Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Forojuliensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Forojuliensis (p. 82-85)

INSTRUMENTA AD ECCLESIAM FORO JULIEN SEM SPECTANTIA. I. Urtlelmus Provincia comes & Adalais ejus copo- jux 9 ecclefia santfa Maria dr santfi Leontik medietatem urbis & omnium qua in circuitu ejus sunt > drc. donant ad preces Riculfi episcopi. IN nomine Domini nostri JcsuChristi> Kiculfus Forojuliensis episcopus, in villa Manoasca ante præ- sentiam domni w illelmi Provincia comitis > & genibus ejus provolutus, rogavit cum ut ecclesiam Gnctx Mariæ, undique Leontii honore dicatam,.non pareretureste inhonoratam. Namque civitas Forojulicnlis in qua ipso ecclesiaconstructa est, acerbitate Saracenorum destructa atque in solitudinem redacta, habitatores quoque ejus interfecti, feu timore longius fuerunt cstugati, non sii- pcrcst aliquis qui soiat, vel prædia, vel poflefliones quæ præfatæ ecclesiz succedere debeant 9 non sunt cartarum paginæ, desiint regalia præcepca. Privilegia quoque feu alia testimonia, aut vetustace consumpta, aut igne perierunt. Nihil aliud nisi tantum solo episoopatus nomine permanente. Igitur nunc inclyte comes, tibi est a Domino facultas concesta, ut expelleres Agarchos 1 Sristinis finibus ; exhibe ei munus acceptum, in rodendo £inctæ Mariæ, siinctoque Leontio prædia siia ju£ te, qux perdidit injuste. Dignum namque est, ut ip- sum in ecclesia fuæ matris nomine dedicata honores a S[uo accepisti, ut ceteros qui ante te fuerant, in expul- iOne paganorum præcelleres. Commotus namque his dc multu aliis precibus præfatus princeps, relpectum epis* copo dedit, quousque cum uxore & judicibus/cxreris- 1 que fidelibus suis invenirer quid de hac rc facere debuiC iet. Expleto autem respectu, venit in Arelate ciyirace prædictus episcopus ante præsentiam ejus 9 & requifi- vit ipsius VOluntatcm— Ipie vero princeps consilium ad suam conjugem, vel ad judices suos Aldcbertum, atque ad Adelelmium, necnon & ad ceteros fideles suos qui ibi aderant > quzsivit quid de hac causo agi oporteret. Illi vero timorem Domini præ oculis habentes, tale ei consilium dedcrunr^ut przter heredi ratem quam ecrlc- fia prædicta ibidem antiquitus hibuit > feu propter hoc quod ipse episcopus post expuitionem paganorum primus vestire cepit ipsam civitatem > unam medietatem de omnibus qux in circuitu ejusdem civitatis adjacent, redderet, vel donaret. Ego, inquic Vilelmus comes, & uxor mea Adalais, una pro Dei amore & per remedium animarum nostrarum, feu parentum nostrorum tam ▼ivorum quam defunctorum, reddo atque concedo unam medietatem de ipsa civitate Forojuliensi 9 vel de terra in circuitu ejusdem civitatis adjacente, culta vcl inculta, & de portu, Vel si : u de omnibus censuris quae ex ipsi) exeunt, vel exire debent, & de piscatoriii, & : de omnibus quidquid dici aut nominari potest 9 quæ ad usus dominorum prædicti loci exeunt nodie, vel in antea exire debent 9 sive de villa Pogito, sanctæ Marix, fanctoque Leontio, necnon & episcopo Riculfo, suc- cefloriousoiie ejus in perpetuum, ut teneant Sc poflideant absque ullius contrarierate personx, conlortes de uno latere mare magnum, de altero latere castrum Gorgia, montem Mercori ; de uno fronte flumen Cya- gna > de alio verq fronte riyum Blavcto, de flumen Ar^ ECCL ES IÆ FC gcncium usque in jam dicto mare, ac fi qui alii sunt j confortes ; quicquid infra, his terminationibus conti* netur, tam inquisita, quam inquirenda, tam rustica, qnam & urbana, id est in pratis, in palcuis, in filvis, ihgarrfcis, in arboribus pomiferis, vel impomifais, in molinis, feu in mdinariis 9 in aquis, aquarumve deductibus, earum in omnibus reddo & concedo prz- dictx ecclesiæ unam medietatem jure perpetuo j decimum quoque ab integro*. Sane si quis, nos, aut hxre- des nostri 9 vel ulia opposita pertona quæ contra hanc guirpicioncm ire voluerit > non valeat vindicare quod repetitj & componat illi cui litem intulerit, auri optimi libras x. Et in antea postestio, gftirpicio, vel redditio, atque ccffio ista. in Arelate civitate publice pridie Nonas Marcii anno L… Mo.. reenante Conra- do rege, indictione hi m. Signum WileTmi comitis, & uxoris suz Adalai.3 qui hanc notitiam scribere> & tcs- tes subterfirnurc precepcrunt9 manu illa firma. RobaL dos comes concemr, & minu firmavit. S. Aicardus. S.Wilelmus vicecomes. S. Poncius Major. S. Lei- drarus. S. Canalerius. S.Richelius. S. Aicardus. S. Vældus. S. Inguilranus. S. Ugo. II. Gancelmus episcopus Forojuliensis quinque ecdefias Lirino concedit. UTrarumque legum auctoritas, qualiter unicuique præcipit > fatis notum Tst omnibus plenisti- mc jura, fcienribus > ut vel unius cujusque qui Volue— < rit de rebus suis aliquid dare Deo > Gnctifque ejus, quomodo fecundum auctoritatem supfadictarum legum, scilicet humanz & divinx, dare debet, quemadmodum ego Gancelmus Forojuliensis episcopus volo, ficati placer animo mcO, concedere Deo una cum con- filio & consensu de omnibus canonicis meis, & ali- quantis caballariis meis, videlicet Tcndiberro canonico & altero Tendibcrto, Petro, Odone castellano, & ceteris quampluribus, & caballario meo Hugone cum sua. uxore, & Ifnardo filio Landrici, & I^nardo prelbitero filio Dominici t>relbitcri, &Juguberto filio ejus, atque Cotarone & Ifnardo, & Alberto, & Guillelmo fratribus. Omnes isti communi voluntate me deprecantes & firmiter mc rogantes, ut aliquid de epilcopatu meo darem Domino Deo ; quorum deprecationibus & vo— ] hintatibus ego obediens, do monastcrio Lerinensi & domino abbati Amalrico, & monachis tam præsenribus quam futuris in ipsb monasterio Deo milirantibus^uin- queoCclcfiis cum oninibus altariis suis 9 & omnibus quxadipsa pertinent akaria. Quæ igitur sunradictæ ecclesiæ siinr fundatae in comitatu Foroiulienu, & in loco qui dicitur Calianu, quarum ecclesiarum prima xdisiCata. est in honorem sanctz Dei genitricis Mariæ ; fecunda in honorem beati Petri principis apostolorum, tertia in honorem beati Johannis Baptistx, quarta in honorem S. Stephani’protomartyris, quinta m honorem fancti Martini episcopi & confestbris > has omnes ecclesias concedo proprietario jure cum omnibus qux ad ipsas modo pertinent ecclenas, vel in futuro cis acciderint, & quæ Dominus per bonos homines eis per omnia tempora dedit supradicto monastcrio, quod fundatum est in honorem S. Mariæ, & S. Capram arque S. Honorati sive omnium fandorum. Et dono prædicto abbati, & omnibus monachis sive congregationi ibidem Deo servientibus > ut deinceps prædictus abbas, five monachipropriam in perpetuo habeant potestaterti tenendi, poflidendi, fruendi, &> si necefle fuerit, cOm- murandi. Sane si ego aut quispiam de fupradictis perfixus vel succcstoribus nostris, qui contra hujus dona- « Indictio tertia quater recurrit tempore quo regnavit Conradus ££cer annis 945. 60.75. ft 9O.Vv.ldmu$ comes in hac chanafublcnp- CDB cum Addaidc uxore, cepit principatum an. 9S8. quem rcuuit ut qpe ad an. 994. promdcque charta haec data est anno 975. aut 990. Vide tabulam gcnealogicam comicum Provmdx praemistam dister- miom nupcrnmx V. C. Addoqu de Rufii de origine comitum Proviu- 76**// » ROJULI ENSIS. it l tionis cartnlam aliqua fraude tentaveric, aut eam irrum perc voluerit, pro ibla centurione incurrar in Dei maledictionem, & particeps fic cum Dataih & Abinon, usque dum venerit ad congruam emendationem & supradicto monastcrio componar in vinculo C. libras auri mille argenti s & iniupcr supradicta hujus chartæ donatio firma. & ftabilis permaneat 9 atque quieta om- pi tempoie. Facta, igitur donationis cartula in comitata Forojuiicnsi xi. cal. Aug. indict. vii. anno Dominica : incarnationis mxxxviix. regnante domino Conone * im- peracore^xn. anno regni ejus. S. Gaucelmi domini episcopi, qui hanc donationis cartulam scribere rogavir, manu sua firmavit & hos testes firmare rogavit. Hugo firmavit. Ermingarda utor rius firmavit. Isiurdus filius Landrix & meres ejus armaverunt. Tendibertus & canonicus & alius Tendibertus firnuVcrunt. Petrus fir- mavir. Odo firmavit. Capellanus firmavit. Inguibertus & filii fui firmaverunt. Iuurdus prefbyter & filii ejus firmaverunt. CocaronuS & fratres ejus firmaverunt. III. Bertramni Forojulieujis episcopi donatio faffa S. FsfihriMaffiliensi 9 ex qua nonnulli ejusdem parentet innotescunt. EGo Bertrannus Forojuliensis episcopus cum matre mea Aelia & fratre meo Aldeberto>& uxore ejus, & nepotibus meis, dedimus Domino Deo & monasterio S. Victoris Maffiliensis obedientiam quandam quæ in ho-

! nore S. Caffiani xdificataest cum terris & appendicii* ipsius ecdcsix>pro remedio peccatorum patris nostri qui ibi sepulcus est, & pro redemptione animarum nostra- nnn. Et ego Aldebertus>& uxor mea Ermengarda, & fU lii mcijdonamus Domino & ctxMarix, & S. Victori mansum de Inguilrano ab integro. Jjia charta absque ulla temporis nota legitur in magno chartulario saMi Ki&orit. IV. Fjusdemfere argumenti. EGo Aldcbertus & frater meus Bertrannus episoo- pus 9 & mater nostra Ayclias 9 & uxor mea Ermen- garda. & filii mei Petrus, Hugo 9 & Guillelmus, filiique mei omnes ac filiæ^donamus aliquid de hereditate nostra in comitatu Forojulienfe, in territorio Marsondis : videlicet supcr fluvium aquar Indole, localem aptum ad faciendum molindinum cum omni ripa^&cum aqua. Domino Deo omnipotenti, simctoque Victori glorio- siflimo martyri ejulquc monasterio. Facta donatio hæc anno incarnationis DominicxMLViii. indict.xi. epacta xxiii. regnante Domino Jcsu Christo. Bcrtrannuscpis- copus firmavit. v. Rojlagnnt Berengarii & Hermensendit parentes Berengarii episcopi Forojuliensit, ipseque Beren* E gurius quadam donant Avenionensi ecclefia. ROmanæ legis auctoritate cautum habetur 9 ut cum aliquis donationem facit, in instmmcnco ea cons- cribatur 9 ipsumque instrumentum eorum 9 qui donationem fieri vident 9 tcstimonio confirmetur : cujus initmmenri vigorem & auctoritatem, cum cetera valear infirmare, auget potius & confirmat vetustas.Quod cum ita fit, ego Rolugnus B er en gari i, de uxor mea nomine Hermensendis, & filii mei Forojuliensis coiL copus Berengarius, & vicecomes Gaufredus > & fier- trannuf & Raymundus, & Petrus Berengarii > nos Omnes donamus Deo & glorioCe scmper virgini macri ejus & fratribus canonicis in majori ccdesia Avenicæ urbis « Num ConraduS imperator >qui tunc regnabat, aliquando dictui Cono ? Lij I N S T R U constitutis & conftituendis, illis inquam, donamus A per hanc scripturam donationis^ jus & dominium Ac potestatem quam habemus, in omnibus molendinis qux lunt & quæ fient in loco, qui vulgo dicitur Molvatas ; & donamus eis jus Ac dominium quod habemus saper aquam Sorgiam per eumdem locum fluentem, ut ipsi habeant dominium ejusdem aquæ a loco qui dicitur Vi- dena, usque ad Rodanum, & usque in urbem Aveni- cam : ut per donationem nostram liceat eis eandem aquam ducere per terras quaflibet, & per vias publicas, seu per quælibct loca, secundum quod eis visiim fueiit, Ac habeant jus de eadem aqua faciendi quiC- quid eis utile fuerit, infra terminationem locorum, quam modo declaramus. Hanc autem donationem nostram si qua persona rumpere vel infirmare tcntaverit, nos contra illam fideles eorum adjutores erimus, cademque I perfona fit excommunicate atque damnata, & cum Juda traditore in terris & fetidas inferni pœnas atroces locata & conculca », ubi neque vermis moritur neque ignis extinguicur. Facta charta ista in Avenica urbe menfe Junio anno ab incarnatione mci., indictione ix. cpacta xvin. concurrente i. Signum Petri Guillelmi de Rocha-maura> Signum Petri Guillelmi de Mornas, Signum Guillelmi Petri Christophori. Signum Raimundi Guillelmi de Cucuzone. Petrus Garcinus magister Avenionensis dictavit, Ac scripfic hoc instrumcn- tum Roberrus. VI* Berengarius Forojuliensis episcopus datLirinensibus C eccl e fiam de Rocabruna. EGo Berengarius Forojuliensis episcopus, licet indignus, prospiciens torum mundum urgeri diver- fis angustiis Ac tribulationibus, Ac sacerdotale regnum decidere & fere annihilari, nostris culpis exigentibus, prout poste vellem eorum præsiilum sequi vestigia qui cenobia fundaverunt, & ditarunt suis opibus, & maxime illa in quibus complentur ca quæ beatus præci- pic Benedictus. Sed dum considero qualiter in melius iit agendum, nOn reperio adeo in nostra. patria sic habilem locum, cui me prorogativo amore committam, præter Lirinense cenobium, quod olim sic effloruit in omni genere virtutum, ut habitatores habet ♦ in Dei laudem ex omni genere linguarum. Nec debeo separari E a societate illorum, qui ibi dic noctuque in Dei famulatu pcrscverant unanimes, quia S. Leontius & S. Honoratus concordes Ac amici fiierunc quandiu Vixerunt. Qyapropter ego Berengarius supradictus Forojuliensis episcopusjcanonicorum meorum consilio ductus, videlicet Amalrici præpositi, Petri Rifrcdi, Bosonis Bcr- mundi, trado, dono, tribuo, Ac concedo ecclesiam par- rochialem S. Mariæ de Rocabnma, cum omnibus ad sc Eertinentibus, decimis, primitiis, Ac oblationibus, ab- ati Aldcberto Lirinensi, Ac omnibus succeflbribus suis atque cunctis monachis præscntibus & futuris ibidem Deo famulantibus. Si quis vero, quod absit, meus suc- ceflbr, vel aliqua persona clericalis hoc donum infringere voluerit, sic anathema maranata, donec resi- piscat, Ac quod injuste fecit, satisfaciendo emendet. J Hujus aurem donationis testes Fulco Dodonis, Guillel- mus Aldebertus de Codignaco, Bcrtramus de Blanca* forti, Guigo de Rocabruru, Guillelmus Hugolcni. Hæc autem charta facta est in festivitate naralis Domini in dic S. Joannis Evangclistæ, anno ab incarnatione Do- 1 mini Mxciv. indictione n. lunaxv. calend.*Jan. regnante Domino nostro Jesii Christo, cui est honor Ac gloria in scadascculoruxn. Arnen. MENTA VII. Berengarius episcopus Forojuliensis > renovatsocie* tatem ecclesia Forojuliensis, cum Lirinensi mo- nafierio, cui dat S. Raphaelis ecclefiam. ROmanx legis aliarumquc legum docent præcepta > hoc etiam SS. Patrum confirmant instituta, uc quicumque aliquid de fuO in alterius potestarem transfundere voluerit, per chartam testamenti illud infundat. Si enim honoris datio fine charta testamenti facta fuerit, lex eam annullari jubet. Quapropter ego Berengarius Dei gratia Forojuliensis cpiscOpus3dc Placentino concilio fub Urbano II. papa celebrato rediens, atque in ramis pilmarum apud S. Honoratum Lerincnfis monasterii loci sanctitati oculis, & animo… ac reverentia infistens, nec non amicitiam & familiaritatem* quæ antiquitus penes patres priores ex longinquis temporibus fuerat, videlicet inter Lerinense monasterium, Ac Forojuliensis ecclesiæ sedem, multum libenter reformare cupiens, Aldeberro abbati, immo sub illo mOna- chis cius, ecclefiam S. Raphaelis, & altare cum omni posteluone sua, quam anteccstbrcs mei gratis sub scrip- rura : rcstimonio donaverant, a me diu etiam requirentibus, salva Forojuliensis ecclesiæ fidelitate, nimia loci veneratione commotus reddo. Insuper vero cx mca parte, ut melius ibi Dei scrvitium fiat > Ac honestius ipsc Dominus recognOscatur, tam futuris quam prælentibus dono, omni sOphismatc simoniacæ heresis exclulQuamo- re quOOuc caritatis Ac dilectione, propria manu firmo Acc. Facta est hæc charta anno ab incarnatione Domini MxcVtUrbanopapa II. Romanæ sedis mente dominio » indictione iv* VIII. Pattio inter Berengarium Forojuliensem episcopunh dr abbatem monachosque Maffilienses. DE longa querimonia quæ inter episcopum Ac clericos FOrOjulicnses, Ac abbatem & monachos < fuerac, hæc definitio facta est. Berengarius Forojuliensis episcopus & clerici, reddiderunt monachis Mafliliensi- bus ecclesiam de Grimallo & eCclesiam de Cellans > & eccleiiam de Luco, & ecclefiam deCalars, & ecclesiam de Archs, & ecclesiam de Cabacia quas abstuleranr^tali tenore > ut omni anno prædicti monachi periblVerenc prædicto episcOpO de ecclesia Grimalli duos modios an- nonae, Ac unum de figalis inter ecclefiam de Arcubus > Ac ecclesiam de Cabacia unum modium annonæ, Ac alterum ordei. Dc ecclesia de Luco, fi totum potuerinc monachi habere, perforant episcopo tres modios, fi aurem non poterunt habere nisi medietatem > perfolvant episcopo modium & dimidium annonæ, Ac medietatem ordei. De ecclesia de Salcrnis unum modium, medietatem annonæ Ac medietatem ordei. De parochiis autem Quæ pertinent ad canonicos statutum est, ut de decimas quas hodie habent, vel inantea quoquo modo adquirere poterunt, sive clerici, fi VC monachi, habeant mona- , chi rres parces, Ac canonici quartam. Videlicet de par- ’rochia de Mota Ac de Calars, Ac de Bargemone, Ac de Cellans. Monasteria autem omnia ejusdem MaÆliensis monasterii, quæin episcopatu Forojuliensi fune, libera & quieta deinceps existant ab omni infestacione Foro- julicnsis episcopi, & clericorum : ut nihil ibi requirant, neque ab eis aliquid ufijaliter exigant ; solva tamen episcopali reverentia : In supradictisautem eccle- siis pertinentibus ad episcopum, sive ad clericos, quas monachis dimiferunc, quidquid monachi deinceps adquirere poterunt, totum habeant, sine cujufquamcon- tradictiOne, cum suprasCripta convenientia, nec ab aliquo episcOpo, aut clerico Censiis augeatur, vel cpiscd- patu Forojuliensi Ac perceptis quæ pertblVantur. Facta desinirio in manu Raduln abbatis anno incarnationis MCxIX.praesentibus mOnachis Arberto de Ponteves, Ac aliis Ace, Berengarius ForOjulieRsis episcopus firmat, ECCLESIÆ FO Mainfrcdus Antipolitanus episiopus, Amalricus præ— A poficusForojuliensis > Bertrandus archidiaconus firmat. I X. Privilegia ecclefia Forojuliensi ab ildefonso rege Ar- ragonum comite » & marchione Provincia concejsa. EGo Ildefomsus Dei gratia comes & maxchio Provinciæ, dono> laudo, & concedo tibi Raimon- do Dei gratia Forojuliensi epistropo > fideli nostro, & omnibus succefloribus tuis in perpetuum, omnes justi- tias hominum qui firnt vel erunt in posterum in tene- mentO Fosoji-liensis ecclesiz, five sint in civitate Foro- julii, five exrra in castris, vel villis ad episcopatum vel p præposituram pertinentibus, fivefipt clerici, vellaici > vcl milites, vclrufticijViri, vel fœminæ> exquocum-

? uc contractu 9 vel ex quacumque causo proVcniant. irmiter inhibentes > auod nec ego, nec aliquis succes- forum nostrorum, vel bajulus noster, vel luccellorum nostrorum > vel aliquis omnium hominum in prædicta civitate > villis vel castris ad ecclesiam in prælenci vel in futuro pertinentibus aliquas firmandas accipere, Vel aliquas justitias pnflic vel debeat exigere, vel exercere. Tu vero & succestbres tui, postius prout vobis visum fuerit, negotia universo quæ in dicta terra acciderint examinare, &Justirias accipere, tibi & fiicccflbribus tuis, & ecclesiæ profuturas. Quia vero reos sanguinis ministris Dei non est honestum punire > idcirco cos nobis & fuccestbribus nostris foecialiter reservamus, ( quod ita. intelligimus. Quod si forte aliquis, vel aliqua propter crimen aliquod commistiim sit membris truncandus, de ultimo supplicio afficiendus > postquam in auditorio tuo, vel succcflorum tuorum convictus, vel confestiis fuerit, nobis vel bajulis nostris tradatur prout justum fuerit puniendus > bonis ejus tibi & ecclesiæ tuæ retentis. Nolumus enim aliqua occatione fiimpta, nobis Vel succestoribus nostris ut in bonis damnatorum aliquid liceat fperare* Actum annQ incarnationis mcciii* x.Dcctmbr. X. Jldefonjus comes Provincia Bertrando episcopo Foro- juliensi cjufijuesuccejsoribus> dat liberam acquirendi insuo comitatu facultatem. EGo Ildcfonsus Dei gratia comes de marchio Pro yinciæ, petitionibus singulorum maxime favorabilibus volens satisfacere, dono, laudo atque concedo tibi Bertrando Forojuliensi episcopo, de episcopis ejusdem ecclesiæ pro tempore succedentibus, per me & succestbres meos, quatenus liceat tibi & fuccestbribus tuis, ficut praediximus, de ejusdem ecclesiæ canonicis, nomine ecclesiæ tam ex licentia nostra, nobis irrequisitis 4 vcl aliis pro nobis, acquirere, recipere & habere, in toto comitatu nostro quidquid jure emptionis, vel permutationis, vel jure donationis inter vivos, vel in ultima voluntate, five ia castris, vel villis > vel postcffio ROJULIENSIS. nibus, de in omnibus obVcnribus, de proventibus, vel aliquibus redditibus> pignoribus vobis erit venditum, vcl donatum, vel redditum, vel pignorannn, seu guo- quomodo tranflatum. Hanc autem donationem facio Deo de sancta : Marix Forojuliensi principaliter^pto anima. mea & parentum meorum, & propterca in reconv pensationcni de emendationem multorum quæ contra ecclesiam ForOjuliensem, & ejus membra feci multo- ties minus bene. Actam Draguiniani mense Novembri MCCVIII. XI. Diploma Carolill. Sicilia regis projacobo episcopo^ & ecclefia Forojuliensi. CArolus II. Dei gratia rex Jen^alem & Siciliæ, 1 ducatus Apulix, de principatus Capuæ, Provin- ciæ, de Forcalqucrii comes, univerfis dcc. intuitu venerabilis patris Jacobi Forojuliensis cpiscOpit regis Siciliæ cancellarii, consiliarii de familiaris nostri, cujus grandia de fructuOsa servitia, quæ nobis exhibet, gratis affectibus recensemus 9 eidem episcopo ac suis in dictis episCopatu & eccleiia Forojuliensi > de succestori- bus canonice intrantibus, partem pertinentem olim Guilielmo de Areis militi fcu Raimundo ejus filio quondam alicer dicto Garraro, in castris de Revcsto, & Vil- lepisceis, ad manus curiæ nostrs nuper iuste &rationa* biliter devolutam, de quicquid juris vel actionis eadem curia nostra habebat, vel habere postetin illa, Cum ho- . minibus, vastallis, redditibus, servitiis, domibus, for* talitiis>v incis, rerris cukis de incultis, planis, mon* tibus 9 pratis, nemoribus 9 pascuis, molendinis, aquis, aquarumque decurfibus, tenementis, territoriis > aliis- quejuribus, jurisdictionibus & pertinendis suis, omnibus quæ de dominio in dominium, & quæ de servitio in servitium perpetuum damus, tradimus, &excausii donationis proprii motus instinctu in feudiun concedimus de liberalitacemera ; certa nostra scientia & gratia :i ali, renuntiato prius in manibus nostris per eum- dem episcopum pro le ac dictis succestbribus liiis omni juri competenti /ibi in bo.xis flabilibus, aliifque praedictis quæ fuerunt dicti Raimundi, præfati Guillelmi filii, quæ per cum a nostra curia renebantur. Necnon in bonis mobilibus quibufliber ejuClcm Raimundi ubU . cumque consistant : ira quidem præfatus episcopus, dic- tique succestores ejus in episcopatu & ecclelia prælibatis, nobis nostrisque in dictis comitatibus hærcdibus, pro jam dicta Castrorum parte fervire de feudali servitio, proque de sub quo partem quam memoratus Guillelmus ab eadem nostra cuna tenebar, juxta consuetudinem dictorum comitatuum teneantur. Quod servitium idem episcopus bona Voluntate pro si : & succestbribus suis nobis ipfisijue nostris haeredibus facere promisit, in- vestientes cumdem per annulum de illa rc. Actum Neapoli præfcntibus Barcholomeo Signulfo de Neapoli comice Cascicæ, de aliis per manum Barcholomei de Capua militis logocheræ, de protonocarii regni Siciliæ* AnnoMcccix. x. Februarii. Liij