Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/761

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ Rt Signum Mifronis-Rogcrii prioris. Signum Raif— j mundi Galindonis. Signum Bcrnarfdi Guillelmi. Signum Pcfrri-Raimundi. Signum Arfnaldi Bernardi. Signum Enncfchonis. Signum BafrQnis. Signum Deustdet. Signum Srephatni’. Signum Rufaerici. Signum Domini fci. Signum Guillcltmi de Pampilo- na. Signum MarttiniCappcllani. Signum Pcftri. Signum Ponftii. Signum Bcrf nardi abbatis Alioifis. Signum Raifnuindi Asnerii archidiaconi. Signum Ber- nardi Actoms archidiaconi* XVI. ’Vmberto abbati Conchensis ecclesia usus mitra & annuit conceditur ab Innocentio Papa IV. INnocentius episcopus servus servorum Dei, dilecto filioUmbcrco abbati sanctx Fidis de Conchis, ordinis S. Benedicti, Rurhenensis dioccsis, solurem & apostolicam benedictionem. Ante tribunal omnipotentis judicis, Sc xtcrni, ac per hoc omnibus metuendi, sanctorum adjuvari precibus & patrociniis confidentes, ipsis nimimm placere dcpofcimus, eorum benevolentiam medullitus fhgittamus, utque favorem valeamus ipsOrum merito promereri, locorum ministriS quæ illis ascripta sunt titulis 9 ex collara nobis cxlitus potestate libenrer gratias impertimur, alios privilegiis muniendo, alios nonoribus ampliando & terminis, alios etiam insigniiS decorando, prout sancti alicujus Sc loci eoprzdici exccilentix nobis exigentia innOtes- cit. Hinc est quod t expolitis nobis beatx Fidis virgi— < nis & martyris, cujus przes monastcrio, meritis gTo- riosis > quæ adeo ▼trtute fidei dicitur clarui fle 9 adeo fidem suam tenui fle constanter nunauam a Domino mutans eam, quod pro amore ipsius flore virginitatis servato in quem credidic, quem dilexit, astara Sc secta, totum corpus suum sanguine proprio rubricaVit. Unde, ut pie credendum est, ab ipsius fidei est agnominaca vocabulo > Sc Fides proinde nuncupata. Nos, ob ip- fiuS reverentiam > ex consortio nominis occasionem trahentes, ad compendium petatis, præfatum eius monasterium mitra Sc annulo, quz sunt insignia fidei, mistica ratione duximus decorandum. Sicut mitra nempe caput gcstanris exornat, sic utique fides mentem » quæ dum per dilectionem, juxta verbum apostoli, operatur, quafi duobus cornibus, Dei scilicet dilectione ] ac proximi, ventilat inimicum. Annulus etiam fidei est signaculum}quo fidelis anima Domino dcsponsomr, qui ex auro constat & gemma, Sc digitum illum ambit > ex quo vena dicitur ad cor mitti i in quo notari ▼idetur quod fides, cum cor fidelis ambit Sc ornat, ipsum Sc actione strenuum, & sopientia efficit eruditum. In ambitu quoque diditi discretio commendatur, qui etiam sua rotunditate defignat, ut cuncta quæ agit, ad rrernam bearirudincm referat obtinendam. His igirur insigniis prctiosis tibi, Sc tuis succestoribus utendi perpetuo, ob devotionem dictx virginis, concedimus potcstarem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ eoncestionis infringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hdc attentare præsumpseric, indignationem omnipotentis Dei j & beatorum Petri Sc Pauli apostolorum ejus si : noverit incursurum. Datum Lugduni vi.nonas Octobris, pontificatus nostri anno tertio. XVII. Proceflus verbalis depradationis Monafierii Loci- Dei ordinis Cifierciensis in dicecesi Ruthenensi abAnglis regis Francia hofiibus. UNiVersis pratentes litteras inspecturis Rauletus de Arca, miles, dOminus dcDiulTacOjCambellanus dOmini nOstri regis ejusijue senescallus senescilliæ Ru- thenx, salutem. NOCum facimus, quOd monasterium vocatum Loci-Dci infra nostram scnefCalliam Sc diœ- 1THENENSIS. jy L ccsim constitutum 9 & a Villa-Franca Ruthenc per fpa~ tium unius lcucæ distante ; per Anglicos domini nostri regis inimicos fuit captum, Sc per dictos Anglicos per certum temporis fpatium occupatum, tt dicti Anglici omnes libros, papiros, Sc registra censuum, & proventuum didi monastcrii comburi fecerunt j Sc calices, vestimenta sacerdotalia 9 napas, Sc alia Ornamenta dicti monastcrii depraedaverunt 9 Sc sccum asportarunt. Er ex post abbas diui mOnastcrii, dum dicti Anglici t Sc dicti dOmini nostri regis inimici, dictum tnonasterium VacuaVerunt, proalimeiltando SC, Sc monachos dicti monastcrii 9 multum bladum, vinum 9 Sc alia victualia manu levavit 5 Sc etiam pro induendo se, Sc dicto* suos monachos penes diVcrfos mercatores Sc burgenses tam Villz-Franchæ > Vill « -NoYX, Sc alibi obligavit 1 ) Sc de præsonti dicta abbatia vacet per mortem reverendi in Christo patris domini domini Raimundi mi- serationc divina olim abbatis dicti monasterii 3 ibidem vero in dicto monastcrio fint ij.mOnachi, cumquibuC <km fcrritOribus tam donatis 9 bubulcis 9 pastoribus, quam aliis personis, fic servientibus dicti monastcrii 9 usque ad numerum octo, qui quidem monachi Sc ser- vitorcs sunt de pr^senti in tali stacu •, præmiffis omnibus suprascriptis attentis, <|uod non habent nisi unum calicem argenti pro celebrando mi flas 9 nec alia ornamenta, fcu jocaiia » Sc attenta sterilitate fructuum pro anno præsenti ; vix poterunt vivere, nec eorum vitam sustentare de omnibus fructibus 9 Sc proventibus dicti monastcrii : nec habent unde se induant 9 nisi mendicent, quod est opprobrium totius ordinis Cistcrciensis* 3 Sc quod omnes proventus dicti monasterii in redditibus non valent nin centum libras Turonenses. Et præ- mista nobis & curiæ nostrz constant 9 per relationem certarum gentium dicti monasterii 9 consilii 9 Sc plurium aliarum eentium fide dignorum | Sc in testimo- nium nræmi(torum præfentes litteras certificatorias scribi fecimus per magistrum Johanncm Rainaldi notarium regium Yillæ-ftanchæ 9 Sc clericum nostrum » Actum Sc datum in Villa-francha > fub sigillo regio autentico dictæ nostræ senescalliæ, die iv. Octobris, anno Domini xccccxx. XVIII. Epifiola eoneilii fafileensis in gratiam abbatis > Bona-vallis, quem mittit ad Regem Anglorum. QAcro-S ancta generalis synodus Basiliensis in Spi- Oritu simcto lcginme congregata universalem eccle— | fiam repræsentans, dilecto ecdesiz filio nobili viro eo : miti dcCastro salutem, Sc omnipotentis Dei benedic— 4 tioncm. Hzc siincta synodus, pro nonnullis arduis ne- gOtiis, extirpationem hcresum, pacificationem populi Christiani, reformationem morum, Sc statutn umversk- lis ecclesiæ concernentibus ; destinat ad charistimum in Christo filium AIfonsiim regem Aragonum illustrem > dilectos ecclesix filios Johannem abnatem Bonz-vallis facrx pagin ? profestbrem, & Aymarum de Rostilione canonicum Lugdunensem licentiatum in decretis suos nuntios Sc oratores, auibus tuæ nobilitati quxdam . referenda commifit. Iplorum relatibus placeat adhi- ’bere credenti ? plenam fidem, ipsisque ad expeditionem tam sanctx legationis, consiliis & auxiliis amstere opor- tunis, ad honorem Dei, qui tuam nobilitatem feliciter conservarc dienetur. Datum Bafileæ decimo octavo calendas ScptemBris anno Domini mccccxxxii. Exrant adhuc dua epifiola ejusdem synodi ad eundem abbatem, quarum una ipsi committbtur cura convocandi archiepiscopos, aliosque prolatos ex partibus Gallia ds Hispania ad concilium Bafileenseœ Datu eft anno 1433* 1. idusAugufii. Alia annotat, undecimo calendas Januarii, in qua jubent patres Basileenses, ut publicet indulgentias in ipsa synodo concessas, pro remiffione peccatorum, & reduflione ecclesia Graea : ex quibus conflat hunc abbatemsuisse hac atate, dr inillasjnodo alicujus oufloritatis & ponderis.