Gallia Christiana 1715 01/Instrumenta/Sistaricensis

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Instrumenta ecclesiæ Sistaricensis (p. 89-92)

INSTRUMENTA AD ECCLESIAM S I STARICENSE M SPECTANTIA. I. Conradi regis privilegium pro ecclesia Sislaricensi, Wrso concessum episcopo. IN nomirc sanctæ & individuae Trinitatis, Con- radus gratia Dei rex. Si quii justis nos postular peti* tionibus, dignum Se rectum est ut Se impendere curemus. Quapropter noverit omnium fidelium nostrorum industria præsentiiim scilicet & futurorum, qualiter quidam venerandus episcopus nomine Urstis, nostram regiam adiit excellentiam, humiliter dcprccans, ut tale £ illi dedistcmus privilegium, per quod suam disecesim Sistaricensis ecclesiæ, in honore S. Dei genitricis Mariæ, & S. Tyrfi martyris constructæ, mb omni integritate, quiete, lenitcrque quiViflet poflidere. Cujus petitionibus acquicscentes, Sc aures nostrz benevolentiae accommodantes, hoc auod precatus est ei indulfi- mus 9 atque conceflimus, hoc est castrum de Lurs, Sc quicqv.id ad præd ictam ecclefiam, fiVe ad illa siincta loca justc & legaliter pertinet, vel pertinere videtur, ecclesiis, villis, castellis, mancipiis omnibus utrius- que sexus, omnia in omnibus cultis & incultis, vcsti- tis, Sc defertis, quæfitis Sc acquirendis, Sc omnibus sicut ad eandem ecclefiam dependere solent. Ea Vero ratione, ut nullus comicum, vel baronum, feu aliarum personarum regni nostri, illum prælibatum episco— I pum, sive succestbres S110S inquietare, vel calumniare præsumat. Et fi aliquis hoc nostrx firmitatis privilegium aliqua temeraria protervitate violare præsiimpse- xit, sciat si : indignationem nostram incursurum, ab omnibus regni nOstri episcopis perpetualiter anathematizatum, in noVimmo die omnipotenti Deo rationem redditurum. Sane ut hæc nostra auctoritas stabilis, in- conVulsoque, nOstris futurisque temporibus permaneat, & a nemine unquam frangatur, vel violetur, manu propria subscripsimus, tedcfigillo nostro subtus sigil- lare mandavimus. Signum domini Conradi regis. Ego Hedolphus ad vicem Beroldi episcopi atque archican- cellarii recOgnovi. Actum vni. idus Aprilis anno in- « carnationis Dominicæ dcccclxvii. * annoxxvir. regnante Conrado rege. Actum Arclarensi civitate felici— j ter. Amen. I L Bulla Nicolai II. qua commendat Gerardum epis copum, & quadam eiprascribit. .. TkT IcolAUS servus serVorum Dei, clero, ordini, JLN plebi consistentibus in civitate Sistaricensi, salutem Sc apOstolicam bencdictiOncm fi obedierinr. Cum nostri sic officii univerfalis ecclesia : curam gerere > opOr- tet nos studere omnibus ubique prOdestc. Unde pro vestra sctlute fratrem etiam Sc cœpiscopum nOstrum Gerardum VObis ordinaVimus filcerdOtcm, a religiOsis viris in partibus Gallix habitantibus electum, scilicet 6 Legondum cste dccgclxiii. ostendimus in Urso episcopo. Tornus I. a venerabili fratre Cluniacensi H. *qui nostra vice in partibus illis fungebatur, Arelatenh archiepiscopo > episcopo AVcnionensi » episcopo Cabilonensi, episcopo Aptensi, episcopoVasensi, episcopo Dignensi, cpisc opo Diensi. Quibus testibus de ejus vira nildubiramus. Cui dedimus in mandatis, ne M unquam ordinationes S præsumat in eum, qui Virginem non est sortitiis uxorem, neque inlitcrarum, vel in qualibet corporis parte vitiatum, aut ex pœnitentc, vel curæ, aut cuilibet conditioni obnoxium, notatumque, ad sacros ordines permittat accedere. Sed si quos hujufinodi forte compere- rit, non audeat promoVerc. Afros paflim ad eccleuasti- cos ordines praetendentes, nulla ratione fuscipiat, auia aliqui eorum Manichæi > aliqui rebaptizari fæpius mnt probati. Ministeria atque ornatum ecclesiæ, vcl 3uicquid illud est in patrimonio ejus non minuere stu- eac, sed augere. De reditu vero ecclesiæ, vel oblatione fidelium quatuor b faciat portiones, quarum unam I sibi retineat, alteram clericis pro officiorum suorum sedulitate distribuat > tertiam vero pauperibus & peregrinis : quartam Vero ecclesiasticis fabricis noverit ob- serVandam •, de quibus divino erit redditurus Judicio rationem. Ordinationes vero prelbyterorum, (eu diaconorum, nonnisi quarti, septimi, vel decimi men- smm jejuniis > sed & ingrestu quadragesimali, atque medianx vespere sabathi noverit celebrandas. Sacro- 1 sanctI autem baptisini sacramenta nonnisi in Patebatis fcstivitate, Sc Pentccostes meminerit efle præbendat exceptis his qui mortis urgentur periculo, ne in « ternum pereant, talibus debet remediis subVeniri. Nunc ergo sedis nostrx præccpta serVanti, devotis animis obsequi oportet, ut inreprehensibilc placidumque fiat corpus ecclesiæ pcrjcsum Christum Dominum nostrum » qui vivit & regnat cum Deo patre omnipotente & Spiritu sancto, per omnia sæcula sæculorum. Anien. IIL Charta Petri, Roslagni dr Pontii fratrum Siftarici dominorum, qua Gerardo episcopo satissaciunt. :IkT Oscant præsontes Sc posteri, legentes vel audien- tes hoc inscriptum, quod nosPcrrus, Rostagnus, Pontius fratres Sc domini Sistarici, recognOscentes mala Sc facinora quæ fecimus contra Deum ; Sc /anctam ecclesiam matrem nostram sedem Sistaricenscm, quæ in honore B. Mariæ Virginis constructa est, atque S. Tyrfi martyris gloriosi, Sc conrra episcopum, Sc canonicos iphos ecclesiæ, in recompensatione malorum quæ fecimus, recepimus terram nostram & honorem * Haec defumta sunt ex epistola 37. libri 11. S. Grcgorii pap* ad J oh annem Squillacinum episcopum stribentis, ubi praescrtim lc^- gitur : AfsuoipAjjim vel ineegmtoi pereirinet aul ecclesimfltceS erdtnes tendenm nulU raorieue fusuest Afn epuUatstn Teb » f>fizedi9 S H « c redituum ecclesiæ divifio quatuor in partes est etiam Gregorii scribentis ad fandum Augustinum Cantuanenscm afr* chicpistopum lib. Xl.ep. 64. M 9o I N S T R U quem habemus vel’habere debemus in Sistarico, per A manum Gerardi episcopi & ecclesiæ > & juramus illi vitam & membra sua > & Castellum quod habemus in Sexrirone. Idem autem episcopus reddidit cis vicem de {aeramento quod non tollat cis castellum, neque homo, neque femina per suum consilium> vel per suutn consentirnenturn. Sic Deus illi adjuver & soncti sui. Ipsi vero reddiderunt & donaverunt decimas quaspos- fidebanc ipsi, &aliipro illis » juraveruncque ecclesiæ S. Mariæ, & canonicis ejusdem ecclesia : qui communia tenere voluerinr, quod ipfi defendent jura episcopi & ecclesiæ, & terram illorum. Sic Deus illis adjuvet, dc (ancta ejus evangclia. Hoc idem juravit episcopus tenere & attendere ipsis & filiis suis. Er fi episcopus, comes, aur vicccomes > vel aliqua persona ista omnia supra dicta frangere voluerit, fiat ira Dei siipcr eum, & g fic maledictus, & cxcommunicatus > sicur fuit Arius > & Sabcllius : & in inferno cum Juda traditore damnatus usquedum rcfipiscat 9 de ad emendationem veniat. Amen. IV. Diploma Guillelmi IV comitis Forcalqueriensis pro abbatia de Lura. IN apicibus litterarum memoria commendatur, ne res gcfta penitus oblivioni tradatur. Przscncibus igitur de faturis hoc przsonti scripco cunctis notificetur, quod ego Guillelmus, Dei gratia comes Forcalquerii, nlius quondam bonx memoriae domini comicis Ber- trandi, de dominx comitistæ Jauferandæ, Confiteor ( tibi patri de domino Rostagno Lurensis monasterii abbati 3 de recognosco quod in tempore adolescentix mex cum eflem cum comkifla Garcenda avia > domina dc tutrice mea 5 post factam a dominis de Alsonengues, dc Monti flauri donationem, eorum voluntate donavi postea Deo de S. Mariz locum de Lura ad aedificandum ibidem ecclesiam in honorem Domini nostri Jesii Christi, &gloriosie virginis Marix, de ad instituen- Ham ibi abbatiam fecundum ordinem Calisiensium 2 S. Hugone Gratianopolitano episcopo quondam insti- tutum. Hanc autem donationem factam iu præfenria multorum restium quorum nomina inferius scripti sunt, postea factus juvenis, & annorum quadraginta iterum volui confirmare > in manu domini Hugonis * abbatis Califiensis monasterii 9 in cujus manu primam E donationem similiter feceram, cum eflct abbas tunc Bofcaudunensis monasterii > quod prius ipse COnstru- xcrar. Postea vero idem ipso aedificavit monasterium de Lura, de fuic primus abbas utriusque monasterii. Ad ultimum reductus est ad Calicense monasterium, dc abbas ibi factus cum visicaret postea monasterium de Lura, veniens ad nos rogavit, ut iterum in manu ejus monasterium de Lura, de omnes terras postea eidem monasterio acquisitas laudarem & concederem. Sanctas itaque preces illius libenter exaudiens, in remiffio- nem peccatorum meorum, & patris mei, de parentum dc omnium meorum antecestbrum, donavi, laudavi, dc concefS Deo & S. Mariæ de Lura, locum ipsum in quo fundata est abbatia, de omnem terram intra terminos & extra terminos abbatiæ, tam a prædicto abbate Ca— 1 lisiensi, quam ab alio abbate de Lura Imberto, de ab aliis fratribus : usque’in hodiernam diem jam dicto monasterio per donationem » vel per quemcumque alium modum, acquisicam, & nominarim domum leu grangiam in valle S. Pontii de Lura, & nominatim cellarium in valle S. Stcphani, & molendinum ubicumque fecere voluerinr, in valle Montiflauli. Præterea conceffi & confirmavi terminos supradictæ abbatiæ qui incipiunt a furno Miramaciz, * recta linea ulrra cumbam Lauteriam, donec incipimus ascendere. Conceffi etiam & donavi fratribus prædicti monasterii, qui tunc ibi erant, de <jui nunc sunt, de succestbribus eorum, omnia usatica in tbrra mea, tam in lcudis, quam ippedagio, & pascuis, & aliis usaticis meis, ubicumque habeam usatica in cerra illa, siVe in aqua. Con- M EN T A fireor tibi adhuc, de recognosco jam dicto domino abbati Rostagno > quod prima : donationis mcæ in burgo Manuasca in claustro beata : Marix factæ, rcstes fuerant Guillcl. archidiacomiS Sistericensis, Guillelmus sacrista Forcalquerii, Petrus Isnardi facrista Crocicn- sis > Hugo monachus > frater Richardusconverlus, Petrus Grostus de Petra Rua,.Guillelmus Giraudi socer- dos 9 Hugo de Relhana 9 Guigo de la Roqua, de Alius ejus Guillelmus Raimundus de Cadaraia 9 de multi alii clerici de laici > qui præfcntcs fuerunt huic donarioni. Secundx autem donationis rcstes fuerunt Petrus Petrus, Guillelmus Forcalquerii præpositus, qui tunc hanc charram dictavit > Geraudus de Cacuricis monachus, dc socius domini abbaris, Bcrnardus TardiVus de Ge- rardus Fratres convcrsi, de multi alii. Secundæ aurem confirmationis rcstes Petrus > G. Forcalqucriensis præ- poiicus 9 qui nunc hanc chartam dictavit de alii. Facta fuit donatio sive confirmatio ista anno ab incarnatione Domini millesimo cencesimononagesimo primo, mense Novembri, regnante Henrico Romanorum imperatore. Ut aurem ndes & memoria tam rimar quam fecunda ; donationis meæ omni tempore hrma permanear, tibi patri & domino Rostagno Lurensi abbati, per te & per omnes monachos fratres & conversos recipienti 9 Omnibufque monachis fratribus de convertis praesentibus de futuris, ficut supra dictum & (criptum est, adhuc iterum quafi de novo dono, laudo de confirmo, dc cum præsenti plumbico sigilio sigillando corroborari przcipiO. Petrus ego notarius domini mei comitis mandato, hanc chartam hujus recognitionis, donationis dc

confirmationis scripsi de sigillavi
& hoc proprium fig- num meum apposui. Apud Forcalquerium menfe Maii dic primo Dominicz incarnationis anno mccvii. V. Bulla Johatmis papa XXII. qua Luram abbatiam ordinis S. BenediUi > Avenionensi capitulo unit certis conditionibus. JO annbs episcopus servus fervorum Dei dileAis filiis "pr*P°ut° & capitulo ecclesiæ Avenionensis > ordinis S. Augustini, & abbati de conventui monafte> rii de Lura, ordinis S. Benedicti Sistaricensis diœcefis, solutem de apostolicam benedictionem. Uuiversali ec- clesix licet immeriti præsidentes » continua rescdimiis attentione solliciti, ut fic status cunctarum ecclesiarum & CCcleslasticorum locorum prosperis succcstibus dirigatur, quod spiritualibus de temporalibus autore Deo proficiant incremenris. Ex tenore fiquidem vestrx petitionis accepimus, quod inrer dilectos Hlios Vicarios episcopatus Ayenionenlis, autoritate apostolica con- stiruros » de vos filii præposite & capitulum ex parte una, & vos filii abbas de conventus, super unione & incorporatione de monasterio vestro cum suis membris ac bonis 9 juribus de pertinendis univerfis eidem ecclesiæ faciendis habitus & formatus, prarmilla diligenti deliberatione tractatus cxtitit in hunc modum. Videlicet quod factis perpetua & rcali unione^ de incorporatione prædictis, nOmen dignitatis abbatis ejusdem monasterii nullatenus muraretur>& perpetuo appellaretur communiter abbas de Lura in ecclesia Avenionensi : quodque idem abbas, acomnes & singuli ejusdem monasterii beneficiati, administrationcs de beneficia quæ obtinebant, tenerent in posterum ficut prius, ipsiulquc mona- fterii monachi, qui tunc erant ac eflcnt pro tempore, ecclefix Avenionensis canonici vocarentur, & in mona- sterio ipCj profeffi » in eadem ecclesia pro profeflis canonicis haberentur, supcrpellicea ficut veri canonici Ave- nionenses deferrent, aede vestiario & aliis per abbatem ipsius monasterii provideretur eisdem. Et nihilominus duodecim de canonicis ejusdem monasterii, perfonaliter perpetuo juxta ordinationem abbatis ejusdem mOnaste- rii, qui nunc est, & estc continget in futurum, eodem abbate in ipsorum numero computato, residerenc in monasterio supradicto 9 reliquis autem octo canonicis » in beneficiis de administracionibus quæ obrinenc FactuECCL ESIÆ S ris rcfidentiam personalcm. Et infupcr eodem abbate > cedente vd decedente, hujusinodi ordinatio ad Avenio- nenscm episcopum, qui cstet pro tempore ac dictos præpositum & capitulum pertineret’, ac ipso abbate vivente ad eum pertinerer creatio canonicorum in mo- nasterio supfadicto > ufquc ad præfatum vicesimum numerum, & ipsorum levis prima correctio pleno jure : ad eumdcsn VcrO episcopum major correctio, & in criminibus etiam per viam appellationis & simplicis querelae, velalircr immediate ad eurndcm episcopum pertinebit. Scabellum autem in choro, & locum in capitulo ac refectorio ipsius Avenionensis ecclefix, dc vocem idem abbas & succestorcs immediate post memoratum præpositum obtinebunt. Ad hebdomadam vero in eadem ecclesia Avcnionensi faciendam, dicti abbas & succcstbres minime adstringantux, nili qua— ] tenus ad illam faciendam supradictus præpositus est adstrictus. Eifdcm quOquc abbati, de succestoribus, de 5 : ner ali providebitur ecdesiz supradictæ > ficut ante- icto præposito providetur. Iraque abbas, de siiCCeflb- rcs, absentes ab ecclesia supradicta., nequaquam in minimis negotiis vocabuntur, sed vocabuntur in majoribus & arduis in eadem ecclesia ordinandis. Praeterea prædictus episcopus, ficut archidiaconanis & Gcristiæ ejusdem ecdesiz Avenionensis, ipsius ecclefix confert canonicis, sic cjustlem abbatiæ confert dig- nitarcm. Et nihilominus ipso abbate cedente vei decedente, idem episcopus & præpositus ac capitulum, Je beneficiis ad eandem abbatiam spectantibus, ficut de beneficiis ejusdem ecclesiæ providebunt, de quibus habebit idem abbas > dum vixerit, providere. Bene— f ficiati namque canonici mbnasterii fupradicti, qui priores vel rectores ecclesiarum cxistunt, necnon dc decanus, de sacrista dicti monasterii, ad electionem ecclefix Avenionensis, cum fuerit facienda pro tempore, vocabuntur, aliis praefati monasterii canonicis, dtiamsigrangiarii fuerint vel daustrales, ad electionem ejusmodi aliquatenus non vocaris. Cæterum dicti abbas, & fuccestores erunt de stricto consilio capituli fupradicti, ficut archidiaconi ipsius ecclesiæ Avenio- nensis fore noscuntur, ac certas in eadem ecclesia libertates habebunt, quas praefati archidiaconi virtute privilegiorum apOstololicz scdis >"vel quovis alio modo obtinent in eadem. Ac ipsius monasterii canonicis, cum eos ad ecclesiam A Venior\enscm applicare contigerit, providebitur, sicut S. Pauli de Mauzeolo, de Cincti ] Micnaelis de Faigeleto canonicis est fieri consuetum. Pro quibus etiam ram in spiritualibus quam in temporalibus fiet in eccleiia supradicta, ficut pro canonici* ipsius ecclesiz vivis de uefunctis fieri consuevit. Quot- que in generali citatione de receptione canonicorum ipsius ccdcsix Avenionensis, tot ponent canonicos abbas & succcflbres prædicti, quot ponere continget præ- politum mcmofatum. Licebit etiam eisdcm abbati dc luccestoribus, extra dictam ecclesiam AVenionenscm, prope tamen, ubi moretur de comedat habere hospitium \ jacebit tamen infra claustrum, ipsius ecdesiz nece (litate ce (Tante. Quare nobis humiliter fupplicastis, uc hujusmodi tractatum admittere, dictasque incorporationem de unionem concedere dignaremur. Nos igitur vcstris supplicationibus inclinati, tractatum cum— f dem admittimus, de monasterium præfatum, cum omnibus membris j bonis > juribus, & pertinendis suis, eidem ecdcsix Avcnionensi, autorirate apostolica incorporamus, perpetuo annectimus, de unimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrx admistionis, incorporationis & unionis infringere, vcl ei ausu temerario contraire ; Si quis autem noc attentare pr±sumpserit, indtenationem omnipotentis Dei > dc beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Avenionc decimo tertio calendarum Juniarum pontificatus nostri anno secundo. Hac Avenionensis ecclesia flatum illo tempore pulchre oftendunt, quam episcopo tunc suisse deftitutam facile conjicias. Bullam nobis suppeditavit Columbus l. 4. epis- [STARICENSIS. 91 coporum Siflaricensium j nec ullibi legitur huic ustioni consensissc Siflaricensem episcopum, cum tamen Hi sub- ejset hac abbatia. Certe abbas Lura, annoHccccxvu. obedientiam Roberto episcopo Siflaricensi cum sacramexte promisit : sahta tamen obedientia quam debebat episcopo .Avcnionensi. Columbus qui hanc exceptionem pratermu- tit, addit illico : Vides quas de Lurensium monachorum unione cum Avenionensibus canonicis litteras fcripsic Joannes XXIL non habuiste vim suam, Sistaricensi epi£ COpo, ucegoquidemarbitrabar, vehementer prorcfcilicet obnitcnte.^4/ hassc ipsius conjeSuram evertit appofita sacramessto clausula i multo magis etiam id quod ipje fab- dit, se legere in inflrumento sectslarizatioms 9 ut vocant, canonicorum Avenionensis ecclesia sequentia : Abbatiam de Lura, ordinis simcti Benedicti, Sistaricensii 1 diacesis 9 ecclefix Avenionensi olim unitam, & ab ea dependenrem cum omnibus juribus & pertinendis suis, dictæ mcnsæ capitulari affignamus> iu & taliter quod deinceps nullus ejusdem ecdesiz canonicus, feu alia, persona in dicta abbatia instinii poflit. Jfhtm sectdari- scationem edidit Julianus cardinalis de Rxvere, ex mandato Sixti sP\ pontificis anno MccccLXxxi. IV » cal. Julii. Lurensis abbatia non eft annexa nunc temporis collegio canonicorttm Avenionensixm ; & mouafienum quod olim 10. monachos capiebat, ilRs defcQum * vix se olim fletisse demoxfiratxen magsea fuderam multitudine. Hxc Columbor. VI. De consbuitiofse comventus Vrbmsyixrum in urbe Sifiarico. NOtum fit omnibus quod anno Domini milldimo ducentefimo octuagesimo quarto, scilicet octavo idus Martii, existentibus dominis civitatis AVenioncn- fis > domino Philippo, Dei gratia rege Francorum, & domino Carolo, eadem gratia comite & marduooe Provinciæ, & comite Forcalquerii > Caror Auria & foror Astrugu (brores ConVcrsz monastefii sanctae Clarae de Avenione, accedentes ad pr^sendam discrcti viri domini Marrhxi de Forti judicis Avenionensis, quatiam litteras apertas sigillis cereis pendentibus sigillacas^nam Videlicet cum figillo serenistimi domini Caroli principis Salerni, & aliam cum figillo curiæ Sistarici ex par- re dominx fororis Giraude abbatistæ prædicti mona£- ) tcrii, exhibentes & Ostendcntcs eidem f requisiverunc cumdem ut easdem litteras ejus auctoritate in fornum publicam per manum mei Rostagni magistri notarii intra scripti > redigi faceret, de dc eis ipsis fieri faceret publicum instrumcntum. Qui quidem judex przfatus 9 visis & inspectis prodictis litteris non cancellatis 9 non vitiaris > nec in aliqua parte sui abolitis, de earum scrie feu tenore plene pcrlpedo, & sigillis earumdcm t præcepit mini Rostagno magistro notario Avenionensi infra, lcripto ut dictas litteras in formam publicam ejui authorirate redigerem, de de earum tenore in formam publicam redacto, eisdem sororibus ut supra requirentibus facerem publicum instrumcntum feu publica inf- tsumcnta. Quarum litterarum domini principis tenor talis eft. Carolvs primogenitus illustris regis Hierusiilem dc Sicilix, princeps Salerni’, & honoris Montis Gncti Angeli dominus, religiosie sorori Giraude de Sabrano, abbatistæ monasterii lanctz Ckrz Avenionensis, Cdu- tem & dilectionem. Cum intellexerimus quod vos pio dc benigno affectu proscquentes duxeritis a ministro generali ordinis fratrum minorum siiperiore ordinis vcs- tri obtinendum, quod valeatis monasterium in honorem Dei ac beatz fanctistimæ Clari magistrx, ac vestri ordinis fundarricis, construere, ac de novo fundare in ciyitate Sistarici, vel alibi fub ditione nostra & dominio, prout Dominus vobis duxetit ordinandum i attendentes etiam, quod boni homines loci de Sistarico vobis circa hoc si : ipsds exhibent favorabiles & beni- gnos.Nos vero qui devotionem ctga vestram religionem habuimus & habemus, benignum Vcstruni propofitum M ij , x INSTRUI colhmhiitei^ nwnemm vos, rogamus cuius & horta— A mur > ut de nostra gratia ac spccidi Rcenria Sqaurfio- ritarc, ad focum prodictum Slstasici venire favcntc di* ▼ina gratia calearis, dictura monasteritfm fundare, ip- sumoue njonastrrium cum juribus & pertinendis firis, sub Dci protectione & nostra fulcipicntcs, ixorwnur inde Ac requirimus universos & fingulos bonos viros {ubditos nostras & homines, ut suis piis ac benignis clcemofynis vos jurare habeant m prædictis, ut inde ab akiffimo creatore consequi debeant præminm in foturum. In cujus rei trftimonium patentes nostras litte* ras vobis figilli nostri munimine roboratiS duximus ccrs ccdcndum. Dorum Aquis, anno Domini mrllcsimo du- cenrcsimo Octuagpjfimo fecundo > saliccr unckdinoka-* lendas Augufti. Aliarum veru littrf^rurn sigillacuriæSiftarki figi ! — i latarum renor talis cfL Rcvcrendæ in Chrtfto & rcligiosx forni Giraidc de Sabrano domine abbatistx monastcrii>& conventui sonctx Chrz AVenioncnsis, Univcrsius hominum dc Sistarico more {blito Vocc praeconis in parlamcnto poblico congregata, sidutem in filio virginis gloriosx > cum compunctione senrronis & honoris. Cum fcreniffi- mu$ dominut noftcr Cærolus princeps Salerni, qxri erga religionem vestram devotionem habere non modicam £e ostcndic > vos inviter humiliter & requirat, ut vobis placeat defcendere & venire ad civitatem Sistaricen- fcm, causo. xdificandi de novo & construendi in honorem Dei & bcacæ virginis Crnctz Clara, monafterium ordinis vcstri, cujus ordinis dicta rirgp ftmdartix exi* stit atque mater, & im>s moneat idem dominus princeps q & requirat, ut vos requiramus fimilitcr ac humiliter fhpplkemus, utadlocum prædictum. Sistarici vos dc£ ctnderciplaCEat praedicta de Cau£i, & venire, prout in littera patenti ipsius domini principis in nostro puBlico parlamento rcatata. plenius audivimus contineri. Igitur deliberatione inter nos pradbabia > attendente & videntes summmn bonum circa hxc agi > & divinum cultam ac Dei /ovinum in ædificatione dicti monafte » xii perpetuo cdebrzri > G Deo actore robis leligiosie dominx & conVentui Vestra placuerit dcstxnctere ad przdictam, vos affectu quo poffumos nos omnes Bami* ncsde Sistarico, prout moris est voce pnrcoms indicto par lamento congregari > ac uni verfirasnostxonim hominum, & populus civitatis prædifts devotionem non modicam erga ordinem vcstrum habentes, & quam femper habuimus vcstris meritis & exemplis, humiliter ™ siipplicamus vobis religiofæ dominz aboaristx & conventui vestro vocando vos devote & cum inflantia. requirendo, ac quanto carius posttnnus, rogamus, & in Uomino vos hortamur, cjuatenus ad honorem Dei, ac beatæ sanctx Clarae Virginis » veniatis quam primum poteritis, & descendatis de Vestro beneplacito & aflcn- ui j causo aedificandi de novo & construendi monaste- rium vcftri ordinis ad dvitaosn Sistarici memoraram. MENTA ubi cultus divinus flare Virginitatis & diritatis Valeat in perpetuum jugiter obfcrvari. Nos vero Deo actore Ko, prout ipso qui remunerator est omnium no- cnutber nostrmn ministrabit, piis bonis voiun- cxribux eleemofynis, circa hxc proponimus vos juvare juxta mera veftri placitamur ab eo tcmuncratidncm condignam valeamus consequi in ærernum. In cujus rei rcf- timonium præsenteslitteras figillo curiæ Sistarici volu■- mus figillaxi. Dacum Sistarici in curia regia decimo kalendas Martii, anno Domini millesinio ducentesimo oduagesimo tertio » in præfenna. domini Guillelmi de Castro-noVo militis, bajuli, domini Raymundi CoL Ibœbi judicis, Jbannis de Braia clavarii Sistarici, Sc damini Guillelmi Alamani militis, domini Fcrrari Spcndci jurisperiti, ac nobilis dominæ Alasix de Me- l dullioncxlominæ <fe Curbano * requirentes præsontcm licentiam <jpæ poffit ex parte nostra : univerntatis præ- dictx ipt domine abbaristæ & ejus conventui præfcn- tarc. Facta fiiit dicta, præsentatio litterarum praedictarum dicto domino judici, & reauiCrio a dictis sororibus convcrfo s & aurhoricas publicandi præstica a dicto domino jodkc> anno Ac dic quibus supra in principio juxta… %… Roftagni de Montitiis quondam %teftibus prarfencibus, Bartholomæo Malacr no davario, Berrrando de fando Paulo clerico, & me Xoftagno magjftro notario publico Avenidnensi, qui æuthoritate & mandato dicti domini judicis, & ad re- quisirioneoi pntdictaram fororum praedictas litteras apercu non cancellatas, non vitiatas, cum sigillis cereis pcndendbiH sigillacu, in publicam fornum de verbo ad terbum redegi, fitut siigerius continetur, Sc hanc durtun inde lcripfi bulhvi & fignavi. Cum peculiari wnr sxbsmpH uomim addita. Et supra dorsum. Archivaram cft hujusitoodi licen- tirinftmmentiim in registro sogittarij, in regiis archivis Provincia : confervarum, rolid illius m. mandaro ftngpifioorum dominoniin magistronim rationalium dictæ patriae ptr me secretarium rationalem & archivæ* rium segium subfignarum dic x x ▼ 111. Februarii MMXxr. a nativitate. Signum H. DaacV. Sequantur Tit tota patentes Caroli regis ferusalem & Si* csKui&cu in idem argumextstm, quas ut poti fimilisteHo- rh amitthuxs. Data sunt Draguignano, anno Domini mil- lefono ducentefimo nonagefono, die fecunda Aprilis, > assnda indi&iane. Harum vero litterarum apographum ex authentico ex- bibuit domina Magdalena de Grueil du Sais abbatijsa prafuti monaflerii san&a Clara Siftaricensis * collatum ad cGEamen magiflri Pastis de Richaud in curia patroni, ad reqteifitionem diHa abbatiffa^t Joanne Pellicior regio nota^ rio apudSifiaricum xx. Novembris MDCLXXX. Signum du Sais abbadstx Signum de Richaud patronus. SigpumPcllicicriiQcarius.