Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Castrensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Castrensis (p. 13-22)

ECCLESIÆ CASTRENSIS, i> INSTRUMENTA AD ECCLESIAM CASTRENSEM pertinentia. Ia Froterii episcopi, ut opinamur » Nemaufensis charta > qua Jubjicit Afaflilicnfi S. Viti oris coenobio monafierium Cafirenje. IN nomine (anctx & individuæ Trinitatis, ego Fro- terius episcopus, & Raymundus vicecomes, nepos meus, videntes monasterium sancti Benedicti & sancti Vincentii, auod sub porestate nostra constiturum est > Eeccatis nostris & parentum nOstrorum, & ipsius loci abitarorum, a regulari ordine penitus destitutum » Sc a nobilitate & gloria, quam dudum habuit, ex maxima parte minoratum, cogitavimus qualiter ad religiOnem monasticam potuistemus cum>cum Dei adjutorio restau- rare.Et cum id ipsum per nos ipsbs implere nequivimus, abbatem Maflilicnsem & congregationem ejus pro caritate Dei rogavimus, uc in hoc nobis adjutores cxisterent, & labOrem pro tantæ fructu rcligiOnis aflii- merenc ; quod & facere cum Dei adjutorio profitentur. 1 deoque talem volumus de hoc inter nos & illos consti- turionem, per hanc notitiam confirmare, quam nemo pOstit vel deoeat in tempore unquam Futuro diflblverr, quatenus neque illi suum laborem, neque nos perdere nostram timeamus Deo juvante mcrcedem. Igitur dona- musprædictum monasterium, quod appellatur Castras, nos lupra dicti donatores Froterius episcopus, & Raymundus vicecomes > Bernardo abbati monastcrii sancti Victoris Mastiliensis, & omnibus succeflbribus ejus, tali tcnore, ut ibi abbatem & monachos mittant, qui regularem ordinem fecundum praeceptum sanctiBenedicti> & constitutioncs Maflilienns mOnasterii teneant. Et quando abbas monasterii Castrensis obierit, idem abbas Bcrnardus, & succestbres ejus abbates Maffilicnscs, scm- Sr in monasterio Castrensi abbates mittant, qui secun- .m Deum vivant, & sibi ac succeflbribus ejus cum omni congregatione sua obedicntes existant. Quod fi deviaverit a lege Dei quisquam abbas Castrensis monastc— < rii> veniat abbas Mastiliensis qui fuerit in tempore illo, Sc corripiat eum bis & ter : Si emendare nolueric, expellat eum & ponat alium in loco ejus, qui dignus & obcdiens sit. Ec hoc pro soliditate & firmitate religionis, stabilc semper ac firmum eflc pro diVino amore decernimus, ut nemo unquam pOtcstatem habeat consti* tutioncm istam infringere 5 & si quis viOlare tenta velit, non valeat vendicare quod voluit, sed sit in hoc feculo & futuro, nisi resipuerit, perpetuo anathemate condemnatus, constitutione ista firma semper ac stabili permanente » Acta est donatio & constitutio hæc anno ab incarnatione Domini M. lxxiii. ii.id. Jan. coram idOneis testibus, in ipso loco de Castras. Sig. Froterii epiLcopi, qui chartam istam firmaVit & firmare rOgaVit. Sig. Raymundi vicecomitis. Sig. Raymundi Ermcn-1 gau. Sig. Arnaldi Sicard. Sig. Bernardi Raymundi. Sig. Durani NOgstuzfre. Guilaberc Sicard. Engelbcr- tus monachus scripfic. II. Charta societatis inter Cafirensem dr Dalonensem- abbates » in qua mirifice elucent pietas & caritas. EGo Petrus abbas Castrensis, & ego Rotgerius abbas DalOnensis, sei VOS summi & veri patrisEimi- lias, licet inutiles, nos clTc scientes, fratribus nostris tam præsentibus quam futuris, ftilo præfcntis paginfc, denuntiamus ut pacem & caritatem invicem habere stu- cieant > & hoc tanto bono fe veraciter este Christi disci- » pusos omnibus hominibus ostendant. Hoc enim bonum & acceptum est coram salvatore nostro Deo > ur quemadmodum locorum vicinia sibi propinqui sunt, ita vcl multo magis animorum concordia in pacis vinculo sibi mutuo copulentur. Fratres igitur utriusquc monasterii* non sicut nospitibus & peregrinis, sed sicut fratribus & domcsticis, se fe inVicem in utroque monasterio fruantur, Sc nullus super alterum temere luperexren- dat, seu in terris acquirendis, seu aliis quibuflibct mo- lestiis faciendis. Cum breve congregationis cujustibec in capitulo alterius fuerit recitatum, fratribus defunctis, fecundum usus & consiietudincs suas > septem diebus divinum osticium persolvant. Abbatibus verojsicuc monacho vel canonico, in utroque monasterio totum officium ex integro reddatur. Hæc itaquc, sicut diximus » ira amodo & in futurum observanda paterna autoritate sancimus. Ego vero Rotgerius Dalonensis abbas > volentibus & concedentibus fratribus nostris, ex parte Dei & nostra, terram illam de Podio-Auriol, quam & prius deGuidone Rasa, & postea de nepote ejus Scepnano Belleti, præsentibus Geraldo & Petro de Faia, atque Guidone de Boisolio, acquifivi, de post aliquantum temporis, hoc idem donum Iterius de Born Sc fratres ejus apudCastrum Autafort, multis præsentibus in manu nostra publice confirmavit ; terram, inquam, illam dOmno Petro abbati Castrensi & fratribus cjusdem ec- clcsiæ, libere damus atque concedimus. Ego etiam Petrus abbas Castrensis>cum consilio & voluntate fratrum nostrorum, Viciflim donamus domno Rorgerio abbati Sc fratribus Dalonensibus, tres parces cujusdam nemoris^at- que remittimus octo denarios, quos nobis debebant a ta Foreft, Sc alios octo in podio de la Vaista, alios octo dabimus eis censuales de podio Auriol, ad festivitateni sancti Michaelis in perpetuum annuatim. Ut autem hoc pactum Sc hæ commutationes, in futurum firmius observentur in cajitulis nostris, hanc constitutionis paginam recenseri fecimus, manibusque propriis fubfcri- Bcaccs 3 slgillis nostris munivimus. IIL fohannis Papa XXII. de erettione monaftcrii Cafi trensis in ecclefiam cathedralem. TOhaNNEs episcopus servus, &c.venerabili fratri Lo- I dovensi epiux>pO, & dilectis filiis abbati monasterii Bonæ vallis, Ruthenensis diœcesis, ac præposito ecclesiæ ; Magalonensis, saiutem & apostolicam benedictionem. Nuper ex certis rationabilibus & manifestis causis, qux ad nOc nostrum animum induxerunt, villam de Castris, infra Albiensis diœcesis limites constitutam, qui locus insignis & multiplici commoditate dotatus existit, de fratrum nostrorum consilio & apostolicæ plenitudine po- testatis, per nostras fub certa forma Litteras in civitatem ereximus, & civitatis titulo duximus decoran* dam \ statuenres, & etiam decernentes, uc ecclesia mo- nasterii ipsius loci, ordinis sancti Benedicti, tunc monasterio /ancti Victoris Mastiliensis subjecti, suo exinde amOto abbate, ex hinc haberetur & consisteret cathc- dralis. Ac deinde volentes eidem ecclesiæ de pastore idoneo salubriter providere, in dilectum filium Deoda- tum, tunc abbatem monasterii Latiniacensis, ordinis sstncti Benedicti, diœcesis Parisiensis3 direximus oculos nOstræ mentis, eumque de fratrum eOrumdem con- silio praedicto, præfccimus ia cpiscopnm &gastorem> , 4 I N S T R L curam & administncionem ipfius ecdcsiæ^ci in spiritua— 2 libus & temporalibus committendo. Verumtamcn quia 5>rxdicta ecclesia, quam de bonis episcopatus Albien- dotare intendimus, nondum dotata eXistir, nec eidem certi limites allignati sunt, idemquc Deodatus de redditibus & proventibus, quibus eadem monasteiii ecclesia antea nuebatur, juxta dignitatis suac decentiam neaueat siistentari, apostolica auctoritate decrevimus, dc Donis episcopatus Albiensis a surnmam quinque millium librarum Turonensiom parVorum, ex tunc dicto Dcodato ab Albiensi episcopo, qui est, vel pro tempore fuerit, persolvendam, donec de redditibus ipfius episcopatus, qui valde dignoscitur abundare, eidem Castrensi ecdeiiæ, fuerit auctoritate nostra, lui£ciens & congrua portio astignata. Quocirca discretioni vestræ per apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel tres, vcl duo, si : u unus vestrum, per vos vel alium, seu alios hujusmodi, siimmam quinque millium librarum Turo- nensium, dc bonis dicti episcopatus Albiensisfaciatis annis lingulis dicto Deodato episcopo, pro rara temporis exhiberi, donec ejusinodi portio dictæ ecclesiæ Castrensi astignata fuerit, uc præfertur. Contradictores per cen- suram ecclesiasticatn, appellatione postposica^compescen- do : non obstante, si quibus a fedc apostolica sit indultum, quod excommunicari aut interdici vel suspendi non pOlTent, per litteras apostolicas>quæ de indulto ejus- modi plenam & exprefum non fecerint mentionem. Darum AVinioniquinto idus Junii, Pontificatus nostri anno primo. IV. i charta de dono fallo in nemore Ardorelli Helio abbati Cadunenji. IN nomine Domini nostri Jesii Christi, ego PetrusRa- mundi, & Guilcrmus^&Ramundus Bonus homo, & Guilhabertus, pro amore Dei & pro redemtione aninia- rtim nostiarum, & parentum nostrorum^damus Deo eitts- que gloriosistimæ genitrici > In nemdre de Ardorello, quod est in parochia ectlesiæ simctæ Mariæ Sanguino- rensi, ad alodium tantum quantum signaverunt Ber- nardus de Miravalle}& B er nardus de Altopullo » & in toto ipso nemore quidquid opus fuerit monachis ibidem Deo lerVientibus, ad animalium suorum pascua > fine fervi tio, & fine pafcalio, & oondecens illorum & illorum j hominum, qui a suos sibos stabant, & alignamenta ipso- rum & illorum hominum, qui a siios sibos stabant > hoc totum damus libere & puro corde, Deo & siinctæ Mariæ, & Helix abbati Cadunensi, & Raynaldo priori & suc- cestoribus ejus, in manu domini Bertrandi Albiensis episcopi, & in manu Bernardi Actonis vicecomitis > & uxoris ejus Ceciliæ, & filii eorum. Et nemini ibi damus aliquid nisi siipra dictis. Anno ab incarnatione Domini m c xxiv. decimo quarto cal. Octobris, regnante Ludovico rege Francorum^annO pontificatus domini Calixti Papæ fecundi. * Domni Begonis abbatis Castrensis. Domni Bernardi de Miravalle. Domni Bernardi de Altopullo. V. Jnjlrumentnm Rogerii Biterrensis vicecomitis pro Ardorello. IN nomine Domini nostri JesuChristi, ego Roge- rius Biterrensis vicecomes, pro solute animæ meæ & parentum meorum, dono per me & per omnes succes- Ibres meos, Domino Deo & beatæ Mariæ de Ardorello » & tibi, Fulconi abbati, ac Scephano priori, omnibus- que fratribus de Ardorello > ac succestoribus eorum, omnem terram de Villa nova, ex integro, libere, peral- lodium, usquc in perpetuum. Hanc autem terram dc Villa noya dono & permitto praenominatis Fratribus de Ardorello perpetuo pOsiidenaam, pro honore & terra dc Cambones, quam Gaubertus de ta Valctta, confli io & voluntate domini & parris mci vicecomitis, Bernar- MENTA di ActOnis, & matris meæ dominæ Cæciliæ vicecomiciU sæ, eisdem fratribus de Ardorello dederat : auam terram de Cambones a patre meo feudaliter habeoat & tenebat. Et quoniam Guilhermus de Peirola hanc terram dc Cambones calumniatur fratribus de Ardorello, prohibet quin fratres in pace vivere & Deo servire, suaque jura abfque calumnia valeant poflidere, ego permitto eis Villam novam, eamque dono habendi jure perpetuo, & in allodio tenendi. Similiter dono & concedo per me & per omnes succestores meos, fratribus de Ardo rello, eorumque succeflbribus in perpetuum 9 libere dc per allodium, quidquid jaih a feudaliDUs meis militibus adquisiverunt, vel deinceps adquirere poterunt. Hoc donum factum fuit in pracientia dominæ Cæciliæ vice- cotnitistx > nutris ipuus Rogerii vicecomitis, apud B uria tuto, anno dominica : incarnationis m c xxxix. Hujus rei testes funt Reginaldus prior de Burlato, Petrus V a stalh frater ejus, B er nardus de VillanoVa, & Sicardus Vicarius, & Deodatus Amcli, & Ermen- gaudus de Ansac. V I. Artaldus episcopus Elnensis dat Petro abbati Ar^ dorelli monafierium fanlta Maria de Clcriana ordinis S. BenediUi in Rojfilione. IN Dei nomine ego Artaldus Dei gratia Helenensis episcopus, confflio & voluntate totius nostri conventus, & voluntate Arnaldi de Musteto, & filii fui Ademari & fratrum suorum Mostatensis ecclesia : pa- rochianorum > dono & trado monasterium simcts Mariæ de Cleri ana, sanctæ domo Ardorelli 5 & tibi > Petre, prædicti loci abbas & succestoribus tuis, ad regendum & disponcndum fecundum regulam beari Benedicti > & traditiones prædictæ domtis, & ficias ibi abbatiam, eo conditionis renore > ut qui nunc in abbatem electus est, Martiniis nomine, & omnes succestb- res ejus promittant & exhibeant obedientiam & reverentiam in omnibus, nostrx ecclefix, & mihi, Sc omni** bus succestoribus nOstris, quod post huius decestum con « ventus prædictx sanctæ Mariæ de Clcriana, liberam habear electionem juxta regulam beati Benedicti, quam factam nobis & nostrx rcpræscntet ecclesix, ut & eam, sicanonice facta fuerit, confirmemus, & manus nostrx imposirione in abbatem consecretur electus. Quod est actum IV. nonas Augusti, anno Dominicæ incarnationis m c Lxii. regnante Ludovico rege in Francu. S.4< Artaldi Elnenus episcopLqui hæc fieri juflit, firmavit & testes firmare rogavit. S. 4^ M. Bernardi de Mus~ seto > Helenensis archidiaconi. S. M. Ademari de Turriliis, archidiaconi. S. M. Petri de Mataplaria » archidiaconi. S. M. Bertrandi præcentoris & præ- pofici. S.ifi M. Bernardi de Brulian. S. » fc M. Guilklmi de Infula. S. M. Guillelmi Jordanis. S. Hh M. Bernardi de Furnuls. S. M. Rcmundi de Ilicc decani, vi. dentibus & audientibus & comitantibus aliis. S « . M. Petri, abbatis Ardorelli. S. M. Pontii, monachi domus Ardorelli. S. M. Marrini Cleriancnsis, electi. S. ^M-Pctri Bernardi monachi. S.Arnaldi de Mofleco. S. Ademari filii eius. S. Raimundi & Guillelmi

fratrum Arnaldi de Mofleto. Bernardus de Palatio lcvita scripsit hæc, vicc Petri præcentoris, dic & anno quo supra. VII. ANno domini m cxxxviii. Innocentius papa, II. consirmavit9& privilegio communivit aoba- tiam beatæ Mariæ de Ardorello, Cisterciensis ordinis » Albiensis diocefis tunc > nunc vero Castrensis, Fulcone f rimO abbate tunc existente ibidem, pontificatus ipfius nnOcentii anno IX. præfatamque COnHrmationem suc- cedente tempore iteravit, & ampliori gratia communi Vir Alexander papa III. anno Domini m c lxv. pontificatus ipfius Alexandri anno VI. in Montepesula.no. Hujus mOnasterii fundatrix fuit deVOta Cæcilia, nObilis vicccomitisti Biterrensis, quæ ibidem juxta ostium ECCLESIÆ C ccdefiæ condita requieftit. Sequentes vero Vcrficuli fu— d ptt lapidem ejus cumuli fiint mlculpci. OmsfM nescit, fascut quonium requirfcit. Hoc in surcophup Cudius veru virugo. Iftu mouuflerium feriter e liquinsque demorum, Cuku vel incuhu dum frutribm huc bonu ntuku. Ergo prusenta orent purittrque sequentes Huc pro defxn0u9quibm hiefimt profatu cmtSu. AmeU. OpierexChrifte9 propter tuu vulnero quinque, Durequiem cmtihs hic & ubiquesepidtis^ Vt pe fiet requiem tecxm bubere quietum. Arnen. Orcmu*. DOmw pro tuu pieturtmistrere umrnn sumulu tuu & u contugfit mortnlitutit exutum 9 in utemu sulvutiome purtem rtfatue, per Chrifatm. Requiescut in pucc. Arnen. VIII. EuUn rtiee&ionii venerabilis cupit Ai ecclefiu en- tbefarnlss Cufirensiso nuper provinciu Bstwricen- fis 9 nunc Albiexfis tn fiutwn secAnrem per Pnnlnm III. smnmum pontificem. PAviviepiscoptis sorvuS fervorum Dei, ad perpetuam ra memoriam. Sacri apoftolatus ministerio ( meritis licet imparibus) supema dispositione præÆ- dentes 9 ex incumbentis nobis apostolicx solicitudinis officio>ckca ecclesiarum quarumlibet præfcrtim cathe- dralium insignium, & illaium perlonarum potistune re— 1 ligionis titulo infignitarum, statum prospere dirigendum > & dante Domino, in melius commutandam, ne in foiritualibus de temporalibus colhberetur j artentæ confiderationis ad « n>maximedum catholicorum regum voca exposcuntjibenter dirigimus) ac coram dispendiis & indemnitatibus occurrere > & profectibus consulere &tagentes » statum ipsiun interdum commutamus & alteramus, ac desuper disponimus > prout solus exigit animarum ; ac temporum & locorum condicionibus diligenter consideratis oro ecclesiarum & personarum ea- rumdrm felici succeflu, decore & vcnuftace, ac bonorum & jurium conservatione, & divini cultus augmento œnspicimus in domino solubriter expedire. Sane carif* Iimus in Christo filius noster Franciscus Francorum rex illustris, tamsuo quam venerabilis fratris nostri Jacobi de Turnone moderni episcopi Castrensis, ac dilectorum filiorum priorum > majoris nuncupati, cleemosi- narii, infirmarii, cantoris^abiscolis nuncupati, sub- x camerarii, socristx, & capituli, singulorumque monachorum & novitiorum ecclesiæ Castrensisordinis Cincti Benedicti nominibus, nobis nuper exponi fecit, quod licet dicta, ecclesia olim de monasterio sub inVOcatione riusiiem S.Benedicti fundate, dicti ordinis, tunc Albicans diœcesis in Albigesio partium Aquitanix, per felicis recordationis Johannem Papam XXII. przdecestb- rem nostrum in cathedralem ecclesiam ejusdem ordinis Bpostolica auctoritate erecta, ac diversis privilegiis honoribus & immunitatibus, qux fbrson varietate, & ▼etustate temporum perierunt, exornata & insigniuex- titerit ; ac in ea numerus triginta monachorurp quorum 1 viginti quatuor przbendati monachales portiones inibi percipientes existunt, institutus, & menfa capitularis a mema episcopali separata ac prorsus distincta ; nec- non’unus prioratus, major nuncupatus, dignitas post pontificalem majOr, & una clcemOfynaria9 una infirma- xia 9 una. cantoria, cabiscOla nuncupata, una. subcame- raria, & una siicristia, & fbrsim alia officia & beneficia daustralia, per monachos de numero triginta monachorum hujuGnodi existcntes, ex ordinaria aisposttione obtineri folira, de ad collationem de provisionem præfati Jacobi, de pro tempore cxistentis episcopi Castrensis spectantia de pertinentia j nec non dux ad altare beatæ Mariæ de Bethleem ficum in eadem ecclesia, de aliæ perpcruæ capellaniz, per divexas oerfonas fundatx dc aotacæ, de ad collationem, prQvihonem (eu disposicio ASTRENSIS. t) L nem ecclestafticarum de aliarum per&naram pgrtity*- res j ac quaruOr perpetua fiœplicu beneficii eeclestaf- tica, dericaturæ nuncupata > per clericos seculares obtineri folita > inter alia, fore noscantur
de ab eadem ecclesia prioratus de 1’Astoal siyc de AlToale, & S. Pauli 9 necnon de Muraflb, sive de Muraflbnc dicti ordinis, Vabrensis de Vaurenlisdiœcesum, per tret ex dictis triginta monachis » portiones tamen monachate* non percipientes, obtineri ibliti, quot pro tempore obtinentes novicios scu religiosos in ipsis prioratibus alere* forere de manutroerc cenentur > de forsan alii prioratui dependente* j ac pro illius fabrica summa mille libri* tum Turonensium per episcopum Castrensem pro tempore existentem annis lingulis debeatur ; de ratione fit- oricx hujusinodi, idem episcopus de dictis mille libri* B Erbricæ prædi&æ debitis > siunmam ducentarum librarum similium pro reparationibus demorum de locorum menGe stiæ cpilcojpalis ex transoctionc dudum tunc cum episcopo Caftrenu per ipsixm capitulum inita percipiat » e de pro rempore existenti episcopo Castrensi certa, penuo annua bladi de vini, per eostiem capitulum an- nuarim perpetuo debita fit. Nihilominus cum ex frequentia monachorum ipsius ecdesiæ cum fecularibui ad dictam ecclesiam in qua pontificalia de alia iblemnil officia de more celebrantur confluentibus, monachi ipfi ▼icam a regularibus instirutis penitus alienam ducen quodammodo inducantur » ac propter manuales distri- burioncS quafl proprium de peculiare in se habere cogantur) quo fit ut voca sua Altifliino juxta ipsius or4i~ nis regularia institura non reddentes, animabus suis 2 minus consiilant, de seculares ex eorum mutua conyer- iationc famz de honori eorumdem monachorum detrahant, ac devotio ad ecclesiam de ordinem hujusinodi minuatur. Nec facile reperiantur viri nobilitate generis, de litterarum scienria prcditi, qui ordinem ip- sum in præfata ecclesia profiteri, de ad illius regularem obserVantiam obligari velint t ac plerumque in dicta ecclesia sint monachi, quorum industria de favore bonorum & jurium ipsius ecclesiæ COnservationi, de rerum plurium occupatarum recuperationi, aliifque ejusdem ecclesix necestitatibus, ut expediret, consuli nequeat, dc nisi per nos opportune provideacur^ravia incommo- d>, pericula de (candala cum ipsius ecclefix jictura, ac religionis de divinorum diminurione non modica sub- sequentur tempore procedente. Ac idem jacobus epis- ) copus pensionem fibi, de pro tempore elistente episcopo Castrensi præfato>per ipfbs.capitulum perpetuo, utpræ- ferrur/lebitanr, praedictam eildem capitulo, si fecuuret efficiantur > xemiferit de donaverit, de eos ab illius £b- lutionesibi, & eidem episcopo Castrensi pro tempore existenti facienda abfolrcrit, & perpetuo liberaverit : fi in przfata ecclesia^cui episcopus secularis, qui archie* piscopo Bituticensi prO tempore existenti jure metropo- litico subefle dignolcirur, prsest > ordo prædictus dc dependentia, ac singulæ illius monachales portiones 9 nec non officia ac maior, de dependentes prioratus, ac capellaniæ, de beneficia siipradicta penitus supprimerentur, de extinguerentur, ipsiique ecclesia ad statum canonicorum & prefbyterorum secularium adinstar aliarum cathedralium ecclesiarum secularium regni Fran- :cit reduceretur 3 profecto in eadem ecclesia > ad quam præfatus Jacobus episcopus sincerum devotionis astec* tum in dies gerere comprobatur, ceremoniz de officia pontificalia in majori devotione haberentur ; de perfonse nobilitate generis ac litterarum scienria aliisque virtutum donis prædiræ, auz canonicatus de præbendas ac alias dignitates in ea obtinere, ac de illius gremib efle vellent, ac inibi cum majori decentia refiderent, ac quorum resuiencia, & divino cultui affistentia & const- liis, ac doctrina > nec non consonguirteorum & amicorum favore, ipsius ecclesiæ decor, status, honor, dc utilitas, ac in ea divinus cultus hujusmodi magnum incrementum siisciperent > & alienata recuperarentur > necnon collapso restaurarentur, dispersa etiam congregarentur, ac alia ipsius ecdesiæ jura de bona con- lervarentur, de augerentur > ac fecilius repararentur 9 tl I N S T R t necnon Christi fidelium devotio ad eamdcm ecclesiam i cum animarum salute augeretur, ac præmiffis aliif- que incommodis & inconvenientibus obviaretur, ani- marUmque periculis salubriter provideretur.Quare praefatus Franciscus rex, dictis nominibus, nobis per suas litteras humiliter supplicavit, ut in dicta ecclelia Cas- trensi, Ordinem prædictum, omnemquc statum & dependentias regulares, necnon fineuhs illius monacha- les portiones > majorem & dependentes prioratus, ac fingula officia, ncenOn capellanias, & benefida hd- julinodi penitus supprimere &extingucre, ac statum regularem ecclesiæ Castrensis hujusinodi 4 in stacum canonicorum, prefbyterorum & clericorum secularium immutare > & illam ad statum scCulatem reducere ; necnoh omnes Sc singulos ipsius ecclesiæ Castrensis monachos, etiam illius officia, ac majorem & dependentes prioratus praedictos obtinentes, ordinem ipsum tæ- cite vel expreffe profestbs, ab observatione constitutio- num, ordinationum, institutionum, & COnsuetudi- num regularium ordinis, & statutorum ecclesiæ Castrensis prædictorum, ac votorum quomodo libet per cos in profefliOnr hujusmodi cmislbrum, necnon a regula ejusdem sancti Benedicti penitus absolvere, Sc totaliter liberare *, ac in eadem ecclesia Castrensi loco vi- gintiquataor monachalium portionum, viginci qua- tuor canonicatus & praebendas sccdlarcs $ necnon loCo prioratus majoris, unam præpoficuram post pontificalem majorem j necnon loco cleemofynaria^unam majorem iecundam ; & loco infirmariæ, aliam archidia- conatus minorem nuncupandam tertiam j ac loco can- toriæ regularis>unitn cantoriam secularem^quartam, ac loco subcamerancE unam fuccencoriam, quintam i ac loco sacristiæ supprimendarum hujusinodi > unam thcsaura- riam sextam, post pontificalem non majores inibi dignitates erigere & instituerc, aliisque in præmistis opportune providere de benignitate aDostolica dignaremur. Nds igitur, qui dudum inter alia voluimus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem secunduih communem æsti- mationem tam beneficii uniendi, quam illius cui unio fieri peteretur, alioquin unio non valeret, & semper in unionibus commistio fieret ad partes, vocatis quorum intcrestct.* Quique ecclesiarum quarumlibet pwc- sertim cathedralium, & illarum personarum prosperum statuin, & decorem, ac in melius directionem, ncc non divini cultus in eis augmentum > ac animarum salutem, nostris potiffime temporibus, lineeris dclidcra- mus affectibus ; Jacobum epilcopum qui, ut asterirur, dilecti filii nostri Francisci, titulo SS. Petri & Mar- ccllini prelbyteri cardinalis de Tumone nuncupati, qui dictx ecclesiæ Bituricensi ex concestione & dispensatione apostolica præefle dignoscitur, ex fratre germano nepos cxistit, necnon priorem, eleemosynarium, infirma- rium j cantorem, mbcamerarium, sacristam > monachos, & novitios ac lingulares personas capituli hu- jusiBOdi, a quibusvis excommunicationis > suspensiO- nis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censiiris, & pernis a jure vel ab homine quavis occa- sione vel caula latis, si quibus quomodolibet innodati cxistunt, ad effectum praefentium duntaxat exequen- dum absolventes, & absolutos fore censentes : ac omnium Sc lingularum monachalium portionum, necnon majoris, Sc dependentium prioratuum, ac officiorum, Sc capelhniarum i necnon beneficiorum, ac mcnsæ capitularisprædictorum fructuum, redituum & proventuum, veros annuos valores ; praesentibus pro exprestis habentes, hujusinodi supplicationibus inclinati, tum ipsius Jacobi episcopi, per dilectum filium magistram Franciscum Colucium de Piscia litterarum apostolica- rum scriptorem familiarem nostrum, procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitucum j & dum- nuxlo etiam præfatorum capituli, seu majoris partis eorum ad hoc cxprcstus accedat affensus, ad divini nominis laudem & gloriam, ac militantis ecclesiæ exaltationem, necnon ipsius ecclesiæ Castrensis felicem statum, ex certa scientia nostra in eadem ecclesia Cas- MENTA trensiurdinem sancti Benedicti hujusinodi, ac omnem statum otnnefque dependentias regulares, necnon omnes & lingulas illius monachales portiones, ac majorem, necnon de Lastoal, & S. Pauli, ac de Muriflb prædictos, ac omnes & singulos alios prioratus ab ea~ dem ecclesia mediate vel immediate dependentes, ubique constitutos qui conventuales non sunc, necnon omnia & singula officia claustralia, & lingulas Capellanias j singulaquc beneficia prædicta, etiamsi ad prioratus & officia hujusmodi consiIeverit quis per electionem astumi, eisquc cura etiam jurisdictionalis immineat anirturum j penitus & omnino aurhorirace aposto~ lica > tenore prælentium siipprimimus & extinguimus 1 ipsumquc statum regularem in statum canonicorum, presbyterorum, & clericorum secularium immutamus, & ad statum sccularem penitus reducimus, & capitulum feculare in eadem ecclesia Castrensi instituimus > Omncsquc ipsius ecclesiæ Castrensis monachos St regulares perlonas, etiam majorem, & ab eo dependentes prioratus 4 Se officia hujusinodi obtinentes, ordinem ipsum tam inibi quam alioi profestbs, Sc ad ipfam ecclesiam Castrenscm quomodocumque tranflatOS, ab observatione consticutionum, ordinationum, institutionum Sc con~ fuetudinum ordinis, necnon statutorum ecclesiæ Castren- fis prædictorum, & quorumcumque per eos in profeflio- ne hujusmodi emiflbrum votorum ( castitatis, obedien- tiæ 9 Sc paupertatis votis dumtaxat exceptis) nec non a regula ejusdem S. Benedicti > & secundum illam æ divini osticii recitatione ; ita ut canonici Sc perlbnæ seculares ipsius ecclesiæ Castrensis existanr, & pro ta^ * libushabeanrur > teneantur, reputentur SC nominentur » ac de cetero regularem habitum dicti ordinis gestare, SC illius regularia instituta 9 ordinationes 9 definitiones » & mores quoad divinorum ia eadem ecclesia Castrensi celebrationem, jejunia » victum, Sc ciborum usiim, ac quæcumque alia ad auæ ratione dicti ordinis tenebantur, in futurum obfervare minime reneantur : sed in habitu, ordine, ceremoniis, riru, incestu, moribu% Sc vira quoad omnia fecularibus canonicis Sc personis aliarum cathedralium secularium se omnino Sc ubique conforment. Et qui nunc siinc, & pro tempore erunc cjustlem ecclesiæ Castrensis canonici de bonis suis quo- modolibec licite, etiam intuitu ecclesiæ acquisiris, Sc in posterum per-eos quomddolibet acquirendis, libere Sc licite in vira Sc in morte disponere valeant : Sc spolia > monachorum decedentium qux forsiin ratione natus regularis Episcopo Castrensi pro tempore cxistenri 9 vel alias fiscO regio debebantur > de certro per ipsum epis- copum aut alium quavis authoriute fungentem exigi & peti minime postint 5 Sc fide bonis hujusinodi non dilponant præfaci, capitulum pleno jure succedant : sic tamen quod monachi qui habitum S. Benedicti dimittere noluerinq, in illo, quandiu voluerinr, remanere posi* sinr, Sc nihilominus in divinis in ipsii ecclesia defer- viendo taurum percipiant, quantum unus alius canonicus ipsius ecclesiæ i ac sedeant & incedant 9 vocem* que cum aliis canonicis secundum ordinem pristinum habeant 9 dummodo in divinis Sc ecclesiasticis osticiis superiori in habitu seculari fc conforment ; penitus ab- solyimus& rouliter liberamus. Ac in ipsa ecclesia loco vigintiquatuor monachalium portionum^viginri qua- tuor canonicatus Sc prehendas 9 necnon loco prioratus majoris^unam prspohcuram majorem post pontificalem » Sc primam ; ac loco clcemosynarix^majorem/ecundam, necnon loco infirmariæ, aliam archidiaconatus, minorem, nuncupatam tertiam •, & loco cantorix regularis, unamcantoriam seCuiarem, quartam^ac loco subcamerft- rix unam succentoriam, quintamloco sacristiæ sup- prestarum hujusmOdia unam thesaurariam, sextamj post pOncificalem non majores inibi dignitates : necnon qua- tuor hebdomadarias nuncupandas, quarum collatio SC proyisio ad dictos præposicum & capitulum dumtaxat pertineat, pro quatuor hebdomadariis nuncupandis, 3ui fingulas dictx ecclesiæ majores mistas celebrare Sc ecantare^necnOn in omnibus hOris de more incipiendo, Sc debito mOdo juxta proVidam ordinationem ipsc>ECCLESIÆ C ruin præposici, & capituli desuper faciendam > fi—. niendoquc, affistere teneantur. Ac loco dictarum duarum capcllaniarum supprestarum alias duas perpetuas capcllanias lemipræbencus nuncupandas s quarum collatio ad ipsum episcopum Castrenlcm pro tempore exif » xentem pleno jure pertineat, pro duobus perpetuis capellam s semipræbendatis nuncupandis, qui post obitum ipsiis fupp reflas capcllanias nunc obtinentium de gremio chori ejusdem ecclesiæ Castrensis existant, & de dlstribucionibus ejusdem ecclesiæ, Acuti ceteri illius capcllani SIc vicarii, ac beneficiati, de manibus præposici & capituli prædictorum participent, auctoritate apostolica, & tenore ftipradictis erigimus & in st i ruimus. Ac eidem JacObo cpisi : Opo, ut in dicta ecclesia duos alios archidiaconacus pro duobus aliis archidiaco- nis, qui locum in choro dumtaxat, sed non vocem in capitulo ipfius ecclesiæ Castrensis habeant, nec etiam ratione iplorum archidiaconatuum quotidianas distri- butiones, seu alia a mensa seu capitulo præfans emolumenta percipiant, erigendi & instituendi, ac illorum lingulis unum benencium ecclesiasticum, etiainfi parrochialis ecclesia > vel ejus perpetua vicaria fuerit > uniendi & incorporandi plenam & liberam facultatem concedimus. Necnon omnes & singulos fructus, reditus, & proventus sineularum monachalium portionum, necnon majoris, & dependentium prioratuum, & Ungulorum officiorum claustralium, necnon capcllaniarum, SIC beneficiorum sic supprestbrum prædictorum inenGc capitulari ecclefix Castrensis prædictx. Ita quod per prarposicum & capitulum præfaros> loco quacuor clericorum perpetuorum beneficiatorum^quatuor bene— < fici a clericaturas nuncupata, fupprcsla prædicta obtinentium, ex illorum, si ad id competant, alioquin ex eorum & mcnsx capitularis hujusmodi fructibus, reditibus, & proVcntibus paulacim juxta postibilitatem. Ac in eadem ecclesia (ex pueri chorales, & unus in cantu & musica ludimagister, qui eosdem puerOS apprime instruendo erudire teneatur > ad nucum ipsOrum præposici & capituli amovibilcs. Necnon postquam numerus Vi. ginti quacuor canoniconim ad numerum sexdecim hu- jusinodi reductus extiterit, & non prius, decem & scptem vicarii perpetui qui singulis horis diurnis pariter, & nocturnis, ac aliis divinis officiis in eadem ecclesia astistanr, illaque celebrent & decantent. Sic Jjuod dictus episcopus, & quilibet canonicus ratione uæ przbendx unum vicarium sub se habeat, & illum ] eistlem capitulo praesonare teneatur, ac sufficiens &r idoneus repertus per ipsos capitulum recipi & admitti debeat, deputentur & continuo manutcneantur. Li- ccatquc eisdem præposico & capitulo per (e, vel alium, seual ios, supprcstarum monachalium portionum, ac officiorum, & prioratuum ex nunc necnon post deces- sum illa nunc obtinentium, capcllaniarum, & beneficiorum hujusmodi fructus, reditus & proventus propria auctoritate libere exigere, levare & percipere, ac in siios & dictx mcnfæ usus & utilitatem, necnon quotidianarum distributionum erogationem, ac capella* niarum, vicariorum > choralium, Sc ludimagistri prædictorum sustentationcm convenere, diœcelani loci, SIc cujusvis licentia super hoc minime requisita. Sic tamen quodmistirum numerus, & aliorum divinorum officiorum ritus, qui in ipsa. ecclesia Castrensi per illius monacliOS officia prædicta obtinentes, ac capella- nos, & beneficiatos prædictos, ratione monachalium portionum, prioratuum, officiorum, capcllaniarum, ac beneficiorum supprcflOrum praedictorum servabatur, nullatenus minuatur > sed per eos in quorum locum succedent cum majori devotione, ac decentiori ordine pari modo celebretur, & servetur j eisdem auctoritate, & tenore præsentium perpetuo applicamus & appropriamus : decernentes appropriationem SIc applicationem hujusmodi sub quibums reVocationibus unionum, & applicationum per nos, & sedem prædictam protempOre factis nullatenus comprehensas, sed scm- per ab illis exceptas cxistere, & censeri debere. Et.in- lupcr apostolica auctoritate prædicta, earumdcm tenore Tomus L ASTRENS1S. i7 f>rxsentium statuimus kc ordinamus, quod perpetuis ucuris renworibns nullus vicarius modo aliquo in dicta ecclesia Castrensi admittatur, nifi SIc bene legere, Sc sufficienter cantare sciat, SIC actu prcibytcr vel in ea artate, in qua infra annum ex tunc proximum ad siicros, Sc prcfbyceratus Ordines, quocumque impedimento cef- sante, promoveri poflit > constirutus existat : SIc sc- cus quocumque moao vel sub cuj usijuam auxilio>favore> vel prccc » alicui modo præmisto non qnalificato de aliqua Vicariarum prædictarum proVidcri contineat, tunc capitulum præfati unum alium conductitium loco illius non qualincati instituere, & eidem de fructibus dictæ vicariæ respondere, & proVidere teneantur. Necnon quod singulis dignitatibus prædictis futuris temporibus, singulæ etiam dictorum officiorum domus, ac l omnia SIc lingula bona, res, jura, fructus, reditus &

! >rovenrus > dominia, hereditates, terrae, pascaa, cen- us, decimae, & omnia aliaquæ prius singulis officiis

! >ræfatis communiter vel divinm competebant, ipsis & ingulis sic erectis dignitatibus par i formicer, communiter SIc divisim, ut prius, spectent SIc pertineant. Ac dignitates ipsas pro tempore obtinentes ad omnia & sin- gula Officia & onera, ad quæ anteJiipprcflionem hujusmodi officia suppresta prædicta pro tempore obtinentes respective renebantur, in omnibus & per oninia nihil penitus Omistb : ita ut > sicut eleemosynarius ad certas eleemosynas erogandas, & infirmariusad certam pen- sionem singulis monachis prædictis præstandam, ac sa- crista prærati ad luminaria ecclesiæ ministranda, Sc alia onera subeunda renebantur > ira de cerero archi-

diaconus major eleemosynas erogare, & archidiaconus minor Densionem singulis canonicis praefatis præstarc, ac theuurarius præfati luminaria ecclesiæ ministrare, & alia onera hujusmodi subire respective SIc omnino teneantur. Quodque de Lastoal sive de Astoallo, & S. Pauli > aede MurascO sive de MurafTone prioratus praedictos pro tempore obtinentes, donec illi extincti, ac illorum fructus mcqfæ capitulari hujusmodi applicati fuerint, ad certam pecuniarum summam per ipsos capitulum cum modernis illorum postestoribus con* ventam eisdem capitulo persolvendam teneantur
Sc si- milis aflignatio fiat, seu fieri debear tribus canonicii sicut tribus dictis monachis, sive novitiis fieri S0I1U erat. Ipsique tres canonici, quibus hujusinodi aflignatio siec, non amplius percipiant quam triginta libras Tu- ► ronenses, prout monachi percipere soliti erant, donec numerus viginti quatuor ad numerum sexdecim canonicorum prædictorum reductus, vel aliter per eosdem capitulum defuper ordinatum fiieric. Ac quod erectis dignitatibus hujusmodi pro prima vice majoribus & principalibus dictæ ecclelup personis, videlicet præ- pofitura priori majori, SIc major archidiaconatus elee- mOsynariO, ac minor archidiaconatus insirmario, SIC cancoria cantori, cabiscoli nuncupato, necnon succen- toria subcamerario, thesauraria vero siicristx ipfius ecclesiæ, <jui tempore publicationis præsentium in humanis egerint, etiamsi in habitu regulari remanere maluerint, aut remanere disposuerint, per nos SIc sedem apostolicam libere conferri debeant. Ac illis sic collitis, occurrente postmodum pro tempore dictae præpO- i situræ vacatione, illius collatio, proVifio, & omnimoda dispositio ad pro tempore existentem episcopum Castrensem > SIc loco ipfius ad ejus vicarium, necnon ad archidiaconos, cantorem, luccentorem, thcfaura- rium, canonicos, SIc capitulum præfacos, communirer specter SIc pertineat. Iu quod inter se ad pracpofituram vacantem prædictam nominent SIc eligant, ac nominando, & eligendo absque aliqua observatione contentorum in capitulo. Quapropter, SIc absentibus aliis minime cxpectatis, sed illis ad sonum campanæ capitularis duntaxat vocatis, conferant » episcopusque, vel ejus vicarius in hujusmodi electione & nominatione siC celebranda duas duntaxat Voces concludentes habeant. Reliquarum autem dignitatum prædictarum COllatio, provisio, & quævis alia dispositio ad eumdem episcopum, qui illas omnes dictæ ecclefix canonicis duntaxat pro- C , 8 I N S T R I Ut officia præAictæ illius monachis conferre tenebatur, A & non aliis conferre, de de aliis eisdem providere teneatur, lpecter.ac juramenti desuper præstandi receptio, dc illarum installatio ad præpofitum de capitulum præfatos competar.Et sedecpiscopaliCastrensi vacant e, omnium dc singularum dignitatumJcanonicatuum, & præbendarum, ac capellaniarum prædictarum collatio, de fimilis dispo- sitio ad præposicum de capitulum prædictos dumtaxat : præsentatio vero perforMe idoneæ ad illos, eadem sede episcopali vacante, ad canonicum hebdomadarium in turno lux hebdomadæ pertineant. Quodque numerus vi- ginti quatuor canonicorum hujusinodi ad numerum sexdccim canonicorum sucCCsiiVe redigatur : ita quod loco decedentium dumtaxat ipsius ecclesix Castrensis canonicorum etiam illius dignitates obtinentium nullus recipiatur, sed canonicatus & præbenda decedentium’ etiam dignitates obtinentium perpetuo supprcffi de ex- tincti fint censeantur s donec dictus numerus viginti quatuor canonicorum ad numerum ipsum sexdccim ca- nonicorum, qui inibi perpetuo existant, reducatur* Et postquam numerus viginti quatuor Canonicorum hu- jufniOdi ad dictum numerum fcxdecim reductus fuerit, ut præfertur > tunc & eo casu de non prius, collatio dc provisio corumdem canonicatuum & præbendarum ad episCOpum & capitulum præfatos alternatis vicibus, ad praesentationem dicti canonici hebdomadarii in siiotur- no existentis > de non alias, spectet. Ita quod in ordine episcopus primo, & deinde capitulum » de fic sucCCstiVe alternarim ad præsencationem canonici hebdomadarii, hujusinodi ad dictas collationem & provifionem procedatur. Er cum episcopus ratione suorum canonicatus de < præbendar, quos in eadem eccksia Castrensi obtinebit > in turno sux hebdomadæ, hebdomadarius extiterit, capitulum præfati > ad præscntauOncm episcopi ut canonici hebdomadarii hujusmodi, ad similttn corumdem canonicatuum & præbendarum collationem & provisionem pari modo procedere teneantur. Et si aliqui ex dictis viginti quatuor canonicis nunc existentibus > ctiamsi es- ienc de deferentibus habitum canonicatus de præbeh- das 9 ac dignitates > auc alias erectas, de auaruni fructus., reditus de proventus, solum per decenum illa obtinentium dictæ mcnsæ capitulari 9 ut præfertur 3 appli- cati existant > capellanias prardictas obtinentes, canonicatus de praebendas, aut dignitates, vel capellanias hujusinodi simplicicer, vel ex causa permutationis rcfi- gnare voluerint, ipsi duntaxat, antequam numerus canonicorum hujusinoai ad numerum iexdccim reductus sit, sed non eorum succestbres > illos simpliciter, vel ex dicta permutationis causa in manibus ad id potestacem habentis, semel duntaxat de non ultra, refignare seu dimittere poflint : ac per hujusmodi refignatiOncm, canonica tus de præbendæ cxtincti, fructusque, reditus de proventus supprestorum prioratuum, & officiorum, acca- pellaniarum hujusinodi mcnsie prasdictæ applicati pro illa vice non censeantur : sed canonicatus de præbendæ, dignitates j priorarus, & officia sic resignata, compermu- tandbus libere & abfque aliqua dubitatione, pro una vice cantum, ut præfertur, de non ultra conferri debeant. Quodque canonici etiam dignitates obtinentes prædicti, fivepræfenres sive absentes in numero viginti quatuor, siVe jam ad numerum sexdccim reducti pro grostis fructibus suarum præbendarum hujusmodi non habeant singulis annis nisi. 30. libras Turonenscs •, de reliquum, quod abscntibuSjsi præscntes siiiflent, distribui dcDuistet, accrescat canonicis, & dignitates obtinentibus przscnribus> ac culrui de obsequio divino iniisten- xibus : nisi forson de licentia ipsorum capituli ex legitima causo SC absentaflent, feu infirmitatis > aut legitimo alio impedimento detinerentur > quo casu pro præicnri- bus habeantur, & sicut pratentes participent. Ac quod præfatus Jacobus, & pro tempore existens episcopus Castrensis canonicus præbenctatus exilior, & percipiat de more singulos sijos grostas fructus, necnon u przlens fxi er it quotidianas distributiones, nisi legitimo, ut prar- fertur 3 impedimento detentus, prout & quemadmodum ceteri dictae ecclesix canonici, excepto praxfacoja^ IMENTA cobo, qui quamdiu dictæ ecclesiæ præfuerit, tam grostos omnes, auam alios distribuendos fructus, ex fpeciali

!

ratia hib eat de percipiat > ac habere de percipere Vacat. Necnon, cum pcrionz ecclesiasticæ, quz akari serviunt, de altari etiam vivere debeant, quod præfatus Jacobus > de pro tempore existens episcopus Castrensis, ex dicta summa mille librarum Turoncnsium pcrcuni pro dicta fabrica, ut præfertur, debita, præposito & capitulo præfatis quingentas libras similes annis singulis tradere de solvere teneatur ; de adstrictus sic, excepto illo anno* in quo dccimæ apostolicx fupet fructibus, reditibus de proventibus mensie episcopalis Castrensis inv Soncncur de exigentur
quo anno solum summam qua- ringentarum librarum umilium illis tradere teneatur : dc reuduum ufque ad integram summam sexcentarum li* S brarum hujusinodi pro decimis praedictis persolvendis fervetur > feu pro hujuGnodi solutione cedat, vel alias pro illis applicetur. Ac idem Jacobus, & pro tempore existens episcopus Castrensi*, eo anno quo nullas decimas apostolicas persolverit t quingentas libras remanentes prædictas, in reparationibus tam domorum mente luæ episCOpalis, quam fabricæ ecclesiæ prodictarum, ad ejus dilcrecionem applicare de appropriare pcffic. Ec quidquid præposiro de capitulo præfaris de lurnma mille librarum hujusmodi tradiderit > id totum supputetur dc summa mille librarum, pro fabrica prædicta debitarum, ac si totalis hujusinodi lurnma persoluta feret. Ac quod domus seu camcræ canonicales de aliæ habitationes, viridaria 9 de vincæ > ac alia ad dictam mensom capitula- rem pertinentia, sive infra, siye extra ambitum ipsius 2 eccleiiæ Castrensis consistentia, dum pro tempore vacabunt > ad eamdem mensom eo ipso revertantur > & per ipsos præposirum de capitulum, si videbitur > plus offerenti venumdari, sive offerens fit canonicus^ve inferior ipsius ecclesiJB minister existat : & venditio hujusinodi > etiam si videbitur 4 ad ementis vicani dpiitaxat scu alias fieri valeat. Ita quod illa, post obitum ejus cui sic for- san vendita fuerint, icerum ad dictam mensam capitu- larem libere reverrantur, & per ipst>s præposicum dc capitulum iterum prædicto modo, & cugi aliquibus oneribus similitcr venumdari pOstinc, sed quodexinds nullus poffit in illis onus aliquod imponere. Ac quod præpositus in diebus solemnibus, in absentia vel impedimento episcopi >dc pari modo in præpofiti absentia, Vcl impedimento archidiaconus major, & post cum eodem or- D dine alter archidiaconus, & uc succcflivc cantor, suc- centor, de thesaurarius, & consequenter in absentia dc negligenria, vel impedimento eorum antiquior canonicus mistas, de alia divina officia cum pallio > si Videbitur, de baculo, ac aliis convenientibus ornamentis in eadem ecclesia consistentibus A etiamsi videbitur duobus aut pluribus canonicis inibi præfentibus, qui sibi gra- datnn affistere teneantur, celebrare poffir. Ec quod idem præpositus post episcopum, primum lotum & primani vocem in capitulo & aliis tractatibus : majorque archidiaconus secundum locum & secundam Vocem : & archidiaconus minor tertium locum & tertiam : ac caneor quartum de quartam vocem : necnon succentor quintum locum de quintam vocem : de thefauraxius dictr ecclesiæ pro tempore existens scitum focum de sextam vo- » E cem habeant : alii yero canonici, siVe dimittant habitum, siye non, (blitum ordinem fervent : ceteri autem qui de novo recipientur, ordinem servent siiæ receptionis. Similisque ordo fervetur, tam in choro quam in proccfliOnibus. Ita quod pOst episcOpum archidiaco* nos major primum, de cantOr secundum, de rhesaura-* rius tertium a dextra : a sinistra autem partibus præpo- ficus primum, archidiacOnus vero minor secundum, fuccenror autem tertium ftallum & locum habeant. Canonici vero tam præsentes quam fiicuri, hinc inde tam a dextris nuam a sinistris, simili mocto siIæ receptionis ot- dincm lerVent 5 sed per hOCin siicris non consticuti Vocem nullam in capitulo habeanr. Quodque vacantibus pro tempOre dignitatibus, canonicacibus de præbien- dis, pel iOHatibus, capellaniis de aliis beneficiis ercctis praedictis, in illis SCU eorum aliquo succedcns t nullos EC C L E SIÆ i donec pacificus postcflbr fuerit, aut in casu litigii fch—. tenriam > recredentiam nuncupatam, reportaverit, fructus, reditus & proventus percipiat j (cd illorum, seu alicujus eorum fructus, reditus Sc proVentus, durante lite hujusinodi prar fatis capitulo, ad effectum tamen uc lkc duranre in divinis officiis, prour alias fi idem SUC- ccstbr pacificus elTcc reneretur, COiiVertantur, & resi- duum, fi quod superfuerit, pro negOtiis capituli erogetur, cedant. Quodque præpontus, Sc capitulum præfari nullam in choro jurisdictionem habeant, nisi prout Sc quemadmodum tempore supprestionis Sc reductiOnis hu- juhnodi habebant, quinimo iuper hoc nihil immutando, adcmjacobo, & pro tcniporc cxistenti episcopo C1S- trenlij cjufquc pastorali jurisdictiomjubjcctioni & obe- dientiæ, prout tempore iupprcffiOnis Sc reductionis hujusmodi iubjccti erant> perpetuo subjiciantur. Et de— 1 muin quod præposttus & capitulum præfaci, ne ipsi tanri muneris & officii eis per Francilcum cardinalem AcJacobum episcOpum prafatos, tam circa reductionem & erectionem, ac eorum a regularium institutionum observatione absolutionem hujulinOcii, quas ad ampliorem dictx eorum ecclesiz decorem ipsi Franciscus cardinalis & Jacobusepiscopus apud nos solerti studio & in- dustria procurarunt, quam alias impensi, ac beneficii ab eorum illustri domo de Turnone recepti prorsusim- memoreseste, & vitio ingratitudinis laborare censean- tur ; sed muneris & omcii ac beneficii hujusinodi ad posteros memoria habeatur, sponte Sc libere teneri, Sc obligari voluerunt, dic per ipsos JacObum episcopum Sc capitulum statuenda., ac eiidem capitulo præfigenda, unum anniversarium solemn e, obicum de Turnone nuncupandum, pro an imarum, tam eorumdem Francisci cardinalis & Jacobi episcopi, quam aliorum pratentium Sc futurorum, ac defunctorum ipsius illustris domus de Turnone salute, in dicta ecclesia Castrensi, annis singu- lis perpetuis futuris temporibus celebrare teneantur. Et nihilominus præposito Sc capitulo præfatis pro felici ftatu & salubri directione ejuklein ecclesiæ Castrensis, quxcumque statuta salubria super divinorum officiorum celebratione, & agendis per ministros ecclesiæ, ac honore Sc debita reverentia superioribus exhibendis, nec- ron delatlene almutiarum, capparum &ssiiper pelliciorum ; necnon præcm i nentia eorumdem capituli, vel S0I1US præ- pofiti, ac archidiaconorum, cantoris, succentoris &thc- laurarii prædictOrum pro tempore existcntium, quam in eadem ecclesia Sc illius choro nabebunt, ac capitulis ge— j neralibus vel particularibus, Sc synodo celebrandis, collationibus oeneficionim & divilionibus fructuum » ncc non distributionunf in horis canonicis perceptione Sc amistione, & aliis omnibus decorem Sc nonestarem ecdesiz prædictx, etiam quoad bonos meres ministro- tum prædictOrum concernentibus. Necnon quæ super præmistis majori declaratione indigebunt, iubstancia non murata : etiam illa & fundationem hujusinodi non observantes distributionibus privando > Sc alias znulctando, condendi Sc edendi, ac condita & edita, quoties eis videbitur, alterandi, ac in meliorem & saniorem sencenriam mutandi, & ab omnibus sub txrnis ecclesiasticis & pecuniariis observari mandandi, plenam Sc liberam auctoritatem Sc facultatemconcedimus.Prv- terca præfacos mOnachos, ac eorum singulos, qui fbr- san propter transgreflum institutoruni regularium praedictorum, aliquam apostasiar notam iive irregularitatem, aut inhabilitatem incurrerunt, ab hujusinodi exccstibus Sc apostasia, Sc auibufris excommunicationibus, & aliis sententiis, cenmris & pernis ecclesiasticis, quas præ- mistbrum occatione quomodOlibet forsan incurrerint, przfatis, auctoritate apostolica » earumdesr que tenore przsentium absolVirrus, ac cum cis super irregularitate, si quam censuris hujusmodi forsan ligati, niistas Sc alia divina officia celebrando, aut illi le immiscendo, contraxerint. Quodque eriam quæcumque > quotcumque, & qualiacumque, cum cura & fine cura, feculam, alias si : invicem compatienda beneficia ecclesias- tica, etiamfi canonicatus & præbendæ, dignitates, pcr- fonatus, administrationes, vel officia in cachedralibus Tomus L CASTRENSIS. >9 i etiam metropolitanis vel collegiatis scCularibus, & dignitates ipsjc in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificales majores, seu collegiatis ecclesns hujusmodi » principales fuerint, fi eis alias canonice COnferancur, aut eligantur, prælcntentur, vel alias astumantur ad illa, & instiruantur in eis post supprcstionem Sc rcductiOiiem hujusmodi, ac si numquatn regulares fui flent, recipere. Sc illa, necnon quxcumauc, quodcumquc, Sc qualiacumque alia beneficia ecclenastica cum cura Sc sine cura 9 SC- cularia, ac prædicti, & quorumvis aliorum ordinum regularia > etianisi sccularu, parrochiales ecclesia : vel earum pcrpetux vicariz : regularia Vero, prioratus, præposi- turx, præpoficatus, dignitates, personatus, administra- tioncSjVel Officia, ctiamh claustralia fuerint, & similicer, ad priorarus, præpositarus, dignitates, personatus » ad- ministratoncs, vel officia hujusinodi consueverint, qui per electionem afliimi, cisque cura immineat animarum 9 3uæ eorum singuli, etiam cx quibusyis conccstionibus Sc ispensarionibus apostolicis in titulum Leu commendam obtinent Sc cxpcctant, nec non in quibus Sc ad qux jus cis Sc eorum cuilibet COinpetit, ut prius retinere, illa- quc omnia & singula quoties eis placuerit dimittere, Sc eisdem commenda.* cedere : ac loco dimisti » vel di- mistorum, aliud vel alia, simile vel diffimilc, aut fimi- lia vel diflimilia, beneficium vel beneficia, ecclesiasti- cum vel ecclesiastica, quæcumque, quotcumque, Sc qualiacumque se invicem compatienda similiter recipere, Sc ut præfertur retinere. Necnon quascumque pen- siones annuas siiper quibusvis fructibus 9 reditibus Sc proventibus ecclesiasticis cis astignatas, ut prius etiam I quoad vixerint percipere. Ac quibusvis gratiis Sc induitis > ac dispensatiOniDus eis hactenus, Sc eorum cuilibet apostolica vel alia quavis auctOr ita te quomodolibct COn- ceflis j uti & gaudere 9 Sc beneficia sub eisdem dispensationibus comprehenso recipere, Sc juxta illarum tenorem retinere— Et nihilominus eidem ecclesiæ Castrensi, ac illius capitulo > & aliis etiam dignitates, ac canonicatus & prarbendas inibi pro tempore obtinentibus, ce- terisque personis ejusdem ecclesiæ, etiam habitum & alia indumenta regularia super & subtcr quomodolibet deferentibus, pro tempore exi flentibus, tam cenjunctim quam divisim, quod omnibus & singulis privilegiis, im- muniratibus, favoribus, prærogativisjConceffioniouSjgra- tiis & indulgentiis ac indukis, per quoscumquc Romanos pontifices, ac alias personas ecclesiasticas, ante sup- prcffionem, reductionem & erectionem hujusinodi quo- modolibct conceffis. Ac omnibus aliis, quibus alix ca- thedrales ecclefix feculares, & illorum canonici, ac di* gnitares, & personatus in eis obtinentes, de jure vcl dc consuetudine utuntur, potiuntur & gaudent, ac uti, potiri Sc gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri Sc gaudere libere Sc licite Valeant^eisdem auctoritate apostolica > & tenore przsentium dispensamus, ac eis pariter indulgcmus, omnemque inhanilitatis Sc infamia : maculam fi ve notam, per eosdem monachos Sc eorum singulos præmistbrum occasione quomodolibec contractam penitus abolemus. Necnon obtenta beneficia & jura in eis, vel ad illa quomodolibet qiuesita propter reductionem & status hujusmodi immutationem, non vacare, & commendas non ccstare : ac dispensationes »
gratias, indulta Sc privilegia hujusmodi plenum firmitatis robur obtinere
ac cum permutandi & commcndæ cedendi, necnon derogationis, omnibusque & lingulis aliis in eisdem contentis clausulis cisdem ecclesiæ & capitulo 9 ac singulis monachis præfatis, etiam post status regularis hujusinodi alterationem s suffragari pofle Sc debere in omnibus, Sc per omnia, perinde ac si reduc- tio, immutationes Sc ablolutiones prædictx minime fac- vx. fui flent, decernimus. Quocirca dilectis filiis decano ecclefix siincti Petri de Burlat o Castrensis diœcesis Sc Albiensis, ac montis Albanensis officialibus, per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi vel duo > aut unus eorum per se vel alium lcu alios, pratentes litteras, & in eis contenta quæcumque ubi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parce Jacobi episcopi Sc capituli prædictOrum, £eu majoris partis eorum desuper fuerint re- C ij 10 I N S T R 1 quifiti jsdlemniter publicantes, eist|ucin præmistis efii— i cacis dcffensionis nræsidio astistcntes, faciant auctoritate nostra supprenionem, extinctionein, immutationem, reductionem, absolutionem, liberationem, erectionem, insticutionem, applicationem, appropriationem, con- ccstionem, statutum, ordinationem, & alia præmista firmiter observari : ipfosque episcopum Sc capitulum, ac monachos illis ac postcstiOnc fcu quasi dispensationis, abolitionis &indulri prædictorum pacifice gaudere : non permittentes eos desiipcr per quoscumque quavis auctoritate fungentes, quomodolibct indebite molcstari, contradictores quostibct & rebelles per censuras & pœnas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo : invocato etiam ad hoc, fi opus fuerit, auxilio brachii fecularis. Nonobstantibus priori voluntate nostra praedicta, ac Lateranensis concilii noviffime celcbrati, unio- nes perpetuas nisi in casibus a jure permistis fieri prohibentis, necnon piæ mcmoriæ Bonifacii Papæ VIII. etiam pœdecestoris nostri, qua cavetur : ne quis extra suam civitatem vel diœcesim, nisi in certis exceptis casibus & in illis ultra unam diecam a fine fuæ diœcefis ad judicium evocetur : seu ut judices a sede præfata deputati extra civitatem & diœcesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere, aut alii Vel aliis Vices fuas committere præiumant ; Sc de duabus di et is in concilio generali edita dummodo ultra tres dietas, aliquis auctoritate praesentium non trahatur : & aliis œn- sticutionibus, & ordinationibus apostolicis : necnon fundatione etiam seculari ecclesiæ > ac illius & ordinis prædictorum, juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis & consuetudini— C bus, ac illorum fundatorum, dotatorum, Sc benefactorum voluntatibus, mandatis & difpOsiUOnibus : necnon guibuf/is privilegiis & induitis apostolicis eisdem eccleiiæ, & ordini sub quibuscumque tenoribus & formis a ac cum quibusvis clausulis & decretis conceflis, approbatis & innoVatis, auibus, etiamsi pro illorum fumcienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specinca, individua, & exprefla mentio etiam aispositivc fieri deberet, tenores hujusinodi pro sufficienter cxpreflis habentes, illis alias in SUO rooore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter & expreste derogamus. Necnon quacumque forsan contradictione per minorem partem monachorum prædictorum 3 pOst praesentationem earumdem praesentium, forsan in poste- rum quomodolibet facienda, contrariis quibuscumque •, I auc fi aliqui, super proVisionibus sibi faciendis de locis & monachalibus portionibus, ac officiis Sc prioratibus, hujusinodi, necnon aliis beneficiis ecclesiasticis> speciales in illis partibus, vel generales dictæ sedis, vel legatorum ejus litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, referyationem & decretum, vel alias quo- modolibet fit proceflum : quas quidem litteras Sc pro cestiis habitos per easdem, nac inde lccura quæcumque, ad loca & monachales portiones, necnon omcia & prioratus, capcllanias & beneficia fiipprefla hujusmodi Volumus non extendi, vel nullum per hoc eis quoad astecu- tionem locorum & monachalium portiOnum, ac officiorum Sc prioratuum, vel aliorum beneficiorum præjudi- cium generari : seu si aliquibus communiter vel diVifim ab eadem sede fit indultum, quOd interdici, suspendi, vel excommunicari non pOstint per litteras apouOllcas non facientes plenam & exprestam, acdeverbOad Verbum de induito huiusinodi mentionem & quibuflibct aliis privilegiis, indulgentiis & litteris apostOlicis, generalibus Vel specialibus, quorumcumque tenorum CX1S- tant, per qux præsentibus non exprefla vel totaliter non inferta effectus earum impediri valeat quomOdollbec Vel differri, & de quibus quorumcumque totis tenoribus de yerbo ad Verbum habenda sic in nostris litteris mentio specialis. VOlumus autem quOd monachi aliqua irregularitatis &C inhabilitatis nota seu censura forsan innodati, pœnicentiamsalutarem per confcflbres eorum, quos singuli eorum duxerint eligendos, eis pro præmiflis injungendam adimplere OmninO teneantur ; alioquin præ- senteslicteræ quoad absolutionem hujusmodi, nullius sinc JMENTA roboris Vel momenti : Sc insuper ex nunc irritum decernimus & inane, si secus siiper his a quoquam quavis au- ctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostra : absolutionis, supprestionis, extinctionis, immutationis » reductionis, institutionis, liberationis, crcction s, con- cestionis, applicationis, appropriationis, statuti, ordinationis 9 dispensationis, induki > abolitionis, decreti J mandati, derogationis Sc voluntatis infringere, vel ei ausii temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumscrit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus (c noVcric incursurum. Datum Romæ apud sstnctum Marcum, an-’ no incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo tri- gesimo quinto, septimo idu Julii, pontificatus nostri i anno primo. N. Luscusmax. ccccccc. Jo. de Fatis. Jo. Meleti. B. de Medina. Jo. de Moluet. L. V. Valr. Balthasar. de Piscla. L. de Jul. Jo. Curlemascus. P. de Berrio max. ccccccc. Ciacy. J. de Piscia. N. Gabre. Anno a nauVitate Domini millesimo quingentesimo tri- gefimo scxco, & die prima Januarii retro nominatus re* verendus pater dominus Jacobus, per dominum Franci scum de Piscia procuratorem siium retro scriptum retro fcriptæ reductioni, ac litterarum expeditioni consen- sir, juravit, ex. Jo. Nicia. J. die prima Januarii, Nicia. Registrara in camera apostolica. Nicia. Uniyersis & singulis dominis reVerendiflimis ardiie- piscopis, episcopis, principibus feculi, abbatibus, prioribus, rectoribus, vicariis perpetuis, aut loca tenentibus eorumdem, curam & adminiftrationem ecclefiarum habentibus, tam in diœcesi Castrensi, quam alibi existen- tibus, singulisque aliis viris ram ecclesiasticis quam fc- cularibus ubilibet constitutis > ad quem feu quos nostrx pratentes litterx pervenerint* Falco Aur.inc in utroque jure baccalaureus, decanus ecclesiæ collegiacæ siincti Petri de Builatio, judex & executor ad infra scripta specialiter deputatus, una cum aliis in hac Darte nostris collegis, cum illa clausula : quatenus ipn Vel duo auc unus eorum, salutem in domino. Cum itaque hodie decima sexta mensis Sepcemb. anno Domini 1536. apud ciVicarem Castrenfem, & in domo sditæ nostræ habitationis j nobis pro parte procuratoris reVerendiflimi in Christo patris, & dominiCastrensisepiscopi, & syndici ac procuratoris capituli ecclesiæ cathedralis Castrensis fuerit Verbo tenus & scriptis narratum & demonstra- tum, quod pOstquam monachi ordinis divi Benedicti, gratia Spiritus sstncti inducti, suos agnoverint errores & defectus per ipfos hactenus ob non obserVantiam dictæ regula ? diyi Benedicti commiflbs, & quod mala consuetudo ( quæ potius corruptela dici deberet) Viyen- di contra ipfam regulam de jure ipfius ecclesiæ monachos relevare non poterat, si tamen a pœna temporali, non ab æterna.Quare sentientes conscientiam illorum in istis multum læsom, & quOd multo plus in futurum læ- deretur in non servando dictam regulam, ad obferva- tionem cujus nemo illorum, quamvis dcfacto in ipsorum profestione serVare jurastet, credebar, ob alium morem vivendi in monasterio priscis temporibus centum, teneri, neque putabant > ob quod, multæ animæ in laqueum cadere poterant, & in futurum caderent : volentes, i p fi sano ducti COnsiliO, animabus illorum principaliter proVidere, & statum ac regimen ipfius ecclesiæ in melius commutare : eamdcmque Viris piObis & litteratis in futurum implere, quibus ad præicns i ere ex iis Viris litteratis penitus nudata cxistebac, causiinte illa regula, ad quam nemo peritus prOpter ejus acerbam vitam adstringi Volebat, VOCatis ram per edicta publica quam priVata omnibus ipsius eCClesiæ prioribus, osticia- riis, mOnachis & interdie habentibus, UMque COtn- parentibus, aut in cOntumacia debita posicis, & in ecclesia cathcdrali prædicta, de licentia & pennistiOnc reVcrendiffimi in Christo parris D. domini Castrensis episcOpi ad hOS fines COngregatis simul & unanimiter, retentis sedis apOstolicæ auctOriratc, & beneplacito christianiflimi dOmini nOstri Franciæ regis, decreVe- runt hanc ecclesiam (qux regularis ut dlctum est CX1SECCLESIÆ C tebat) cum supprefliOnibus aliquarum præbendarum, 1 seu monachalium pOrriOnum, unionibus bencficiOrum, erectionibus dignitatum, & aliis nxxiificatiOnibus infra dicendis in fecularcm statum dictis auctOritatibus pOn- tificali & regia reducere. Quare sic COngrcgaris, eOrum ad hos fines, cumconicnfu dlcti reVerendlsumiepiscOpi, ad ista procurandum & humiliter fupplicandum ipibs fummum pOnnsicem & regem, fuOS COnstitucrunt procuratores : mniplc rcVerendillimus inChristO pater & dominus JacObus de TurnOne tunc episcopus Castrensis, quam capitulum præfatum, quorum medio & cum fpe- culi COnlenfu regio bullam plumbeam cum cordulis sericis & mOre ROmanæ eccleiiæ plumbatam, authenticam, nOn viriatam, nec cancellatam, a sonctiflimO domino Paulo III. divina prOVidcntia Papa nunc mOcler- no, nObis directam obtinuerunt> quam nObis prO par— ] te dicti reverendlstimi in ChristO patris domini AntOnii de Vcfco, nunc Castrensis episcOpi, & syndici aC procuratorum capituli, OrganO magistri jOannis de Fargia, procuratorisdOminiCastrensis episcOpi, & dOmini AntOnii de BOne prioris majOris CCclciiæ jam dlctæ, Lilck>- vicide la Palu clccmofynaru, AntOnii Vastailh infir- marii, Raymundi Guirardi præcentOris, & JaCObi dc Senegatio illius ecclesiæ mOnachOrum ad hOS fines COnl- ticutorum > humiliter præfcnurunt •, illius requirentes debitam exccutioncm, litteras Opportunas COntra quas decebit eis per nos concedi depolcendO, similefquc re- 2uisitiOnesverbO tenus nObis fecit magister GcOrgius du « abre, tanquam unus ex capitulO ipliusecclesix. Nos- que Falco d’Auranc exccurOr prædictus, prædlctis litteris cum hOnore & rtVcrentia debitis receptis, illis prius < vili ;, nOstrum Obtulimus facere dcbirum, & eifdem diem ad prOcedendum ad debitam executiOncm, si preces Veritate niterentur allignare. Prxfcntibus in præ- miflis deminis BarthOlOinxO Limas, BarthOlOmæo Si- moneti prcsbyteris, ac magistrO BcnrandOclc Cellis, notario nOstrO infra scriptO. Quibus litteris apOstOhcis per nOS vilis sublcqucntcr anno prædictO& dccmu nO- na mensis prædicti Seprcmbns, cOram nObis compa- rentibus supra nominaris de Fargia, & de BOnc nOini- nibus prædlctis, qui prius facti mrr.itiVa præmiiTbluni, nOsrequisiVenint, juxta astlgnatamciklcm dicm.a ! lignari ad procedendum adulteriora nostvx commistionis, necnon litteras COntra rcligiofos ahlcnrcs & aliOs quOS decebit, eisdem COnccdi : qius nos cOnccstimus, & diem vigcsiinam secundam ipsius mensis ad proecclenduni præ— 1 fiximus, tara prima de mane ante portam principalem ipsius ecclesiæ cathcdralis Castrensis, vOCctris VOcandis, litteris ut supra oppOrtunis COncellis : atcestantibus dO- minis MatthæO Pulli, & Andrxi Barricra presbyteris, Guilhelmo Albcrci de Castris tcstlbus adpræiniila Vocatis, & nOfariO nOstrO subfignatO. Qua dic adycnicn- rc vigesima secunda dlcti mcnlis Septembris antcdicta » & ante portam principalem ecclesiæ cathcdralis jam di- ctæ, hOra prima supra astignata, mOnachis & priOribus, ac interestc praetendentibus, & judice Ordinario, ac procuratore regio, & COnsulibus dictx ciViratis, ac pOpulo ejusdem in maximo numero, tam litteratorie quam ad (0- num campanx majOris dicta : eccleliæ COngregutis : cOrain nObis exeCutOre jam dictO comparuit in propria rcVe- rendistimus in ChristO parcrdOminus Antonius de Vcfco nunc cpiscOpus Castrensis ex una parte & prO se : & rcVcrendus pater ciOminus AntOnius de BOne priOr major ipsius ecclesiæ, nObilcsque & religiOsi Viri ctemini LudOVicus de la Palu eleeniOsynarius, AntOnius Vsts- sctilh infirmarius, Raymundus Guirardi præcentOr, Ja- CObus de Senegatio fubcaincrarius, ThcObaldus de la Palu hOspitalarius, Bcrengarius de ROfctO priOr de Asilianeto, Petrus SObiran Operarius, JOannes de Vil- lifpastantibus sstcrista, GuidOGuytardi priOr de Man- dOlio, JOannes de la MOta de HcrclUO, LudOVicus Picar- del de Podio Gayraudo, LudOVicus de BOna decanus, CarOlusOlrici, Raymundus de V.iyracO, Franciscus de Villifpastantibus, JOannes de Petruffia, Reginaldus de Alto-pullo, Francifois de ROseto, Bertrandus de Roseto^monachi rcligiofi dictæ ecclesiæ cathcdralis Ccts- ASTRENS1S. lt < trensis, prioresque, &ostiCiarii dictorum priOtattium, & Georgius du Gabrc seCularis canonicus taco alicujus mcnachi, capitulum facientes : qui organo supradicti Vafsailh infirmarii verbo exposuerunt, quOmOdo ad supplicationem & requifitionemillustristimi principis, & domini domini Francisd Christianistimi Francix regis > & de consonsti reverendlstimi in Christo patris & D. dOmini Jacobi de Turnone oltm Castrensis cpisccpi, & capituli præfatæ ecclesiæ per sanctiflimum dOminum nostrum Paulum III. summum pontificem modernum, ecclesia nunc cathcdralis Castrensis, qux abbatialis, ordinis stincti Benedicti olim, pcr benx meroOriæ Joan- nem Papam XXII. erecta fuit in cathedralcm, a, paucis diebus citra, per prædictum Paulum mOdernum de regulari in secularcm erecta est, constantibus litteris 3 siipcr hOC COnfcctis, nObis tanquam decano ad exequen- dum directis, & per suprascripcOS præsentatis : requirentes, tam pro dictO rcVcrendillimO episcopo Castrensi, hic præscntc, quam prO dicto capituk), quatenus ad publicationem dictarum litterarum apOstolicarum procedere Vellemus. Igirur, nOS decanus prædictu, & cxccu- tOr, dlctis litteris ut fupra cum hOHOrc de rcVerentia receptis, ficta prius summaria apprHia cum testibus fide dignis de dic, lœo de hOra, de VOcatis aka & intclllgi- bili VOcc nOn COmparchtibus, & litteris DOstris mediantibus citatis nOS prOcedi vUuris ad fuIminariOnem dc executiOncm dictarum litterarum, & ipsis in cOnruma- cia pOsicis, eafdcm litteras nostrx COmmiillonls publicari fecimus publice de justimus, quarum tcnOr talis cst. PaULus cplfssOpus, dcc. Qua facta lectura carum- dem, fuimus pro parte dicti cpiscOpi de capiruii instin- ter requisici, qu.itenus prOcedere vellemus ad fdlmina- tiOnem & executiOncm earum jcm > & procedcndO juxta COntenta in cifdcm regulam diVi Benedicti ibi OblcrVari sOlitam cxtinguere ; nunicrumque Viginti quatuOr 1110- nachOrum regularium, in numerum viginti quatuor ca- nOnicOrum socularium ; beneficia, prioratus > capelli- nias, clericaturas, & alia contenta in bulla fuprano- minata mcnfæcapitulari unita declarare, ut in dicta bulla fieri mandatur : archidiaconOsojuc per dictum de Ves- CO nunc cpiscopuni eligendos recipere Vellemus, de insulare : de canOnicatus de præbendas per ccflum vclde- cesTum Vacaturas, unica cis tamen renuntiatiOne permista, supprcstas & extinctas declarare, fic ut non pOso sint in k>co cedentium vel decedentiurti, neque alio D quOVis lDOdOaut recipi Vcl subregari, (tanec facta re- ductiOHc ad numerum sexdccim ; & alias plures fecit dc rcquisiVit lequifitiOncs de COntentis in eadem bulla/juas hic inserere brevitatis causa omittimus. Quibus rc- quifiriOnibus attentis, jpriinO soCo inrerrOg.iVimus rcVc- rendillimum in Christo patrem de D. dominum An conium de Vesco, episcOpum prædictum ibidem existcn- tcm, & subsecutiVe dictOS religiOfos ibi præfcnrcs, si contenta in bulla supra perlecta Veritatem COnrincbanc, & si de eorum procclleiat COnscnsu. Qui (foniinus cplf- COpus, de mOnachi praedicti unanimiter dixerunt, quOtl sic. Quibus attentis, de quod nullus contradixit exccu- tiOni pixdictarum litterarum requisici in praesentia præ- dictOrum judicis, procuratoris regii, & Consilii civitatis Castrensis ad hoc cxpreste ▼OcatOnimJprOcesIlmus ad E exccuUOnem dictæ nOstræ cOmmifliOnis, & COsilem ino- nachOS, ita VOlences tacite Vel expreste dictam regulam prOfcfsos, ab obsery.wone constitutionum, ordinationum, insticutionuin de consuetudinum regularium ordinis, & statutorum ecclesiæ cathedralis Castrensis, præ- dictis VOtis paupertatis, casticatis & Obedicnriæ dumtaxat exceptis, necnon a regula ejufdem f.incL Benedicti, dc secundum illam diVini officii recitatione, ita ucca^ nOnici de pcrsOnæ fecularcs ipsius ecclesiæ Castrensis cxi- stant, & pro talibus habeantur, teneantur, reputentur, dc nOtninentur : ac de ccterO regularem habitum, fi VO- luerint, dicti Ordinis gcstare, dummodO in aliis ceremO- niis ecclesiæ de superiOri habitu aliis fc COnfOrment : <Ss illius regularia instituta, ordinariones*, definitiOnes dc lriOres quoad di Vinorum in eadem ecclesia Castrensi celebrationem, jejunia, victum & ciborum ufum, ac qux- C iij Zt I N S T R T cumque aHa ad quæ ratione dicti ordinis tenebantur, in A fu rurum minine observare teneantur *, fed in ordine, ceremoniis, ritu, in ce (Tu, moribus & vita, quoad omnia seculanbus canonicis & personis aliarum cathedra- lium ecc esiarum fcculanum, se omnino & ubique conforment. Et quod qui nulic unt, & pro tempore erunt ejusdem eccLiiæ Castrensis canonici de bonis siiis quo- modolibct licite, ct am intuitu ecclesiæ acquisiris, & in posterum per eosidem in futurum acquirend.s, libere & licite in vita & in morte disponere valeant, relaxamus, liberamus & absolvimus > & auctoritate apostolica, aiu in hac parte fungimur, providemus > & exemtos, liberatos & absolutos pronuntiamus. Necnon loco viginri quacuor tnonachahu n portionum, viginti quacuor canon i catus &præbendas : & loco prioratus majoris unam 1>ræposituram majorem post pontificalem & primam : ac OCOclecmOsynariæ unam majorem ecundam : necnon loco in fi r mariæ aliam archidiaconatus minorem nuncuparam rertiam : & loco canrorix regularis una*.n canto- riam secularein quartam : & loco lubcamerariæ unam succentoriam quintam, & loco facnstiæ supprestarum hujusmodi unarn thifaurariam scxrarn, in.b* dignitates juxta nobis mandata ereximus. Necnon quatuor htb- domadarias nuncupatas, quarum collario & piovilio ad dictum præpositum& capitulum dumtaxat pertineat. Ac eidem reverendifli.no in Christo patri domino Antonio de Vesco, ut in eadem ecclef a duos alios archidia- conarus pro aliis duobus archidiaconis, qui locum in diOro duntaxat, sed non vocem in caj itulo ip us ecclesiæ Castrensis habeant, neque eciam latione ipsorum archidiaconatuum quotidianas distnbutiones fcu alia a i menso, seu cipituloprafaris cmolumcuta perciuanr > facul tarem dedimus auctoritate prædiJa ipsbs digendi & instituendi, ac illorum cuilibit unun : beneficium eccle- siasticum, etiamsi parrochialis e ccle^a, vel jus perpetua vicaria fuerit, uniendi & inCOrpoiandi plenam liberam potcstatem illi concefllmus. Lt on nes uniones fieri mandatas : & fupprestiones, quorumcumquc beneficiorum casii adveniente fecimus declaravin.us, & factas cfle censuimus, &. abas juxra ac secundum civiliter rcquilita & nob sn andara egimus & fecimus, atlisdc- supcr confectis penes notarium infra scriptum existcnti- bus, & attcstantibusqux hicbievitatis ciuia inseri omittuntur, in bis ampliori execurione reservata. Post quæ & modico intervallo vocc dicii Vaflailh fuimus a.n- plius requisiti, ur cxecutionem nostram continuando, ] lDOLachalem habitum eisdem monachis ita requirentibus auferre dignaremur, cosdemquc absolvere ab omni reatu, irregulari rare, apostasca & excommunicatione ob caulam non obfcrvantiæ regulæ supra scripræ oivi Benedicti, foite per eosdem velaLquem ipsorum incuria j & quia justa petentibus non denegantur req lifita, nos obti.linius nostrum f ^ere debitum. Qyapropter eadem die & fine intermlstione actus apud capi.ulum ecclesiæ prarfiræ cum dictis reverendiffimo epiicopo & canonicis r.os tral stulimus, ibique eosdem canonicos coram nobis flexis genibus existences, & ita fieri postulantes>post gcEeralem vo-.fcn oi : cm per eos factam, ab omni exom- m.inicit ollis scntcntia, apOstJia & irregularitate, quibus caiisa rransg cilionis rcgulædivi Benedicti inr.odati forre existebanr, absOlvimus & rchabil i ravimus, juxta nostrx comnLstionis fOrmim Sc mentem, cis præcipiendo, quarenus delicta sijprascripra eorum co fcllori quamprimum confiterentur, & pœ itentiam salutarem accu pcicnc. Deinde & absque morx intervallo juxta requisi- JMENTA ta cutndem præposirum interrogavimus, si habirom nio nadulem dim ture vellet, qui S110 o gaio ve bo tenus expos.Ht, nolle dictum habitum relinque, e > tamen non vult S b j : i dctæ xegulx diVi Bcncdict. Simil.rer 1 obis exposuerunt fapr SC iprl ThcObaldusdela Pctlu, Viymc, Sc eg tio, Franciscus ce VJLspailar.cibus, Fianascus dcRosoto de Bcrcra-dus de Roseto, petentesut si.pra cum dicto præpoSto. Qja dcclaiat.Oiie & rcquisit.O e attentis, cikiem habitum relinquimus, & a dicta regula & ceremoniis lelaxamus, votu si pxasoriptis dem is : & eos & o nes dicios cnnonicos in lecula em statUm. cdu- x.mus : eosLcmqucdemtis ftipralcriptis præposiro, Theo- b ldo GC la Palu, Vcyrnc, Se ega io, Frar.cisoo de Villi spaflant ibus > E an il’o & Bc nando de Roso’o, dicto hakt : monachali exuimus > cosdcmque p. jepofaum cxn- B l.esque dictos canonicos supcpcllicio Sc uknutia ir.dui- mus. P. axipicures dictis præpolito, Thtobaldo de la Pa.u, de Scnega io, Vcyrx, Esir.as.o de V.IIisps. s ntibus > Fianasco & Bcrtra do de Rofe o, ut in divi is & ce.emo iis ecclesiæ juxra m nd u abis so conforment, & aatbsolutio.is beneficium, &£Gsiipprc£ » iioiicm ex mctorum dic.orum v ginti qu^tuo caroni- caruum vel præbenduium pe ; ccflum & ucccsibm vacantium, unie— eist men ren nnacione pe ; m fla, donec ad uume. •. m soxdetim pervene i t, S pp : elsos & cx indos declaravimus ; sic ut no.i poflint ul 01110 odiq. i sub o- gari nec recipi q omuCOcuir.que, C01 cc fucta. ecuci one ad ni men m sexuccim. Q^a a^ver iente ei ? em chronicis jvxta nobis mandata irjui ger.GO præCip.mus, utpjo- cedcre habeant adeiectioncmdecem & kpten vic « i.o- rum q i n gtlis horis diurnis pariter & 1 octuinis, ac aliis efficiis i caaem eccleiia astiitant, celebrer t & decantent. Et alias ad inimutationem, reductior em, ix_s- titiitiur em, liberationem, e etiio. em > conccstionem > applicationem, appropriationem > &/Ltuta : 01 dinatio.lis (filpensatiOne.il, ut hiirrequintum, & nobis nui datur &. permittitur pn cestimus, actis nostris itAat cftaDribus> amplio, i execi.tiorei obis inpoileii m rcseivita. Decernentes, proprer decretum ir tars in COmm.stioiic nostra. ac jectum, omnia & quæ umque, in contrarium dictae comm ffionis & bullæ attentata irrita & inania haberi. Ec si quis hoc attentare præsumserit ii : dignationem tmni- porentis Dei & be torum Petri & Pauli apost olorum ejus se noverit incursorum. Prjrsentibus in pi æmistis ho- ro.abilibus viris BObili viro Ademario C’priolli fandae j sedisapcst licæ protonorariojacobo C.mboli vas rectore de Fencrhs, & providis viris Gabriele RnjjJcanne Ray- mundi > Joanrede Sancto-Palario, co » sJibus dictæ civi atis, loarjie Thoma, dominico BOfEirdi, mc-catOri- buj dictæ ciVitatis, & r.otario nostroirfiuscripro, qui depramiffisde nostri mandato Sc ad requisitioI em dico rum episcopi & capituli inllrumei tum scu inlhumcnta & acta letinuic. In quor. m præmiflbrum fi^em hunc nostrum proceflum fulminatum r ? publicam foim.n) 1 c* dig fecimus* eumdemque manu nostra propria lignavi- mus, & per eumdemr.ocarium fignar fecimus, &sigillo nostromuniii ji.ffimus Castris vige fima Ce, unda dic me sis Septembris, anno Domini millesimo quingentc uno trigenmo sexto. F. Auranc judex & exeCutor prædictus, de dicti Damini decani & judicis delegati mau » E dato. G. Blanchcti notarius. Prasentem bullam ratam habuit Henrlcus Francortan rex, datis apud S. Germanum in Laya litterio 16. Maii