Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/751

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C I. E S 1Æ C i ante fuerat > abb s cardinalis re fl i rueretur ; & tam Fi— A giacentcs moiv.chi quam COiichcnks, sub pmprii abbatis cura deinceps & nrovisionc pcrlistcrent. Ec nOS igitur commune COncilii decretum apOstOlicx auctOritaris pOndurccOnfirmantcs, dchnklOms huius Ordinem pcr- pctuO pcrnunGnuni, nOstri nominis litteris annotari > ligi ii nOstn pr.vccpinius imprcstionc Armari. Si quis aurem hujiilcc <.k finitionis tenorem temerario ausu tuc- nr conatus infringere, sciar le apostolicx indignationis ultionem incurrere, & detrimentum sui ordinis vel Osti- cii invenire. Actum in concilio apud Ncniausum > in cccklii hnctæ Mariæ, septimo idus Julii, anno dOini- nux incarnationis Mxcvn. indictione * iv. anno ve- ro pOntiiicatus domni Urbani papæ secundi nono *. Dacum apud vallem Flavianam, in monasterio sancti /Lgidii, idus Julii. p XXXIX. Epifiola R. abbatis Moyfiaci> de cicci Ione abbatis Figiaci. VEnerabili in Christo patri, ac dOtninO H. Dei gratia ClunictCcnsi abbati R. humilis abbas MOi- siacensi », obcdlcnriamnm debitam, quam devotam, cum fallite. Cum vacante ccdcsii de Figiaco venlflc- nu : sad d : ctum locum de mandato vcstro, & vicevcf- rra prOCcdcrenws in ordinatione prædlctx ecclesiæ ; repi obara electione cujuldam perlOnæ tanquam nulla, elc- ctioncm RciulOiuli dcCafi canonicam atque legitimam, & de pciiOna iJonca, auctoritate in hac parte nObis COliinHlla, dignam duximus COlihrmandam cOnfir— ( piavimus 9 (applicantes quatinus præchctam confirma- rorcm lacuin & gratam haocatis.Datum an. MccxxxVii* nuiisc Maii. X L. Alia eptflola R. abbatis Moifiaci » ad H. abbatem Cluniacensim » de electione abbatis Figiaci. REVcrendO in ChristO patri H. Dei prOVidcntia abbati Cluniacmsi, frarcr R. dictus abbas MOi- siacenfis, falurcin, & obcdicnciam tam dcbltam, quam devotam, cum animi rcVerentia & hODOrc. Pa- tcrnitati vcstrx n.finuatiOnc præscntium intimamus, qu cum de peisOna Venerabilis & chanstimi fratris ncstri W. cie Bccenis in Figlstcenfcm ecclesiam nuper I fuerit electio celebrata : r.OS ipsius pcrfonam cognOsocn- tcs litteratam, idoneam & hOnestam, tanquam ejus cujus cODVci IcttiO nObis ab infantia fuit nOta, ipfam clec- tiOncni auctOritatc vcstra confirmavimus. Prædictus vero W. piOimlic in manu nostra coram multis, tam clericis quainlaicis, Obcdlcntiam & fidelitatem VObis& succcHOnbus Vcstris, de Cluniacensi ecclesiæ in perpetuum ObscrVandam. PrOimsic etiam quOd eandem promi ilioncin sOlcinnisarer COsam VObis in Cluniacenu ec- cldia infra annum. Datum *Cluniaci anno DOmini MCCXLIII. XLI. Charta electionis Aldcmari in abbatem Figiaci. ANiiO ab incarnatiOne DOmini MCCXUV. dic Sabbati ante nati vitarem DOmini, nOs conventus Fi- giacensis nOturn facimus univcrfis præscntibus & futuris, quOd cum nOS & ecclesia Figiacensis esscmus pastO- ris sOlatio destituri, nOS VOcatis Omnibus qui de jure VOcandi erant, capitulum nostrum Figiacen<c lntraVi- mus, prOUt est inOris, de futuri pastOris clcctiOnc tractaturi : qui unanimiter de communiter pOtcstatcin nOs- tram prOVidendi, pOstulandi, eligendi aobatcm & pas- tOrem nObis de eccscsix Figiacenli desolatis, cOntulimus priOri, de decano, de elcniOsynstrio, de camcrariO, & priOsi de TOurit, & priOri S. Felicis, monachis, & fratribus ecclesiæ Figiacensis, & transtulimus in eOsdcm : prOmirrentcs firmiter, & ab unOquOquc nOstrum, jura- nicnto corpOialiter facto de præstrco, quod nos illum ha- IDURCENSIS. 4y bcrcmus & reciperemus ptxcife, abfque aliqua COnrra- dlctiODc in abbarcm & pastoiem, pro abbate & pastOrej quem prarfati electores a nebis conCoiditer instituti » nObis de CCcksiæ Figiacenli per electionem, pOstulatio- ncm SCU nominaciOncm providerent. Qui præfdti electores unanimiter de conCorditer » invocata Spiritus sancti gratia, rcligiOsum virum Aldemarum celerarium & niOnachum Aurcllacenscm > honncstx conVcrsationis dc fainæ laudabilis, in prædictO c.ipitulo dicta dic nominaverunt, de elegerunt in postulandum : quam electionem & nominatiOnem uni ver si de finguli laudaVimus de ap- probaVimus, Deo gratias referentes. Tcstcs autem, dee. Et quia nos præfati conventus sigillum proprium non habemus, rogavimus venerabilem patrem P. Dei gratia abbarcm Mauziacensem, uc iple in testimonium sigillum suum apponi faceret huic clmrcæ. EtnOS P. præ- fatusabbas, ad preces pi.xsoticonventus, flgillumnostrum prOprium apponi fecimus huic chartx : & ego priOr : & ego decanus : & ego elcmosyiurius : de ego camerarius : de ego prior de Toirac : de ego prior S. Felicis, præfati elcctoref sigilla nostra poluimus huic charcx in tcstimOniuai rerum omnium præmiflarum. XLIL Infirumentum episcopi Clarotnontani » de electione scilicet Aldemari in abbatem Figiaci. NOs Hugo Dei gratia ClarOmOntensis episcopus, notum facimus uniVcrsis præsentes litteras inipec- turis, quOd cum ad Venerabilem p.atrem Guillermunij

Dei gratia venerabilem abbatem Cluniacensem, reli- giOsi viri decanuS, & infirmarius Figiacenscs, Se prior Garderiaci acceflilscnt > eidem ex parte prioris de conventus Figiacensis ecclesix humiliter supplicarunt, uc fratri Aldemaro monacho, quem unanimiter libi elegerunt in abbatem, confirmationis munus impendere dignarem r i eidem formam electionis factæ, & conVentus lupcr his litteras praesentantes. Prædictus vero abbas Cluniacensis ex suo officio volens agnoscere utrum in his canOnice proceflillent, invenit memoratum conventum Figiacensem, pro eo quod decimam istius anni 2uam dOminus Papa eidem Cluniacensi abbati a toto luniacensi ordine persolVendam COncesterat termino statuto, nOn fOlVerint, excOmmunicationis sententiam incuniile. Quare idem abbasCluniacensis> habito su- > per hoc diligenti COnsilio, electionem hujusinodi re- ErObaVit & callavit, utpOte ab excommunioxis celeratam
qui Figiacense » monachi, tam pro se, quam t>rO COiiVcntu Figiacensi petierunt & obtinuerunt abfo- utlOnis beneficium ab eexiem, recepta prius satisfactione de decima, pro qua eranr excommunicari. Quia vero mcmOrata Figiacenhs ecclesia in medio pravx de perver- sæ nAtiOnis dignOscitur este fica, de multis deoitis dc graVaminibuS est opprefla ; dictus abbas Cluniacensis diligenter cOnsidcrans > quOd mora pOstct dictæ Figia- ceniieCClcfix periculum nOn iTKxiicuni generare, eidem VOlcns paterna sOllicitudine proViderc > Deum habens præ oculis, de Aldem.no Cluniacensi * lnOnacho, viro urique religiOsO, prOVidO de hOnestO, dictæ duxit Fi- giacensi ec. leliæ prOVidcndum, ipsum inipsa dicta Fi- giacensi ccdesia instituens in abbatem. Qui Aldemarus eidcin abbati Cluniacensi fecit Obedicntiam manualem, dc in nOstra præscntia rejrOmisic. Acta sunt hxc apud SaViniacum nObis prælcntibus, de ad instantiam partium, Videlicet abb.uis Cluniacensis, & prædictOrum mOnadiOrum Figiacenfium omnibus (upradictis interfuimus, ac prælcntibus litteris sigillum nostrum appo- luimus in tertimOnium Veritatis. Datum annO mccxliv. mense Januarii. EgOjacObus prior Mardgniaci interfui &subscripfi. t Ego frater A imo interfui de subscripfi. t Ego jOhannes archidiaconus Cluniacensis interfui dc subscripfi. f EgO frater Henricus interfui & subscripfi. t EgO frater Willclmus cOnstabulus inrerfui de (ub- fcripsi. f EgO Guillelmus canOnicus Claromonten- » sis interfui de subscripfi. f Ego Martinus capellctnus domini episcOpi Claromontcnlis interfui de subscripsi. F iij