illum canonicum Vasionensem, qui fuerit de hospicio 1 Bellimonris, & si plures fuerint, ad antiquiorem colla* tio ejusdem pertineat pleno jure, & si nullus ibidem canonicus fuerit de hofoitio siIpradicto, ad hæredem hospirii Bellimonris col atio prædicta pertineat, nec aliquis praedictorum dictam capellaniam teneatur Va-> sionenh episcopo prfcsentare, sed ipso jure & ipso f icto sua auctor itate propria dictus capellanus facta libi dicta collatione intrare valeat, quandocunque sibi placuerit, polscstioncITi capellaniæ prædictæ de jurium ejusdem » & eam libere poflidere. Ut autem dicta capcllania, cum eam vacare contigerit, diu non maneat in fuspenso, statuimus de ordinamus, quod ille ad quem dictæ capek ianiæ collatio pertinet, infia mensem a dic notitiæ vacationis eam teneatur conferre sacerdoti idoneo civitatis Vasionensis, vel statim alicui diacono 5 de si in civi* C tatc Vafionensi soccrdos nec diaconus inveniretur idoneus, conferatur fa.erdoti vel diacono ejusdem ecclesiæ servitori, qui in ejus fuistet servitio tempore quo dicta capcllania vacare cepiflec 3 de fi ibi talis non inveniatur idoneus, fiat ejus coli tio sacerdoti Vel diacono idoneo aliunde ; & si diacono consorVCtur *, ille in primis temporibus debeat ad ficcrdotium promoveri, dc interim eidem capellaniæ per idoneum deserviat sub* ftiturum, alias autem infirmitate ceflante personaliter eidem capellaniæ defer viat, & ad horas canonicas prout ceteri seryitores teneatur venire > & si, quod abfir, contingeret quod per tres menses a dicta capcllania sc ab- sentaverit morando alibi, etiam ex difpohtione episcopi, vel ejus mandato, nifi infra tres menses redierit, ipsi capellaniæ de ecclesiæ debitum cum effectu & omni do— I lo de fraude cestantibus servitium impensum, ipsi) iurc dc ipso facto vacet capcllania prædicta, & eam libere conterre valeat ille vel illi de quibus ftipra diximus : * negligentes cxtiterint in præmiffis post mensem prædic- tum collatio dictæ capetlaBiæ pertineat ad Va/1011 enses canonicos, qui tempore vacationis ejustiem capellaniæ residcntiam tacienc Vafionej de si aliqui ex relidentibus dicto mcnsc lapso fuerint, soli canonici qui tunc fuerint Vafione præsentes, vel etiam si fuerit unus solus, Collationem praedictam libere poflic facere pleno jure, vel teneatur absentes vocare, requirere, seuetiam cxpcctarc. Quia vero expedit quod bona dictæ capellaniæ fideliter conserventur i statuendo mandamus quod ille cui fiec collatio capellaniæ prædictæ, tempore collationis ejusdem in manibus conferentis præstet corpo— g raliter sicramentum, officium suum fideliter exequi, dc jura capellaniæ servare, inventariumque facere in fui initio de bonis dictæ capellaniæ : dictus vero capel* lanus ad honorem Virginis gloriosx, & beati Quinidii patroni nostri, de beari Dionysii, & omnium ciVium lupernorum, in akari sancti Dionysii mistam celebret singulis diebus, infirmitate tamen ac justo impedimento cestantibus, prædictam si quidem capellaniam sub forma prædicta statuimus, de eidem bona prædicta COn- ferimus ac eis aflignamus, eaquc ejus nomine constituimus poflidere, & quafi ad hoc nos G. * præposicus, Ricanus archidiaconus, Artaudus socrista, Faraudus {>ræcenror, Guillelmus de Rcdorterio^ & Petrus Guil- elini Vasion. canonici, videntes omnia este salubriter ordmacaA& ad divini cultus augmentum ad* specialiter J M EN T A L congregati & capitulum facientes, prædictis omnibus dc singulis ex certa scientia tanquam VafiOncnsc capitulum conscncimusb III. Tcjlamentum Petri de Cafo episcopi Vafionensis- IN nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Patris, dc Filii, de Spiritus sancti > amen. Noverint uni- vcrsi & snguli, przsentes pariter de futuri » hanc Veram dc publicam scripturam inipecturi, ac etiam audiruri,’ quod anno Dominica : incarnationis ejusdem millefimo trccenre/imo quadragcsimo octavo, de die prima mcnsis Julii j cum ignotum sit cuilibet humans cicaturæ quantum stct ac distet mortis futurus eventus, licet nihilsic I morte certius, nihilque incertius hora mortis, & etiam 3uia nemo in carne posirus potcst terribile Domini ju- iciutn aliquatenus CV.rare > igitur quilibet expectanS suam mifericordiam » sic suam deber purgare animam9 ur securus in die judicii, poffit ad stlampraesentiam dc dexteram pervenire. Idcirco nos fraces Petrus miseratione di Vina patriarcha Hierosolymitanus, administra- torque episcopatus Vasionensis, soni per Dei gratiam mente de sensir, de in mei bbna de valida mcmo- iia pcrscveranres de existentes, licet debiles de xgri corpore, ac infirmitate grayati 5 scientcs de conside- rantes quod dies hominis prout umbra pratereunt, dr ejus gloria tanquam fies agri. £c quia vero nihil magis debetur hominibus quam ultimx voluntatis ordinatio, libet sic status & licitum, quod iterum non reddit arbitrium, nolences decedere ab intestaro, cupientes p ; x- venirc dies nostræ labentis yitæ, Volentes de bonis nostris ordinare, de nostræ animæ proyidere, tcstamen- tum nostrum hOC, stsu hanc ulcimam voluntatem nosi. tram, quod, seu <pam nuncupaturum, seu nuncupaturam estc Volumus ad majorem & xcernam rei memoriam

! >ræscns scriptura interveniat. Nam facta hominum in criptis debent redigi, ut facilius memorix commendentur, de ne oblivione vel curftx temporis dediVii valeant in posterum deperire, facimus & de bonis, rebus, juribus > rationibus de actionibus nostris mobilibus dc immobilibus, de per se moventibus omnibus & quibut cumque per moaum infra scriptum & notarum disponimus de ordinamus testamcntum nostrum facientes. In primis animam nostram cum corporeis nexibus exuta > & diflbluta fuerit, Domino nostro Jesii Christo crea* tori alristimo de gloriosæ Virgini matri ejus, ac tori cx- lesti curiæ humilicer cum quanta poffumus instantia, reverentia & honore recommendamus, eligentes corpori nostro sepulturam, infra venerabilem ecclesiam B. Mariæ majoris de parochialis de Vasione. Irem volumus, mandamus, jubemus & ordinamus fieri exequias nostras juxta ordinationem & voluntatem executorum nostrorum infra nominandorum. Item legamus sive derelinquimus prædictæecclesix B. Mariæ pro emendis reditibus ad faciendum unum anniversorium perpetuum anno quolibet in eadem ecclesia tali die quali nos mori contigerit, quinquaginta stOrenos auri. Item legamus siVC relinquimus orædictæ ecclesia : B. Mariæ unum vcs** timcntum de noAris sacerdotalc minutum de completum ad ordinatiOnem de voluntatem executorum nostrorum inferius nominandorum. Item legimus fi ve relinquimus luminariæ prædictæ ecclesiae duos floreres auri semel tantum. Irem volumus, mandamus, jubemus & ordinamus, quod executores nostri infra nominandi poflint, valeant de debeant ordinare de aliis Vestimcn- tis nostris, & ea distribuere juxta eorum omnimodam voluntatem. Item legamus de relinquimus reVerendis- fimo de sstnctiffimo patri domino nostro papx & eius ca- meræ, ut nostram animam in ejus memoriamdc nbire- commenditam habear, quinquaginta florenos auri, dc calicem majorem nostrum. Item legamus siye relinqui* mus conVentui fratrum de Carmes LemoVicensis ciVica- tis pro miliis celebrandis, de ur nOstram animam in eorum memoriam habeant de beneficiis recOlligant, alium calicem nostrum, de L. florenos auri pro zdificiiscOn- venrus ECCLESIÆ A ventus ejusdem. Item volumus, mandamus, & jubemus, i & ordinamus quod executorcs nostri infra nominandi postinr, valeant & debeant ordinare & distribucre rotam raubain corporis nostri, lectorum nostrorum, pa- ramenrorum nostrorum, & aliorum siipellectilium nostrorum juxta eorum omnimodam voluntatem. Item legamus siverelinquimus pro redemptione nostrOrum pec- caminum ecclesits deCrcstO, de Intcrcallis & de Rastel- lo, cuiliber pm ornamentis carumdein iv. florenos auri*. Item legamus sive relinquimus dominabus monialibus de Paravaone & de Neonis pro or tionibus dicendis, & ut nostram mimam in earum memoriam habeant & beneficiis recolligant cuilibcc conventui n. florenos auri. Item legamus fi Ve relinquimus dominabus monialibus /ancti Petri de Vallibus pro rationibus dicendis, & ut nostram animam in earum memoriam habeant & beneficiis recolligant pro reparatione hospitii conventus ejusdem x. florenos auri. Item legamus & relinquimus conventui de Carmelo civitatis Avenionensis pro mistis celebrandis, de ut nostram animam in memoriam habeant & beneficiis recolligant pro opere ecclesiæ COnventus ejusdem centum stOrenos auri. Irem legamus siye relinquimus conventui fratrum de Carmelo LemoVi- censis civitatis, ut nostram animam in eorum memoriam habeant pro miflis celebrandis, & beneficiis recolligant pro opere ecclesiæ conventus ejusdem t. florenos auri. Item legamus sive relinquimus conventui fratrum de Carmes civitatis Auraficensis pro miflis celebrandis^ ut nostram animam in memoriam habeant, & beneficiis recolligant pro opere ecclefix conVentus eorumdem l. florenos auri. Item legamus siye relinquimus conventui frarrum Minorum de Vairraco, de Au- raica, de de Avenione, pro miflis celebrandis, cuilibet conventui i. florenum auri. Irem legamus sive relinquimus conventui fratrum Praedicatorum de Buxo pro miflis celebrandis n. florenos auri. Item legamus siVerelinquimus conventui fratrum soncti Augustini de Paternis, pro miflis celebrandis i. stOrenumauri. Irem legamus siVe relinquimus ecclesiæde Semurio pro una capella in redeintiOne nostrorum peccatorum c. florenos auri. Item legamus & relinquimus ecclefix de Me- lanciis m. florenos auri. Item Volumus, mandamus S jubemus & Ordinamus quod omnia debita nOstra solvantur, de forcfacta emendentur, & quod executorcs nostri fecerant fieri unam præconiiacioncm in locis de Cresto, de Intcrcallis, de Vasione, & de Rastello, quod fi fit aliauis qui COnqueratur de nobis > Veniat coram executoribus nOstris infra nominandis, & illi habeant dc debeant cuilibet conquerenti de nobis solvere dc emendare | de de hoc onero conscientias eorumdem. Item legamus siVe relinquimus Jacobo deCasii fratri no- ftro proexpensis quas pro nobis sustinuir c. flor, auri ; dc si aliquOd jus seu aliquam rationem in bonis paternis habemus, quacumqueoccafioneseu causa, totuin illud jus dc totam illam rationem sibi dimittimus, renuntiamus dc cksemparamus, ac etiam relinquimus & legamus. Item legamus siVe reliquimus Rotgerio de Guiflelmo nepotibus nOstris, filiis dicti JacODi fratris nOstri pro ipsis tenendis in sdiOliscuilibet l. stOrenOs auri. Item legamus de relinquimus Guillelmetæ & A elidi neptibus nostris filiabus dicti Jacobi de Cafa fratris nOslri, pro eisdem maritandis, cuilibet Cc. stOrenos auri, & cuilibet pro suis arnefiis l. stOrenOs auri. Item legamus siVe relinquimus, DionysiO de Mazcrola. nepoti nOstro pro continuando suo studio cl. florenos auri. Item lcgar mus siVe relinauimus GinonetOcle Villa-veteri scurircro nostro, in retrioutionem servitii quOd fecit nObis, rouci- num nOstrum VOCatum Bayardum, de xxx. stOr. auri, dc unum arnesium arn orum minutum. Item legamus Cive relinquimus Guillelmo de Secundaco fcutilero nostro roucinum nostrum quOd vocatur Sauverium, & x. flo- renOS auri pro seryitio quOd nobis fecit. Item legamus feu relinquimus jOhanni de Aufaco roucinum nOstrum VOcatum pOlhenum, de xxx. stOrenos auri prO ferVldo qucxl dictus jOhannes scuti fer nOstcr nobis fecit. Item leganius siVe relinquimus Antonio Fabri de Mclanciis Tomus /. IAUSICANÆ. marrvscallo de sciitifero nostto in tetrstxitionem servi- tii quod fecit nobis, roucinum hoftmm qten nobis legavit Fertus Serri, & xxx. florenos auri. Item legamus siye relinquimus fratri Nicolao de Pcrenti fbcso nostro lx. florenos auri. Irem legamus de relinquimus Petro Monracherii clerico nostro in retributionem fervidi quod nobis fecit xt. florenos auri. Item legamus fire relinquimus Boneto de Clausellis famulo nostro

! >ro servitio quod nobis fecit xxx. florenos auri. Itcna egamus de relinquimus Brunero botelherio nostro [>ro scrvitio quod nobis fecit v. florenos auri. Irem egamus de relinquimus Hugoni de Rastcilo famulo nostro pro fcrVitio quod nobis fecit v. stOrenos auri. Item legamus de relinquimus Martino famulo nostro |>ro servitio quod nobis fecit iv. florenos auri. Irem egamus seu relinquimus ctiidam famulo nostro vocato magistro Raimundo ii. storenoS auri i Irem legamus dc relinquimus famulo nostro de Coquina vocato ma- {jistro Johanni n « florenos auri. Item legamusscure- inquimus Johanni Vafconi, qui servit in castello iv* florenos auri. Item leganius feu relinquimus Petro Duranti famulo nostro pro servitio auod nobis fecit VI. florenos auri. Item legamus siVe relinquimus Michaeli servicnti nostro de Intercatiis x. florenos auri pro servitio quod fecit nobis. Item legamus siVe relinquimus Olaiz uxori Johannis Salomonis quondam x. florenos auri. Item volumus > jubemus, mandamus & ordinamus quod omnes libri nostri quos habebamus quando fiiitnus facti episcopus, reddantur ordini nostro, & de illis quos fecimus neri ex tunc volumus, mandamus 3 ’jubemus & ordinamus, quod executores nostri inferius nominandi poflint, valeant & debeant illos distribucre » & de illis ordinare ad eorum omnimodam Voluntatem. Item volumus, jubemus, de mandamus & ordinamus, quod executores nostri infra nominandi incontinenti pOst nostrum obittim, recipiant omnia bona nostra pro executione hujus nostri testamenti facienda, licentia ali- cujus curiæ seu personæ ecclefiasticæ, vel seculariS non expectata nec etiam requiiita. Itetn legamus siVe relinquimus cuilibet capellanorum nostrorum in retriburio- nem scrVitiOrum quæ nobis fecerunt lx. flor.auri.Item lcgamus& relinquimus Petro de Fago i. florenum auri. Item legamus fire relinquimus PeyreroNigride dc Salvalinis clerico sacristæ Vaslonensi v. florenos auri. Irem legamus siVe relinquimus barbitunsori de Inter- > callis pro servitio quod fecit nobis x. florenos. Item legamus fiVC relinquimus prædictæ ecclesiæ parochiali B. Mariæ de Vasione duo piata argentea majora de nostris, dc pOntificalem majorem nostrum. Item legamus sive relinquimus domino Hugoni Gaudeychardi capellano de Intcrcallis v. florenos auri. Item legamus siye relinquimus iri redemtionem peccatorum nostrorum pro pauperibus puellis maritandis c. florenos auri, quOS volumus, jubemus, mandamus de ordinamus dari de distribui ad voluntatem & ordinationem cxœuterum nostrO- rum infra nominandorum. Item volumus, mandamus, jubemus de ordinamus quod breriarium quod nobis dedit Guillelmus ViVis Catalanus, factum secundutri ordinem’ancti Sepulchri, reddatur eidem domino Guillelmo, si adhuc viram duxerit in humanis, de in casu l in quo cstcr mortuus, volumus, jubemus, mandamus dc ordinamus quod dictum breviarium tradarur patriarchae succestori nostro, cum conditione quod ille sirc- ccflbr noster det de dare debeat xv. florenos auri pio tnistis celebrandis, Vel alias pro anima dicti domini Guillelmi Catalani. Item Volumus, jubemus & Ordinamus 9 quod omnes prædicti libri nostri qucs habebamus tempore quo fuimus facti episcopus, diyidantur in quinque COnVentibus ordinis nostri ad ordinationem dc Voluntatem reverendi in Christo Domini fratris P. Grastensis episcopi, de magistri Petri de Luperciaco firnitentiarii dOmini nostri papæ, de fratris Nicolai de ’erenri socii hostri •> de volumus de ordinamus quod idem frarer Nicolaus socius hosttfr poflit de yalestt recipere de prædictis libris nostris. Flores videlicet Sanctorum, Manipulum florum Bricariæ, de tria paria I54 INSTRl scrmonum > & prædictos libros stans in ordine nostro / postk renere, quamdiu vita fuerit sibi comes in humanis, & post mortem ipsius reddantur uni prædictorum conventuum fecundum ordinationem eiusdem fratris Nicolai. Item volumus, jubemus, mandamus Sc ordinamus 9 quod domino Johanni de Valle Calciata credatur cius verbo simplici de omnibus qux dixerit fc expendi llc in nostro servitio, Sc quod ei reddatur Sc (aris- nat de ejus salario de hoc quod non eflet ei satisfactum juxta totam suam omnimodam voluntatem, de quo etiam ei credatur siio verbo simplici. Item volumus, mandamus, jubemus Sc ordinamus, quod executores nostri infra nominandi non postinr nec debeant in aliquo ampliare legata per nos facta illis de genere nostro » nec alibi distribucre alicui perficis generis nostri > sed omnia alia bona nostra teneantur & debeant dare Sc di£-1 tribuere pauperibus Christi, pro ut inferius in hocprz- senti testamcnro nostro describetur. Et quia hæredis instirutio est caput & fundamentum totius testamenci, idcirco in omnibus aliis bonis 9 rebus, juribus, rationibus 9 actionibus nostris quzcumque fint 9 Sc ubicumque 9 quantacumque, & qualiacumque, Sc quocumque nomine censeantur & nominentur 9 Facimus Sc institui- mus 9 Sc ore nostro proprio nobis nominamus hxrcd.es universiiles S0I0S & in solidum videlicet pauperes Christi civitatis, & locorum infra scriptorum, Icili cet Va- sionensis, castri Rastelli, Sc de Intercallis, quibus omnia alia bona nostra dari Sc distribui debeant in rc- demtioncm peccarorum nostrorum per executores nos- rros infra nominandos, juxta eorum omnimodam Sc li— < beram voluntatem. Gadiatores autem & executores hujus nostri testamenti 9 necnon & procuratores > actores Sc defensores, SCU etiam curatores animæ nostrz, Sc omnium bonorum nostrorum9 & jurium quorum- » cumque 9 Sc praedictorum heredum nostrorum facimus, creamus, constituimus & ordinamus videlicet domnum Bernardum de Casa præpositum Tricastrinum, Sc domnum Rcrnundum Guillclrnum militem de Vasionc, Sc domnum Guillclrnumde Berengiis vicarium perpetuum Mahncii 9Sc domnum Nicolaum de Valle Calciata canonicum Vafionenscm, ac priorem de Podio Guigone, omnes simul & eorum quemlibet infolidum in defectu omnium aliorum, ita quod non sic melior conditio occupantis, sed quod unus eorum inceperit, alter seu alteri poffit Sc postinc>& valeant inchOare, aflumcre Sc re— • sumere semel Sc pluries ac totiens quotiens opus fuerit > Sc fine debito terminare. Quibus omnibus Sc duobus ex cis & cuilibet eorum in defectu aliorum donamus Sc concedimus plenam & liberam potestatem, Sc specia- le Sc generale mandatum distribuendi quæ distribui- mus, SC distribuendi qux non distribuimus 9 Sc incontinenti nobis defuncto omnia bona, res Jura, rationes Sc actiones nostra Sc nostras fua autoritate propria, non requisita licentia alicujus curix, seu perlonæ ecclesias- ticx vel sccularis, accipiendi, petendi, exigendi, recuperandi & habendi 9 Sc eas vendendi 9 Sc pretium accipiendi ; ita quod poffit seu postint omnia debita nostra Sc forefacta 9 Sc omnia legata, & alia per nos siiperius ordinata emendare, solvere Sc complere 9Sc in< ie refi- duum pauperibu Christi supradictis nostris heredibus, pro anima nostra distribucre, Scc. IV. Bulla Benedilti papa XIII. qua Guillermo Blegerii prapoftto Vajionensi dat pra ficturam Castri & Cajtellania Fafionensis. BEnEDictus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Guillermo Blcgeiii præposico ecclesix Vasioncnfis salutem & apostclicam beneaictionem. De tuis fidelitate & discretione plenam fiduciam obtinentes, tibi castcllaniam Sc capitaneamm castri civitatis nostræ Vasioncnfis ad nos & Komanam ecclesiam pertinentis, cum hOnoribus & oneribus consuetis, ac stipcn- diis centum Sc viginci storenorum auri currentium pcr- MENTA cipiendorum per te annis singulis, usque ad nostrumbeneplacitum tenore presentium committimus, tequeejuf- dem castri castellanum Sc capitaneum cum potestace praecipiendi, mandandi 9 statuendi & faciendi omnia & sin- gula qux ad hujusmodi castclianiarus & capitaneacui cfficia de jure vel consuetudine pertinere noscuntur constituimus, necnon castium praedictum tibi per ce fiu doliter custodiendum, protegendum Sc defendendum contra omnes personas, nulla excepta, committimuS 9 mandantes transferre dilectis filiis univcrsis Sc singulif prcdictorum officiorum subditis, quatenus in his omnibus quæ hujusinodi officia tangunt Sc concernunt, fini tangere poterunt in futurum, durante beneplacito nostro, tibi pareant Sc obedianc efficaciter 9 Sc intendant ac przstenr auxilium, consilium Sc favorem. Tu vero jurasti in manibus nostris ad sancta Dei evangclia, tactis sacrosanctis scripturis » Sc data fide tui corporis ho magium præstando ore Sc manibus commendatum pro- mifisti huiusinocii castellaniacus Sc capitaneatus officia bene Sc sidclirer exercere t castrum prodictum pro nobis Sc ecclesia Roinana predicta diligenter custodire 9 Sc illud nulli pcrsOnæ cujuscumque status vel conditioni* cxistat ullo nunauam tempore tradere vel restiruere, nisi nobis aut succcstbribus nostriS Roounx ecclesiæ pontificibus canonice intrantibus, ieu cui vel quibus nos aut nostri voluerimus ; quotque vadiorum seu stipendiorum hujusinodi forsitan non solutorum aut retardationis ibkitionis corumdem, SC11 reparationum per ce factarum 9 seu sicndartun in dicto castro 9 aut alceriuS n* 1 tionis SCU occationis cujuscumque illud tradere seu ret tituere non differes seu contradices, noAiue Sc illos quot voluerimus quacumque hora intra castrum prodictum cum gentibus armatis, seu inermibus in quocumque numero iratos recipies Sc pacatos 9 ac etiam cum effectu Sc fine defectu, ad utilitatem totius patrix nostræ Sc ecclesiæ Romanæ observabis omnia Sc singula capitula contenta & expresta in forma de juramento fidelitatis. Si vero contrarium faceres, voluisti proditor^ mendax, fidementitus’& perjurus ab omnibus appellari, Sc tan* quam talis corrigi Sc puniri 9 prout ad hæc mediante publico instrumenco recepto per dilectum filium magi* strum Petrum Soriam apostolica auctoritate notarium a nostrumque secretarium te spontaneum astrinxisti.Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ com « y mistionis, constitutionis & mandati infringere, vel Sc ausu temerario contraire. Si quis autem attentare prc- sumpferit, indignationem omnipotentis Dei Sc beatorum Petri Sc Pauli apostolorum ejus se noVcrit incursurum. Datum apud pontem Sorgiæ Avenionensis diœ- cesis sexto idus Novembria, pontificatui nostri anno nono. V. Fundatio fiu dotatio conventus dr domus hospita* lis de Feudis (des Fieux) ordinissancti fiannis Jerosoljmitani dioecefis CaturcenJisSab Eblone de Mederio Vafionensi episcopo, ejusque fratribus. EBlo de Mederio dim clericus camerz apostolicæ, nunc episcopus Vasionensis 9 Sc Guillelmus de Mederio olim abbas monasterii Manfi garnerii Tholofa- næ diœcesis, nunc vero abbas sancti Ægidii diœcesis Nemausensis, Sc OliVerius de Mederio nobiles fratres conventui & hospitali de Feudis (des Fieux) Carur- cenfis diœcesis ordinis simcti Johannis Hierosolymitani concedunt decimas de la Calmcta in parochia loci de Lobersaco, & alia plura ; eo pacto ut ibi constituan- tur xx. sorores sub priorifla > qux debet eligi de genere dictorum de Mederio ( de Miers) Sc confirmari a priore siincti Ægidii. Acta fuerunt hæc Avinioni in hos- pino habitationis dicti D. Eblonis episoopi Vaifonis> praesentibus R. P. Raimundo abbate de Conchis Ruce- Bensis diœcesis. Absque temporis notau Ex iostrumento hospitalis RMloci f IJsandolus, cui domus des Fieux nunc unita efl.