Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Massiliensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Massiliensis (p. 106-118)

wG INSTRUMENTA INSTRUMENTA AD ECCLESIAM MASSILIENSEM SPECTANTIA. L Judicium mijsorum dominicorum Curuli magni, pro refiituenda S. Vi&ori villa Caladio. CUm in Dei nomine in Digna civitate publice reliderent mifli domini nostri Karoli regis Francorum > & Langobardorum, seu & patricii Romanorum : idem Viernerius & Arimadis una cum rationes burguis dominicis MarCellinOjHicronymo^GedeonjRegnarico, Corbino > Scabines lices, Scabinos ipsius civitatis, auc bonis hominibus, qui cum ipsis ibidem aderanr, permultorum hominum altercationes audiendas, & negotiis causarum dirimendis, & justis Vel rectis judiciis finiendis, lbique veniens vir venerabilis Maurontus episizopus urbis Mastiliensis, in eorum præsentia una cum instrumcntis sanctæ Mariae & soncti VictOris, quæ venerantistima & Deo facratiffima Adaltrudis, relicta Nemphidii, quondam in ipsa ecclesia sanctæ Mariæ, & (ancti Victoris Mastiliensis delegaVerat, in quibus sic habetur insertum. Quod villa Calidius* una cum appendiciis suis, vel omnes adjumenrias suas, mancipia tam rustica quam urbana, libertis, accolabus 9 inquilinis tam ibidem consistencibus > quam de aliunde ibidem transtatis, quod situm est in pago Dignense, necnon & Alpibus>quod fitum est in pago Hebreddnensc*, vel omnia quidauid ad ipsos villas pertinere videatur •, sed quomodo ipu charta ibidem ante ipsos relicta fuis- sot, sic in postmodum alium relatum ibidem ostendit… quod Abbo patricius juxta legis ordinem de interitione cnartarum inscribere in publico, vel coram bonis fa- ccrdotibus atque illustribus pcrftjnis > ficut lex est roborata, Ostendit de ipsis chartis quas Anrener patricius malo ordine de iniquo ingenio, de ipso arca fancti Victoris abstraxerat > de incendere ordinavit > hoc est cartas quas Gotricus de jam dicta Adakrudis, vel quas alix jjlurcs personae ibidem condonaverant ad ipsonr^ca- iam Dci sanctx Mariæ, vei gloriosistnro S. Victori Mafliliensi. Sed ipsi : abbas tunc rem pons fuit Magnus » quando ipsis chartas quas de Adalrrude Maurontus epis- copus ibidem præscntavit, pro bono studio, de pro bono ingenio in sua manica ipso Adaltrudes absconsas habuit, quando ipsis alias cartas super altario ipfo misic, & ibi aeramentum dedit, de sic juravit quod amplius exinde in tota Mastilia cartæ non adcflent, de illa ratione lancti Victoris, nisi quantum super ipso alrario concinebatur. Et ipsas carus quz ibidem fuerunt, Antenor ipsas coras in siia præsentia incendio concremare justi :. Et ipsis cartas quas Adaltrudes ibidem in ipsa ecclesia in tua manica aBsconsas habuit, in arca S. Victoris dcnuo restituit. Et ipse episcopus jam scriptus ibidem aliud judicium ostendit. Qualiter per ordinationem domni Karoli Major. Dotn. cauciarios suos mistos exinde juffit ad ipsam ca£un S. Victoris revcstire, quod ira confecit ; fed quomodo per ipsis rixas, vel contentiones quæ in Provincia fuerunt, ipso casa. Dei exinde dcGredita fuit, & ficut alias res ipsos qux juste ad dOm- num regem Karolum obtingebant in alodc, An tener adhaberct per ipsammisculationem, seu & ipsam Calidium villam, visiis fuit de ipsa caso Dci abstrahiste. Sed cum ipsi misti ipsas auctoritates vidiflent de relegere rogastcnt, sic omnes illoshomines ingenuos de ipso pagO Digncnsequi fuerur.c, & hoc cognitum habuerunt ipsos per /aeramentorum intcrpolitiOnem jurare fecerunt, uc omnem rei veritatem ipsOruni exinde dicere deberent. Sic omnes sic affirmaverunt, quOd ip- fur pru beneficio Merrano, qui fuit patricius in Provincia proc-ufa Maffillcnsc, ipfam Villam Caladium ipsius in beneficium ceffiflet, & in postmodum Abbo patricius pro causii Maffilienfc, S. Mariz3& S. Victoris in beneficium concestit, quod ipsi Ancemundoviccdomino Mastilienfe, ibidem descriptionem ad parres S. Victoris Mastiliensis facere viderunt. Et ipsum Polcticum ip- se episcopus in ipsorum præscntia ibidem ostendit ad relegendum j sed cum ipsas auctoritates audistent, fic ipsi etiam mifli interrogaverunt de adjuraverunt > ut veritatem exinde dicerent, fed contra episcopumipsijni vel contra ipsas cartas aliquis sic rebeflabat, quod per annositatem, fini per legem tricenariam in tempore pacis, ad ipsum beneficium siii senioris > aut ad parres domni Karoli regis perportare volebant. Sed in nullis modis se instituit ad hoc faciendum j cum autem nullus homo hoc contradicere nec contendere voluit > ipsi misti per ipsos auctoritates scripturarum qux ibidem ostenlæ, vel rclectæ fuerant > ipsum episcopum Mau- roncum reve&re fecerunt » ut omni tempore deinceps ipsamcasam dicti S. Victoris, ipsiun villam cum suis appendiciis habeat vindicatas : testimoniaverunt Taurinus, de Sanctebertus, per inrerpositionem sacramenti » quod ipsa villa Caladius propria fuistct Nemphidii patricii quondam, de habuiflet uxorem Adaltrudem, ex qua habuit filios tres. Et quod ipsi ? Nemphidius & Adaltrudes de filii, ipsom villam per cartulam cestionis ad ipsiun casam Dei M. dclegaflenr. Et ipfi viderunt > dc cognitum habuerunt > quando Anccmundus vicedomi- nus, per ordinationem Abbonis patricii quondam, ad partes supradictæ ecclesiæ descripsir, & ipsiun villam per consensum Abbonis patricii > vel cestioncm ad partes fupradictæ ecclesiæ habuit, de omnem ir.de casam recepit. Testimoniavit Tranftiarius & Amatus fimilicer, Venantius prcsbytcr, & Villarius > testimoniavit Hu- noaldus & Theodolinussimiliter : testimoniavit Chris- tianus de Theudigilius. Hi sunt qui præscnrcs fuerunt, quorum roborationes Vel fignacuh subter tenenrur in- ieru. Actum est enim die Merccris, vm. kal. Marrii, > anno xxi. regnante dominonostro Karolo, indict. n. co- mesMarcelhnus firma vit.GcdeonjCorbimis, Reg narius, Taurinus, Magncbcrtus, Sanctebertus> firma. II. Compofitio inter VxdaldumMaffiliensem episcopum &OnaUum9&c. IN Dei nomine convenientias qualiter convenit inter Vadaldo gratia Dei episcopo Mastiliensi, necnon dc alios homines Onaldo, de uxOresiia Rodolena t & Ada- lario & uxore siia nomine Bonclda, de terras proprias S. Victoris martyris Maffilicnfis > vel pontifex ipsius ecclefix Vadaldo episcopo vel clero ipsius ci Vi taxis, placuit atque convenit de ipsas terras, qui sunt siras in pago Arela- tcnsi, loco cognOininato SubmOntc super fluvio Duren- tiæ, ut ipsi jam dicti ibidem plantare de adVinare, de in- scrcarc debeant ad medietatem, qui habet ipsom ccrr.im in uno fronte dextros * 23. &in fronte dextros ic. inter œnfortes de duos lateres terras fancti Victoris martyris < Mastiliensis-, & de duos frontes vias publicas, ac si qui ( alii sunt ut infra istos quinque annis, aui advenerint, < sic ipsas plantas & advinatas habere debeant, & quan- dOquidcm ad legitimos fructos pervenerint ipssts inter se æquditer diriBcre debeant, una medietate ipsa casa Dei sancti VictOtis Mastiliensis, vel actuarii qux ejus habere debeant ; de illa alia medietate Onaldus de uxor sua ROdoJena ; de Adalarius de uxor sija BOneldis vel in£intcsj& ncpOte>cOrum usum de s uctum de ipsa terra habere dcbeanr, de post obitum illOrum ad ipsa casa ECCLESIÆ M Dei S.VictOris sub omne integritate revcrteredcbeant. j Si quis vero quod si ullus pontifex vel succcstbres ipsius ecclesiæ, aut actuarii qui contra has conyenientias nos- tras venire aut agere, vel irrumpere Voluerit fine partibus vestris culpabilis. & impleatur pcene numero argenti libras duas. Er fi Onaldus vel uxor siia, & Ada- hriiis vel uxor sua, aut infuntcs vel nepotes eorum > neglegens exinde fuerint, similiter parentibus Wadal- doepiscOpO, vel pontifex qui ejus vel clero ipsius civi rate, folvere debeant. Et in antea in ipsos COn- venientias citare debeant, & fi per ipCis convenientias deipsi una medietate, quem Onaldusaut uxor sua, & Adalarius vel uxor sua, aut infantes, aut nepotes eorum, ullum quam tempore ipsi planta vendere voluerint ad Vadaldo episcopo, vel fficceflores ejus, vel clero ip- fius ecdesix offerre debeant, quomodo ad bonis ho— 1 minibus adpretiatum est. Et fi ipsi ejus pretium donare noluerint, quomodo adpretiatum est, cum vos jam dicti qualiter pro ipsi convenientia superius inscriptum est, cuicumque iph planta vendere voluerint in eis permaneant potestatcm. Facta convenientia sub die decimo k. J unias anno quarto imperii dotnni nostri Ludovico indictione xi. In Dei nomine Wadaldus episcopus ftii conveniendas fecit. S.Urgobaldusprelbicer cOnsensit.S. Theotbertus * archidiaconus, S. Dominicus diaconus confirmavit. S.Stephanus prefoiter consentit.S. Ermcn- fredus diaconus consensit. III. Privilegium Lotharii imperatoris Teutperto Mafi- lienji episcopo coocejsum. < "r N nomine domini nostri Jesu Christi Dei asterni I Hlocarius divina ordinante providentia imperator Augustus, omnibus fidelibus sanctx Dei ecclesiæ ac nostris, vel cunctis ministerialibus rem publicam ad- ministrantibus, tam przsentibus quam & futuris. Notum cstc volumus vestrx industrix, qualiter vir venerabilis Teupertus Mafliliensis ecclesiæ episcopus, adiens screnitatem culminis nostri, gcstans in manibus quan- <hm aucboritatem domini & genitoris nostri Ludovici præstantiflimi imperatoris, seu & avi nostri bonæ inc- morix Caroli, in qua continebatur insertum, qualiter ecclesiæ sancti Victoris martyris, ubi sacratiflimumcorpus ejus humatum est, concestiflct theloneum de villa t quæ dicitur Leonio, quidauid fifizus regius exinde exi— E gebat tam de side quam Sc de aliis conditionibus, nec- non & theloneum de navibus ab Italia venientibus, quæ ad eamdem ecclefiam arripare videntur. Ut quidquid ad publicum opus vel ad fiscum regium exinde consuetudo fuitexactare, ad prædictam ecclesiam sancti Victoris martyris Maffiliensis, vel ad rectores ejus concederet. Quapropter precibus quibus valuit nostram exoravit clementiam » uc paternum morem sequentes, nostram etiam authoritatcm przdicta ecclesia, in qua ipse Deo authore episcopus præcst, habere mereretur. Cujus precibus aurem accomodantcs, hos nostros imperiales apices fieri juflimus, per quos praecipimus atque jubemus, ut quemadmodum domnus & genitor nostcr, & avus noster Carolus prædictæ conceflerunt ecclesiæ, ita & deinceps in perpetuum firma Sc stabilis I permaneat > Sc nullus rei pubiicæ aut judiciariae poteritis alienandi, distringcndi jam dictis rebus cxac- tarc aut inauictarc, vel ullam contraxictarcm Opponere, vel aliud aliquid contra ipsiun casam Dei, & sancti Victoris, ejusque rectores facere audeat ; sed Sc neque naves, neque nomines ibidem causii negotiandi venire volenres, vel ad SU3 revertentes extra ipsorum voluntatem quilibet transducar ; insuper hxc nostra donatio firma inviolabiliter conservetur. Et ut hæc au- thoritas firmitatis nostræ per futura tempora inviolabilis confervetur, annuli nostri imprefliOne signari jus- simus. Data vIii. idus Februarii, anno Christo propitio imperii domni Hlorarii sereniflimiAugusti in Fran- cia i. in Italia xii. indict. xm. Actum in Aquisgrani palatio regio. Tomus /• ASSILIENS IS, 107 L IV- Notitia de refiitutione thelonei villa de Leguino fulta monafierso S. Vtttoris \ rogante & agente Alhoino Maffil. episcopo. IN Christi nomine indicium seu nommen donationis » qualiter adveniens Alexandrius advocatus Alboini episcopi j de ipsil cala Dei S. Victoris martyris Mafli- liensis, in Cadarosco villa, in mallo publico ante Roth- bertum vicarium de viro illustri AdalbcrtO comite. Et tam scavinis, ram Romanis quam Salicis, vel judici’ bus 9 qui cum ipfis aderant : id est Joseph, Nortaldo > Elephanto, Scc. vel quampiuribu* aliis <|ui cum ipfij * aderant. Ibique veniens Alexandrius advocatus Albuini episcOpi, qui sc per manum fidejutipris fui Bertekigi, de fatisdando thclonio, qualiter reclamavit Sc inter- pellavit hominem nomine Guinifrechnn advocatum Rorhberti vicarii, dicens eo quod fui homines unde Guini fredus advocatus Rorhberti vicatii non redderet sumptus, ficut præstantiffimus Pipinus rex, Vel Carolus pius augustus, vel eriam Ludovicus > ac Lo- tharius uterque imperatores suis præceptis singuli ad ipfam przdictam casam Dei S. Victoris, adluminaria condonaverunt » ipfinn theloneum de villa Leguino, Vel quidquid ibidem ad cotum fiscum pertinere debebat conccflerant, tam terrenis, quam eriam nayigan- tibus ipsius hominis Rorhberti, Scc. Sed ipse Guinific- dus adyocatus seniori SUO Rothberto in rcsponsis suis 3 dixit, quod in hac causit non sic veritas sc haberet, pro eo quod quantum ipsi homines Rothberti de ipso thcloneo > præsercim ftius antecedor nomine Frocun- gus inde vestitus fuerat. Sed ipse Alexandrius advocatus S. Victoris, præceptis memoratis regum vel impiatorum, ibidem manibus ad relegendum ostcndit 3 Sc quomodo supra memorati reges Sc imperatores in luminaribus ecclesiæ S. Victoris, vel ei serviencibus collitum habebont$ & ipsa przccpta ex cunctorum anulis imprestiones maniscste gestant. Ac tunc ipfe præ- fatus Vicarius, ipsbs pagcnses per eorum sacramentum jurare fecit, ut quidquid de hac causo inter ipso caso Dei S. Victoris, vel ipfo adyocato Rothberti vicarii nomine GuinifrcdO, quidquid de ipso prædicto theloneO in veritate scirent, dicere vel fccerncre in veritate deberent. Quod Sc ita fecerunt. Inprimis juravit Berte- laigus homo Dci^Manaflcs, Ruganardus^Jonatha, Gis- lao> Jacob 4 Georgius Agilinars, Benedictus, Ville- maris, Ison Ingobertus. Post ipsum sacramentum ficti legibus discuflione, unusquisque j>er SC interrogati, vd discuffifuerunt, Sc ficunanimiter ccstimonia- vcrunt & : dixerunt per illud sacramentum, quod ipsi juratum habebant <juod diebus vitæ eorum > & temporibus Leibulsi comitis qualiter in ipfis præceptis continebatur, taliter ad ipsam casam Dei præfatam dc ipso thcloneo semper viderant, qualiter vicedominut vel ejus ministerialis S. Victoris cum stios participes in omnibus ordinastent > absijue blandimento de comitibus vel vicariis Arelatensibus. At tunc ipse vicarius Rothbcrtus vel (uus ad Vocatus nomine Guinifrcdus, in omnibus ibidem concrediti fuerunt, quod quantum de ipsi) thdoneOj vel fisco injuste abstulcum fuerat, ipsi uterque Rochbertus Sc suus advocatus pro eorum ga- dio fecundum legis ordinem, Alexandrio advocato S. Victoris, vel Albuino episcopo in omnibus filos gadios condonaverunt. Propterea Alexandrio advocaro su- pradictx ecclesiæ neceffe vel opportunum fuic, ut notitiam SCU Sc judicium firmitaris sibi exhiberi debuis- set, quod ira Sc fecit. His præsontibus actum fuit, quorum roborariones vel fignacula subter tenentur inserta. Facta notitia hxc vim cal. Augustianno v. imperii domini nostri Lotharii imperatoris, indictione vi. Joseph præfens fuit. Elephantus Wildcmarus Theutibenus interfuit. Odilo, Gaudentius, Amulfus Sc multi alii interfuerunt. Oij JO ? I N S T R A V. Praccptum Carlomanni regis pro refluntione villa Ciliani monajlcrio Vittorino facienda, petente Bcrengario AfaJJil. cptfcopo. IN nomine &c. Caiolus-inagnus * gratia Dci rcx. NOtum estc volumus, auia accedentes ad nnnfuctu- dincm nostram illustres fideles nostri Hugo venerabilis abbas, necnon Frotarius * archiepifCopus humiliter prc- cavcrunt coram frcqucnria procerum primatumque nostrorum, ut deprecatione Bcrengarii Maililicims epis- copi redderemus ad ecclesiam innonorc Dci genitricis, ac S. Victoris, Ciliani villam ejusdem ecclesiæ debitam ex Mafliliensi comitacu > in Forojuliensi sitam, atque j omni tempore habendam concederemus. Placuit itaque nostræ celsitudini eorum saluberrimis adquiesccrc pos- tuLtionibus, ac jam dictæ ecclesix Mafliliensi in honore beatiflimæ atque intcincratæ virginis Marix, suicx tiquc Victoris sub tuitione pastoralis curæ Bcrengarii quidem loci pontificts, præfatam villam Cilianumab eodem loco dudum subtractam, ex comitatu Mafliliensi in comitatu Forojuliensi sitam, cum omni integritate reddidimus, contulimus, ac de nostro jure in jus ac dominarionemejus folemni moretransferimus>ea videlicet ratione, ut quandiu præsens abbas ac succestorcs ejus advixerint eandem villam sub ditione S. Mariæ ac S. Victoris fine alicujus inquietudine, aut minora- tiOne poffideant. Statuimus etiam ac regio more delegamus, ut nullus unquam alicujus ordinis vir jam dic— < tam villam ex præfato loco subtrahere, deteriorare, aut minuere præfumat. Ut autem hoc præceprum nostræ authoritatis inviolabile in omnipotentis nomine firmius habeatur, ac per futura tempora diligentius confervetur, manu propria subter firmavimus ac annulo nostro subsignari juffimus. Signum Carlomanni gloriosiffi- mi regis. Data quarto nonas Februarii, anno v. regnante cloriofiflimo rege indictione ii. Actum apud Compendium publicum palatium. V I. S. Honoratus Maffdtensis episcopus> ejufque clerici rnulta conferunt, autrejtitui curant Janili Victoris ntonajlerio. IN nomine l"anctæ& individuæTrinitatis, &c.Honoratus Dei gratia sanctæ sedis Mafliliensis episcopus summi pastoris vestigia fecpcntes^qui nos non solum præcfle, verum etiam prodestc sonctx ecckfiæ suæ rectores, pastorcfque insticuit, &c. cum clericis meis, divini accensiis amoris in honore Dei omnipotentis ». fanctique Victoris martyris, congregatiOnem monachorum secundum regulam S. Benedicti in abbatia ejusdem sancti Victoris constitui optamus, uc pro me, succestoresquc nostros, & pro statu ecclesiæ nostræ q.o- ridic intercedant ad Dominum, ut Domini pietas nostrorum pecc.tminum nObis indulgeat>& COncedat vitam xccrnanij & ut ibi utilius poflinc regulariter vivere, ex terra auæ zd eandem abbatiam pertinere dignoscitur aliquid eis concedimus, hoc est terram cultam & incultam cum pratis, pasizuis, &c. & est ipsa terra in comitatu Mastiliense, in giro ejusdem ecclesix B. Victoris. Consortes de duObus lateribus licus maris > de alio latere fontem, & montem quem nuncupant Gardiam, dc viam juxta locum quem vocant Paradisium, & concedimus eis ecclesiam S. Damiani cum apendiciis, dcc. ecclesiam S. Euphemiæ, dcc. tertiam partem villæ dc Linaiiolas, dcc. ecclesiam S. Victoris nindacam in terminis castri Marignana, dcc » de in comitatu Aquenfe, ecclesiani S. Victoris in terminio castri de Lambisco ; dcc. de in eodem comicatu de terminis de Valle Valla- vcnfc, tertiam partem, & quantum ad ipsam vallem pertinet > & in COmitatu Senesdence in termino de castro Petra Castellana:terram quantum pertinet ad U M E N T A B. Victorem integre concedimus > de in alio loco in termino Aqitensc villa quæ dicitur Filcidco cum appendi ciis suis, id est Mclno Trobio, vel alio Trobio quantum ad ipfas villas pcrtincr, cor.ccdimus cis. Et in comitatu Forojuliensi in ternum□ de Castro Grudigno- nc terram quantum pertinet ati B. Victorem. Er in comitatu Ucctio in vilia Agnamga cum omnibus appendiciis suis. Igicur cgO Honoratus episcopus cum clvncis meis concedimus vobis licentiam ud inquirendam terram S. Victoris, quam nOs non fumus pnilciluri ; CV ubi eam iiiVcncritis > licentiam hibcatis intcrpcll.ire dc tenere eam fine ulla interpellatione de ullo episcopo. Hæc omnia supra fcripta cum ecclesii S. Victoris in qua ipsercquielcit, renc.inc6s poilidcanc monachi <jui in ea habitaverint > de in caregulariter dciciVicrint ju- 1 re pcrpetwo ablquc ulla contrariccate, &c. Acta car- tula ista inMastilia civitate publice regnante Conrstdo rege, fcria iv. ii. kal. NoVcmbr. S. dumini Honorati qui carnilam istim fieri justir, de ustibus firmare rogavit > & manu sua firmavit. S. Deodatus. S. Nicecius. S. A ut ardus. S. Marinus. S. Dominicus. S. Folcardus. S. Rj cui fas. S. dominus Guillelmus frater siius vicecom. & uxor sua Bilieldis voluerunt de consenserunt cum filiis suis Pontio &Guillelmo. Domnus Guillelmus comes firmavit. VII. Notitia de refiitutione falia monaflerio S. Victoris 9 a Bosone comite, ad preces dr admonitionem S. Honorati MaffUiensis episcopi. IN nomine, dcc. Notum siromnibus CinctæDei ec- clefiæ fidelibus præsentibus, perpetuis, atque foturis, qualiter veniens Honoratus MaJliliensis ecclesix arquis- fimus præsul, in Arelate ciyitace publice in conspecta Bosonis comicis, filii Rothboldi quondam, atque in præsentia. omnium virorum Arelarensium 9 judicumque ac principum scilicet omnibus his nominibus > Rai- noardo judice, Lamberto judice, Pontio vicecomitc, Arnulpho*, Rostagno, Archimberro, Bonifacio, Rayambcrto Widberto, Ingelrado, * Wicheramno, Taflilonc, David, Amalrico, Pontio, Widonc, Vual- chando, Hildoardo, exterorumque omnium hominum, aspectum prævcniens, deprecatus est supra memoratum comitem ut res sanctæ Dei genitricis Mariæ 9 ) fanctique Victoris Christi martyris, quas prænomina- tus comes injustc detinebat, secundum quod justum este videbatur concedere dcbuistct. Requirentes autem judices præfati apud supr ad ictum pontificem 9 de omnes memorati principes^t ea quæ petebat scilicet & dicebat, vera estc probarentur. Interea namque episcopus scicns & bene cognitores ac testes fideles adhibens, vo- luic secundum jus Romanæ ecclesiæ, ca qux dicebat confirmare > de veraciter affirmare jurando; cum autem præfatus comes hoc quod episcopus quxrebac, Verum ac justum efsc cognovit, sacramentum jurandi ei condonavit, de res ecclesix prædictæ pro amore Dei, & sanctx inremcrarx virginis Mariæ, Christiquc martyris Victoris concessit > acquc perpetualiter poffidenda tradidit. Confistunt autem siipradicta:res in p.igo Masti- E liensi super fluvium Vucunæin locis his nominibus de- signatis, Romagnana *, Liguspinis, Trabias •, hxc omnia quæ ad supradictam ecclesiam |.crcincrc videbantur, præfacus jam comes ficut supra inlcl tum est reddidit atque COnccffic Placuit itaque rOgante domino Honorato jam prædictO præsule, de comite cxccllcntis- simo* hanc notitiam diffinitionis consentiente ejus filio Rorhboldo, de fratre ejus Willelmo ccmite; atque constiiantibus * Arelarensium principibus, ne fortuito quod minime credimus CVcntu, ullo unquam tempore hxc notitia ccstlOnis a nullo aufu temerario quiret fieri irrita. Si quis autem sone ranræ temeritatis præfump- tOr repertus fuerit, in perpetuum non obtineat qund nequitia requirit, sed iramCmnipOtcntis Dei penitus incurrat, de pOstrcmc : m inferat prccatiO lanctar glorio- f.ffimæquc Dei genitricis Mariæ, fencentia quoque E CC LE S I Æ MA ! Christi martyris Victoris, ac deinde omnium sancto— A rum maledictionem efficiatur particeps cum iniquis omnibus, societurque in baratro… cremandus ; par quoque Judæ Soiriothi qui Dominum tradidit » diffinitionis notitiam firmam cum damnationis ejus vinculo perpetualiter pereat. Anno igitur incarnationis Dominicæ DCCCCLXii. * indictione vii.mensc Martii, regnante ROdulpho rege Alamanorum, fini Proyin- ciarum. Ego comes BOZO hanc notitiam concestionis scribi, & manu mea roborari curavi. Lambertus judex firmavit. Rainoardus firmavit. Pontius firmavit, Bonifacius firmavit. Rostagnus firmavit. Wichera- mus firmavit. Rayambcrtus firmavit. Hildoardus fir- mavit. Arnulfus firniaVic. Ingcldradus firmavit. Ardi imbertus firmavit. Vuido firmavit. VIII. 1 Littera Pontii Asajfiliensis episcopi, quibus cum patre suo W’tllelmo vicecomite Mafilier/fi sit S. Victori mediam partem villa Almes. OMnipotentis Dci inspirante clementia, de ejus benigni.lima semperque expetenda opitulante suffragia, Pontius prælul civitatis Maflilienlis, ejus- que genitor Willelmus eiusdem civitatis vicecomes i nos ndelesChristi quod diu optavimus impleri, cernentes videlicet ut quandocumquc, in beati patroni nostri martyris Christi Victoris monasterio, quinos- trx adjacet civitati, fervOs Dei aggregatos videremus, qui eidem martyri, ac sociisejus, aliisquequam- plurimis fanctis, qui in eodem loco tumulati este nos- cuntur deservirent, &c. facimus donationem de ipso medietate quam habemus in villa quam vocant Al- mes, dcc. Facta donatio ista in mense Decembris anno ab incarnatione Domini mi. regnante Rodulpho rege Alamanorum seu ProVinciæ > dominus Pontius cpiscO- f>us fieri justit, & manu sua firmavit, dominus Wll- elmus vicecomes, Willelmus filius suus, Fulco firmavit, Ermengnrde fuprascripta fieri juflic & hrmavlt. Astrude filia sua firm. IX. ityillelmus vicecomes Majsdia> pater Pontii Mas- filiensis episcopi, fit monachus sanfti Victoris, cui monafierio multa donat. ] IN spirante Dei tnisericordia, & ejus pia annuente clementia, qui non vult mOi tem peccatoris, lcd magis ut convertatur & vivat : ego W illclmus viccxoincs Mastiliensis dum jacerem in lectulo meo, in infirmitate quam mihi iclcm dominus dederat, circunistctcrunt lr.c fratres monasterii beati Victoris, Wifredtis scilicct præpositus ipsius monasterii, a domino abbate Garncrio constitutus, ac reliqui fratres, de sicuc mos est servoriun Dei, cœpcrunt insurgerc, auatenus fccularcm militiam relinquerem, de Deo militarem, mulca de fanctis scripturis nunciantes* Ego autem sermonibus cOruin compunctus, gratia Dei comam capitis deposui, de secundum regulam siincti Benedicti habitum monachalcm sufcepi, de supra ea quæ in siinitate mea jam olim eidem morfasterio beati Victoris martyris dederam^ id cst villam Almis, cum Omnibus adjacentiis ac terminis suis ; nunc etiam pleno sensu, ac plena memoria propter remedium animæ mcx, facio hanc donationem omnipotenti Deo, ac sstncto VictOri, de abbatibus, ac monachis in eodem loco sementibus j de ipsii villa quam vocant Campanias, de ipsa scilicet medietate mea, quam ego propter vestitionis causa ibi habcO, vel habere debeo, cum integritate & absque ulla diminutione, &c. Facta carca donationis hujus in Mastilia civitate, anno incarnatiOnis DOminicæ miv.regnante ROduipbo rege. EgoGuillelmuSj qui hanC donationem fieri julli > de manu mea roboriVi. Dominus POiitius episcopus firmavin Guillelmus frarer suus firmaVit. Fulco firmavit. Aicardus firm. Enningarda mulier domini Willelmi ftrnu iS ILIENSIS* io£ X Pontius episcopus Afaffiliensis confirmat omnia dona san&o Viffori sa&ab PEr sacrorum judicium constat paginibus librorum, dcc. Ex tunc monasteria exordium lumpserc. Ad ho- rum igitur formulam coenobiorum exritit infra pagi no— rj stri fines, hocce in Provincia celebre monasterium Mastilix civitatis, haud procul mœnia situm > præ- cipui martyris Victoris corpOrc sacratum, a gloriofo imperatore Carolo privilegiis ac maximis donis subli- matum, quod diu in eadem sublimitate sub regulari tramite mansit stabilicum : sed post multorum l curricula annorum, cum idem piiflimus princeps a S0I0 dcCcflifler, & omnipotens Deus flagellare vellet populum christianum per feviriain paganorum, gens oaibarica in rcf*no ProVinciæ irruens > circumquaque distufa Vehementer inyaluir, ac munitistima quoque lOcctubrincns & inhabitans, cuncti vastavir > eccleJias ac niOnasteria plurima dcstruxit, dcc. S i eque factum est j ut lnonasterium illud quod olim przcipuum ac ftrno- sistimum in tota ProVincia fuerat, ad nullarum & pene ad nihilum est redactum. Quoufquc bonæ memoriæ domnus Guillelmus, & dominus Honoratus præfatx ciVitatis episcopus, ac frater ejus domnus Guillelmus vicecomes, filiusque situs domnus Pontius præsul, qui eidem aVunculo luo in episcopatum succestit, de jam

! >ene lapso manum fublcvacionis porrexerunt 9 qui non □lum ex suis ei aliqua reddiderunt, verum etiam de propriis suis postcstionibus ob remedium animarum suarum multa largiti sunt, ac monachos aggregantes > abbatem ibidem ordinaverunt. Igitur ego Pontius ordinatione omnipotentis Dei Mastiliensis ecclesiæ pontifex igne divini amoris succensus, dcc. bcatistimi martyris Victoris artiore flagrans, ut ejus monasteriumubisacrutn ac venerabile corpus ejus requiescit, stabilitum de in- concustum, dcc. in secuturis feculis maneat 4 de ut labor noster, ac donatio, & redditio, vel augmeiitatid nostra, sim de anteceflorum nostrorum siipradictorum indifsolubilis, firmaquci ac stabilis in perpetuum maneat’, una cum confenludomni Rodulphi regis Alamannorum & Provincix, fini & cum præcepto de COnniben- tia domini apostolici papæ urbis Romæ, cum voluntate l etiam domni Rodhbaldi comitis, de domnæ Adalaizis cotnitiflxj domnique Guillelmi comitis filii ejus 5 consentiente etiam, pariteraue rogante clero ac populo sanctæ ecclesiæ Mastiliensis, facio hanc roborationis, li- bcralitatis> ac donationis chartam, omnipotenti Deo > ac beato Victori > dea feu & abbatibus, Scc. ut ab hac dic ipsum monasterium fub nullius hominis manu nisi ad dcfensionem consillat, sed sit sicut extera siinr monasteria regularia dcc. de terram, cunctamque jpOsteflio- ncm, omniaquc quæ in præsenti tenere vel in futuro acquirere potuerit, nullus episcoporum, nulliusque ordinis persona, dcc. ab eodem monasterio, dcc. aufferre valeant, dcc. Ergo fi potestas surrexerit aliquando inimica quæ hoc opus nostrum, de hanc institutionem 4 quod pro remedio animarum nostrarum instituimus E vel hoc privilegium quOd cum præcepro regis ac justiO- ne domni apostdici, & auctoritate omnium suprano- minatorum scribimus, irrumpere voluerit, sit anache-. ma, dcc. Hoc etiam inserere placuit mihi Pontio episcopo ac fratribus meis, domno Guillelmo, de domno FulcOni, ut quxcumque de hæ re dita te patris nostri, vel nostrx, parentumque nostroruin huic monasterio a patre nostro, de a parentibus nostris collatum est, vcl collatum fuerit j vindicari non valeat a potestarc qualibet j quod fi fiat, bæredcs ac succeflbres nostri libertm habeant pOtestatem resumendi, ac recuperandi ea quæ auffcrre vel abstrahere aliquis volueric. Super hæc autem omnia licentiam habeant abbas ac monachi ejusiiem monasterii, interpellare eoi qui hanc scripturam nof~ tram Ostuscarc voluerint, in omni regali curia, vel ante domnum apostolicum Romæ, de reddere cogantur in O iij n® T N S T R vinculo auri libras D. & dcnuo scriptura rsta firma, sta- bilisquc permaneat. Scripta anno Domini millesimo quinto, Rodulpho rege Alamannorum, seu Provincia, Joanne gratia Dei papa sedis apostolicz, Rod- baldus gratia Dei comes firmavit » voluit & consensit, Ac manu propria roboravit. Signum < Poncius episcopus manu propria firmavit. Adahx inclyta comitis" fa astensiim przDuit Ac manu sua firmavit. Guillelmus comes Provincix filius ejus firmavit. GuiHelmus Tolosie urbis comes. Ermengardis uxor Rodbaldi comitis manu propria firmavit. Warncrius abbas Psalma- diæ firmavit. Guifredus licet indigne ejusdem monaste- rii opilio vocatus. Archinricus abbas Montis-majoris firmavit. Rado episcopus firmavit. Elmeradus episco- pus firmavir. Domnus Poncius Arelatensis archlcpis- copus, Paro abbas, Deodacus, Andreas, Miflilius, Ugo, Guillelmus vicecomes, FulcOfrater ejus, Lamberetis Radaldus, Almaricus Aquensis cpisœpus firm. Domnus Franco firm. XI. Pontius MaffiTsensis episcopus, dat santfo Victori plurima qua hereditario jure poffidebat in comitatibus Aquensi & Forojuliensi, atque in vrbe Arelate. OMni potent is Dei opitulante clementia ego Pontius intuitu Dei Maffiliensis ecclesiæ epiicopus > de animz mcæ sidute lbllicinis, Scc. dono omnipotenti Domino, & sancto Victori martyri, eiusque monasterio apud Mzfliliam civitatem fundaro, aliquid de heredi— ( tate mea quzmihi sorre hereditatis aedi visionis contin- fit, Sc a progenitoribus meis Guillelmo Sc Bellieldc mi* i jure nxreditario contigit, feu ab avunculo meo * propter scrvitium quod ego illi in fiu vita, morteque gratanter ac devote exhibui > ab eodem mihi coram idoneis teftibus data, ac derelicta, sunt* Et h^c omnia sunt in comitatu Aquense in valle qux nuncupatur Tritis. Primo in villa. quæ vocatur Porcilis, omnem meam partem sicut dixi a genitoribus meis > vel ab avunculo meo mihi derelictam, Scc. In villa quam vocant Puio- Neroni similirer. In loco (ancti Andeoli similitcr. De villa quam vocant Ollarias, manifestum est quantum avunculus meus dedit monasterio Montis-majoris. Dc extero omnem partem meam dono monasterio sancti Victoris, sed & in comitatu Forojuliense > id est in Fra— E xenctOjin villa quam vocant ad Molam, &c. omnem partem meam. In civitate etiam Arclato dono mansio- nes meas quas ego construxi Sc aedificavi, qua:fune juxra sanctum Lucianum, cum omni fiippofiro &omni structura quæ ibi pertinet, Scc. Facta est aurem donatio hæc anno incarnationis Dominica* mviii. indictione vi. regnante Rodulfo rege Alamannorum seu Provinciz, Ac in praefato monasterio præsidente domino Gui- fredo benignilEmO abbate. Ego Pontius gratia Dei episcopus manu mearoboravi>& testibus firmari ; rogaVi. Ego Fulco firmavi. Ego Lambercus, Guillelmus filius Guillelmi, Arnulphus, Pontius filius Guillelmi, Pontius filius Attoni, Leogarda. firm. XII. E ’Willelmus vicecomesAfaffiliensisfrater Pontii epis- copi > dat monasterio Vs&orino partem hereditatis sua in comitatibus Aquensi, &c. EGo Willelmus Mastiliz vicecomes > dono omnipotenti Domino Ac siincto Victori martyri, ejukjuc monasterio, ubi sacrum ejus corpus requiescit apud Maf* siliam civitatem fundaro, aliquid de harreditate mea, quar mihi sorte divisionis contigit, Sc a progenitoribus meis Willelmo vicccomite Mamliensi > & Belielde ejus uxore mihi jure hereditario provenit. Et hæc omnia sunt in comitatu Aquensc, in valle qux vocatur Tritis. Primo in villa quæ vocatur Porcillis, de ipfa tertia par- m S. Pontius Arelatensis archiepiscopus. S. Amalricus Aqucnsts archiepiscopus, mtranjsumto damni Forntrii s. Vitiari; ofiate. UMENTA te quam tenebat fracer meus dominus Pontius cpisco- f>us, quae nobis advenit cx parte genitoris nostri, mani- estum est quia ipsiun tertiam diVisimus inter nos frater meus Fulco Sc ego, Ac venit de illa tertia medietas illi > & medietas mini:ipfam ergo medietatem quæ mihi advenit, ficut siipcrius rcfonat, dono omnipotenti Domino, sonctoquc Victori Sc abbatibus ac monachis ibidem servientibus. In villa ergo quam vocant Podio- Neroni similitcr. In villaquæ vocatur Ollaria similirer. In locum qui vocatur sancti Andeoli similirer. Sed in comitatu Forojuliensi > id est in Fraxcneto > in villa quam vocant ad Mollam > Scc. Facta est autem donatio næc anno incarnationis Dominicæ millesimo decimo quartQuindictionexn. regnanteRodulpho rege Alama- norum seu ProVinciæ, Ac in præfato monasterio Wi- B frero indigno abbate præsidente. Ego Willelmus hanc donationem manu mea roboravi & teftibus firmare rogavi. Accelina uxor ejus f. Willelmus filius Willelmi f. Domnus Pontius episcopus filius ejus f. Aicardus liu| ejus f. Fulco filius ejus f. Ego Fulco regnante fratre meo domno Willelmo firmavi. Domnus Poncius archiepiscopus f. Domnus Scephanus episcopus f. Domnus Pontius epiicopus f. Ego Wifretus indignus domno Willehno rogante scripfi- XIIL Diploma Guillelmi, Fulconis vicecomitum Mas- filia pro fanfio ViFtore, ex quo genus Pontii II. Majfiliensis cognofcitur. J JjGoGUiLLiLMUS Fulcofratermeus, Dei gra- Xj tia vicecomires, Ac uxores nostræ Aistalcnæ Sc Odi-, la* & filii mei domnus videlicet Pontius MafliliensiS 3[)iscopus > Guillelmus Ac Aicardus, Fulco & Gaufrc- us, donamus Deo, & Cincto Victori martyri monas* terii Maflilicnsis, ecclesiam quæ est dedicata in honorem sancti Mitrii martyris, & sancti Martini, & Cincti Lau~ renrii in comitatu Mafliliensi, & in territorio quod vocatur Albania. Porro bos omnet non Falconis filios fiujse, sed Guillelmi, declarat hac altera ex eodem chartulario, sol. zj. donatio. XIV- EGo WillbLMus vicecomes Maffiliensis>& filii mei t Pontius episcopus, & Willelmus, necnon Aiiardus, FulcO, sive Josfredus, facimus donationem pro remedio animæ uxoris meæ Accelenz marris supranominatorum filiorum, omnipotenti DOminO, ac S. Victori martyri, de octava parte quidam villx quæ vocatur Cathedra t quæ sita est in pago Provinciæ, in comitatu Mastiliensi, prope mare. Facta donatio hxc anno incarnationis Dominicæ millesimo decimo nono, regnante Rodulpho rege Alletnanorum SCU Provincix. Ego Willelmus cum filiis meis præfatam villam cum omni integritate prædi- cto monasterio dedimus, manibusque nostris firmavimus. Stephana uxor ejus firmavit. Poncius episcopua firmavit. Willelmus firmavit. Ex quibus patet x°* Pontium hunc nepotem fuijse Guillelmi I. filium Guillelmi II. fratrem Guillelmi III. vice- comitis Mafiiliensium, itemque fratrem Josfre di vicecomi- tis Maffdia & Arelatensis, ac Horfendis abbatiffa fanlli Salvatoris; patruum autem habuiffe PontiumsupradiElum episcopum Maffdiensemt ipsum vero patruum fuifsc Aicar- di archiepiscopi Arelatensis, Josfre di filii. i°. Ipsum insedifse cathedra Mafsdiensi adhuc superflite matre Ac- celina, proindeque aliquo saltem tempore ante annum mxix. quo novercam habebat Stephanam. XV. Alia dedicationis ecclesiasanlii Vilioris Afasfilien- fis a Beneditto papa IX. fati a anno 10404 SUpernx divinitatis potentia, Acc. Ne oblivioni daretur futuris temporibus, hactenus impreflum antiquis continetur marmoribus, hac diligentia muniendum ECCLESIÆ M cenfaimus prædicti martyris monasterium s apud Maffi— d lienscm urbem tempore Antonini imperatoris fandarum* quod postea a B. Caffiano abbate ronstructuni 9 eodem rogante, ur fertur a majoribus natu > a beatistimo Leone Romanæ sedis antiltitc consecratum, & ejus apostoli- ca benedictione atque auctoritate confirmatum atque S11- blimatum^n quo majorem constitua tres ecclesiam in honorem SS. apostolonnn Petri & Pauli, & omnium apo- flolorunbaliainque in honorem S.Dci genitricis Mariæ, fanctique Joonnis Bapdftx multorum linctorum collaris pgnoribiiSjCOQsecra verant) quod multis decoratum honoribus & præccptis dilatatum imperialibus videlicet I>ipini, CarobJCarlomanni>LudoVici, & Lotharii regum Francorum 9 necnon paffionibus SS. martyrum Victoris & sodorum ejus 9 fcd & aliorum specialiter > &c. tcftimonia produnt $ nam & in his occiduis partibus, | ad monachorum perfectum ac regularem tramitem Cas- fianus hinc primus emicuit, ad promulgandam circumquaque monachorum legem : quodque monasterium ita in amore Christi sponsi ambiens perduravit 9 ut in omnem terram ejus (onus exiret, & in fines orbis terra* ejus doctrina ut lucerna Fulgens luceret. Cumque diutius in tanti amoris munimine pcrduraflcc 9 obtnista prole tantz nobilitaris de vagina Vandalorum gladiiis exactor educitur, quod necare antiqui serpentis framea corrupta velle disponit, hoc extindo 9 fobolumque flore obmista viduitatis lacryma, flebilis & infelix, nixnioque felio confumptum permansit j post nempe multorum annorum curricula, temporibus sancta : Ro- manx sodis andstitiSjoannis claruit Lacris virtutibusWi- frcdiis abbas loci hujus rector. Hic ergo has zdcs condens, miris doctrinis dilatavit velle necnon pofle Viceco- mirum, seu egregii præsulis Maffiliensis. Post ejus vero obitum 9 YfkrmiS (umpsic ad regendum coenobium 9 uc ejus merito floreret in leculum, per quod cœnobiale ftu- <uum nostris in partibus accepit initium. Hoc igitur a pczdecestbribus nostris statututn* Ego Benedictus S. se- dis Romanæ ecclesix cpiscopus>& Rayambaldus Arelatensis apoftolatus T ropnimi vicarius, CXteriquc prcsiiles Galiiartnn> Poncius videlicet Maffiliensis/zujus tuitione ac patrimonio prædicta consistit ecclesia, & Lcodcga- rius archiepiscopus Vicnnensis » Pontius Valentinenhs, & Udulricus Tricastinensis 9 Franco Carpentorarensis 9 Benedictus Avenionensis 9 Petrus Aquciisis, Clemens Cavalicensis, Scephanus Aptensis, Pernis Vasionensis, Histnodo archiepiscOpus Eoreduiicnsis, Fcraldus Ga-1 picensis, Petrus Sistericensis, Hugo Dignensis, Ber- trannus Regensis, Ganfclmus Forojuliensis, Dcodarus Tolonensis, Hcdelbertus Antipalensis » Durandus Vin- riensis > Ne&axdus Nidcnfis, Amclius Seneceniis 9 dc Pondus Glanicensis 9 cum omni clero nobis commisto 9 necnon abbatum ac monachorum caterva 9 intravimus culto pondere diei de xstus, ac clericorum plurimorum di veriorum graduum, fideliumque christianorum utri- ufquc fexus fere decem millium, ad qui thalamum reparandum venimus & impenetrabili munitione firmamus, de sancitum testamur praxibus jamdicti pastoris Yfarni, necnon vicecomitum Willclmi & Fulconis in idipsum aflensum præbentibus, principibus Gaufredo dc Bertranno cum totius Provinciæ nobilibus. Igicur in unum congregati trifida benedictione Apostolico 1 privilegio prædictam ecclesiam fanctificamus, atque in pristino ablolutionis decore ponimus 9 quo omnis pœ- nitens, qui ad ejus limina tritis pastibus venerit > eccle- fix fores fibi pateant, & indulu facinora ptCcaminum, abfolutus omnium criminum squaloribus, libere ad propria redeat lztus, eo scilicet tenore, ut rransiicta peccata Gccrdotibus confiteatur 9 de dc reliquo evidenter> dc advenientibus vero ad hoc monasterium ob honorem fanctoram 9 de reverendam loci præcipimus, uc quicumque quempiam advenientium 9 vel ibi commorandum, vel ad propria rancandum, lxferit, aut damnaverit in corpore > vel in aliqua substantia, iram & maledictionem Dei, de omnium sanctorum incurrat. Si quis ergo imperator » rex 9 dux, dcc. Acta pubijce apud Maffiliam in eodem monasterio idibua Octobris > A S S I L I E N S I S. L dic ejufilcin loci consocrarionis^ anno MXL. Dominicæ incarnationis, indictione vin. iv. feri* Dominus Rayambaldus archiepilcopus Arehtensis firmavit. Petrus archiepiscopus Aquensis. Hismodo archiepiscopus Ebredunensis. Stcphanus episcopus Aptensis. Ponrim episcopus Maffiliensis. Deodatus episcopus Tolonensts. Desidcrius notarius scripsic. XVI. Littera Pontii 1L Masjiliensis episcopi, quibus confert sun&o Vigori jan&i Genejii ecclesiam. EGo Pontivs gratia Dei sonctz sedis Mastiliensts 1 episcopus, cupiens restauraxi loca servitioDei apta, ecclenam lancti Genesii, quz est sita in comitatu Masti- liensi juxta montem qui dicitur Gardia 9 uuæ nunc est destructa 9 cum COnfensu canonicarum ecclesiæ nastræ dono omnipotenti Domino 9 ipflufaue mQnasterio in honorem lancti Victoris apud Maffiliam fundato 9 dc abbati Karno, de monachis præsentibus & futuris, in eodem monasterio commanentibus, utxdificantes præ- dictam ecclesiam, scilicet sancti Genesii perpetuo teneant & postidcant 9 de pro me 9 ac succestoribus meis^ atque clero ecclesiæ nostrx inrercdTores existant apud Dominum> dcc. Facta donatio hæc anno incarnationis Dominicæ Mxi.iv. indictione xn. XVII. Charta Pontii episcopi Mafiiliensisoejusque fratrum pro santto Viliore. COnstat ahriquitus l^ati dispofitione lancitum, 1 anteriorumque industtia patrum legali jure decre— 2 tum, ut si quispiam suas res voluerit alicui dare vel coin— 1 mutare aut vendere, per descriptionis paginam id stu— * deae agere, qualiter ipfir res /labiles de inconVulsie valeant perenniter permanere. Non solum enim hujuf- modi dcscriptionis tabula viventibus & acquirentibus, aliorum poflestiones hxredum, etiam profutura, verum- etiam longo futilris, longoque post tempore succcdcn- tibus > ad cognitionem talium postcstionum, & ad tii- tioneiri carum contra adVcrsantes valde idonei. Quapropter ego Pontius Maffiliensis episcopus, fracrelque I mei> domnus videlicet Guillcrmus de dominus Goffre- dus > Acelinæ quondam filii 9 don.amus sanctæ Mariæ Dei genitricis altari quod est consecratum in ecclesia sancti VictorisChristimartyris, de eidem fancto Victori martyri > so^iisque ejus, ac nidnachis ibidem manentibus 9 eam pra : scnribus quam futuris in xtcrnum 9 pro remedio animarum nostrarum, nostrorumque parentum, scilicet ecclesiam simcti Torpetis martyris 9 quz est sita in Comitatu Forojuliensi 9 in territorio quod vocatur Fraxincto juxta mare, & torum <|uod habemus vel habere debemus in terrirorio de in terminis ejusdem sancti Torpetis, ustjue ad mare, de ipsum mare, ipsum quoque quod domnus Fulco noster avunculus ibi habet similiter in sua vita, & post suam mortem ad proprium allcdum. Terminatur siquidem ipso terra & ipieallodis ab orien- tali patre, a loco qui vocatur Laudo nari as, qui fi rus est in ripa maris de pergit per media cactimina montium 9 ficut aqua vergit, & dividit terram, & terminat terminos de Ramatuclla > de fecit per antiquum murum, qui est inter Aldistart & Pampclonam, & usquc in Ga- ronairi decurrentem 9 irfque in mare ab occidentali parte, & dividit hanc terram siincti Torperis de castri Bor- riani, ab aquilonis parte terminum ipsirm mare. Hxc omnia supradicta de quæcunque continentur infra istoS terminos & in ipfis terminis, videlicet terris cultis, incultis, pratis, pascuis, filvis, garrias 9 cum fiiis venationibus, suist]iie piscationibus, aquis, aquarumque decursibus, cum ipfis portis de salinis, omnia in omnibus quidquid habemus 9 vel habere debemus 9 nunc & in futurum 9 vel post obitum avunculi nostri domini Fulconis jam dicti vicecomitis tantum * ab in-* ni INSTRU tegro donamus jam nominato sonctæ Mariæ Maflilien— > fis cænobio, sonctoquc Victori martyri ejusdem ce. nobii, & monachis ibidem manentibus, tam præ- sentibus quamque futuris in aeternum, ficut supradic- tum est, ad legalem.& proprium allodem, ut ab ha. dierno dic & deinceps habeam & postideant cum omni quietudine & pace Jrlane, fi quis ex nobis aut aliqua ulla persona venerit, aut surrexcrit ad irrumpendum hxc, non valeat vendicare, quod reperierit, verum iram Dei omnipotentis incurrat, cum omnibus maledictionibus ♦ pcnitens fuerit* Insuper componat in vinculo eidem soncto Victori optimi auri libras centum. Facta est autem hæc donatio atque descriptio anno mil- lesimo Dominicæ incarnationis quinquagcsimo sexto, indictione vm* « regnante Henrico rege. Pontius episcopus Mastiliensis firmavit. Gaufreaus frater ejus. Frater Guillelmus episcopus Toloniensis firmavit. Dominus Guillermus vicecomes Mastiliensis firmaVit, & alios firmare fecit. Fulco filius ejus firmavit. Dominus Fulco Vicecomes. Frater Rostagnus de Castrineto, dcc. XVIII. Pondus episcopus Maffiliensis Garfindx abbatijsx functi Salvatoris concedit parochiam fanitx Maria de Acuis- SI quid ex fixular ibus consti tuitur legibus solcmni- tatc fcsipturæ mandatur memoriæ, multo rectius quOd ecclesia sanciit scriptura testatur. Notum fit igitur fidelibus uniVerfis, quod ego Pontius episcopus urbis Mafliliæ sanctimonialium feminarum ad eccle- fiam * sonctæ Mariæ abbariæ omnes circa ipsam habitantes, usque ad vereres urbis muros parrocnialiter perti- neanr> in omni ecclesiastica ordinatione, nostro donatu. Hæc autem donatio seu restitutio, quoniam sic antiquitus constitifle reri fania restabatur > facta a me præsiile Poncio Mafliliæ abbatiflæ Garsindæ, quam ibi electam intrdnizayi ac consecravi, omnibusque ibi Deo setVierttibus, pratentia canonicorum meorum Jo- hannis, Stephani, aliorurr.que omnium, praesentibus quoque fratribus meis Gaufredo, Petro, & aliis pluribus, die ficilicet abbatiflæ consecrationis prædictæ. Anno ab incarnatione Domini mlxxii. inaict. xi. epacta ix. vii. idus Januarii, Luna xxm. regnante Christo, qui cum Patre & Spiritu soncto vivit & regnat per infinita siccula. Arnen. X I X. Petro episcopo Mafflliensi facramentum præfiitum a Ray mundo Gaufredi Maffilia vice comite. EGo RaimUndvs Gaufredi de Maflilia^filius Dul- celinx, juro tibi Petre Mastiliensis episcope fili Bea- tricis, quod ego non tollam tibi Vitam ruam, nec membra tua quæ corpori tuo siint juncta, & quod ego hon capiam te, Vel capere faciam, nec ullus homO, Vel aliqua femina per meum consilium > Vel per meutn consen- timentum. JurO etiam tibi, civitatem tuam, de Omnia castclla, de villas, & totum honorem Mastiliensis eCcIe- siæ, quem mOclO habes, de in antea habiturus es in episcopatu tuo, quOd. ego non tollam tibi illum ho- norem, vel aliquid de ilio honore. Et si aliquis homo, vcl aliqua femina, illa Vel aliquid de illis tibi abstule- ric, vel auferre COnatus fuerit, postquam me commonueris, Vel COmmOnere feceris, fidelis adjutor tibi ero ad intellectum tuum per fidem & fine engarinO. Et hæc omnia prarscripta firmiter tenebo, & fideliter obserVabo siCiit tu intelligis. Sic me Deus adjuvet, & hæc siincta cVangclia. Factum est sacramentum istud in Mastilia in (tomo episcopi, anno ab incarnato Domino cui. pOst millesimum, idibus Jur ii, luna Vii. Hujus sacramenti testes, Gaufrcdus Mastiliensis ecclesiæ decanus9 dcc. a In Gallia Christiana quadripartita legitur : Feminarum ptro- cloiam done infra Majpliam, in vicesomitali parte ; videlicet ut ad e r defiam. MENTA X X. Bulla Anafiafii papx IV. qua confirmat omnia Majfiliensis ecclefix bona Petro episcopo. ANastasxvs episcopus, servus servorum Dei, * venerabili Petro fratri Mafflliensi episcopo, ejus— J que succestoribus canonice substituendis in perpetuum. In eminenti apostolicæ fedis specula disponente Domino constituti, fratres nostros cpiscopOS, tam vicinos, quam longe posiros, fraterna charicate debemus diligere, de ecdesiis quibus Domino militare noscuntur, suam justitiam conserVare. Eapropter, dilecte in Christo frater Petre epifirope, tuis rationabilibus poltula- 5 tionibus clementer annuimus, & prædeceflbrum nostro- rum felicis memoriæ Innocenrii de Eugenii Romanorum pontificum vestigiis inhærenres, beatœ Dei genitricis Marix Maffiliensem ecclesiam, cui Deo stuthore præcste dinosceris, sub beati Petri de nostra protectione susci- pimus, de præscntis soripti privilegio communimus. Statuentes ut quascumque poflcflioncs, quæcumque bona > tam eccleliis, quam in decimis, castellis, villis, & aliis eadem ecclesia in praesentiarum juste de canonice poflidetj aut in futurum conceffionc pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium 3 lcu aliis modis, Deo propitio, poterit adipistri, firma tibi tui/quc succestoribus de illibata permaneant. In quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis, moiuste- rium sstncti Salvatoris de la Sachoas, quod infra tnuroS C civitatis Mafliliæ fitum est > ciyitatcmepiscopalem cum toto territorio suo, Rocambarbaram cum yaslo circum- eunte Rocam ipsum, & vallis a muris eandem civitatem circumeuntibus : pdrtumde Porta Gallica, & quidquid habes in pqrtu antiquo, qui est inrer monasterium dc ciVitaterti, terras de Fontecooperro, Pcdaticum de territorio Alaugii de Nerrii. Quidquid habes in porca de Banneriis •, quidquid habes in Leonio, castrum Uncti Cznari, castrum Nerrii, castrum Alaugii, villam fancti Juliani, partem quam habes in castro de Pennis, cas- rrum de Mairanegas, castrum de Melna, castrum dc Aurovenes, castrum de Balcet, cum territorio de appendiciis suis, castrum Albaniæ, de duos rocetos pro eo in natale Domini &in pascha. Quicquidpræterea Pon** tius de Podio-nigro pro filio suo Aichardo in supradic- 3 tocastro Alaugii ecclefix tuæ concestit, partem tuam dc castro Evene, pOdium qui castellum Guimberti vocatur. Addentes si quidem authoritate apostolica prohibemus, nequis in eodem podio, vcl in aliis ejusdemMastiliensis ecclesiæ postcstionibus absijue astcnsu & voluntate Mas « - siliensis episcopi castrum Turen. vel munitionem aliquam aedificare præfumat. Porro transtatione quæ dc causii de qua inter te ac Gaufridumde Mastilia, & fratres ipsius controVerfia velabatur, in praesentia venerabilis fratris nostri Raimundi Arelarensis arehiepiscopi > dc aliorum epicoporum utraque parte consentiente facta est, quemadmcrcium in eorum scripto continetur, munimine præsentis paginae roboramus, & rata faturis temporibus decernimus permanere. Ecclesiam siincti Ca- nati, ecclesiam de Mairanicis, de ecclefias de Melna, E cum decimis & pertinendis carum, ecclefias de Pennis, de Nereio, de Alaugio, fancti Juliani, sanctæ Mariae in Villa episcopali, soncti Martini in villa vicecomitali, cum decimis & earum pertinendis, sonctæ Mariæ de la Sachoas, sancti Martini de Arogno, siincti Laurentii, sancti Andreæ in territorio Matliliensi ecclefias de Septimo, S. Tirsi de Cula9 S. Micrii ad castrum Gumberti, & de Sdobiiscuni decimis & earum perrinentiis ecclesiam S. Michaelis in rerritoriO Maflisiensi, ecclefias S. Marcelli cum decimis, ecclefias de Albania, S. Petri ad Vincula, sstncti jOannis deGargerio, fancti Clarix sstncti Poncii, sstnctæ Mariæ de Gemenas 9 sanctæ Mariæ de Ros, fancti Joannis de POdio, in Valle Tritis, ecclesiam stincti Martini de InsOl. de cum decimis. In ecclesiis de Auriol tertiam partem decimarum, in ec- clcsiis sancti Zachariæ vii. sol. de duos medollalios de mcllc ECCLESIÆ M A mcllc, ecdesias de Villari is & Rochafbrti > de Chuia j cum decimis, ecclesiam S. Petri & S. Joannis de Signa, de castro vereri cum decimis, ecclefias de Auro- vcncs, de Bauceto > de Castclleto, sancti Victoris in territorio de Madalgas cum decimis, ecclesiam de Laza Cum pcrtinentiis. Interdicimus eriam ut nullus abbas, nullus monachus, vel quælibet alia persona excommu- nicacos, vel interdictos, qui ad Mauiliensem ecclesiam jure parodiiali pertinere noscuntur, recipiat. Decernimus ergo ut nulli omnino homini liceat præfatamcc- clesiam temere perturbare, aut eius postefliones auferre » &c. Arnen.Ego Anastasius carholicæ ecclesiæ episcopus. Ymarus Tusculan. episcopus. Ugo Osticnsis episcopus. Ego Oddo diaconus cardinalis S.Gcorgiiad Velum au* rcuin, Scc. Datum Laterani per manum Rolandi S. Ro- manæ ecclesiæ prcsbytcri cardinalis & cancellarii m. ] xal. Januarii, indictione n. incarnationis Dominicæ anno mcliii. pontificatus domni Anastasii anno n XXI. Transafiio inter ecclefiam Maffiliensem & sanffi- moniales fan fi i Salvatoris > qua ecclefiarum & parochiarum quarumdam limites definiuntur judicio Petri Majjiliensis, & Raymundi Antipolitani epsscoporum. IN nomine Domini nostri Jesii Christi tam praesentibus quam futuris pareat hominibus, quod ego Petrus ecclesiæ Mafliliensis eniscopus, de conrroversia quæ erat inter canonicos Marfilienles, Sc sanctimoniales simcti ( Sanatoris de las Acuas, cum diutius prædicta controver- sia seu querimonia more judiciorum ante nos ventilaretur, auditis hinc inde rationibus Sc allegationibus, consilio Raimundi Antipolitani episcopi, Sc aliorum pientum virorum, scilicct Guillelmi siicristæ Arelaren- iis. P. isnardi, Raimbaldi de Nicea, Isnardi de Olio- las, talem transactionem Vel finem fiximus. In primis dc quæstione alaudii quartam.partem veteris alaudii » Sc quartam cascarum, & lextam decimarum sicut antiquitus .habuerant, fanctiinonialibus adjudicavimus. De quæ- ftiOne itemCaze, unde canonici conquerebantur, quod sanctimoniales diu poflederant, monialibus attribuimus. ControVerfiam vero seu contentionem quæ tunc tempo- xis inter eos erat maxima, de terminis parochiarum S. Martini & S.Mariæmonialium sic terminavimus, ut ca— I nonici ordinationem, SCU jus parochialc in sdiclum ha- beanc, illius populi qui habitat vel habitaturus est a veteribus muris civitatis, usque ad portale quod estjuxca mare, quod est juxta domum Petri Delbofcher, Sc inde tendit per vetus vallum usque ad aliud portale de Parpillini, & a portale recta linea usque ad vallum dc Rocabarbara •, Sc hunc populum canonici recipiant in ccckfia B. Martini, sive in ecclesia nova quam facianr, & ita proVideant auod juste conqueri non pOstit. Reliquum vero pOpulum a praedictis portalibus fieu terminis usque ad Vallum-noVum, & a Vallo-noVO usque ad monasterium S.Salvator is de las Acuas, ecclesia S. Mariæ ordinandum adjudicavimus.Quicumque vero parochia* norum habitantium a veteribus muris civitatis, usque ad prardictum terminum monasterii S. Salvatoris in cimi ter io S. Mariæ vel S. Martini sepeliri volueri^salvo jure matricis ecclesiæ, Sc in sopeliendo & in mortalagio liberam eis ficulcatem concedimus. Baptisterium vero sanctæ Mariæ, & Cincti Martini, Sc sancti Cannati majori ecclesiæ sanctæ Mariæ, utpote matrici, ad judicavimus. Hæc autem omnia quæ fu pr ad icta sunr salvaau- ctOritate & jure episcopali utrique parti concedimus, & hæc omnia sicut supra scripta ftint, pars parci laudavit. Facta sunt hæc anno ab incarn. Domini mclxiii. in. idus Martii, luna v. epactaxiv. Frederico imperante, in præsentia domini Petri Mafliliensis episcopi, & domini Raimundi AntipOlitalii episcopi, Aicajdi præpositi Mafliliensis, Aicardi de Tollon. Aicardi dc Auriol. Pcrri Martini, Rainaldi de Cuges, Sc multorum aliorum. Alexander fcripfit. Tomus 1. S S I L 1 E N S I S. 113 XXII. Littera Geraldi Ademari Montilii domini » comitis Mafliliensis, & Mobilia ejus uxoris, &c- quibus confirmantur Petro Raimundi episcopo Mafflliensi antiqua pa&a. GEraLDus Ademari dominus Montilii, viccco- mes Mafliliensis, & Mabilia ejus uxor domina Montilii viceeopiitista Mafliliensis^ approbamus & confirmamus vobis Petro Mastiliensi episcopo, & Hu- eoni Maffiliensi præposito, compositionem jamdudum factam inter Petrum Mafliliensis ecclesiæ episcopum ex una parte, & vicecomitcm Mastiliensem, scilicet U « I Gautridi dictæ dominæMabiliæ avum > & Bertnndum fratrem ejusdem Ugonis, Ueonem Gaufridi Sardum nepotem eorum, filium Gaufridi de Maffilia cx altera > in manu Raimundi Arelatensis archiepiscopi, Raimundi Carpentoratcnsis episcopi, Scc. præcipimus quod figilli nostri munimine confirmerur. Actum est apud Mon- tilium in camera in qua jacebat domina Mabilia in partu de Raimundo filio suo, anno incarnationis Domini- cx Mccxv. x. caicnd. Maii, inpræsentia Sc testimonio Petri Mafliliensis episcopi, Raimundi Juliani Aquen- sis archidiaconi, Mafliliensis canonici, Ugonis de Burgo Mafliliensis canonich XXIII.

Charta V^illelmi Majfiliensis vicecomitis de dono villa de CampaniassaCtoGuamerioabbatisan- cti Vilioris. IN spirante omnipotentis Dei misericordia, & ejus pia annuente clementia > qai mon vult mortem pecca- toris, sed magis ut convertatur & vivat, ego Villel- mus vicecomes Mafliliensis dum jacerem in lectulo meo in infirmitate quam mihi idem Dominus dederat > cir- cumstcterunt me fratres monasterii beati Victoris, Wi- fredus scilicet præpositus ipsius monasterii a ddmno abbate Guarnerio constitutus, ac reliqui fratres, Sc sicut mos est fervorum Dei, cœpcrunt mihi suggerere quatenus siecularcm militiam relinquerem & Deo militarem, multa de sanctis scripturis nunciantes. Ego autem > sermonibus eorum compunctus gratia Dei comam capitis deposui, & fecundum regulam sancti Benedicti habitum monachalem suscepi, Sc super ea quæ in saniraxe mea jam olim eidem monasterio beati Victoris martyris dederam, id est villam Almis cum omnibus adjacentiis ac terminis suis, nunc etiam pleno sensii ac plena memoria, propter remedium animæ meæ, facio hanc donationem omnipotenti Deo & tincto Victori, Sc abbatibus ac monachis in eodem loco servientibus de ipfa villa quam vocant Campanias, de ipfa scilicet medietatem meam, quam egO propter vesti donis causiim ibi habeo vel habere debeo cum omni integritate, absque ulla diminutione, cum terminis Sc adjacentiis suis, sicut ego in vita mea tenui ac pofledi, sic omnia dono, cedo, atque trado, sicut jam dixi, omnipotenti Deo & domi- E no meo sancto Victori, qui me temper in omnibus ne- ceffitatibus juvit, Sc nunc me per intcrceflionem suam ad facram militiam venire fecit. Sunt namque confortes de ipsa villa supradicta Campanias, de uno fronte terra de Buco, de alio fronte terra de Pino, de alio latus usque in quarto, de alio vero latus confortes usque ad stantes quz siinr contra Marignana. Sane si jui$ nos s aut succestores nostri, aut ulla opposita persona » qui contra hanc cartulam helernofinariam ire, agere, aut irrumpere voluerir, imprimis maledictio Dei Patris omnipotentis, & Filii, Sc Spiritus sancti incurrar, Sc omnia agmina sanctorum apostolorum, martyrum, confestbrum, virginum, Sc insiipcr damnatos damnetur Sc cum his qui in inferno siinr crucietur. Neque in hoc sirculo, neque in futuro veniam nullam accipiat, Sc insuper componat in vinculo auri libras cc. & in anH4 I N S T R U tca donatio ista firma & stabilis permaneat omni tcm— A pOrc. Facta oirta donatione ista in Mastilia civitate, anno incarnationis Domiaicx 1004. idibus Octobris, regnante Rodulfo rcgc. Ego Willelmus qui hanc donationem istam fieri juiu, & manu mca roboravi. Domnus Pontius episcopus firm. Guillelmus frater siius firm. Ful- COnhnn. Aicardus firm. Ermcngarda mulier D.Villclmi fimi. Lambcrtus firm. Adcmars filius Guillelmi firm. Lecxlcgarcb filia sua firm. Austrus firm. Aecclena. firm. Villelmus & Pontius filii sui firm. Rostagnus firm. Isnardus firm. Leotardus firm. Rotbcrrus firm. Vil- Icimus filius Ricardi firm. Willelmus de Rance firm. XXIV. Littera Bcnedilti papa IX. de consecrationc eccle— p fix sanlti Victoris MaJJilicnfis. >o C Upernx divinitatis potentia, &c. Hoc igitur a O prædccctsoribus nostris statutum, ego Benedictus sanctæ sedis Romanx ecclesiæ apostolicus 9 de Raiam- baldus Arelacensis appellatus Trophimi vicarius, cere- riqnc præsiiles Galliarum, Pontius videlicet Mastiliensis, cujus tuitione & patrimonio prædicta consistit cc- cksia, & Leodegarius archiepiscopus Viennensis, Pontius Valcntinenns, Udalricus Tricastrensis, Franco Carpentoracensis 9 Benedictus Aycnionensis, Petrus Aqucnsis, Clemens Cayallicensis, Stephanus Aptensis, Petrus Vasioncnsis 9 Hismodo archiepiscOpus Ebrcdu- nensis, Feraldus Vapincensis, Petrus Sistcricensis, Hu- goDigncnsis, Berrrannus Regiensis > Gaucelmus Fo-C rojulicnsi », Deodatus Tolonenhs, Eldebcrcus Antipolitanus, Durandus Vinciensis, NectardusNiciensis 9 Amelius Senecensis, & Pontius Glannicensis, cum omni clero nobis commistb, necnon abbatum ac monachorum caterva, qui a vinea patrisfamiliæ denario beatz remuneracionis laboraturi intravimus tuito pondere diei & æstus, ac clericorum plurimorum diversorum graduum, fidcliumquc Christianorum utriusque fere decem millium ad ejus talamum reparandum Venimus 9 dc impetrabili munitione firmamus, de sanctificatum te- ftamur precibus jam dicti pastoris Isitrni, necnon vice- comitum Willelmi & Fulconis
id ipsum astensiim præ- bentibus principibus Gaufrido & Bertranno, cum totius provincix nobilibus, credentes Salvatoris dictum dicentis : Vbi duo vel tres congregati fuerint in nomine D meo, in medio eorum sum, de quodcnmque petieritis patrem in nomine meo dabit vobis. Igitur in unum congregati trifida benedictione apostolico priyilcgio prædi- ctam ecclesiam sanctificavimus, atque in pristinoabfo- lutionis decore ponimus, quo omnis pœnirens, qui ad ejus limina tristis paflibus venerit, ecclefix fores sibi parcant, de indultis facinoribus peccaminum, omnium criminum fqualloribus absolutus> liber redeat ad propria lærus, eo scilicet tenore, ut cransocta peccata sacerdotibus confiteatur 9 & de reliquo emenderur, dcc. ActapubliceapudMaffiliam in eodem monasterio, idibus Octobris, die ejusdem confecrationis 9anno mxu incarnationis Dominicæ, indictione vm. dcc. XXV. E Pontius episcopus Maffiliensis san&o Victori dat ecclesiam fancti Gcncfii. EGo Pontius gratia Dei sanctæ sedis Mastiliensis episcopus, cupiens restaurari loca scrvitoribus Dei apta, eccleiiam S.Gencsii, quæ est fica in comitatu Mas~ sllicnfc, juxta montem qui dicirur Guarda, qux nunc cst destructa, cum conlensix canonicorum ecclefix nostrx, dono omnipotenti Deo 9 ipfmsque monasterio in honore sancti Victoris apud Maffiliam fundato, & abbati 1 farno, & monachis pratentibus & futuris, eodem IDOnasterio commanentibus, ut ædificantes prædictam ecclesiam, scilicet farcti Genesii, perpetuo reneant dc pcflidcant, & : pro me ac succefforibus meis, arque clc- MENTA ro ecclesiæ nostrx intcrcestorcs existant apud Deum. Si quid vero concccfaitc Deo fidelium largitione eidemec- clesix fancti Genesii allatum fuerit, cujufcumqucpos- festionis aut substantiæ 9 sinc juris cujus fupradicta donavimus. Igitur ego Pontius episcopus venerabiles fijc- ccflbres meos per Dei nomen deprecor de obrcstor, ut hoc mez devotionis munusculum prædicto monasterio pro restaurationc ejusdem ecclefix amore Christi collatum, eadem dilectione firmiter stabilianr & reneant > ac corroborent inconvulsiim. Si quis vero, qiiOclabfir, quodque fieri omnimodo nolumus, violare voluerit hanc rcstauracioncm vel donum, sciat se actu sanctæ ecclesiæ extraneum > Dciquc maledictione pcrpcrualirer damnandum* Ego Pontius episcopus firmavi 9 de clericos meos ut Armarent rogari. Facta donario hxc anno incarnationis Dominicæ mxliv. indictione xu. Eodem anno sanbliPromafii ecclesia datur monafteriofan* Hi VlHorii Majfiliensis, cui inprimis fubfcripfit Geraldne episcopus Siftaricensis. Eam confirmavit synodus habita apud Barbaras in pago Vedascino 9 per legatum Nicolai IL Vide Rusfutm juniorem in differt at. de comitibus For- calquer. sub Nicolao II. anno circiter 1060. pag. 66 ; XXVI Charta donationis Pontii Willelmi vicccomitis falfa monafteriosanifi Victoris. IN nomine sonctz de individuæ Trinitatis s ego Pan— 1 cius Willelmi viceœmiris filius, de incerto vocatio— J nis meæ die sollicitus 5 subico enim supcrvcnit rcpcn—’ tinus interitus 9 propter quod ipsi : Dominus vigilare nos ammonec > nescimus enim quando iosc sit \ nam fi forte aliquid boni agere cogitantes differimus > in ilk die peribunt omnes cogitationes nostrx. Volo ego vivens de sanus domino confiteri, & voluntatem meam per scripturam firmari, ut fi mc praeoccupaverit subi « tanea mors, non valeant postcri nostri meam animam hereditatis suae privatione damnare > nihil enim cuna inveniunt omnes Viri divitiarum in manibus fiiis 9 nili quia, si quid omnipotenti Deo viventes & volentes obtulerint : Arnen dico vobis 9 ait Dominus 9 non perdet J mercedem fuam. Propterea cgQ vivus de famis in mea < recta memoria præsons cestamentum facio 9 non ulc quale fblec este quandiu quod potest denuo comuuri 9 fed ut sit hxc carca donatio firma 9 stabiUs, quam nec ego ipsi : neque ulla perlbna poffic… destruere 9 sive agere contra illam, per quam dono ego Pondus omnipotenti Domino & sanctæ Dei genitrici Mariæ, & fkn- ctO Victori gloriosistimo martyri de monachis inmo nasterio Mallii i enti domino servientibus præfcnribus qui mc supcrVixerint de fururis in manu abbatis Bernardi omnem honorem etiam in quantiuncumque nunc habeo, aut ad diem mortis mear habuero, si ablquc herede legali de corpore meo mortuus fuero. Si aurem verum fMii mei absque filiis tnorcui fuerint, similitei : honor illorum 9 qui nunc nostrum cst, sancto Victori remaneat, & ira volo progenie mca deficiente monastc- rium fancti Victoris scmper nobis in hereditatem succo* dere 9 quatenus fidelium Dei servorum congregatio pro animabus nostris Dei misericordiam debeant exorare. Villam aut Cabaciam absolutesiincto Victori per mortem meam relinquo 9 etiamsi heredes habuero, de in manu abbatis de monachorum dono > affirmo limilircr omnia quxcunque Josfredus frater meus in Fraxenero fancti V ictoris post morccm dederit sive relinqueiir, id cst castellum Grimaldi 9 cum omnibus qux ad cum pertinent. Er Miremus similitcr castellum cum omni territorio suo de Rcvestum, quod vocatur illa Mora, cum omnibus pertinendis suis. Hxc omnia de rorum quantum supradictus Gatcr meus in Fraxinero sancto Victo, ri dederit, ego 80110 & firmo Domino & Gnctx Mariæ 9 sanctoquc V ictori 9 de monachis Maflilicnsibus Eræscnribus & fusuris, in manu abbatis Bernardi per anc fcIipturam. Ego Pontius supradictam donario* nem per hanc chartam HnnaVi 9 de cestcs firmari rogaECCLESIÆ M vi. Fulco vicccomcs frater ejus firmayit. Aicardus fra— b ter ejus iinnavit. Anno ab incarnar. Domini mlxxiV. XXVII. Pontii Ruthencnfis episcopi pro sanffo Viliore. * T N nomine omni potentis Dci ego Pontius Dei gratia • JL licet immeritus Rutcncnns cCclcfiæ practul, torvorum Dci justis petitionibus annuere fici ens, atque eorum Geris precibus praesentem futuramque promereri Glutem ex his qux ad corumdem servorum Dei utilitatem proficcie postint aliquid i piorum ustbus dcscrvien- diim tradere, prout poflibilitas mcæ paupertatis finit, decrevij Videlicet ecclesiam sancti Amant ii cum ecclesiis & omnibus qux ad camdcm ecclesiam pertinent ; videlicet eccleiias de Boadone, & ecclenas de ] Stagno, & ecclefias sancti Electi de subtus Belvider, & inultis aliis quocunque fuerint loco ad (c pertinentibus. InstIper donoecclesiam siuictæ Marix de Akafagia, & eccle. : am de Rivioria, & ecclesiam sancti Petri de Colnaz. bono præterea ecclesiam sirnctæ Mariæ de Li- menrone, & ecclesiam de Mustogol. Dono etiam ec- clelutn simcti Mich.xlis de Castcllo-novo, & ecclesiam san.Marix parochialem, & ecclesiam sancti Bauuilii. Dono & laudo de confirmo Vabrensc monasterium, civn mon stcriis de ecc esiis ad SC pcrtincntibusj virlclicet Ninccuse& Ferret, de sancti Severi, de simcti Hippolist de monasterium de Vcrnia cum appendiciis eorum » monasterium sancti Caprasii de Petra cum ec- desiis ad fe pertinentibus > videlicet ecclesiam de Ver- xols, de aliis ecclesiis^ Dono etiam similicer ecclesiam ( sancti Gcncsii in calle Olti, de eccleliam Dcfijaget, dc eccleGam « TArmagnag, & ecclesiam sancti Salvatoris de Grandi folio, de ecclesiam lancti Victoris de Cam- bolas. Dono de monalterium sancti Petri, de £ui£ti Leontii 9 cum ecclesiis sanctl Petri de Aisobre, de lancti Scephaii ad Vivarium > de ecclesiam sonctz Maiiæde Ecclesia-nova, & ecclesiam de Mauriaco. Dono limi- lirer monastetiuni sanctx Mariæ de Amiliano. Hxc omnia siipradicta cum aliis omnibus legaliter de legitime id se pertinentibus trado, cedo, dono, de conhrmo cum conlenso & voluntate canonicorum meorum, vi- deltcet de ecclesiæ Eliorum Bemardi Ysorni archidia- coni, de Odalrid archipresbyteri, de Deodati sacristx, Ingelbcrti, & nepotis ejus licrntrdi, de Deodati diaconi, & R ai mundi Petri, sicut domnus papa Gregorius £) sua auctoritate donaverat de confirmaverat S. Victori, dc Mafliliensi monasterio, de abbati Ricardo, de monachis pratentibus & futuris, cum aliis omnibus quæ in Rutcncnsi episcopatu adquisicrint, tam in ecclesiis in aliis ^tonoribus. Si quis aurem episcoporum, ericorum, aut secularium hanc authoritatis nostra : cartasn annulare tencavcrit, nullatenus hoc agere poiSc> £ed hjfc autoritatis mcz cx ta firma de stabilis in perpetuum maneat, & qui hanc irrumpere voluerit, a contortio fidelium Dei alienus exillar, nifi refipueric *, insuper compCiut in vinculo auri pondus c. Lbrarum. Facta est hæc carta anno ab incarnato Dei Verbo MLXxxii. revertente me pccc tore episcoro a concilio Romano, sub præfentia & auctoritate domni papæ GrcgoriiVII. celebrato.. XXVIII. E Paschalis papa H. enumerat & confirmat S. Victori omnes pojstjjiones. PAsch Atis episcopus servus fervorum Dei, dilecto in Christo filio Ottoni abbati Mastiliensis monasterii, & ejusdem succestbribus regulariter substicuen- dis in perpetuum. Apostolicæ sedis auctoritate debito- Se compellimur > pro universarum ecclefiarum staru agere, de earum quieti auxiiiante Dumino prOVidere. Eapropter petitionibus tuis, tili in Christo caristime Otto, non immerito annuendum censunnus, ut M.is- fllienCc monasterium cui Deo auctore præades, ad prz- dccelsorum nostrorum Gregarii VII. & Urbani II. Tomus L ASS ILIENSIS. 1 exemplar 5 apostolicx fcdis privilegio muniremus. Pcx praesentis igitur privilegii paginam tibi ruiscjUe suc- cellbribus, quæaprædictis pontificibus sunt hrmata, firmamus, videlicet in Arelatensi parochia monasterii fandorum Gcncsii de Honorati ecclesiam S. Pccri& S. Trinitatis de Fanobriculo > SS. Sergii & Bachi in Ca- margis, ecclesiam siuicti Cxsorii de Villanova » lancti Ccurii de Bodcnenc, cellam S. Micbaelis de Barzane- ges cum capellis suis, S. Victoris de Mæmana, sancti Heymetis. In episcopatu Avinionensi cellam sancti Saturnini, sanctx Mariæ de Roccamartina, sanctæ Marix de Mirano. In episcopatu Cabillonensi, monasterium S. Marix, sancti Verani de Valle clusa, ecclesiam sancti Juliani > cellam sancti Michaelis de Balina, parochiam sancti Agoldi, ecclesiam fanctz Fidis. In epis- J copatu CarpentOracenfi, cCclcfiam parochialcm de Ror- ca, cellam sancti Romani, sanctae Marix de Vella- loue, monasterium S. Felicis de Vennesta. In episco- patu Valens, monasterium sanctx Mariæ > lancti Victoris, stmcti Petri de GrauscllO, ecclesiam parochialem de castro Malancena, sancti Michaelis 9 □. Petri cum capellis suis, lancti Desiderii t S. Martini, S. Mariæ, S. Sepulchri, capellas de Albarusco > ecclesiam sanctx Mariæ de Vellis, de Mirabel, S. Bladii, sanctæ Marix deVillanova, & medietatem omnium ecclesiaruin 1’arochialium de Valle-pladiani. In cpiscOpatu Maffi- iensi ecclesiam S. Petri ac Paradiso, S. Ferreoli/anftæ Marix, S. Margariræ, cellam S. Genesii » S. Justi/ancti Mitri, sanctx Marix de Evola, S. Michaelis de Plano > S. Pontii de Geminas ; ecclesiam S. Johannis de RoC- } cafort, S. Pauli de Carnot, fan&x Marix de Cczcref- cæ, S. Damiani, parochialem ecclesiam de Cadeiracum capellis suis, cellam S. Petri de Auriol cum parochia ejusdem castri de capella > cellam Zachariæ > ecclesiam S. Victoris dcSaVard, parochialem ecclesiam Castelli nautis cum capellis suis, cellam S. Victoris dcCausido » S. Jacobidc Alniis cum tota villa, ecclesiam S. Victo- ris, Sanctæ Mariæ de Balma> S. Cafliani, cellam S. Saturnini in castro S.Cannari ; ecclesiam S. Andreae. In Tolonensi cpiscopatu, ecclesiam S, Mariæ de Sexfiir- nis, S. Joannis de Crota, S. Nazarii, cellam S. Victoris de Insula » S. Joannis de Ferleda, ecclesiam sancta* Trinitatis, parochialem ecclesiam de Solariis > lkncti Michaelis de Eiras > cellam S. Benedicti, S. Bartholo mxi de Bclgensier > S. Martini de Corias, S. Joannis dc Pctiafoco, ecclesiam parochialem ipsius castri cum capellis suis, S. Martini, S. Maria : de Colobreira, ecclesiam parochialem S. Poncii ipsius castri, S. Cedomi, S. Marix dcDcxcfa 9 S. Laurentii de Pinee, S. Victoris de Carnola, & S* Michaelis. In episcopatu Aqucnsi ecclesiam S. Petri, cellam S. Petri de Gardana > ec- clcsiam S. Valentini cum capellis suis, S. Andrcæ de Bstc, cellam S. Ypoliti, ecclesiamde Vcllana, cellam S. Ma- rix de Nicar > S. Joannis de Segia, parochialem eccle- iiamS. Petri de Caudalonga > S. Germani, ecclesiam de Venel, S. Michaelis de Fuci cumparochiali excidia, cellam S.Petri de Favarico, ecclekam S. Juliani de Podionigro, S. Petri & S.Victcris in castro Tretis, ccl- lam S. Trinitatis, ecclesiam parochialem sanctz Marixs capellas simcti Andrcæ, S. Cecilix, S. Michaelis de Castellar, ecclesiam parochialem de Roccafolio, sancti Audcrti, ecclelidm parochialem de Porcils, S. Antonini de Barda, S* Servi, S. Pemati de Rosceto cum pa- rochiali ecclesia, S Poncii de Podio Lupario cum pa- rochiaii ecclefia, S. Pancracii > S. Mariæ de Sale, ec- clesiam parochialem cie Porreiras cum capellis suis a monasterium sancti Maximini » S. Mitri, ecclesiam S. Srephani de Fur > S. Simconis de Auriac, cellam sanctx Mariæ de Brusa, S. Marix de Sporrone, de parochialem ecclesiam S. Fidis Arciga, cellam S. Srephani dc Trefle, S. Victoris de Gontarclle > S. Victoris de Adonia, ecclesiam parochialem de Laberbent, S. Martini de Toulant > S. Leodegarii, S. Raphael, ecclesiam parochialem de Rogerio de Caudalonga, cella.n S.Sce~ phani de Torreyes, ecclesiam de Graleu, S. Juliani dc Gailbk, sanctæ Mariæ, cellam S. Pcrpctuæ, S. Petri, Pij , 16 INSTRU parochialcnl ecclesiam de Braquola, ecciesiam S. Joan— 1 nis, sanctæ Mariæ de Campis, lanctx Mariæ dcGarellc, S. Medardi, S. Euchcrii de Braf, S. Victoris de Cur- curim, S. Petri de Arara Cum parochiali ecclesia, sinctx Marix de Belmonr, sancti Mauricii de Reliana, sancti Sepulchri de Crucis, S. Joannis ecdcsianl parochia- lcm, S. Mauricii deTorrevcs camcapellis suis, sancti Petri de S illo ne. In episcopatu Fdrojuliensi ccdcfiarn parochialcnl S. Mariæ de Cab.iza, S. Pontii, S. Petri > cellam Cinctae Mariz de Luc> S. Petri de Archs, paro-, chialem ecclesiam ipsius castri cum capellis suis, ecclesiam S. Juliani de Ailla, cellam S. Caffiani de Sale- laudimia, S. Victoris de Mora > S. Romani dTEscaus, S. Mariæ de Palione, sincti Victoris de Roccac liada, S. Salvatoris de Buniis, ecclesiam parochialem de Cc- lians, ecclesiam sonctx Mariæ, cellam S. Mariæ de Ba- riemone, sancti Aufilii, parochialem ecdefiim de Colar, cellam sancti Torpetis, S. Poncii, sanctæ Mariæ de Questa, ecclesiam parochialem de Gival, sstncti Antonini de Nitra castcl, Monasterium sanctæ Mariæ de ViUaCrOso, S. Petri de Salernas cumpiro.hiali ecclesia » S. Domini deTortorio > S. Mariæ de Villa-alta, sancti Martini de Rocabenna. In episcopatu Regensi, cellarn S. Juliani de Lauguias, sanctæ Mariæ de Aiguvia, S. Mauricii de Merresta, sahcti^Joannis de CastrOmOnas- terii, (ancti Guirici, S. Stephani de Recena, functi Petri de Archinzofch > S. Martini de Bromede > sancti Trophimi, S. Crucis, S. Caflhni de Tavernas. In epilcopatu Aptensi, cellam sancti Pauli, S. Joannis de Crmpanias, sancti Symphoriani, ecclesiam parochialem acBouils cum capella » ecclesiam de Cezarista. In episcopatu de Sisterico, cellam sanctæ Marii de Mari- niGca, S. Martini, S. Marcellini de Moazaellis, sancti Proviani de Furno calcari, sanctæ Mariæ de Petra mordi. In episcopatu Vapicensi, cellam sanctæ Mariæ dc Mandamaes, S. Cbristophori cTEstradis, ecclesiam parochialem de Scola > sancti Martini de Cornilhon, /ancti Domini in Valletrari, sancti Genesii de Dro » mon, ecclesiam parochialem ipsius castri cum capellis suis > cellam de Fistal * uncti Eregii de Va- lerna cum ecclesia parochiali sanctæ Mariae, ecclesiam dc Almebel, S. Petri de Valadoirl, (ancti Clementis de Trefclens cum aliis ecclefiis ejusdem castri, sancti Petri de Romi, sancti Eregii de Medulone. In episcopatu Ebredunensi, ecclesiam deCarde, sanctæ Mariæ, S. Victoris, sancti Cbristophori, sancti Balli, sanctæ Marix de Bredula cum ecclesia parochiali S. Mariæ, S. Petri de Bigernis, ecclesiam parochialem de Bellefaire, ecclesiam sanctæ Mariæ Sc S. Genesii de Curies, S. Mariæ, S. Poncii de Falcone. In episcopatu Dignensi cellam sancti Michaelis in Curfone, S. Martini de Solla, cellam de Candal, sancti Clementis de Vernet. In episcopatu Scnez, cellam sanctæ Mariæ de Petra Castellana, cellam de Bagarras, sanctx Mariæ de Niveis, cellam de Alanz. In episcopatu Glandcnfi^ccllam sancti Petri de Bonoyillari, cellam de Penna > sancti Poncii Adaunot, sancti Cafliani, sancti Sepulchri ad Mugilos, sanctæ Mariæ dcToraminas. In episcopatu Venciensi, cellam quæ dicitur ad Crotous, S. Stephani de Ga- teiras, S. Petri de Geleta, cellam de Granleiras, sancti Martini de Mugnis. In episcopatu Barchinonensi, mo- nasteriumS. Michaelis de Fallio in Pcnedes. In episcopatu Urgello, monasterium S. Marix de Gerra. In Ge- rundensi S. jOannis de Fontibus. In Juporiensi S. Tho- rox, villam de Maurel de Kantona, villam de Penna fideli, villam Mauratel. In* episcopatu Aginensi, cellam dc Romeu. In Narbonensi, cellam S. Mariæ in Bargo, S. Crescentis in vicecomitatu Minerbensi, cellam S. Mariæ de Sorea, siincti Marcellini cum capellis suis. In episcopatu Biterrensi, cellam S. Saturnini de Corneliano, ecclesiam Certae, sanctæ Mariæ de Magalaz, ecclesiam parOchialcm ipsius castri, Gnctæ Mariæ de Sau- varges. In Agathensi, monasterium sstncti Andrex. In MagalOncnsi, S.Nazarii de Medullio, cellam de Burge- xies. In NemauscnG, S. Victoris de Armareis, S. Martini de Ains, ecclesiam parochialem S. Pccri dcMau- M EN TA roix, S. Petri de Ariges, sanctx Marix de Sauviana, S. Martini de Alzonc, S. Petri de VicaVO. In Ucetico, S. Mammetis, S. Amanciide Tezeno, S. Petri de Vulpe- Terics. In ToloGino, cellam deCastillionc de Madcrics. In AlbiensijCelhm S. SigOlcnx deGana, S. Marix de Ambilet, S. Petri de Ammone> S. Johannis de Hehras. In RutenicQucellam de Petra, sanctx Marix de Melias> S. Stcphmi monasterium, S. Petri, S. Laurentii > cellam de Gambolas, S. Genesii de Valcenga, cellam de M1S- toliol de Clara Fara, S. Michaelis o S. Mariæ de Caf- tronovo, monasterium Vabrensc > S. A manci i. InGa- ballitano.monasterium de Cirac cum parochiali ecclesia, S. Martini de Canonica, S. Martini de Salmonte cum capellis siiis, S. Martini de Colomeo, siinctx Marix de Nabinals. In Akernia, cellam de Ruina. In episcopatu B Pisanojcellam sitncti Andreæ, monasterium unctorum apostolorum. In episcopatu Au(bnensi, mOnasterium S. Joinnis RiVipollensis, nCUtex consilio Urbani papæ per Bernardum Vlsuldunenscm comitem vobis traditum cft Scc, Decernimus ergo ur nulli omnino hominum licear Scc. Scriptum per mmum Crysogoni notarii sacri palatii. Dacum Laterani per manus Joannis S. R. E. dia* coni card. ac bibliorhecarii ix. kal. Maii, Ind. vi. incarnationis 1114. pontificatus Paschalis II. anno 14. XXIX. fundatio S. Pontii ordinis Cifierciensis. IN nomine Domini nostri Jesii-Christi. Amen. Anno incarnationis Domini ejusdemmillefimoducentefimo < quinto, mense Aprilis, festo Vitalis marryrisj presentii cirographi cum alphabeto divisi restimonio pateat tam preknribus quam futuris > quod ego R. Dei gratia M Istiliensis episcopus, Sc ego r. Mafliliensis sedis præ- pcsitus, & nos Bertrandus de Orto Mastiliz fedis S*- cristl, Aicardus de Aurido, Bertrandus de Aquis>Lan « bertus Laugerns, Bertrandus de Gignaco, Ugo Bertrandi, Guillelmus Girardi, Guillelmus de Montilis. R. de Auriolo, R. Amclii ejusdem sedis canonici communi omnium nostrorum, Sc totius capituli nostri voluntate Sc consensu laudabiliter donamus, tradimus, & nunc^ & in omne tempus ad fidelitatem domini Maffiliar epif. copi, & ecclesiæ boaræ Marix sedis Maffiliæ, tibi Gar- cendx mulieri domum siincti Pontii cum omnibus pertinendis suis in eremo, & parochialem ecclesiam sancti D Martini de Geminis, cum omnibus qua : ad parrochiam suam pertinent, excepra quarta tnorcalagii, Sc eccle* sias sancti Joannis deGargario, & sancti Clari cum omnibus earum pertinenti is in heremo culto, Sc cum omnibus juribus suis, ut in dicta domo sancti Pontii ad honorem Dei Sc religionis augmentum ædifices, Sc plantes abbatiam sive prioratum monialium Cistercien- lis ordinis 9 iis tamen modis, pro prædicta domo (ancti Pontii, Sc prædictis ecclefiis tu Garcenda, & quæ tibi succesterint, dabitis annuatim, Sc censualiter ecdesias beatæ Mariz sedis Mastiliæ> centum eminas bonæ & recipiendae annonæ, ad mensuram Mastilix eminæ#> in festo astiimptianis beatæ Mariae in medio Augusto, quas centum eminas sine omni mOrura, Sc praebenda moletis in molendino domus siincti Pontii Sc servientibus nos- £ tris, qui ad portandam farinam, siVC annonam, prouc nobis melius placuerit cumbestiis suis, quandiuocca- sione portandi farinam, siVe annonam prædictam ibi manserint, Sc in cibo & potu, & ei vada proyidebitis. Dominus Mafliliæ episcOpus, albergas & visitationes suas adeo bene & plene sicut melius habuit, ibi habebit sine carnibus. Tamen capcllanus, siVC capcllani dcscr- viefites parochialibus ecclefiis dOmino Mafliliæ epiC- copo obedientiam promittent, ad synodos ipsius Venient, Sc synodumconsuerum pornbunr ; fuosexcom- municacos, siVe interdictos in ecclesiis prædictis, siVC in ecclesia sstncti pOn : ii, uSi ConVentus mOnialium manebit, ad sopulruram, Vel ad aliquid diVinum Officium vel ecclesiT sacramentum, Obtenru alicujus indulgcntiæ vel priVilegii si admirent, &capellanu. stVe capcllani qui parochiali ecclesix > vel ecclesiL defcrVicnt, curanj ECCLESIÆ MA animarum ab eo recipient’PriOiilla vero & capell.inus A siye capcllani monialium, licet donati fuerint Cistci- ciensis o/dinis, fimilirer obedieiitiam domino Mafliliæ episcopo promicent, falVo tamen ordine Cistcrdcnfi, dc i i dem capella u i ad synodos ipsius venient, de sinodum consuetum procutabunr præpOlitus, & canonici, & clerici, & quicumque fuerint de corpore domus ledis Maf- siliæ 3 siyepcr sc j sive cumsOciis competentibus venerint, ibi sempcr procurationes sibi, & bestiis suis juxta. poflibilitatcm domus, honeste lOcum habebunt, fine carnibus tamen totius mortalagii de relicti, quod dic* tæ domus operariæ, sacristiæ, pcrfOnæ vel personis, vel mcnsæ 9 vel quocumque alio modo, dummodo OC- casione scpulturæ proVenerit, in rebus mobilibus, vel se moVentibus, omnium ibi sepulturam, sive Fuerint dc parochiis a castcllo Geminarum sive aliunde, unde— B cumque fuerintjsive fuerint de Mafliliæepiscopatu, sive dc alio, exceptis parochianis castelli Albaniæ de te- nementi ipsius de exceptis parochianis civitatis Mafliliæ, dc coemeteriis ipsius, de quibus inferius dicetur, omni fraude, de machinitione remota, fideliter de libere domino Mafliliæ episcopo, de majori ecclesiar quartam parrem redderis distribuendam inter eos, prout in aucen- ticis scriptis siiis continetur, exceptis rebus immobilibus, qux inter tcrminO* Mafliliensis episcopatus vobis relicta fuerint, quae sinc parte domini episcopi, majoris ecclesiæ vestra erunc, quartam autem pannorum. fine parte domini episcopi de parochialis ecclesiæ, majori ecclesiæ reddetis. De immobilibus vero illorum qui ibi scpulti fuerint, si illa immobilia in Mafliliæ episcopatu VObis relicta fuerint, rribus partibus vobis C recentis, quarta ecclesiæ, in cujus decimatione erunt, pertinebit. Sciendum tamen quod totum mortahgium dc relictum, quod de parochianis castelli Albaniæ, dc tenementi ipsius vobis pervenerit, fi mobile fuerit, illud in tres partes xquales dividetis, quarum unam domino Mafliliæ episcOpO, aliam majori ecclesiæ, tertiam ecclesiæ Albaniæ reddetis 5 si vero immobile, duabus partibus vobis retentis, tertiam ecclesiæ Albaniæ, fine parte domini episcopimajoris ecclesiæ reddetis. Panni Vero integre sine parte domini episcopi de parochialis ecclesiæ S majoris erunt. Totius mortalagii dc relicti » quod de parochianis civitatis Mafliliæ » de tenementi ipsius vobis pervenerit > siye mobilia, fiye immobilia fuerint, quarum domino Mafliliæ episcopo dc majori ecclesiæ reddetis distribuendam inter cos, ptOutj in suis scriptis autcnticis t exceptis pannis 9 qui sine parte domini episcopi, de parochialis ecclesiæ, proprii sunt ecclesiæ majori.Quicumque infirmitate detentus dictæ domus SC fratrem fecerit, siVe habitum SUS- ce per it, fi Ve non, & illuc pedibus siiis venerit, aut ductus, aut portatus fuerit 5 si de infirmitate illa obierit, omnium abeo relictorum, si mobilia fuerint, dominus Mastiliensis episcopus, de major ecclesia suam quartam integram habebunt, exceptis pinnis, quorum quartafti integre, & sine parte domini episcopi de parochialis ecclefix, ad majOrem ecclesiam pertinebit Si immobilia, de in Mafflliensi episcopatu, eorum quartam, ecclesiæ, in cujus decimx erunt, reddctis. Si vero non obierit, nec dominus episcopus, nec maiot ecclesia, nec parochialis ecclesia in aliquid habebit ae omnibus terris, cultis, noyalibus, pratis, vincis, de horcis, quas in Mafflliensi episcopatu aquisicritis propria 9 vel ad factariam feceritis, siye de facharia dabitis. Dominus Mafliliæ episcopus, vel major ecclesia, ibi ecclesiam vel ecclefias habet vel rhabent > ad quam, vel quas deci- mæ pertinent, illi ecclesiæ, in cujus decimatione terræ, novalia, prata, Vineæ, yel horti erunt, vel ubi major ecclesia partem decimationis habet, ut in valle castelli aurioli, medietatem decimæ reddetis. Integre domum fancti pOntii, de ecclefias prædictas cum pertinendis & juribus suis ad usum religionis, & videlicet Cister- cicnsis, tibi Garcendæ prædictx mulieri, de eis quæ tibi succesterint, liceat eas in toto, vel in parte in aliam religionem templariorum, hospitaliorum, aut quorumlibet aliorum religiosorum, donando, permutando. SS ILI ENSIS. 117 pignori obligando, auc quovis alio alienandi eenerc * aliquo tempore rransfcrrc ; quæcumque in demo S’ Pontii abbatifla vel priOrista fuerit, Vcl alia persona, quar vice ipsiirum domus administrationem habuerit, statim suscepta administrationc, corporaliter jurabic super filicta quatuor Doi Evangelia domino Mastiliensi episcOpo 9 de præpofito majoris ecclefix, si : omnia sii- pradicta fideliter rata, & firma tenere, de illibata, dc nunquam obtentu alicujus indulgentiae, & privilegii ha- birx, vel habiti habendx vel habendi, Vcl aliquo alio jure contravenire. Si Vero œconomæ religiOnis, Vel indulgentis, vel privilegii, vel aliqua alia occatione contra praedicta in aliquo Veniretis, post trinam com- mdnitioncm a domino Mafliliæ episcOpo yel præposico canonice factam, licebit tam nobis, quam succestoribus nostris, domum fancti Pontii, de ecclefias prædictas, cum omnibus excrementis, de melioiationibus > auto- ritate nostra, & fine omni vestra > aut ipsorum contradictione, ficut rem nostram propriam intrare, de recuperare. Præterea sciendum est, quOd si aliaua ecclesia, vestris propriis ecclefiis exceptis, super rebus mobilibus, vel immobilibus, occaiione sepulruræ, vel relictis aut donaris, contra Vos aliquam questionem auc controvcrsiam moverit, de ratione parochiæ aliquid inde a vobis evicerit et pacto pOrtionis, quæderebus illis ad dictum episcopum, & ad majorem eccksiam spectanc, prout mperius expreflum est, non ideo mi- huentur. Er ego Garcenda mulier prædicta omni privi- lcg io & indulgentiæ, de etiam generaliter omni juri > quOd mihi > & in eis quæ mihi succeflerinc competit > Vel in futurum competere poflet, generaliter renuntians » omnia præmista eo modo quo dicta sunt t bona fide & sine omni dolo, per solcmnem stipulationem, promitto inviolabiliter custodirc, & nunquam in contra venire : sic Dominus me adjuVe^Sc hæc tacta simctaquc quatuor Dei Eyangelia. Actum Mafliliæ adCanonicam, in ecclesia beatæ Mariæ sedis Mafliliæ, coram ad hoc convocatis subscriptis testibus, Bremundo preposito Aquen/L, Fulcone abbate Floregiæ, R. de sancto Gcor- gio, de Guillelmo Menquerio monachis » R. Julliano, Petro de Jocone capellano sedis, Guillelmo jOanne so- ccrdote, R. Michaele, B. Durando, Gairaldo, P. dc Berra, G. Bernardo, Rostagno Donatis, G. Satandi, G. de Templo, Joannc Martini, P. Guinbcrti, B. de Malayalle, Ugone Brcun de Geminis, Gillio Si- > meonisdc Villavccerc Cabillone, Elia de Tolonc, Be- rengario publico Mastilia : notariO, qui presentibus partium carra ista scripstt, & in ea signum siium apoluit. Ad majorem vero presentis paginae firmitatem apositx sunt de iigilla dicti domini R. Mafliliæ episcopi > capituli sedis Maflilix, de prædicti Fulconis Floregix abbatis. Nofter Edmundxs Martenne exploravit archivum ec- clefia majoris Mafiiliensis, ubi invehit litteras fundationis abbatia S. Pontii in multis discrepantes ab iis, qua suprn sunt excusa. i°. ha littera datasunt anno iiqi. non iaop a®, non Rainerii nomen habentsed Fulconis. Hacsupra notavimus in Fulcone episcopo. XXX. E BuUaVrbnni papaV. ex Mate &nsonacho Mas~ filiensi b aa monachos MaJJilienses tunc abbate dejlitutos. URbanvs episcopus servus serVomm Dei, dilectis filiisconycntui monasterii fancti Victoris Ma£ siiicnfis ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ac proprii abbatis regimine n nc carentis, ordinis S. Benedicti, salutem de apostolicam benedictionem. Romanus pontifex Christi vicarius, tenens super orbis ecclefias & monasteria universa VOlenre Domino, principatum, frequenter ecclefiis de momstcriis ipsis, pro tempore, exemptionis, de aliarum di Versarum gratiarum pririlcgia conccderc consueyit, sed profecto ec- clesiis de monasteriis illis, in quibus diyini culeus > sa- Piij ns IN S T R U cnrquc religionis observantiam, fragrantiam fidei, do A vorionis constantiam, ac alia laudanda opera virtutum reflorerc, aliasquc justas de rationabiles caufas concurrere conspicit, non inJignc fe reddit in hujusmodi gratiarum exnibitionc munificum, &in cunctis eorum opportunitatibus liberalem. Sane liter monasterium vestrum cinn omnibus membris suis > personis degentibus in eifdem communiter reputatum fuerit hactenus, & etiam reputetur ad præfcns ab omni jurisdictione quorumlibet ordinariorum judicum liberum de exemptum, de præfaræ apostolicx sedi nnmcdiac subjectum 3 tamen nonnulli locorum ordinarii, vobis, dictilqucmo- nastcrio de præcipuc membris, de personis degentibus in eisdem > super exemptione hujuGnodi, & contra eam, ficutabolim innotuit > graves injurias de molcf- tias intulerunt » ex quibus Vobis, ipsilquc monasterio, fi membris, ac personis impedimenta de difpendia grayia sunt secuta. Nos itaque qui ab olim in ip^) vcstrO monasterio extreflam profcstionem fecimus, de initi* fuimus regularibus disciplinis eligendo nobis in eo perpetuum » ut sperabamus, contra mundi naufragia portum fa luti sji pia Cu i stet Alnffimo, juxta celebrent alium fibi contiguum porrum maris, quique tunc de etiam postea, duin ejus præsideicmus regimini, exemplaria laudabilium actionum, quæ per Gnctx contemplationis stu* dium, innocentis vitae meritum cum religionis fragrantia, fervore fidei, & abundanda caritatis in monasterio ipso fiunt, oculate cognovimus, de indesinenrcr fieri auchore domino confidimus, de speramus. Nunc qu nv

? [uam immeriti, diyina favente dementia, ad apicem ummi apostolarus aflumpti, præmista omnia pacerna C indicatione pensantes, ac ipsius vcstri fieri de antiqui cœnobii, in auo illius beatifli.ui Victoris martyris, qui pro catholica nde pugnando ex marrycio reportavit victoriam de gloriam scmpirenum, aliorumque multorum ianctorum corpora requiescunt ; cuique etiam praefuit sanctus Castianus præclatus 9 ficut antiquarum Lriptw- rarum haber fida relatio, parer quinque millium monachorum, nobilitatem de celebritatem eximiam, necnon multitudinem membrorum ipsi monasterio subjcc- torum diligentius adtendtfntes, dignum reputamu, dc decens, uc vos, quos lingulari ftcctu prosequimur, dictumque monasterium elegans membrum ecclesiæ fanc- tæ Dei 9 opportunis tueamur præsidiis, acoli.mus privilegiis, minuamus * per qux, semotis impedimentis quibuflibec servire Domino quietius de liberius valeatis, E crescat in vobis religionis fervor9 contemplationis Vigor, ac bonorum operum exercitium fructuosum, dc erga siinctam Romanam ecclesiam > sedemque de dictæ devotionis & fidei plenitudo. Eapropter dilecti in Domino filii » abbatem dicti monasterii, qui erit pro tempore, ac vos de i^fum mo- nastcrium, quod ex certis rationabilibus, & eidem monasterio utilibus causis, ad manum nostram præfcntia- licer retinemus, & illud facimus per providum virum vicarium gubernari > ac omnia de singuL monasteria, prioratus, officia, beneficia 9 de alia membra, de loca quæcumquc regularia tam virorum quam mulierum 9 ubilibet constituu, ipsi monasterio vestro, mediate vel immediate subjecta, quæ in praesentiarum habetis j dc præstante Domino habebitis in futurum > cum omnibus ] personis debentibus in eisdem, etiam conversis de perpetuo oblatis, prcscntibus de futuris a quocumque pa- MENTA triarcharum, archicpiscoporum de episcoporum, Ac alienum quorumcumque judicum ordinariorum omnimoda jurisdictione, auctori rate, potestate, dominio visitacionum ac charitatum, lub dii de subvcntionum, dc exactionum quarumlibet præilationc, r.cenon a syno- dalis, & alterius cujufllbct congrcg tionis evocatione, dc speciali dono gratiæ, authoritarc ajostolica prorstis eximimus, de dc novo toraliter liberamus, illaaue in jus, proprietatem B. Petri de ledis ejusdem, de fut> eorum fpcciali protectione fufcipimus, arque nostra j decernentes monasterium ipsum una cum om.bus de singulis monnstcriis, prioratibus, officiis, bcr.cfi.iis> aliif- que membris, locis & personis præcbctis fore eidem (b- li ledi subjecta i quodque locorum dioccsani aut alii ordinarii quicumque, vel aliaquzvis persona in eumdem abbatem 9 ac vos seu monastciia, prioratus > cffi ia, dc beneficia aliaque membra, de loca legularia, de pertonas præfaras> urpoce pror iis exemptas non pcflint ju- thoriute ordinaria, excommunicationis > suspensionis aut interdicti sententias specialiter vel generaliter, quomodo liber promulgare, vel alias etiam, ratione cujus- cumquedcllcti fcu contractus, vel rei de qua agetur, ubicumque committatur delictum, ineatur COntractus aut res ipso COnflstar, potcstatem 9 jurisil ctionem, dominium aut ordinationem aliquam quomodolibet exercere •, felicis recordationis Innocentii papje IV. prædc* ceflbris nostri circ 1 exemptos, q z incipit, Volentes9dC aliis apostolicis consticutione in contrarium edicis non- obstantibus quibufcumque. Nos enim quastibec exconv municationum 9 fusrensiOnum & interdicti senrenrias dc quOscumque procestiis, quasyis pœnas & sententias generales vel fpccialcs continentes, quas de quos contra eundem abbatem > ac vos, & monasteria 9 prioratus 9 officia de beneficia 9 de alia membra, loca de personas praedictas contra formam de tenorem praesentium quo- modol bet promulgari vel haberi contigerit 9 irritas decernimus de inanes. Volumus autem quod idem abbas ac vos in fignum perccpræ ab eadem Romana ecclesia libertatis de exemptionis hujusinodi, unum vifantium auri dicti Ronunx ecclesix in fcsto beatorum Petri dc Pauli perpetuo annis singulis persolvaris, quodque per trxscnrem exemptionem & aha supradicta, libertati- us, privilegiis > de immunitatibus aliis ejusdem abbatis ac VCstris ordinis vestri nullum præilttlicium generetur 9 quinimo volumus quod illa in lua plenaria re* maneant firmitate. Cxcerum non incendimus alicui vel aliquibus per exemptionem de libertatem præfitas in ejuldem abbatis ac vestrorum de monastcriorum 9 prioratuum, officiorum de beneficiorum 9 de membrorum aliorum przdictorum 9 ecclesiarum parochialium vi- sicationibus » nec non in perceptionibus tam earum quæ ratione vifitationis przdictx debentur 9 quam aliarum solicarum procurationum scu alias absquc Visicatione ab antiquo debitarum aliquatenus derogare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrz exemptionis, liberationis, suspensionis 9 constitutionis 9 ac voluntatis infringere 9 vel ei ausii temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpscnt, indignationem omnipotentis Dci, & beatorum Petri de Pauli apostolo rum ejus so roVeric incursurum. Datum Avinione quar- , co nonas Januarii pontificatus nostri anno primo ( hoe efl an. mccclxh.) de infra. Datum pro copia asno vm originali extrafta per me P. Balitrandi.