Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/745

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ C XXII. * Charta Bernardi comitis Bsfuldunensis Campi-ro- tundi, Arulenjem » cfe S. Pauli de oleis abbatias Hugoni abbati Cluniacensis in manu Unal- di abbatis Moifiacensts confobrixi fui reformandas subjicientis. OMnibus in axernum maniststum sir, quoniam ego Bernardus comes Bifuldunensis videns quædctm mOnastcria, quæ mihi succedebant ex propinquitate antecestbruin meorum, a monastico ordine, & regulari vira penitus deviaile, pro remistione peccatorum mcOrum, atque remedio animarum patris mei, & matris mcz in melius ordinare disposiii. Hoc igirur salu— B bri COnsilio acccptO^auctoi itate meorum hominum dono sub legali descripto omnipotenti Deo, sanctisijue apos- tOlis ejus Petro & Paulo loco Cluniaco, atque abeari venerando dOmno HugOni, de omnibus ejus succcllb- ribus, quandiu locus Cluniacus in ordine pcrstiterit j electionem, de dOminationem monasterii S. Petri Cam- pi-rotundi in Gerundcnfi territorio, atque monasterii B.Mariæ quOd dicitur A iulis, in Elencnsi confinio : simulque monasterii S. Pauli in Valle Olcy, in Narbo- nensi pagO ; ut teneant de ordment prædicta monastcria, secundum regulam S. Benedicti in perpetuum. Ut autem hxc mea cestio flabilis permaneat, abbatiam S. Marix de Arul is ab illis aui in fcvuni adqui fi erant redemi ; scilicet a Guifredo Narbonensi axchicpiscOpo centum uncias auri, de ab ArnaldO Arnaldi centum uncias ( aun, de in vira sua dimisi eide ipso honorecapellaniam in ecclesia S. Petri de Albania, atque omnes sevos militum, quos in Bifuldunensi confinio S. Maria habebat abfque fcvo Bernardi Adalbcrri » > de Willclmi Se- garii. Simllitcr etiam abbaaam S. Pauli a Petro viceco- mite FenOlcnsium, quam in fevo acauisierat redemi centum uncias auri, de dum vixerit dimisi ei de ipio hOnOrc S. Pauli villam qux dicitur Mauri*, inluper omnes malas COnsuetudines, bOUticos, albcr^as, atque tragi nas, & omnes torturas, quas ego hactenus, vcl omnes ancccclsOres mei in ipsis honorious prædlctoruni mOnasteriorum inquirere videbamur, funditus dimitto. Istctm siquidcm dOnatiOnem, licut jam dixi, ita jure perpetuo renendam ellc volo j ut si quis eam, quod ab~ Cc, violare tentaycrit » sub judicio Romani Pontificis j examinandum este relinquo. Factum est autem hujus mcxconcefliOnis tcstamentum in manibus cariflimi mei COniObrini dOmni Hunaldi abbatis Moisiacensis, anna DOmintCx incarnationis mlxxvhi. EraMcxvi Grc- gOrio VII. papa pOntificatum Romx tenente, Philippo Francorum rege regnante. Tcstium vocabula, aui noc astirmaVerunt lubcus iunr scripta. Ego Bertrandus comes aflirmo, ac prOpriis manibus ita COnsigno t S. pOn- tii Blcdgcr. S. Udalardi vicecomitis. S.Adalbcrri Gauf- berti. S. Arnaldi Gcraldi. S. Petri Gaulberti. S. Gaus~ bcrti Petri. XXIII. Charta fundationis monajlerii subtusBrunechUdum’t cajlrum in pagoCattircino, Hunaldo abbati Mdi- fiacenfi & Hugoni Cluniacenfi fubjccli. LEgibus instructi di Vinis, atque ecclesiasticx tinctionis TObOrati exemplis credimus, & confitemur impietates, atque delicta humanis exceffibus commista, eleemoiynarum largitate > fimulque bODOrum operum afliduicate per Dei dispOfitiOncm polle redimi, atque mundari : ipfa veritate qux Deus est atccRamc, qux . ait : date eleemosynam, & omnia munda stint vobis. Et v, iterum fCriptura ; fili, inquit, benefacsemper, & Deo dignas oblatlorici offer : memor est0, quoniam mors non tardat, & teflamentum inferorum manifejlabitar tibi. His etiam, aliorumque dlvinOrum elOquiOrurn adniOniuOmbus prOVocati, nOs videlicet Arcmannus & Ademarius ^DURCENSIS. 39 viceconiiccs cognOtninati, auxiliante Doimno pfro- vjdcnws, aeque difpohimus pro omnibus peccatis nostris ex facultatibus propriis noviccr mOnasterium cdnf- trucie, ad hOnorem ipsius omnipotentis Dei, & memoriam beatiisimorum Petri de Pauli apostOlorum prin- cipuin, quibus a Domino collaca est pOtcstas ligandi, atque sOlycndi, procul dubio pro dcfensionc de mcliO- rarionc nostrorum tam corporum quam animarum, fimulque pro remedio animarum parentum nostrorum, atque omnium tam vivorum quam defunctarum fidelium. Igitur instinctu, de consilio multorum nobiliffi- morum virOrum, nos prænominati viceCOmites Ade- marus scilicet, atque Artmannus concedimus, ataue donamus jure perperux concestionis Domino Deo, fandae scilicct de indiVidux Trini uri, sancti ffimisqu e ejus apostOlis Petro de Paulo in locis ipsorum Cluniaœ aeque MoifictcO, simulque abbatibus fenerandis domno Hugoni, & domno Unaldo, & omnibus eorum succe£ foribus abbatibus, de monachis in supradictis locis Domino in perpetuum servientibusjocum ad hæc præerec- tum atque consticutum. Et est locus ipse in Caturcenfi pago, in territorio subtus ipsum Brunechildumcastrumj inter flumina Vcrxte Avarionis, ipsum locum cum univcrsis appendiciis & adjacennis suis, quicquid ibi vel alias ad noc opus dcsignavimus > de donavimus, vel adhuc daturi sumus, de quodcumque ipsius loci habitatores, cum Dei auxilio, inibi acquirere potuerint, uc ita reneant dc. postideant ccrnobiorum fupradlctorum Cluniacensium de MOisiacensium habitatores, in proprio alodc jureperpetuo. Damus etiam » de sub legali descripto, de nrma corroboratione illum mansum D0S- trum dictum de MOnte Argillo in domi ni catura propria, cum omnibus finibus suis, ingrcstibus& egreflibus in proprlO alodio pOstidcndum. Hxc autem omnia cum umVcrllS redi cibus suis, quantum a nobis dcmonstratuih est 9 vel quantum in fusuro, Deo annuente, acquisitum ibi fuerit *, fcilicet in terris, vineis » aquis, silvis > pra- ti$, cultis sive incultis, totum ab inteero cum ingrcs- fibus de cgrestibds suis > ita cedimus de dOnamus finna 9 dc stabili cestiOne supradlctOrum monasteriorum habitatoribus, abfque ulla omnino retenratione : uc ira habeant, teneant de poflideanc fideliter per cuncta SUO ccdcntiatempora, tali auoque condicione, ut neque nos^ neque ullus unquam homo nostrz vel alicujus generat 100 is, potestatem aliquam in siipradictis honoribus > requirat > neque justitiam, neque vicariam, auc aliquam violentiam inferre przfumat ipsius tod habitatoribus 3 quantum infra ipsos terminos designatum est 5 sed libera aeque quieta hæc omnia fupradlcta servis Dei in æter- nuin permaneant. Laudamus etiam de dOnamui 9 uc quicunque de beneficus, & de sovis qux de nobis tenent aliquid dare voluerint 9 ejusdem loci in perpetuum teneant de postideant habitatores. Volamus criam, atque rogamus de his omnibus privilegium fieri a domnO Papa Romanx e^clesix 9 ut firma de stabilis hxc nostra eleemosyna fcmper permanear, quam si quis violare præsum fer it, vel aliquo modo invadere tcntaverit, sentiat sc este dainnanaum de nufic 9 dc in perpetuum. Hxc autem facta sunt cum consilio & auctorirace domni Gcraldi Carurcenx ecclesiæ pOntifi- L cis, anno scilicet Dominicæ incarnationis mlxxxiii. regnante Philippo rege Francorum, domno Gregorid VII. pontificatum ROmanæ ecclesiæ tenente anno x. mense Scptembrio, feria 111. id est nonas ipsius mensis luna xix. indictione VI. Era mcxxi. Sigfnum Ar- manni > de Ademari vicecomitum. Sigfnum Renumdi Amelii. Sigfnum Pontii Matfredi. Sigfnum Raterii. Sigfnum Matfredi Amelii. Sigfnum Amelii Justini. Sigfnum Bernardi filii sui, & Hugonis fratris fui.Sigt’ nuin Arnaldi de Mairaco, de Aliorum ejus. Sigtnum Petri, Sccphani, de fratrum ejus. Sigfnum Bernarch Hugonis, & fratrum ejus.