Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Cavallicensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Cavallicensis (p. 155-158)

ECCLESIB CAVALLIGENSISb ijj INSTRUMENTA AD ECCLESIAM CAVALUCENSEM SPECTANTIA. t XZfftræ Innocentis papa JF. pofi dedicationem ecclefia Cavallicensis an eo faltam. INnocintxus episcopus servus fervorum Dci, venerabili fratri epicopo, & dilectis filiis przpofito &. capitulo Cavellicensi, Glutem de apostolicam benedictionem. Licet is de cuius munere venit > ut a fidelibus suis digne ac laudabiliter serviatur de abundantia pietatis fux, quæ merita supplicum excedit & vota, bene servientibus mulco majora retribuat quatnraleanc promereri, nihilominus tamen desiderantes reddere Domino populum acceptabilcm, fideles Christi ad complacendum ei auasi quibusdam illecturis muneribus > indulgentiis scilicec & rcmifliohibus invitamus, uc exinde reddantur divine grariæ aptiores. Cupientes igitur ut ecclesia vestra, quam ad honorem beatx Mariæ virginis duximus dedicandam » congruis honoribus fre1- quenterur 3 omnibus vere peni tentibus & conseffis qui ecclesiam ipOim in die dedicationis ipsius ufque ad octavas ejusdem annis singulis Venerabiliter vifitarint* de omnipotentis Dei misericordia, & beatorum Petri & Pauli apostolorum eius auctoritate confifi, unum annum & auadraginta dies de injuncta fibi penicentu, misericorditer relaxamus. Datum in castro Fugentix tix. nonas Maii, pontificatui nostri anno octavo » IL Inguilranni episcopi Cavalliceufis pro mo* nafierio S. Andre a prope Avemonem. Ibt nomine Domini nostpjesu Christi. Egolnguil- rannus dispofitione Dei CaVallicensis ecclesiæ humilis episcopus, monitus litteris domini papz Johannis sonctx Romanz ecclesiæ > & siipplicantc confratre nostro domno abbate Martino, kudo atque confirmo ad monasterium sancti Andreac Andaonensis montis > ecclefias datas a prætexato Johanne papa, qux sunt « dificatz vel erunt in monte Tozonis, cum adquifiui circa se decimis vel adquirendis > & primitiis, & oblationibus, & dmiterio, & omnibus eisdem ecclesiis pertinentibus. Ea vero ratione ut sonctx Romanæ ecdc- lix anniucim una libra pcriblyatur cera. Rogo itaque obnixe omnes succeflbrcS meos > uc hanc donationem domini papæ Vel ammonitionem nullo modo inquie* » tent 5 (cd magis cum obedicntia & caritate libenter augeant, & auctam confirment & corroborent, & integram omni tempore custodiant. Et ut firmius perma^ neat canonicorum meorum manibus firmari jubeo. Jo- lunnes levita firmati Gerunculus firmat. Teodericus presbycer firmat. Bertrandus prcfbytcr firmat. Ro* doinus prefbyter firmat. Eudo preibyrer firmat. Sre- phanus preloytcr firmat* Hcldcbertus prelbyter firmat. Pontius prelbyter firmae. Appollonius ptefby* ter firmat. Aloaricus prelbyter firmat. Odillus lo- yita firmat. Si quis autem hanc donationem domini papæ, vel nostram confirmationem inrumperc voluerit, ctijuscumque dignitatis vel ordinis fit, digni* tate & ordine, & sacri corporis & sanguinis conn munione privetur Domini nostri Jesu Christi. Fao ta donatio ista anno Dominicae incarnationis mxiv. indictione XIii. Tomus 1. III. Cavallicensis episcopus san&o Ti&ori donat ecclefiam sanUa Perpetua. EGoInoILRANUS gratia Deiepiscopus> & fidelis mea Adalgude Homine, facimus donationem S.Vi- ctori martiri, ejusaue monasterio, haut procul a civitate Maffilia fundaYO, Ac alodc nostro quem habemus in co- inicatu Aqucnfe> infra terminos de villa t quæ vocant Bruniola, id est ecclesiam qux fundata est in honore Dei, simctxaue Perpetuz in vallequfc vocatur Avol* nasa. Facta aonatio ista Mxi. indictione ix. Egd In- gilranus, & fidelis mea nomine Adalgude, hanc donationem corde perfecto & animo voluntario, Deo & suo martiri dedimus. Ego Amelius filius episcopi In- gilrani, facio donationem fando Victori martiri, ejuf- que monasterio, haut procul a civitate Maflilia funda- to de alode meo quem habeo in comitatu Aquense, in- fra terminum de villa Bruniola. Ego Amelius f. Adal- gas mater siia f. Ingilranils f. Domnus Geiroldus filiui episcopi Ingilrani dedic (ancto Victori de Vinea culta in valle Bruniola. Anno Mxvxi. ViUelmus filius epi£. copi Ac fratres ejus Amelius, Rainaldus, Gueiraldufr donaverunt & firmaverunt. Ego Willclmus NcVolon*- gus, & uxor mea filii mei Rcinaldui de Jds&cdus » IV. Littera B. CavaUicensis episcopi > pro Sinanqud monafterio. ElæfentibuS de futuris reducxtut ad racmoriam^Gucxl jL ego B. gntia DciCaVellicensis episcopus > przfence nostro capitulo, de consentiente B. ejusdem ecclesi* præposiro> A. onecentore, B.socrista, de aliis canonicis G. de denasi Aldebcrto, R. de Podio Qalvo » anno Dominicæ incarnationis iccen. pro redemptione animx nostrx, de prædecestonim nostrorum, de suc- ceflorum cbnamus > concedimus & laudamus Deo dC monasterio Sinaauæ, & tibi dusdem monasterii abbati, & fratribuS praesentibus de ruturu, jus quod habemus in Junquer de Sorgeta* qux est AncoS> vel habere aliquo jure debemus* In przdicto aurem Junquer > quia est infra terminos hostrz decimationis > ) nomine decimæ retinemus ahnuatim vni. heminas an » nonæ ad mensuram legitimam insulæ. Et ut hæc donatio firma manear nec calumpniari poflit ab aliquo* cartam mandamus facere, de eam hostrdfigillo de fi- gillo capituli » de figillo abbatis praedicti monasterii munimus, ut fideliter (juid in hac carta sdripnun est ab utra*- que parte perempmrer obseryctut. Hæc autem donatfo racta ftiit apud CaveUionem in camera domni episcopi » dc ipfam in capitulo Sinaquæ coram Omnibus fratribus COnnrmavin Testes fuerunt R.dcVenascO monachus W. faber 9 P. faber, Botinus major, de Hugo dcCa* banas frater eius » E vk Carta pro monafierio Sinaqua opiinis Cifierciib T^Rarfentibus de sequcntibus omnibus hominibui no- JL tum sit, quod ego Guirahnus de Simiana > de ego Bertrannus Raimbaudi frarer ejus in remiflione peccatorum nostrorum donamus Deo & B. Marix cenobii Sinaquenlis, & tibi Petro primo abbati ejustiem basterii, de omnibus fratribus tam præsontibus quam Futuris ibidem Deo serricntibus > quidquid htbemul Vcl poffidcmus tam per oos quam per alios, tam fi » ij6 INSTR1 darios quam colono* in valle Sinaqux : sicut aqua ver- fatur ex omni parte, & determinatur usque ad rupem quæ est supra fontem Elrici, & uGjue ad collum Sina- qux, & determinatur usque ad portas. In montanis vero quæ supradictæ Valli conjunctae sunt & pertingunt usque ad territorium Vennstsca, donamus quanrumcun- quc ibi hbOrare poteritis & volueritis, cum nemoribus, de pafcuis, & paturis, quidquid necestarium vobis, de vestris jumentis, de oyibus, de omnibus animalibus fuerit. Hujus donationis testeS sunt, Pontius Laurentii 5 Fr. B. d’Werno. Fr. Pe. Romani. Pe. Pclli- parius conVersus, Poarracardus conVersus.* Ego Guillelmus de Gorda vidi de audivi hanc donationem, dc quidquid habebam in eadem valle donavi de laudayi {►rædicto abbati, accipiens a prædicto Guiranno, dc ratre ejus ccc. solidos cum coheredibus meis. Et ego ] Bertrannus Calvet fimi liter vidi hanc donationem, dc quicquid ibi ego de uxor mea habebamus, donavimus accipiendo panem nosti am siipradictorum ccc. /olidorum. Et ego Guillelmus de Albaros vidi hanc donationem 9 de quicquid h.bebamus ibi ego de uxor mea donavimus prædicto abbati, accipiendo partem nostram fupradictorum ccc. solidorum. Actum est hoc anno incarnationis Domini Mcr.mense Octobri, regnante Cot rado, & dominante Raimundo. DEinde ab incarnatione Domini anno mclxxiix. mense Martio pridie idus ejusdem mensis regnante Frederico, & dominante Raimundo. Ego prædictus Guirannus de Simiana, de Raimbaudus filius meus euntes ad S. Jacobutn pro Dci amore, de animarum nostrarum salure> eandem dOnationem confi mavimus. Insuper quidquid in nostro dominio prædicta domus Sinaquæ usquc ad hanc diem vel emptione, vel donatione postcderat conceffimus •, de quidquid ibi juris habebamus, vel in taschis vel in gardiis absijueomni retentione donavimus. Præterea quidquid Drædicta domus vel habitatores ejus in rota planicie S. Ceciliæ vel emptione, vcl donatione atquirere pOtuerint, eis permisi- mus. Donavimus etiam eis quidquid habent vel acquirere potuerint de fcodariis nostris, in territorio Sor- gueriæ > & medietatem vicarix Cavellicensis episcopi, quæ est in ipso territorio 9 quam eis semper salvare debemus, de aeffcndere ab omnibus hominibus. Factum est hoc apud Sinaquam in prato, in præsenria domini Benedicti CaVcllicensis episcopi. Testes sunt P. Bosca- pellanus, Beringerius Botini, Johannes prior, P. Laurentii, Johannes Gasdiet » B. Genesii, Aimericus. Hanc cartam domnus Benedictus Cavellicensis episco- f us rogatu ipsius Guiranni proprio roboravit figillo. mbertus vero ejusdem Guiranni filius, atque Aptensis ecclesiæ canonicus, quidquid parer donaverat vel con- ceflerat > laudavit de concestit in præsentia D. domini Petri Aptensis episcopi, de etiam figillo patris istam cartam munivit. Ne in futurum aliqua controversia oriretur, notificamus quod prædictum monasterium pos « sidebat libere quandam terram quam donaVit Petrus Aurelia, de aliam quam donaVit Bertrannus Alfandi, tertiam donavit Raimundus de Castar > quartam abbas emit de hofpitalariis, quintam emit de Petro Castone vallis… textam emit de Guillelmo Ugone. Et jam dictum monasterium eres modiatas vinearum locis di- versis postidebat, scx terras prædictas cum condamini vallis Bonifredi, cum vineis jam dictis monasterium in pace habebat, antequam Guirannus cum filiis hanc ultimam laudem feciliec. Er antequam hæc carta scripta fuifset, domnus Guirannus fecit querimoniam adversus fratres prædicti monasterii > de quibusdam terris quas ipsi fratres fine consilio ipsius acquisierant. Quam que- nmoniatn in pace di mi fit, de tascham quam habebat in tertis quas ipst fratres usque ad hanc diem in territorio supra Chamiromeu acquisierant vel emerant, prædictus Guirannus Petro abbati, de fratribus ejus dOnaVic & laudavit, de filii ejus laudarerunt atque concesterunt. Hoc aurem factum est in prædicta domo Sinaqux sub ulmo in præsentia Petri abbatis, de pro hoc accepic ab MENTA eis unam mulam valentem cc. solidos. Testes sunt Jo. prior. VI. Donatio Guillelmi de Gorda, Bertranrichalveti, (fr Guillelmi de Albaros faifa monajlerio Sinaqua. NOtum fit tam præsentibus quam futuris, quod ego Guillelmus de Gorda, & ego Bertrannus Chal- veri, de ego Guillelmus deAlbaros donamus & concedimus 9 & etiam sacramento affirmamus P. abbati Sina* auæ > de fratribus ejusdem monasterii, præsentibus dc nituris in perpetuum postidendam, rascham de Cor- neria, de totius monranæ de Venasca, a rupe de Sambuco, u£)ue ad summitatem montis Rancherii, de usquc ad rochatn Perarellam, de usque ad viam quz venit de muris, ficut territoria dividuntur : de si quid prædicta domus in territorio de Fenariis, quod tas- cham nunc donat postidet, tafcham ipsum in perpetuo postidendam donamus : insuper etiam tascham quam habemus in condamini sub vu > de in campo de curribus, pro c. solidis impignoramus Petro supradicto abbati 3 de pro his omnibus ego Alphantus, do eis quidquid juris habeo in dominio castelli de Muris, dc in omni territorio ejusdem castelli. Et hoc ipsum sacra- mento affirmo nunquam per me, nunqyam per aliam perfonam me requifirurum. Hujus rei testes lunt Pontius Laurentii, Laugerius, Bertrannus, Aimericus, monachi. Bertrannus de Gorda, Guillelmus Petri frater

ejus, Petrus de S. Donato, Petrus Ugo, Gaufredut Clementis, Raimundus J-aias, Guillelmus Tastils. Facta sunt autem hxc anno ab incarnar.domini Mctxxvii* Colradoregnante, & Raimundo dominante > haxpac- tio de conventio quæ supra dicta est consilio & astensii comni Guiranni de Simiana. VII. Confirmatio fundationis feu dotatioris monajlerii Sinaqua. ANfjqua traditio, ac legalis institutio est, ut omnis homo vel femina pro solute animæ suz, dc abolitione peccaminum suorum ecclefiis Dei ac servi- 1 toribus earum de rebus quas postidet elemosinam faciat* Unde & ego Rainbaudus de Agolt filius Guiranni, dc Aselmois anno ab incarnato Domino MCLxxxiv.dono Deo de monasterio Sinaqux > & Petro abbati, de fratribus ejusdem loci tam præsentibus quam futuris > quidquid juris habeo vel habere debeo » in cerris, vel vineis, aut etiam pratis, quæ in prarfenti poffidenr, vel pofles- suri stint in territorio de Gorda, acquisierunt vel quo- <juO modo in antea acquirqre poterunt
concedo, dc pleno jure ad habendum de pomdendum in perpetuum laudo. Ut autem ista donatio nulla occatione per me vel per alium mutari aut irrita fieri valear, in capitulo fratrum mc scrvaturum fideliter promisi, & sigilli mei im- preffione hanc cartulam præmunivi. Domnus etiam B. Cavellicensis episcopus fignaculum sui sigilli imposuir. l Testes siint Johannes priOr, Petrus subprior, w. de Linas. Johannes Galmcr. Jo. de S « Laurentio* de Serris.Dal.W. Mancip. Durannus. W. Milio Amelius Scede Sa… • P6 Nicholaus, Bertran. de Blansoc, Ste- phanus cFOrcival, Ugo novitius. Jorda.de Menerba. Alfan.de Venasi : a, monachi, Petrus de Ruro, PontiuS de Mornas, Pondus Iterius, Jo. Aster. Isnart. Pontius de Sagrer, Ricanus de Blansic, B er nardus Escofcrs, Almes de Valle-clusa, Petrus Blancs, Augerius Betli- parius t W. Pelli. Pontius de Rcxrabona > conyerfi su- pradicti monasterii. Sigillum P. abbatis. Sigillum epis » copi. Sigillum R. E CC LE SIÆ C VIII. Charta Hugonis Arelatensis archiepiscopi de hospi- tioconcejjo fratrtbus Smaquain urbe Arelat. UNiversis tam przsontibus quam foturis pracfentem inspecturis paginam innotcscat, quod anno do- minicæincarnatiOnis MccxxV.XVii.kal. Juniijdomno Frederico Dci gratia Romanorum imperatore regnante, domno Draconctode Monte Draconis potcstarc Arela- tensi existcnce : nos Hugo Dci gratia Arelatensis archie- piscOpus conillio& volunrare, &a(Tensa Petri præcen- roris, Bernardi sacristæ, UgOnis Audcmerii infirma- rii, Amclii Bernardi, Amici Raimundi, Bertrandi Moreti, Guillelmi de S. CannatO, Sc Bertrandi Malferrat canon icor u.n S. Trophimi, dOnamus, cedimus & tradimus in perpetuum cum hac caita tibi Petro Dci gratia abbati MOnasterii de Sinmquaordinis Cisterciensis, domos illa> quæ sunt cxrra portale de Militia, in quibus Bertrandus Gallardus justir & voluit in suo ultimo testamenro > ut fieret sive construeretur hOfpitalc pro animi Stephani Gallardi & fui, cum omnibus juribus suis » & aliis quæ prædictus restator ad idem hOfpicale construcndum> Sc ad ncccstiria ministrandum rchquir, prour in cOclem tcstamcntO plenius continetur, ita tamen dOnamus Sc cedimus prædicta cibi prænominato abb ti, Sc pro * rc monasterio de Sinanqua ad construendum holpitale, necnon ad ecclesiam Vel oratorium co struendum, in quO hOspirali recipiantur tam monachi quam conycrfi ordinis Cistercicnfis, retinentes ta— < mcn nObis Sc ecclesiæ Arclacenli caoOnicam pOrtiOncm, scilicet quartam partem jurtum mObilium, Sc immObi- lium, qux prOVcncrinc ad dictum holpjtale, vel ad monasterium dictum a nOstris parochianis, siVC jure legati, siVC jure hercdirariO, live donatione Vcl cx alia quacumque ciufa. Si tamen indicto mOiiaflcrio elegerint sepulturam, & fi terras siVe alias postestioncsacqui- sieritis modis prædictis, vel alia quacumque caiisii infra decimarias ncstr is & ecclesix Arelatensis, de fructibus cx eis piOvcnicntibus nObis decimam recinemus, Sc qiKxl dictum hOspir.le, vel redditus deputatos eidem hOspitali non pOstitis permutare SCU reddere vel aliO aliquo titulo Jicnare sine COiifensu nostro, Sc heredum dicti Bertrandi Gallai di, Sc quOd in dictO hOspi- tali fine nostra licentia, eccleliæ Arelatcnfis, Vel (uc- ceflbrum nOstrOrum aichicpiscopOrum, oratOrium iiVc ecclefiam COnstrucre IiVc statuere nOq pollicis. Er ego Pcrrus abbas dicti mOiiastcrii prædictam donationem, cestiOnem Sc tradiciOnem recipiens, prOrnitto VObisdom- HOHii. Dci gratia Arelatensi archiepiscOpo Omnia præ- dicta ferVare Sc attendere in perpetuum, Sc COmplere & conrra prædicta VelaliqiiOd prædictOsum nullo unquam in tempore nOn Venire, nec me ncc dOtnum de Signanca juVarc aliquo priVilcgto impetrato vel impetra 11^0 j & promitto VOois quod omnes succefsores mci abbarcs ejukicm mOnastcrii, quOd eadem VObis Vcl fuc- ccstoribus vestris archicpiscOpis prominent attendere & serVstrc. EtcgO Bernardus FerrcOlus gadiatOr dicti Bertrandi Gallardi, Sc ego Pontius Gallardus, & ego Bertrandus Gallardus, nos omnes simul dictam ddia— 1 rionem, cestiOnem, Sc traditionem Omnium præuictO- rum tibi prænominato abbati factam a domno archie- piscopO nipradicto approbamus, concedimus, quantum ad nOS pertinet laudamus. Actum fuit hoc in pa- lario dicti dOmni archicpiicopi. lis tcstes rOgati Sc Vocati interfuerunt Guillelmus BOscarcrius, POntius de Jonqueriis, Berengarius Audcmerius, Bertrandus BOrgundus, Sc egO Guillelmus dcGraVczons publicus Arelatensis notarius fubfcriptus restis rogatus interfui, Ac hanc cartam scripsi Sc fignavi. AVALLIC ENSI S. in I X. Johannis papa XXII. littera pro sranflatione sanlfo* monialium sanCti Marcelli, ad civitatem Caballtcum. TOhANNES episcopus servus servorum Dei, dilectis in J Christo filiabus aboatistæ & conVcntui mOnastcrii S. Marcelli ordinis S. Benedicti CaVallic. diOcefis, salutem Sc apOstolicam benedictionem. Significarunt nObis venerabilis frater nOstcr episcOpus & dilecti filii capitulum Cavaliicense, ac univcrliras hominum Cavalsic. ciVitatis^quod dilectus filiusGuicio Guidonis miles Ca- vallicc sispic Sc discrerc considerans quod locus in quo , ad prcscns degitis, VObis, Sc religioni ac conditioni ves- træ nem congruit, cum in k)co lOlitario Sc remoto ab habitatione hominum sit constructus, laudabili deVo- tione, piaque intentione tam de liris prOpiiis, quam de bonis sibi legatis per quondam Hugoncm Raimundi dc Cadaneto militem Aquensis diocelis, quinauaginu summatas annonæ cenfuales, Sc quxdani alia bona ad eum fpectantia pro fundando Sc consttucndO monasterio in civitate prædicta, ad qnod pOsticis Domino annuente transferri Sc degere in eodem > liberali ter eroga Vir. Quare pro parrecgiscopi, capicuL Sc univcisitaris prodictorum, nobis hiit h. ? militer suppli arum, ut cum hu- [usmodi crOgatis ad complendi edlficia, quar pro ha- ncarione vcstra in dicto novo mOliasterio sunt nccesta- ria, si fficcre minime dinoscancur, nec ad hæc perfiaen- , da eisdem episcopo, capitulo Sc universiuri fuppctanc ’faCukates, vobis Sc eidem monasterio de novO fundando hOspiriumquodolim fuit ordinis hofpicalis S.jOhan- nis JcrOsolymitani, /irum in civitate prædtctst, cum ca~ pclla, hortis, & aliis pertinendis suis hOspicio prædic- tO COmieuis, qux omnia sunc ad nOs Sc Romanam ec- clcfiam legitime dcVoluca, pro fundando Sc construendo dictO monasterio cum Oratorio, demibus, Sc ncccstariis offijnis concedere dignaremur. NOS itaque piiseoium ac Vestris in hac parte supplicationibus inclinati, præ- dictum hOspitium cum capella, hortis & iliis perrinen- tiis suis eidem ho pirio COntiguis ad nos, Sc eandein ecclefiam, ut præmittirur, legitimedcVolucis, vobisdc consilio & astenfu fratrum nOstrorum S. R. E. cardinalium pro fundandO & CO » struendo praedicto novo mo- ) nasteriO in civitate praedica in perpetuum auctontace apOstOhca cOnccdimus, Sc dOnamus per vos & eas qua : VObis in dictO mOnasterio succeflerint, Sc pcrperuopOs » sidendum Sc etiam retinendum, provild quOd propter hoc jura parochialia in Oblationibus aut fcpulturis, Vel aliis aliquatenus nOn lædantur, Sc qiiOd nulla corpcra dcffunctOruni, etiamsi dum viyerenc elegerint in Vestro cimitcrio sepeliri, nili dunraxat nIOniahiimmOnds- tcrii vcstri recipiatis ad ecclesiasticam sepulturam. Volumus insuper ad rcsticutionem oblariOnum hujusinOdi, si forte illas receperitis, matrici ecclesiæ faciendam, ecclesix Sc sine diminurione ah qua yos teneri. Ceterum ut integritatem mentis Sc corporis, ad ejus laudem Sc gloriam cui eam spontanee deVovistis yos Sc aliæ quæ vobis in hujusmOai monasterio noVo DcO auctore iuc- ceflerintjCum odore bonx famx laudabiliter oblervcris, præfcnrium auctoritate decernimus, statuimus & mandamus vos in dicto monasteriO de roVo fundando, pOst- 3uam ad illud COnrigcrit Vos transferri, sub perpetua ebcre permanere… * ita quod nulli vestram religio— 4 nem tacite vel expreste profcstx sit vel else valeat quacumque ratione vel cauli, nili forte tantO Sc tali morbo eVidenter vestrum aliquam laborare constaret, quOd non postet cum aliis absque gravi periculo sou scandala COmmorari* Monasterium ipsum cx quo ad illud tranii- veritis facultas nullique nisi rationabilis Sc manisesta Cstufa exi stat, ac de illius ad quem pertinuerit licentia speciali ad vos ingreflus pareat velaC- cefliis. Hujusmodi autem in dicto monasterio ante omnia… conveniens fiat de… dictorum episcopi Sc Capituli tam cxpcnsis Vestris^ quam fidelium elemosinii Y iij IJ8 I N S T R l qua* ad hoc diligentius fieri procurent episcopus & < capitulum memorati •, ita quod in hac parte constitutio felicis recordationis Bonifacii papæ V1IL prædcceflo- ris nostri super hoc spccialiter emta irrefragabilirer ac inviolabiliter observerur. Nulli <rgo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ concestionis, donatiœ nis, voluntatis, constitutionis, staru u & mandati infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præftunpserit, indignationem omnipotentis Dei, & beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Aven. x. cal. Ne- ▼embriSapondsicanis nostri anno xir. x. Sulla Vrbani papa K pro saniHmanialibus sanffi Jvhanuis CavaUicensis. 1 URbanus episcopus servus fervorum Dei dilectis filiis abbati monasterii Sinaquæ » & Bonipaflus ac de Malevetto prioribus CavaHicensis diocesis salutem & apostolicam benedictionem. Pia vota personarum humilium quæ in laudibus divini nominis frequenter invigilant, & virtutum cuicui fine intermiffione desii- dant, aure benigna susCipere, & promptis delectamur affectibus adimplere. Cum itaque, ficut accepimus, in civitate Cavallicensi quzdam ecclesia, & domus quasi diruta ad Romanam ecclesiam pleno jure pertinentes & nullus redditus habentes, quæ olim fuerunt Templariorum, & a nullo alio quam ab ipsit Romana ecclesia po dentur, existunt, ac monafterium monialium S. Johannis extra muros Cavallic. ordinis S. Benedicti C propter guerras in illis partibus ingruentes, & pro utilitate civitatis Cavallicen. de manaato majorum officialium majoris curiæ comitatus Vcnayflini, in cjuo mo- mftcrium > & dvicas prædicta confistunc, fucnt tooli- r M E N T A l ter > & funditus destructum de diruttlm, de propterea abbatista & moniales dicti monasterii, in quadam domo laicali incomposica in civitate prædicta consistenta inter cives ejuldem civitatis in ignominiam & opprobrium religionis sucac fractionis voti casti catis pereas cmifli inhabitare sint coactæ, pro parte dictarum ab- ■bariffie & conventus qux, uc aderunt > pauperes existunt > nobis extitit humiliter supplicatum, ut ad indigentiam carum relevandam de asicujus subvencionis auxilioptOVidcre, de benignitate apostolica dignaremur* Nos igitur volentes easdem abbatiflam & COnyentum, pro quibus venerabilis frater noster Philippus>patriar- cha videlicet Jerolblimiunus, & administrator ecclesix Cavallicensis per sedem apostolicam canonice deputatus nobis siiper hoc humiliter supplicavit, prosequi gratiose, dilcrctioni vestræ per apostolica mandamus, ouatenus vos vel duo aut unus Vestrum per vos vel alium /eu alios, fi est ita, prædictas domum, & ecclesiam quæ dudum, ut præfertur, Templariorum fuerunt, fi in cis non est alicui specialiter jui quzsitum, cum omnibus juribus, & pertinentiis suis eisdem abbatistæ & conventui per eas perpetuo tenendas & poflidendasau- toritate apostolica conferatis, de etiam astignetis, ac eas vel procuratorem ipsarum earum nomine in corporalem posteflioncm dictarum ecclesix, & domus inducatis eadem auctoritate > de defendatis inductas > contradictores per censiiram ecdesiasticam appellatione postposita oompcscendOj nonobftante fi aliquibus communiter, nec divisim a sede præfata fit indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non poflincper litteras apostcnicas non facientes plenam & exprestam ac de verbo ad verbum de induito hujusinodi mentio* nem. Datum Aviniooi iv. idus Junii, pontificatu* ndk tri anno x. fiam duuufau* wfinMvit Gregnim XL