Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Vapincensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Vapincensis (p. 86-89)

INSTRUMENTA AD ECCLESIAM VAPINGENSEM SPECTANTIA. I. Cashss episcopus’Wapincensis dat de alodesuo te- defitAptensi. M Agnus est titulus donationis atque ceflionis, in quem nemo porest irrumpere actum largitatis. Igitur egoinDeinominc Castus, gratia Dd Wapincensis ] episcopus, COgito de Dei misericordia, & casum huma- næ mortalitatis, amore * peccaminum dono aliquid de alode meo proprio, qui mihi de genitore nx », Emone, & de genitrice mea Indulgarda mihi legibus obvenit, ad ipsam S. Mariam, vel uncto Castori ad ipsum episcopum, & ipsis canonicis alode meo in villa quæ dicitur Domo novo, omnia medietatem pro Dei amore, pro remedio animæ meæ, & pro remedio patris mei, vel nutris meæ, ut Deus omnipotens de inferni faudbus mc liberare digneris, & habeant potestatem ad faciendum quod voluerint atque psidmista dicit : Deus meus pone illos ut rotam, dr fient ftipulam ante faciem venti &c. ’. Erubescant & conturbentur in foculum ftculi, confundantur & pereant. Et componat S. Mariæ vel S.Castoriauri libram unam, & ceffio ista firma & stabilis permaneat < ©mnique tempore pro omni firmitate subnixa. Actum in A tenso civitate publice anno incarnationis Dominicae, decimo tertio regnante Coronatore* rege Alamandorum indictione feliciter. Ego Castus humilis episcopus do- sationem fieri & firmare recavit & subscripstc. dignum LambercO teste. Signum Daibcrto teste. Signum Ai- nardo teste. Signum Teubcrco teste. Signum Gaucclino teste. I I Is&rdus episcopus Fapincensis, multas Ecdesias dat B. Maria Avenionensi. 9 Blivioni mcmorix sempcr invidæ quæ longitudi- ’ne temporis inducitur obviare curantes, quæ firma ] mentibus hominum manere volumus, apicibus annotamus. Cujus rei gratia his litteris significatur, quadego Isoardus Vapincensium præsul considerans non indignum efle prælationis ecclesiastica loca in quibus Deo digne & laudabiliter fervitur, dono, auxilio sublimari > do Deo Ac B. Mariæ de Avinione, & præposico Rostag- no, præsentique congregationi, ac futura :, ecdesias dc Celedone, & ecdesias de Caftellc>-novo, & ecdesias dc Popcto cum omnibus quæ ad eas pertinent, Ac censu- ram quam prius habebant in ecclesia de Caba-noxa, in omnibus his retenta synodo & parte decimarum quæ ad me pertinet. Hoc autem dono cum consilio canonicorum meorum Pontii decani, Stephani Berengarii, Bertranni Borrelli, Ugonis de S. Ei io Petri Tardivi 9 Geraldi Anserii, Stephani Maintrcdi, Ac cete- rorum. III. Ejusdem isoardi episcopi Vdpincensis ad san&um Hugonem. t. TSoardus Dei gratia Wapincensis episcopus venera- Xbili Patri domno Hugoni/ Cluniacensi abbati, inDo~ mino salutem. Idibus Maii residcntibus nobis ante prz- « Existimo legendum Conrado, constat enim ex quadam charta Monds-rnajons, de qua egimus in Rostagno cpiscopo Aprensi, tunc Conradum Alamandocum fcu Proviadz regem annum xj. fiu regni cgifse. b S. Hugo fuit abbas ab ann. 104S. ad iioS. PatchaliS H. inS. Petri •arhcdra lcdit ab anno 1099. ad niS. sentiam domni Paschalis papæ, frater PetruS domini Papz Camerarius & vestri coenobii monachus, nos humiliter rogavit, ut ecclesiam S. Mariz de Vedeneto > quæ nostri patrimonii est, vestro traderemus monæste- rio. Et nos ergo pro vestræ religionis reverentia &eju£ » dem fratris Petri amore » vestro cœnobio eamdcm ecclefiam cum omnibus ad eam pertinentibus, przter sy- nodalem justitiam, perpetuo concedimus pomdendam » Ut autem hzc nostra concestio robur obtineat, præ- senti paginx propriis manibus dignum duximus lub- scribeQaum. Ego Isoarnus episcopus subscripsi. IV. Charta fundationis Cartusia Durbonis in diacefi Papinci, quam Leodegarius II. episcopusKapin- censis confirmat. GRada sitnctz Ac individuzTrinitatis miscricordi- ter noftræ salutis admoniti, recOrdati fumus humana : ftatum conditionis, Ac vitæ fragilis hpsiiS inevitabiles, quam sine termino ducimus in peccatis. Bonum itaque judicavimus nos peccati servos de mana mortis redimere, temporalia pro cclcftibus mutare 9 ærernam hereditatem pretio perituræ polseffionis conn parare, ne duplici contritione conteramur > Ac prae- lentis vitæ milerias laborum & dolorum initium scn- tiamus. Itaque Lazaro, Ac his qui cum eo venenmc fratribus » uc Deo vacarent, ad inhabitandam solitu* dinem querentibus, ipsis eorumque succefiaribus, in aeternam postcstionem i PdriOsam eremum concedimus Ac donamus. Ego Matfredus de Blefilinar, una cmn La « gerio fratre meo Ac filiis meis > Petro sciliCet & Guigo » ne, ac filiis ejusdem Lagcrii, Ac una cum nepotibus meis, Petro scilicet, Manaste, Ac Pontio Rollandi, Ac Petro Guillelmi & Rodlando, Ac matre eorum. Et egit Pontius de Beldisnar > & fratres mei AlbuihuS scilictC I Ac Guillelmus, & filii eorum, Ac ego Pontius Albuinus nepos eorum, Ac ego Richaudus Albuini Ac filii mei, nos omnes suprascripti > cum heredibus nostris concedimus Ac donamus prælibatam eremum siipradictis fratribus. Laudant etiam Ac corroborant hoc donum Ri- chaudus de Valle-nigra, & filii ejus > Guillelmus quo-

? uc de Monte-amaco & fratres ejus, Ugo videlicet & Lichaudus, Petrus, Ac Guigo, ac Pontius> Ac mater eorum. Filii vero Richaudi de Valle-nigra, qui hoc laudant sunt ii, Guillelmus, Bcrmundus, Petrus, Is- nardus, Bcrtrandus, Ac mateE eorum. IpsiI vero quam eis damus > eremus, hunc habet ab oriente terminum : locum qui vocatur Collis de Chalmeta, Ac extenditur percristam montis contra meridiem usque ad Castella* re, Ac de Castellari descendendo protenditur usque ad . rivum directe contra ortum, qui est in pratis de Bur- riana. Deinde protenditur ascendendo per alveum ipsius rivuli, usque ad rupem quæ est sita ad radicem dc Beiserre, Ac a rupe producitur ascendendo juxta Bel- serre usque ad cristam super montem obscurum, Ac per ipsiun cristam protenditur ascendendo usque ad summum de Petincucha, Ac a Petincucha per cristam montis ascendendo, u/que ad summum montis, Ac pos- rea descendendo ustjue ad collem de Chalmeta. Przbta quidem eremus his terminationibus conclusa a Lazar » Ac ab his qui cum eo erant fratribus cepit inhabitari ac construi anno ab incarnatione Domini mcxvi. episoo- patus vero domini Leodegarii II. Wapincensis episcopi undecimo, qui videlicet laudat & corroborat hoc donum, quod fecerunt fuprafCriptx pcrfonx, cum omni conventu clericorum fuorutu, Ac quantum ad k pcrn~ ECCLESIÆ net vel ! ad clericos fiios, quidquid fui jtiris vel clericorum suorum este videtur omnino concedit. Laudat Petrus Sa- crista, Petrus Guigonius præpofirus, & Petrus Ceraldi Maurinus 9 & Petrus Odoini, Petrus S. Hericii, & Petrus Grammaticus > Petrus Boni-silii, & Guiflclmus de CampD-Sauro, Guillclmus GontcribA : Isiurdus, Ste- phanus Matfredi, & Dido Ahmannus & RainbalduS Gakerius, &c Raimundus, & Stephaniis Matfredi minor. Si qua vero persona potens aut impotens hanc dona- cionem infregerit, auctoritate Dei & przfati domini Lcodegarii Vapincensis episcopi, tanquam sacrilegii rea, ab omnipotentis Domini gratia & fidelium consortio scparara, anathemate maranatha feriatur, xtemi ignis incendio > ni digne satisfecerit, cum Datan & Abiron> dc Juda traditore concremanda. Lecta est autem hxc charta Vapinci in ecclefu beatæ & zforiosiffimx sem- perque virginis Mariæ, quarta feria hebdomadx tertix Octobris, in præsentu dicti domini Lcodegarii Vapincensis episcopi, atque canonicorum suorum, aliorumque multorum tam facerdotum auam ceterorum ordinum clericorum, celebrandum unctam synodum xv. Xal. Novembrii. 2>r confecratiotte prima eccitfa Durb exit fit mmtie iu charta de Alpe ad retram Galdcmar 9 & de nemore ad tumet> utsequitur. Lecta est aurem hæc dura in monte Durbono ad consecrarionem ecclefix ad honorem Domini & bcatx fcmpcrque virginis Mariæ in ipfb monte constitutz calendis Octobris, inprzscnria domini Lcodegarii II. Vapinc. episcopi, & domini Stepluni Dicnfis cpiscopi, dc aliorum quamplurimorum clericorum & laicoruro, anno ab incarnatione Domini mcxxi. V. Praceptum Friderici imperatoris proGregorio Wdpincensi episcopo. FRidbilycus divina siwente dementia Romanorum imperarer Augustus. Imperialem decet excellentiam przLatorum suorum vocis rationabilibus benignum praebere aflensum, ut fidelis devotio celerem sortiatut effectum. Univcrfis ergo imperii nostri fidelibus tam futuris quam præsentibus, notum fieri volumus, qualiter nos venerabili viro ac dilecto principi j nostro Gregprio Wapincenfi episcopo accepta ab ipio fidelitate t de h<xninio, omnia regalia per legitimam in- vestirurarri conceffimus 9 quz ipse de eccleha siia ab imperio debet tenere. Hxc itaque sive alia quzlibet bona dc poffeffiones, quas przfatus episcopus inprzsentia- rum juste poffidet, ves in posterum legitime poterit adi-

! >isci 9 auctoritate nostra confirmamus, de præsentis cripti pagina ei, ac ecclesix sux corroboramus, fta- tucntes & imperiali edicto districte przcipientes, ne quisauam marchio vel comes aut civitas, vel aliqua pronus personajimgna, fivc parva^memorarum epileo- pum, vel suam ecclesiam in persona, feu rebus de cetero temere gravare audeat, vel moleftare przsunut. Quod si quis contra hujus nostri edicti constitutionem fecerit, pcena XX. lib. auri feriatur, quarum una medietas fisco imperiali, altera rcro episcopo pcrsolvatur. Datum apud Arelatem anno Domini mclxxviii. indictione xi. ii. xalendas Augusti mensis. V L Aliud Friderici privilegium pro U^illelmo Fapinc. episcopo. FRidbxxcvS Dei gratia Romanorum imperator 9 dc senwer augustus fidelibus suis, clero, militibus dc univerus aliis hominibus per episcopatum Wapincen- fem constitutis gratiam sium de omne bonum. Notum facimus discretioni vestræ > quod nos Willelmo Vapin- cenfi episcopo, ficut juftumeft, conceflimus, ur nulli rAPINCENSl$. 87 hominum liceat acquirere feuda sua de etdcsix suar, nisi confilio siio de succeflbrum ejus, de eorum permiffionc. Mandamus igitur vobis de imperiali auctoritate districte præcipimus, ut nulla omnino persona. publica vel pri- Vata/æcularis vel CCclefiastica, hanc nostræ conceffionis feu instirutionis paginam audeat infringere, vel ei ausu temerario contraire. Quod qui fecerit, iram & indignationem nostram sc noverit incursurum, & rxrnain XL. lib. auri sustinebit 9 dimidium camerat nostrx, de reliquum ipsi episcopo & succeflbribus ejus persolvenda** rum. Datum anno ab incarnatione Domini Merx xxvi. indictione 1 v. mense Martii* VII. episcopus Fapincettfis appellatsenescallum regium adversas Beatricem comitijsam yiennen- semli super consulatu Fapincensi9 quem comitissa injujle pojsdebat t senescallus vero ab ipso exigit hominium regi debitum. IN nomine patris, dcc. anno Domini MCdxxi. xxV. xal. Januarii. Notum fit præsentibus de foraris, iquod venerabilis Oddo episcopus Vapincensis reouifi— t vit nobilem virum Guillelmum de Lagoneza, sene(caUum regium in comitatibus Provinciæ, ^ Folcalquerii, (juod cum ipso & terra ecclesiæ Vapincensis fint in comitatu Folcalquerii 9 quod deberet cum 3 de ecclesiam Vapin- censem juvare & dcffendere contra, homines Vapinci 9 qui rebellarunt contra ipsum 9 & ecclesiam memoratam ; > nolentes ei, ut consueverant > obedire. Et aliqui ex eis donaverant de concesterant de facto 9 cum de jure non postcnt, nobili dominæ Beatrici comiristæ Viennensi dc Albonis, de filiis ejus consulatum Vapinci ; qui con- sulatus ab ipso episcopo Vapincensi, & ecclesia tenebatur. Quz comitifTa dictum consulætum accipiens contra justitiam, in ipsa civitate vicanum introduxit, ad fidendum officium consulatui, de petiit dictus cpisaH Ss per regiam curiam dictam comitistam compelli ip- n dimittere consulacum, de stium inde vicarium amo veri : cum reges 9 comires de barones reneantur episco- pos & prælaros, de ecclefiarum jura in fuit regnis dc comitatibus, & terris deffenderc 9 de juvare a magnatibus de aliis qui eoi, & eorum jura molefhnt indœite dc injuste— Petiit etiam a dicto senescallo, quod castrum Mantherii, quod est in iplb comitatu 9 de quo fuit indebite spoliatus 9 & pervenit ad curiam regis, fibi refricuere dignaretur. Qui senesoalli^habito confilio G- pientum, refpOn<lit eidem episcopo 9 quod tenebatur domino regi de heredibus suis ratione comitatus Folcal- querii fidelitatem facere, de temporalibus quæ ipsc episcopus & ecdesia Vapincensis renebant in civitate Va- pinci, & episcopatu Vapincensi, fecundum privilegium imperiale concestiim per imperatorem Fredericum bone memoriæ, domino Raymundo Berengario comiti Provincia* de Folcalauerii. Unde i°. volebat, quod dictam ecclesiam coenolcerec sc tenere debere pro dicto domino rege CarosQu & heredibus suis4 & bonx memoriæ Beatrici reginæ Siciliæ > & comitistæ Provinciz de Fol- calquerii 9 de £rcere sibi fidelitatem nomine domini re-

! gis, & filiorum dicti domini regis, de dominæ reginæ pro civitate prædicta de castris inferius nominatis 9 dc Sistremo dum ipsi : in prædictis apponeret bonum conium & siilubre. Qui episcopus viso dicto privilegio imperiali, & habito conulio praelatorum plurium Gpien- tum, recognovit, quod prædicta petitio de responho se- nescalli erat convehiens & honesta, & utilis sibi de succeflbribus suis de ecclesiæ Vapincensi, de quod tenebatur de jure ad faciendum dictam recognitionem dicto domino regi, & dictis heredibus suis, vesejus senefcallo, pro eis recognovit nomine suo & dictæ ecclesiæ & succeflbrum siiorum ipsi fenescallo recipienti nomine dicti domini regis de dictorum heredum fuorum^quod ipse dc ecclesia Vapincensis tenent & tenere debenr>ratione comitatus Folcalquerii, tanquam pro majori domino, totam terram quam tenet & tenere debec in comitatu Fok 88 I N S T R U calqucni & episcopatu Vapincensi, & specialiter civi— A tatem Vapincensem, & caftium de Lazara, & castrum verus Sccllardi cum villa Strictus, castrum Raimbaudi, castmm Bastidx vereris, castrum Bastidæ novæ, castrum de Torna-Forti.castrum Montis-Picncrii, castrum de Fara, castrum de Poliniaco, castrum de Noerio, dominium de Gulaysilio > dominium Monrererium, dominium Montis-Mauri & Layuncclli, & Bastidæ Mon- tis-Mauri, de generaliter quidquid tenet vel poflidet ■> vel renere & poflidere debet in episcopatu seu comitatu Vapincenu, de inde facere fidelitatem de recognitionem praedicto domino regi ; de pro prædictis faciet dictus dominus episcopus CalVacadam przdicto domino regi de suis, præmista fibi denuntiatione ante per tres septimanas in comitatibus Provinciæ > a Durencia us- que ad ponrem alcutn, de usque ad buxum, de usque I ad pertusuro Rostagnum. VIII. Odo episcopus Vapincensis, cedit Carolo I. Sicilia regi, comiti Provincia mediam partem urbis Papinci. IN nomine Domini anno incarnationis mcclxxxi. t. Mali. Noverint univerfi, quod cum venerabilis pater dominus Oro Dei gratia Vapincensis episcopus, seu feudatarius regis > a subditis suis civibus & hominibus de Vapinco, de ab aliquibus magnatibus, de hOminibus aliis circonstantibus, de aliunde ipse de ecclesia Vapin censis graviter opprimeretur, & vexaretur grayibus in— ( juriis & diVersis, in diminutionem de enormem læsio- netn honoris de jurium dicti Episcopi, de ecclesiæ > ita quod jurisdictioncm civitatis Vapinci non poterat commode exercere, imo denegabatur ei penitus Obcdire, & quod grtVius ferendum est, ipsum ceperunt de captum diutius tenuerunt de invitum. Et quia propter potentiam hominum de Vapinco, jurisdictionem fuam non poterat exercere in eoldem ; cujus delicti etiam de jure communi ad regem przdlctum de ejus curiam tanquam ad majorem dominum coercitio & punitio pertinebat, eo 9 quia sanctitas episcopi ignoscendi gloria dcrelin- auit. Et quia idem episcopus fit vastallus fidelis dicti domini nostri regis, attendens utilitatem ecclesiæ Va- pincensis, de pro utilitate de commodo ipsius episcopi & ecclesiæ antedictx > ex causa irrevocabilis donatio ] nis, deconsilio plurium prælatorum aflbciavit dominum Carolum serenistimum regem Jerusalem & Sici- liæ, de illustrem dominum K. principem Salernitanum ejus primogenitum, de eorum neredes de sticcestbres in comitatibus Provinciæ de Forcalquerii > in mero & mixto imperiO, & omnia alia jurisdictione > coercitione justitia & seignoria in quibuscumque causis & rebus exi- steret dicta jurisdictiO hve fit criminalis five pecuniaria, dc in omnibus regalibus} quæ de quas dictus episcopus dc ecclesia habet ceu habere Videtur, de quæ spectant dc spectare videntar std dictum episcopum & ecclesiam supradictam in civitate Vapinci de ejus territorio. Et in villa de Asperis & ejus rerritorio, de in emendis delictorum & forefactorum contra dictum episcopum & ecclesiam, & in consulatu dictæ civitatis, i ali modo quod pro medietate, pro indivifb omnia singula ex causa prædicta pertineant pleno jure ad dictos regem, principem de eorum succestores, de omnes proventus dc Dausiræ quæ ex prædictis jurisdictionc & consiilatu exiverint, Dro medietate pertineant ad regem, principem dc sucCeflbres, de habere debeant ex Causa donationis prædictx & aliam medietatem dictus episcopus & ecclesia. Item fuit actum quod officiales in dicta civitate ponantur per regem dominum principem eorum nomine, & per cpiscOpum qui jurent servare jura & dare utrique para dcc. Si vero pro prædicta jurifdictione exercenda vel consorvanda neret gucrra > in expensis quæ fierent occasione dictæ guerræ episcopus nihil ponere teneatur, sed dominus noster rex eas faciat, hoc lalvo quod episcopus cum hominibus suis de gente siu MENTA in prædictis debeat estc ad cxpensas proprias ipsius epi S- copi, dcc. Itera fuit actum, quod epfcopus procuret quod capitulum ecclesiæ Vapincensis prælcntem dona- tiOncm & astbciauonem ratihcer ; quam quidem medietatem juriCdictionis de confutatus & regaliæ vilJæ de Afperiis, dedit episcopus ad Vitam donarionc simplici inter vivos nobili viro Joanni de Burlatio militi scnel- callo regis, principis, & h±redutn in comitatibus Pro- vincis de Forcalquerii, &c. Irem voluit episcopus Ss Conccflic dicto scncscallo pix enti de recipienti nomine quo supra, quod tam milites quam ce.eri homines dc Vapinco jurent fideles estc regi, principi de succcstori- bus > dcc. Quam donationem dominus /encscallus recepi : Talvo eo quod non intendit per hanc donationem derogare in aliquo juri conVentionum inhibitarum inter regem de Delnnum. Sed vult quod conventio in aliquo non lædarur, dcc. Actum Sistarici præfentibus domino isnardo de Aatravenis, domino de Agouto, domine Raymundo Ruffo B. Giraudo præpofito Craciacensi. IX. HominiumaGaufrUo de Leoncello episcopo Fapinc. exhibitum Roberto Jerusalem C7 Sicilia regi r necnon comiti Provincia & Forcalquerii. ANnoab incarnatione iccccix. xvi. Decembris indictione vni. Noverint univerfi, quod mortuo inclytæ memoriæ Carolo II.Dei gratia Jerusalem & Si- cilke rege, cum illustris dominus Robertus Dei gratia Jerusalem de Siciliæ rex, filius & hzres uniVersaUs dicti regis in comitatibus Provinciæ & Forcalquerii, & succedens ut hæres dicti regis in comitatibus Provinciæ & Forcalquerii, in mutatione hujusinodi Domini reciperentur recognitiones de fidelitates a subditis suis > cumque nobilis de potens vir Hugodc Vicinis quasdam fecistent conventiones nomine dicti regis ex una parte dc reverendus Pater Gaufridus Episcopus Vapincenfis ex altera supcr dominio civitatis de Tcrrz ecclesiæ Vapin* censis 9 de super quibusdam aliis> idem dominus de episcopus 9 in prækntia domini Roberti constitutus nomine suo> ecclesiæ Vapincenfis, de succeflbrum suorum* eidem regi præsenri recipienti nomine suo, de hæredum recognovit pro dido domino > & scnhoria dicti rogis, civiracem Vapinci, castrum de Lazara & castrum vc-

! tus Talardi, cum villa Strictus » & castra Raibaudi’& Basticke veteris de Bastidæ nove > & castra ceu villas de Tornaforti, Montisdonerii, de Fara de de Polignia- co, de deNoerio & de Cigoyerio, Mallipili cum eorum territoriis de pertinendis 9 & quidquid idem episcopus nomine dictæ ecclesiæ Vapincenhs temporaliter tenet, vel poflidet in comitatu Forcalquerii de diœcefi Vapincensi tanquam pro majori domino, excepto dominio castri de Redorterio, firo in diœcesi Sistaricenii dcc. Eidem regi fidelitatis præstitit juramentum, dc promisic omnia quæ in dictis conventionibus continen* tur^ferVarc 9 dcc. Actum Aquis in palatio præfcntibus RR. in Christo patribus J— Dei gratia Forojuliensi episcopo > ac regni Sicilix cancellario, FranascO episcopo Gaietcano, Raymundo de Baucio domino Podii Ri- E cardi, Domino Ricavo de Alamanono, Gaucherio domino Cezaristæ, Guigone Alamandi domino Valbonen* fi > Raynaldo de Lecto senescallo Provinciæ de ForcaL » querii, de aliis. X. Charta Joannis deAquablanca militis qua pra- cipit ut juxta compofitionem dudum habitam inter curiam regiam dr episcopum Kapincensem^ vexillum regium in turri Palatii pro Dragoneto recens eleffo > per unum diem ponatur. JOhannes deAquablanca miles, Comitatuum Provinciæ de Forcalquerii senescallus ; sapientibus viris magistro Bcrnardo Gardc in comiracu ipuus radOnali, & Remando S Remundo de Soleriis bajulo Sistarici, salutem & amo ris affectum. Continet compositio cludum habita inter Curiani regiam cx una parrc, & bonx mcinoriæ episcopum Vapincenfcm cx altera, quod cum contigit novum creari episcopum, in rurre palatii civiratis Vapin- censis vexillum regium in signum majoris dominii debet erigi, atque poni. Nos autem propter creationem nuper factam in cpiscopatu prædicto de reverendo in Christo patre D. DrngOiicto > ipsius composirionis mente, pro parte ipsius curix uti omnino volentes, vobis ideo præcipimus & jubemus cxprcstc, ut quatenus ad ipsam civitatem Vapinci vds personaliter conferentes vexillum ipfum regium in turri prædicti palatii poni Sc erigi autorirate præfcntlum faciatis, juxta formam composidonis ipsius, per diem unam continue moraturum, &c. Datum Dignæpcr virum nobilem domnum Jacobum Bermundi militem majorem… appellar ju- dicem die IV. August. xn. indict. Mandatum hoc exsecutus efl bajulus, an. Mcccxnx, & die VIII. Angufl.