Gallia Christiana 1715 01/Regum chronologia

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Gallia Christiana - T. 1 (1715)
Regum chronologia (np)

FRANCORUM REGUM CHRONOLOGIA a Chlodovbo I. PRIMA DTNASTIA MEROVINGORVM. FARAMONDUS regnare coepit in Francia anno 418. aut 420. ClodIO 428. vel 429. MEROUEUS 447. vel 4.48. ChilDERICus I. 456. vel458. CHLODOvEUS I. dictus Magnus, 481. vel 482. Mortuo Chlodoveo regnum dividitur in tetrarchiam. Austrasia regem habuit Theodoricum, cui anno 534. successit Theodebertus, Theode- berto filius Theodebaldus an. 548. Theode- baldus morte sua Chlotario patruo regni partem quam obtinebat reliquit anno 555. Lutetiæ Parisiorum sedit Childebertus qui anniS 49. regnavit. Aurelia caput regni Burgundiæ ceffit Clodo- mero, quem Godomarus Burgundionum rex interfecit anno 524. Suelsionem sortitus est ChlotaritiS, ad quem tota monarchia postea venit. Eo mortuo post regnum annorum 49. Fran* cia rursus divisa est m tetrarchias. Guntramnus Aureliam cum Burgundiæ regno annis 32. obtinuit. Parisii cesseruntChariberto, qui fex tantum anniS hoc regno potittiS est. Sueffio Cnilperico obtigit qui annis 23. re » gnavit. ChLOTARIUS II. Chilperici regis filius, regnum patris adipiscitur, tandemque totius Franciæ monarchiam anno 613. DAGOBERTUS I. 628. al. 629. CHLODOvEUS II. patri succedit menfe Januario, cum ejus frater natu major nomine SigibertuS, Austriæ seu Austrasiæ rex jam ab anno 633. renuntiatus fuisset— Ejus obitus notatur anno 650. quo filius ejus DagobertUs ei suf* ficitur. At paulo post GrimoamuS major do* mus, ambitu obcœcatus pellit hunc princi* pem, &exulare cogit in Hibernia, unde anno 675. revocatur, & elapso quinquennio moritur. CHLOTARIUS IILChlodovei II.fiiiuS& S.Bathildis, annis 14. regnat. CHILDERICUs II. 668.vel673.Chlotarii frater is erat, quo vivente aliquot anniS Austrasiæ præfuerat. Ejus mortem sequitur paucorum mensium interregnum. THE0D0RICUS Chlotarii III.&Childeri- ci II. srater, qui in Dionysianum monasterium detrusos fuerat, post mortem Childerici capes- sit regnum, imperat que ad annos 17. CHL0D0VEUSIII.Theodorici filius regnat quatuor annis. CHILDEBERTUS alter Theodorici filii » regit usque ad an. 711. DAGOBERTUS III. Childeberti filius rex moritur XIV. cal. Febr. an. 716. post quinque annos regni. C H1L p E R1CU s 11. antea Daniel, Childerici II. filiuS sexto regni anno moritur. THEODORICUS Dagoberti III.siltusdictus Kalensis, quod in panhenonc Kalensi suis- set nutritus, obit an. 737. Ab hoc anno fuit quinque annorum interregnum > quibus Carolus Martelltu */.Tudes regnum tenuit, solo regis nomine carens. CHILD E RICUS in Chron. Fontanellensi, Theodorici filius appellatur, mortuo Carolo MarteUo, pro rege agnoscitur, procurantibui Carolomanno &Pipino Caroli filiis, tunc Galliæ principibus, postea detrusus in monasterium Si- thiense ; cujus in locum subrogatus est Pipi* nus. CARLGVING IO RV M. PIPINUS in regem unctus a S. Bonisacio eniscopo Maguntino, & post annos tres a Ste- phano papa, regnat annis leptemdecim, moritur* que VI11. cal. Octobris anni 768. CAROLUS dictus Magnus primum regnat’ cum fratre suo Carolomanno. cui obtigit Au- stria cum Burgundia & Aquitaniæ portione. Quo mortuo anno 771. integra potitur monarchia ; ad quam accedit quoque anno 774. Langobardorum regnum in Italia, devicto Desi- derio rege. Denique anno 801 » Romæ coro- natur imperator a Leone papa die 25. Decem* bris. Lu D o v 1 CU S Pius Caroli Magni filiuS rex Aquitaniæ renuntiatus an. 781. anno 814. mortuo patre, Galliæ, Germaniæ, Italiæ regna & imperium obtinet ; qui imperavit annos 25. menses 4. dies 3. Carolus dictus Calvus Neustriam, & alias regni Francici ditiones consequitur ad annum 850. quo partem regni Lotharii obtinuit, demumque an. 875* Itauam & imperatoriam dignitatem. ALII REGES SEV TETRARCHE. IN GALLIA. L O T H A R I I REGNUM. Lothariui Ludovici Pii filius fost ejus mortem, seu tetrurthium sub titulo regni Lotharii & Lothariugia notam obtinet annos 15. Lotharius II. prioris natus annos 14. P R O V I N C I A. REGNUM. Carolus alter Lotharii imperatoris filius, Pro- vineia seu Burgundia Transjurana regnum tenet annos 8. A Q^U I T A N I Æ. Ludovicus Pius ab anno 78i. ad obitum patris an. 817. Aquitanis imperat per annos 36. Pipinus Ludovici Pti filius a patre prafidtur Aquitania, ubi regnavit annos 21. usque ad an. 838. Carolus Calvus regnat annos circiter 20. ITALIÆ. Pipinus cum Carolo patre in Italia imperitat annos s.9.seu ad an. SIo. Bernardus Pipint filius anno 816. excncatut quod re bellasse t, obit pofi 6. annorum regnum. CHRONOLOGIA RE Loth artus regno Italia annos VJ.potitus illud cedit jilto Ludovico. Ludovieus regnum Italia feu Langobardorum obtinet per annos 31. imperavit annos 20. SERIES REGVM FRANCIM proprie dictorum continuatur. Post Carolum Calvum qui regnavit in Fran- cia ann.37.menf.}. dies 26.LU D o v ICU S dictus Balbus rex fuit anno uno mensibus 6. diebus 3. LU do vicus III. ann. ;. mens. fere 4. fratrem habuit regni socium. C A Ro Lom a N N U s solus & cum fratre Ludovico ann. 15. mens. S. CARoLUs Crassus imperator Franciæ re » gnum obtinuit ann : j. ODo Roberti Fortis filius rexit annos 10-. CaRoLus III. cognomento Simplex rer annos 30. & paucos menses regnat solus. Postea Peronæ cuttodiæ traditur, moriturque anno 928. Rotb ERTUS Odonis de quo supra frater uno circiter anno pro rege agnoscitur. RADULFUS dux Burgundiæ Rotbertigener annis 12. nomen regis gerit. LUDoviCUS IV. TranSmarimiS Caroli Simplicis sil>us ann. 18. mensibus fere quatuor. LoTHARIUS ann.31. mens. 4.diebus 18. LUDovICUS V. vivente patre Compendii rex renuntiatus anno 979. eo mortuo regnat anno tinico mensibus serme 4, DTNASTIA CAPETlANORVH. HuGoCapetus annis 10. & quatuor mensibtu rtgnat- Rob E RTUS a morte patriSann ; 33. mensibus fere 9. Eo vivente Hugo filius ejus rex est de- signatus, ante ipsum obit. HENRICUS 1. postpatriS obitumann.29. diebus 15. PHILIPPUS La morte patrisann.4&. mensibus 11. diebus 6. LUdovICUs V I.cognomento Crassus ann. 30. quo vivente Philippus ejus primogenitus coronatur, sed ante patris mortem exstinguitur. LUDovICUS VII. dictus Junior, post patrem ann. 43. mensem 1. dies 3. PHILIPPUS II. AugustuS & Adeodatus post patris mortem ann. 42. menses novem dies 7.6. LUDoviCUS VIII.Leo dictus ann.3. mens 3. diebus 24. S. LUDoviCUS IX.regnatann^j. merss.9. dies 16. GUM FRANCORUM. PHI LIPPUS III.Audax dictusann.Ij.menfe uno diebus 11. PHILIPPUS IV. Pulcher ann.i9.mense uno diebus 23. LU Dov t CUS X. Hutinils annum 1. menses 8. dies 6. Joh AN N E S I. ante octavum diem a nativitate morte praeripitur. Interregnum menstum quinque antesohannem natum. PHILIPPUS V. Longus ann. 5. mense 1. diebus 13. Ca ROLU S I Vi Pulcher ann.6. dies30. Interregnum per duos menses-. PHILITPUS VI. dictus ValesitiS, quod esset Caroli comitiS Valesii filius, regnat ann. xi. mens. 5. diebus 21. JoHA N N E S 11. dictuS BonuS, rex per annos 13. menles 7. dies 17. C a RoLU S V. Sapiens cognominatus ann.I6 ; mens. 5. diebus 8. repnat, morte prærepto Carolo delphino ejus fratre primogenito, qui regni administrationem sulccperat anno 1356. Johanne rege in captivitatem ab Angli$ abducto. CaROLUS VI. Bene-amatus appellatus, regnat ann.42 mensem 1. dies 18. CARoLUS VII. Victoris titulo insignitus, ob recuperatum sua virtute regnum, regnat per annos $8. cum mensibus 9. LU Dov 1CU S XL ann. 22. mense uno, diebus 8. CARoLUS VIII.ann.I4. mens.7.diebus9. LUdovICUs XII. præclaro Patris populi cognomento insignitus, ann. 16. menses 8. dies 23. FRaNcISCUSI. ann.32. mens.3.etsibellU ca virtute præstantissenuS litterariæ reipublicæ fuit restaurator. Hin RICUS II.ann. 12.mens.3. d. 10. FRANCiSCUS II.in.I.m.4.diebus 16. CARoLUS IX. ann. 13. mens. 5. d. 25. quo mortuo interregnum est 3. mensium. HENRICUS III. prius electus in regem Po- loniæ, mortuo fratre regnat in Francia ana 15. mens. 2. diebus 3. HENRICUS IV. Magnus, rex Navarræ, in Francia regnat ann.20. mens.9 dies 12. LUDovItUS XIII. Justus, Franciæ&Navarræ rex, per 33. annos. Obiit die 14. Maii anni 1643. LUDOVICUS XIV.MagnuS, adhuc felici* ter regnat hoc anno 1715 ; LOTHARII REGNI SEU GERMANIÆ REGES* LOTHARIUS L impetatdr qui huic regno nomen dedit, illud rexit ann. 15. LoTHARIUS II.ann. 14. Ca.ROLUS Calvus ann. 8. LudovICUS Ludovici Germaniæ regis filius ann. circiter 3. CAROLUS Crassus imperator ann. 6. ARNULFUS ann. circiter 8. ZuENTIBOLDUS Arnulfi imperatori* nothus ann. 5. LUDOVICUS Arnulfifilius. VETERES BURG BUrgundioncs, qui pars erant illorum Barbarorum ex regionibus Septentrionalibus profectorum, maxime Wandalorum, in parte Orientali Galliarum regnum constituerunt cujus primus rex fuit G A N D E s IL U S, cui sucresserunt, GUNDICARIUS. siUND ERICUS. GunDebaLDUs.ChiLpeRICUS, Go- DOMARUS, & GoD EG ESILUS. SIG1SMUNDUS SIGERICI pater. GoNDoMARU s qui periit an. 532. aut 534. BWRGV NDIÆ CIS Jv RA N Æ ET Transjuranaseu Provincia reges. CAROLUS Lotharii imperatoris filius Bur- gundiæ partem & Provinciam cum regni titulo accepit a patre, quam ann. 3. tenuit. LuDovICUs imperator defuncto Carolo fratre Provincia potitus regnavit ann. 12. CA ROLU s Calvus Franciæ monarchiæ Bur- gundiam omnem & Provinciam adjecit. Bo$o qui duxerat in uxorem Ermengardem UNDIÆ REGES. regii Francorum sanguinis feminam, filiam videlicet Ludovici II. imperatoris, Provinciæ regnum occupavit ad annum 888. sumta in placito Mantalensi regia corona idibus Octobris, anni 879. LUD.ovICUS Orbus Bosonis filius regium quoque nomen sumsit & geflit ad annum circiter 933. Fuit etiam rex Italiæ. RoDULfus I. in Burgundia Transjurana regis etiam titulum sibi vindicavit ad an. 911. Idem suit rex Italiæ, & Burgundiæ Cisjuranæ cedente Hugone qui coronatus Fuerat rex Are. latensis& ltaliæ. RoDULFUS II. ad an. 937. CoNRADus ad an. 994. RoDULFUS III. ad an. 1032. adoptato Conrado imperatore cui regnum reliquit. Is post biennium superato Odone æmulo coronatus est. CoNRADUS Salicusimperator. HENRICUS, præsentc Conrado patre coronatus est. Anno sequenti imperio succesiit ad annum 1056. CHRONOLOGIA REGUM HISPANI Æ, QUIBUS PARS OLIM GALLIARUM SUBDITA. EV A R1 Co regi VTisigothorum qui ab anno 412. Hilpaniam occuparam, succesiit Alaricus ejus filius. ALARICUS a ChlodoveoFrancorum rege necatus successorem relinquit Gesaticum filium suum sed nothum. Hunc post annos quatuor Theodoricus Ostrogothorum rex in Italia, e throno dejecit & Hispaniam usque ad obitum suum pro nepote suo Amalarico administravit. AmALARICUs regnat usque ad an. 531. quo est occisos j ei que luccedit Theudis. THEUDIS seu THEUDAS regno per annoS 17. potitur ; quod simul cum vita interfectus amittit anno 54$. THEUDJSCLUS dictus quoque Theodoge- silus, per sesquiannum regnum obtinet quod post ipsum brevi posiidet tempore Agila. Hoc anno ATHAnaghdus regnare cœ- pit & post annos 14. successorem habuit LIU- BAM unius tantum anni regem. LEUVIGILDUS decem & octo annis Wisi- gothis imperat ; & morti addicto filio suoHermen igildo, quod Catholicam fidem esset amplexus, solum heredem relinquit alterum silium Recaredum. RECAREDUS, patre paulo ante mortem suadente Arianam hæresim ejurat, & sideCatholica in sua gente suisque ditionibus restituta, obit anno 601. L1U v A Recaredi filius præest annis iere duobus. VtTERICUs regnum occupat vi ad annum 610. GundemaRUS imperat annis duobus & decem mensibus. SISEBUTUS ad annum621. Recaredus filius mensibustribus. SuINTILLA seu SENTILLA Recaredo lubrogatus pellitur anno 631. Sisenandus imperitat annis 4. CHINTILANUS totidem annis. TU L g A annis duobus, mensibus 4. ChIN N ASUINTHUS ann. decem in regno explevit. RE c ESU IN THUS anno 648. renuntiatus a patre regni socius, post patris obitum regnat usque ad annum 672. WA m b a exactis 8. annis regnum abdicar. E R v 1 g 1U s Wambæ successor datus, potitur suprema potestate annis septem. EgICA Ervigiigener ad annum701. WITIS a Egicæ succeflor siagitiosiflimus. RUD E R1 cu s flagitiis suisHiipaniæ januam aperit Mauris, qui ab anno 714. regnare coeperunt. De sequentibus Hilpaniæ regibus qui nullas in Galliis deinceps ditiones obtinuerunt, loqui supersedebimus. INDEX