Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/712

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


6 IN STRU do vivente, illoauc cogente, hos bonorcs omnes re— A liquerunt •, quod idcirco ipse, quamvis quidam ex his quasi propria retinerent, spontaneus & libens disposuit ; quia ipfc & prædeceflores fui huic ecdesiæ multa incommoda & injurias, laicis pcrsonis dispertiendo ejus postcffiones, intulerant : i quo non solum hxc prædicta beneficia > vcrumeciam aliud mulco gratius & utilius beneficium ili hujus ecdesiæ crementum recepimus cum consilio Romani cardinalis, sci- licct Guiraldi Hosticnfis episcopi, & Ricardi Bitu- ricenfis archiepiscopi, & Frorerii episcopi quam maxime affirmantis & fimul Pictavensis episcopi : hanc namque videns ecclesiam quasi yiduaram, & abfquc patrono, & propriis rebus expoliatam : ar- chidiaconatum, sicut Tstrnus fluvius dividit, & pariter cum Gaturcensi pago & Rutenensi, Deo & S. Cc— E ciliæ & clericis ipsius foci in Canonica, ipsis videlicet <jui funul inmorari voluerint, reddidit & concedit, hac conditione quatenus, si quemlibet archidia- COnum eligere voluerint, ex ipsis eisilem ponatur, vel si alienus ruerit, secundum electionem majoris partis 3 si autem aliqua necessitate feparari voluerint, in dau- stri ædificio totum ponatur ; quod inde habebitur, pro honore ipsius ckustri detur. Hoc totum confirmatum & laudatum fuit ab omnibus fupra dictis auten- ticis perfonis, tempore Alexandri Papae, anno XII. regnante Philippo rege Francorum > XIII. anno sui imperii, & comite Tolosertfi. His autem adjun- fimus Raimundum vicecomitem, & Si Cardum & rotardum vicecomites, præpositum ipsius ecclefiæ Pontium, decanum Vi vianum, & Guidoncm si : — ( cretarium, & Gausberrum thesaurarium. Quod totum peractum est anno XVII. decemnovennalis cicli, ab incarnatione4 M LXXVIII1. Epacta XXVI. concurrente VII. XI. Fcedus pncis initum inter Guillelmum Petri epi- scopum Albiensem, & comitem Tblosnnnm. IN nomine sonctæ & individuae Trinitatis » anno ab Incarnatione Christi M. C. LXXXXI. dominus Raimundus comes Tolofæ, & Guillelmus Petri Albiensis episcopus, consilio domini Rogeri Bitcrren- sis viccComitis > & Sicardi, vicccomitis de Lautrcc, Albiensium baronum, & illustrium virorum, in 1 Albicnsi diOCesi pacem constituerunt. I11 primis ec- clcsias, monastcria, & loca religiosa, & clericos, & omnia bona eorum in hac pacc poluerunr : mercatores, veiiatores, piscatores, milites, burgenscs, rustici, & omnes omnino homines qui in Albicnsi dio- ccsi sunt, & omnia bona eorum in hac pace erunt j & omnes ad invicem hanc pacem tcnebunc. De mas- nadis vero & exercitibus dominus Raimundus cq- mcs Tolosæ præstat securitatem & ducatum omnibus bubulcis & omnibus bobus, & animalibus arantibus, faumariis > eis tantum qui signa pacis portaVerint. Nullus, siVe miles, siVe aliquis homo de Albicnsi cpis- COpatu, debet faCcre malum per se in Ruchenensi, siVc in Tolosoncnsi, vel in vicinis episcopatibus. Sed si COntigcrit quOd aliquis de vicinis episcopatibus ali— 1 quem de episcoparu Albiensi rOgct urcum scquatur, caVerc debet ille qtii de episcopatu Albiensi fuerit, cjuOd ea dic qua malum Vicinis episcOparibus faciet, 110n exeat de Albicnsi, neque rcYertatur in Albiensi. DOmini lOCOrum & castrOrum cogant & compellant subditos suos, ut hujusmodi pacem iny iOlabiliter observent. In hac pacc, sunt omnes hOmincs, cujuscumque COndiuOnis aut artatis fuerint, & Omnia bona eorumj hanc pacem omnes Albicnses ad in Vicem tenere debent. PrOditores, iliVasbrcs pacis, & omnes illi qui pOst* communionem pacis in jus Venire VOlucrint, & judicio COmitis & episcOpi siipcr aliquibus querimo- a Hic annus non convenit cum sopra notato Papæ & regis anno : .Ciendum itaque an. 1071. qui clt annus duodecimus & ultimus Alc- xandci Papx II. & decimus cercius Philippi regis. MENTA niis starc noluerint, extra pacem erunt •, & nullus locus, nulla persona, nulla dies sccuros cos facere poterit. Capellani Slc rectores ecclesiarum commoneant parochianos fuos, ut hanc pacem per quinque continuos annos observent, & se onscrvacii- ros super quatuor cvangclia jurent. Illos autem qui renere pacem noluerint & jura, cxcommunicatos & extra pacem cfle denuntient. Ad adjutorium it tius pacis, dabitur Raimundo comiti & episcopo pro animalibus cujusque aratri, scstarium annonz & pro uno quoque faumariO duodecim denarii Albiensis monctæ, & lex pro afino vel asina. Dc animalibus vero quæ signa pacis portaverint, non poterit aliquic pro debito, vel fidejustione, vel aliquo delicto pigno- rationem facere, nin specialiter ea fibi 1 domino Obligata fuerint. XII. Chnrtn Guillelmi Petri episcopi Albienjis, de privilegiis nb eo concejjis monnjlerio S. Snlvii Albtensis. IN nomine Domini nostri Jesu-(2hristi, anno incarnationis ejusdem.M. CC. XXVII. VIII. idus Augusti. Noverint universi tam præfentcs quam futuri litteras istas infpccturi, quod nos G. Dei gratia Albiensis epistropus, recognoicimus tibi ♦ G.<£ Ra- bastenis, præposito ecdcnæ S. Salyii Albiensis, & * roro capitulo ejusdem ecclesiæ, licet universis fit ma- nifestum quod in veritate profitemur, quod si forte aliquis cardinalis, vel aliquis alius Apostosicæ scdis le- • gatus, sive archiepiscopus Bituricensis, vel aliquis alius praelatus, sive rex, comes, vice comes, vcl aliqua, sæcularis potestas, civitatem Albiensem aliquo casu iiitrare contingerit, & ad proccffionem admittuntur 5 episcopus Albiensis tenetur & debet ad ecclesiam S. Salvii venire, & primo cum præposito & canonicis S. Salvii, prolatos vel sæcularcs perlonas ibi recipere.Item recognoscimus & profitemur quod fi in dominica ramis palmarum proceflio eirra civitatem celebretur, episcopus Albiensis debet ad ecclesiam B. Salvii venire, & cum supradicto præposito & canonicis dictæ ec- clcsiæ ufque ad locum proceffioni destinatum exire, & in reditu ufijuc ad gradum B. Salrii & cum ipsis redire $ diaconi Vero S. Salyii & S. Ceciliæ, fi equi- ) tando episcopus intraverit, ipsum tenentur ducere per lora ilsque ad gradum supradictum 5 de gradu vero ufq lue ad ecclesiam S. Cecfliæ cum canonicisJejusdem ecclesiæ venire. Item recognoscendo affirmamus quod cum moram facit episcopus extra dioccsim, fiye in consecrationibus ves conciliis, vel alio aliquo modo, in rediru descendit ad ecclesiam B. SalVii, & ibi prius, si proceflio fibi offeratur, debet 1 præpOsito canonicis eam recipere > fi vero ad proceflionem nOn admittatur, debet primo ad eccleham B. Salyii orare, & tunc majus signum pulsarc > ut nOtitiam præstet omnibus de adventu domini cpiscOpi. Item reco- gnoscimus & in veritate prOsiremur quod omnes Al- bienses episcopi debent sepeliri apud ecclesiam S. Salvii fuccestiVe ; & ut hæc reœgnitio in perpetuum fir-

ma habeatur, sigillum nostrum appOni fecimus huic chartæ. NicOlaus notarius mandaro dOmini episcopi supradicti, præsens instrumentum scripfit. XIII. De obitu & exequiis Guillelmi Petri episcopi Albiensis- Sit notum omnibus præsentibus & futuris, quod cum dOminus Guillelmus Perri Albiensis quondam cpiscOpus, in ægritudine pOsitus, mente tamen sstna & integra, quasi in extremis lat>Orarcr ; ac- ccrfitoad se præpOsico & canOniCis S. Ceciliæ Albicn- sis sedis, & B. capcllano, procuratore dOmini D. cpiscOpi Albienhs, clceitfibi sepulturam in eccle- sia S. Ceciliæ sedis Albienlis. Sed cum eO mOrtuo dicti canonici cxcquias funeris & officium fcpultujæ, pr©<