Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/717

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLES1Æ. pro tempore fuerint episcopi Albienses ; recognovit se A tenere, pro quibus nobis promisic, de ad sancta Dei evangelia juravit > quod nobis de succestoribus nostris regibus Franciz, scmpcr fidelis erit, quodque viram » membra, honorem, de jura nostra custodiet bona fide, & secreta nostra celabit, si ei fuerint revelata. Quod etiam nobis fidele præstabic consilium, si super ^ocluerit re- quisitus. Ac nos donationem de conceflionem prodictas, prout superius continentur, quantum in nobis est, ratas dc gratas habemus •, volentes quod idem cpiscOpus, dc ejus succestores episcopi Albienses, qui pro tempore fuerint, præmifla castra cum eorumdem pertinenti is tenere valeant in perpetuum, de pacifice poffidere sine COctc- tiOnc aliqua, vendendi vel extra manum fuam ponendi > LalVO in aliis (ure nOstro, de jure in omnibus alieno. In cujus rei testimonium de munimen præscntibus litteris ] nostrum fecimus apponi sigiilum. Actum Ncmausi anno DOmini millcsimo ducentesimo septuagcsimo > mensc Junio. Nos veropræmifla omnia de singula > prout sil- pcrius continentur } volumus, concedimus & approbamus, falvo in aliis jurenostro, & jure in omnibus-alieno, & in hornm testimonium & munimen, præscntibus litteris nostrum fecimus apponi sigiilum. Actum Parisiis anno Domini nullcsimo ducentesimo septuagcsimo scpti- mo 9 menso Aprilis. XXI. Privilegium Philippi regis pro Bernnrdo de Cnftn- neto Albtensi episcopo. PhiLIpfus, Dei gratia Francorum rex » notum fa— I cimus universis, tampræsentibu$quain siituris^quod DOS prolocutam liberalitacem, nobis ex paric episcopi Albiensis dilecti de fidelis nostri > SUO& personarum ecclesiasticarum Albiensium civitatis de diocesis nomine faciendam, pro præscntis nostri Flandtensis exercitui subsidio, ad dcfennonemregni nostri, gratam & acceptam habentes, gratiosius tenore praesentium ipsis duximus concedendum. Primo quod nos in instanti festo omnium Sanctorum faciemus cudi de fabricari monetas legist valoris de ponderis, quorum erant illz^quz tempore beati Ludovici, quOndam regis Francorum, avi DOstri, currebant, & inter Domini kstum, ac subfcqueru festum resurrectionis dominio^ faciemus paulatim cur- sum mutari monetarum, qux in monetagiis nostris cuduntur ad præscns, prout consultius fuerit faciendum 5 ita auod in dicto festo resurrectionis Domini vel circa, rrzdictas novas monetas habere faciemus cursum siium. tem quod omnia conqucsta ab ipsis, suorum ecclesiasti- eorum nomine tempore retroacto, usque ad tempus con- ceffionis hujusmodi, in feodis aut rerrofeodis nostris, aut subditorum nOstrorum t in quantum ad nos spectae, tenere postint perpetuo, absque coactione vendendi, vel extra manum luam ponendi, auc financias præstandi nobis pro eisdem. Item fimiliter quod pofleffiones, quas

! >ro ecdesiis, de cimeteriis eccsefiarum parochialium undandis de novo, vel ampliandis, intra vel extra villas, non ad superfluitatem, sed ad conyenientem nc- cestitatem acquiri continget, vel jam fine acquificæ, de cetero apud ecclefias perpetuo remaneant, abfque coactione vendendi x vel extra manum suam ponendi, aut præstandi financias pro eisdem) de quod postefliOnum hujusinodi poflestOres, ad eas pro justo pretio dimittendas, postint, mediante justitia, coerceri. Item quod bona mobilia ecclesiasticarum persOnarum de clericali- ter viventiumjnon COgentur aut justiciabuntur in aliquo casiij per justitiam secularem. Item quod advocationes dc recognitiones novx, qux ab ecclesiarum subditis fiunt, nullatenus admittentur, & sententias de noVo faciemus penitus revocari. Item quod prætcxtu gar- diæantiqux, in personis ecclesiasticis non impedietur ec- clesiastica vel temporalis jurisdictio praelatorum. Item quod baillivi de alii Officiales nostri teneantur jurare, quod mandata fibi facta de facienda, per lineras nOstras, pro ecclesiis de perfOnis cccksiasticis, abfque difficultate fideliter exequentur. Item quod non impedientur Tomus 1. ILBI ENSIS. 11 aut inquietabuntur ecclesiæ/upcr postcstionibas/eu redi» tibus, emtis vel emendis, in feodis, retrofeodis, auc censivis uis > in quibus omnimodam altam & bastani habent justitiam > quin postestiones Vel reditus taliter acquifitOS perpetuo tbnere valeant, absijue coa- ctlone vendendi, aut extra, manum suam ponendi, auc nobis præstandi financias pro iisdem. Item auod tollantur gravamina eis per gentes nostras illata, ac nostra jam concesta statuca ferventur 3 dc ea baillivi nostri tenebuntur * se firmiter servaturos.’ Item 9 quod si decimam vel aliud onus ad opus no— l strum, per Romanam ecclesiam, publicis prædictis dc aliis personis ecclesiasticis, durantibus terminis iblutio- num, decimarum nobis concestarum vel concedendarum ab iisilem, ut permittitur > imponi contingar, vel I jam impositum existat » decimarum ipsarum & decimae, seu alterius oneris, per dictam Romanam ecclesiam concedendarum, vel concestarum solutionum termini non concurrant. Similiter nonnulli 9 qui nobis deberent exercitum, tenebuntur ad eumdem vel mittendum 9 scu se redimendum pro cxerdtu prorsenri. Item, quod non cst intentionis nostrx, nec volumus, quod prætextu exactionum quarumlibet, in terris dictorum prolatorum, ex parte nostra, pro neccstitatc gucrrarum factarum, a personis subditis veljusticialibus sibi de consue- tudinej vel de jure, eis ecclenis aut personis aliquod generetur piæjudjclum, vel novum jus nobis propter hoc acquiratur > sed in cisdem liberalitatibus de franchesiis, in quibus aure guerras ceptas erant legitime > perfere* rent. Item, auod ad opus garnisionum nostranim, bona ipsorum aut subditorum suorum, eis inritis nulla tenus capientur. Item, quod impedimenta ac gravamina, quae in feodis prælatorum ponuntur, amoveri debite faciemus. Irem, quod nihil, occafione subventionis no viter nobis concestæ, levabitur ab hominibus ecclesiarum de corpore seu manu mortua>de alto de bastb, ad voluntatem rahabllibusi& si aliquid ab eis hoc anno przscnn &occa- fione exercitus pratentis fit levatum, vel levari contingar, id ecclesiis hujusmodi de præstlndoab eis subsidio deducetur. Item, quod stibstdium illud juxta conceflionis ipsius tenorem, per dictosprælatos > scu authoritate ipio- rum leVabitur, nobis (eu gentibus nostris ad hoc deputatis instancibus, quam citius affignandum, de insii- per quod pro gravaminibus sibi aut ecclesiis siiis vel pcr- lbnis ecclesiasticis illatis corrigendis de quibus liqueoic » J auditores non suspectos eisdem, cum requisiti fuerimus » concedimus, qui vice nostra clericis complementum jus- titiæ prompte de fideliter exhibebunt. In cujus rei testimonium pratentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisiis die quinta decima menhs Julii 9 anno Domini millcsimo trccentesimo quarto. XXII. Philippus re* Gnlliu nuxilium posulnt nb episcopo Albienji. PHiLjppus Dei gratia Francorum rex, dilecto de fideli nostro episcopo Albiensi saJutem & dilectionem. Cum Robertus comes Flandrix de ejus subditi, a pace E alias per eos nobiscum jurata ab eis, ac etiam ad eorum instantiam per Romanam ecclesiam confirmata, Omnino infideliter recedentes, obliti vcrisimiliter gratiarum & rcmistionum in quibus eis magnifice a (uis ex- ceffibus de delictis pluries pepercimus, cum in eos ulcisci pollemus, se inimicitiarum nobis rebelles exponant, guerram faciendo apertam contra nos, sic excommunicationis de interdicti senrentias in apostolica confirmatione… incurrere non verentes, ficque perjurii ac totius temporalis fore-facturæ pcenas committere erga, nostram regiam majestatem. Nos tantæ de tzlium obf tinatiOni obstare inflexibiliter proponentes, mandamus vobis, vos sub debito fidelitatis, quo nObis de ceronæ Franciæ naturaliter astringimini, requirentes, aliis omnibus submotis > secundum statum cc pOste vcstrum, in equis Sc armis apud Anicbatum adinstantem festum na*