Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/711

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ 1 pinquosmeos revertatur. Sane si qpis, cgo, aut ullus de A heredibus nostris, qui contra cana ista dOnationis temere aut usurpare, auc inquietare vcnctic, non hic valear vindicare quod rcquirit^cd componar tibi hxc omnia superius fcriptadupla mclioraraj& inante ! dona- tiO ista firma Se stabihspermaneat omniquete mpOre. Facta carra donatione ista in mense Septcmbri/ub die fcria Illi. octaVo decimo cal. OctObris, anno regnante Ehcnrigo Rege. Signum Pontii qui hanccartadonationis fcribcrc fecit > Se manu sua firmavit, & firmare rogavit. Signum Vvillclmo Patri fuo. Signum Bcr- tramno. Signum Remigio. Signum Bernardo. Signum Petrone. Signum Rostagno. Signum Raino- ne. Signum Petrone. Signum E me 11011 a. Signum Elisiar. Signum Petroni. Signum Bcrengario. Signum Rostagno. Signum V gene. D i narus fer ipfit. B Pontium donatorem non dubilamm ejse comitem Tolo- sannm, epni, cum potiretur dtbbatilt Afolslacensi t ejnscjMe cjset *bbdM, etmsttbjecit ClnnlAco ; de quo vide Mabill. ad dtn. loei.n* no. Tempus <jho vixit hic comet id persua- det •, cotvns enim erat Henrici I. Francorum, quo regndtnte dsttat ejt prtsens chdtrta. In e* uxor Pontii nomi- natur MajOIC.^n/ prima fuit ei collocttA in mdttrimoninm ; in chdtrtdt vero pro subsucundo Motsiuco CluniatcensibHt, fecundat nxltr Appellatur Adalmodis. 1 X. Froterii episcopi Nemsttus, donatio faci a S. Salvioo ut canonici communem in ca ecclersa’vttIcm agtnt. C ’• T ? Go icitur Frotcrius, nOn meis meritis, scdgra- r, ria Dei VOCatus episcopus, Se Bernardus meus utique frater, una cum w ile Imo ipsius k>ci ponti- sice, damus & rcddlmus ad hOiiOrcm B. Salvii in COm- munia, illum hOiiOrcm quem præpOsitus ejus ecclesi* renere sohcr > torum & ab intcgrum, cum ccdcsiis, & paruchiis, & Villis, & pafcuis, & aquis, & canonicis, & cum Omnibus qua : ad lllum honorem pertinere Videntur. Datnus autem pro remediis animarum nof- trarum, sive parentum nOstrOrum, istum Se aliOS ho- nOrcs quos per lingula nOmina prænOminarc VOlumus ; ▼idclicct quantum pOstidcre Videmur in cimiccrio ; si- militer illa mcdicratc pOrtus, & mcdlctatcm ecclefix MOntiliensis, & illam canOiiicam FOiflicnfis villz, j simili modo damus illam capurfcOliani, qux ad illam pertinent, &r illa dOna qux abba aut cpdcopus habere sder, aut præpOsitus : faciunt enim similitcr canOnici Omnes hOnOrcs quOs tenere sOlcntdc S. Sal- vio, aut per obedientiam, aut per fcVum, aut ner COmandam, cum censu & scryitio, qux illi Coliti lunt accipere. In tali Vero ratiOnc, ut unusquisque quando accepturus est societatem illius COmmumx, fi cum fratribus participare dcfidcrar, exrcddiubus fms Se de tcmporallbus suDstantiis, illic largiatur quantum cum cpiKOpo Se ceteris fratribus invenire pOtucric, idest, si quando de viginti qui modo innant Vel intrare dcsidcrant, si mOrtuus fuerit unus ex illis, alius unum mansum ad alddcm de incOmmunia &. substan- tiis mObilibus, quantum cum episcOpo & cum ceteris fratribus invenerir. Censemus autem, Se cum juramento firmamus, ut de ista hOra in antea de illis hOnOribus quOs superius nOminaVimus, aut de aliis quos acquifiturus est B. SalVius, ad ipsam COlninu- niam, nec egO FrOtcrius, nec Bernardus frater meus proconsul, nec WilIcimus ipsius ecclesiæ episcopus, aut unus de canonicis, qui Obedicnrias tenent, non dabimus ad damnum S. Salvii, aut ipsius COmmuniæ ; & sialiquid de ipfis qui fcVOS tenent pOst obitum illorum cveneritjad ipsam communiam (imili lege accommodent : de rcpctitlOne VerO siauis hOC legitime usus fuerit, & adjutOr ut firmiter illa teneantur cxtircrit, auxiliante Deo & SalyatOre nOstro DOminO Jefu- Christo, liberi & absOluti ab omnibus culpis, unde pctnitentiam accepti sunt vel accepturi permaneant OLBIENSIS. j ab ipsis Episcopis qui ista constituunt) scilicet Fro- terio atque Guilklmo> & ab aliis omnibus qui post istos epilcopium istud sunt accepniri. Insuper etiam a plurimis aliis, a Papa Romano & ab archiepiscopo Bituricensis ecclesiæ, £vc a ceteris omnibus quoscum- qucad hoc opus incitare poruerimus. Si quis Verotam negligens fuerit ailt desioes, ut ista non krvavcrit, & jusjurandi infregerit, & fidem quam promifit, insiiper Se quicumque contra istam communiam maliyokis in- surgcrc voluerir ; gui hoc fecerit* excommunicatur Se anathematizatus ufcjue in sixuli finem permaneat, & a liminibus S. Dei ecclesiæ feeregarus, cum Datan&s Abiron, in infernalibus clauftris omni tempore par- ticipcnr. X. De reformatione ecclesu Albiensis. IN nemine sanctistimx & indiyiduar Trinitatis, Pa— J tris, & Filii, Se Spiritus sancti.Paraclito Spiritu, cujus est prava cuncta airigere, & a(perain Vias planas referre, supcr hujus cenODii bcarimmæ mmryris Cecilix inenarrabilem • dcsOlationem, miserante beato hujus loci FrOtardo antistiti, divinitus inspiratum cst, ut tam iftius urbis quam COtms episcOparus & ceterarum provincialium civitatum COHVOCatis Dei fidelibus & sapientibus viris, de præfara hujus matris Ecclesiæ k- crymabili dcstructionc, sibi non inutile, Deo autem ElacitumcOnfihum parttcr iiiVcstigaxcr. Erant enim in ac ecclesia COmpiures, non dicam canonici > sixi qualcscumque mercenarii, qui temporalis avaritix ’ mOrdacia lucra quærenrcs, fcxVcnris luxuria ? COartan- tia Vincula sectantes > & tOtius stxularis inertiæ vnna. negotia expcrenres > nec fiat crux chan raris exemplo, sibi Vel ceteris proficiebant, nec « niandæ castltatis munditia Deo Vel hOminibus placebant j nec ad reddendum Deo pCilmOS Vel dcbiras orationes, ad sanctum matris taoernaculum præfinitis temporibus conveniebant j arrendentes quod i Domino per prophetam dicitur : Kovete ( ! r reddite Domino Deo veflroiepn Videlicet ad temporalem laudem, non ad ztcrnam rcmunc- ratiOncm canonicum nomen subcuntcs, canonicalis officii vel minima negOtia explicare non curabant. Unde supradictarum pcrfdnarum specialiter communicato COnsiliO, cum non aliter in ecclesix poflcfliOnibus si : r- vicndOrum præbenda rcperiri pOster, przdicti quales- ) cumque canonici apastOre S110, nostro Videlicet episco* po ratiOnabiliter admOniti sunt, ut vel a praVis consuetudinibus, vclut quibusdam lupis rapacibus impiorum animas ad mortem pertrahentibus, scccdcrent 9 & Dei marrifquc in gremio commoranrcs certis & horis Se rcmpOribus, secundum regulam Patrum, studiosc inscrVirent ; aut, si ipsi quidem nOn polscnr > filios vel COnsanguineos cum injustc poflcstis nonoribus ecclesiæ ad krvicndum relinquerent. Quod fi spOntanci paternæ admonitioni obedire recufarent, canOiiice in£- rurionis judicio, quamVis inviti eccksiasticis privati honoribus viverent, & pro crudeli rebellione anathematis ancipia gladio percuffi graViter ingemiscc- rent. Ad hxc quidam partim idoneæ veritatis rationem agnoscentes > partim canOntitn judicia formidan » E tcs, partim quia honores ecclesiasticOs quos tenuerant oppignerari erant Vel Vcndidcranr > partim quia in parentum nimiam clariOnem minime confidebant, quod sibi his de caufis utiliter tenere non poterant, eccle- fiæ per integrum reddiderunt. Bernardus namque 3C Wido uterque faerista, hOnorem quem poflederant, ecclesiæ ab integro reliquerunt. Ernaldus S. Quintini cum fratre SUO Petro cabi sedarem honorem & filium suum Durandum, huic siinctæ matri ccdesiæ per integrum > sicut melius postcdcrar, reliquit. Gosbertuf thcfaurarius > iridcm ao integro suum honorem rcli- 2uit. Guillelmus Beg. dccaniæ honorem ab integro militer reliquit. Hii tamen omnes episcopo Frotar- 4 Quæ hic dicuntur de miscrabili ecdesiar Albiensia statu, facile credent qui lcgcnnt qux retulimus cx indubitatis adis, charta VIII. de episcopatu vcuduo, imo edam lc£c tcstamcnu dato uxori fic liberis » A iij