Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/772

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


66 I N S T R U ric > a consortio fidelium Dei alienus existac ; & insiiper 1 hæc carta fi mia de stabilis permanear. Ego Petrus Gaufrcdi archiepiscopus hujus paginæ scriptum fieri justi, anno ab incarnatione Domini 4 mciv. vn. cal. Januariiluna xxv. testibus monachis Pontio, Wil- lclmo, Petro » Fulconc, Ugonc, Gaafred, Ugonc, Bcrnardo, Ragnundo de Roflet, Guillelmo. x. Petrus archiepiscopus Aquensis. capitulo pos sesfiones & honores confirmat. ANno incarnati Verbi Meni, domno Petro archi* episcopo divina dispensatione Aquensom ecclesiam gubernante, ejusdem Aauensis ecclefix & gloriosi Sal— ] vatoris præposicus venerabilis Fulco, cum canonicis sibi subditis j ipsius arduepiscOpi przsentiam adierunt, multa prece & iumma humilitate postulantcs, quate** nus quasdnm ecclesias in Aqucnsi comitatu sitas, <juas post exccstum domini Petri archiepifCopi, antecefloris ejus adquifierant 3 Aquenii ecclesia adnuc pastore Vacante, isdem venerabilis P. laudando concederet, & concedendo fcriptis & tcstimonio hujus paginæ confirmarer. Infupcr eriam > summa prece ut diximus, dc præcipua humilitate postulaverunc > quatenus ecclesias dc honores canonicis beatæ Mariæ & gloriosi Salvato » ris, ab anteccslbiibus ejusconcestas, quas scilicet ance- ceffor ejus Petrus conccflcrat > de ab aliis concestas suis scripris confirmaverat, isdem Venerabilis P. hac serie corroboraret. Humillimis etiam postulationibus postu- laverunt, quatenus quartam partem decimarum, de re— c dituum omnium siurum eccleliarum, quam proprii juris archiepiscopi fecundum canonicam regulam non este non ignorabant > eam quoque concederet > de scripra altari beatx Marix de gloriosi Salvatoris » & canonicis /qucnsis fcdis confirmaret. Quorum petitionibus domnus P. archiepiscopus misericorditer condescendit, dc quam justum ruit ndcliter annuit. Donavit quoque altari bcatx Marix > de gloriosiflimi Salvatoris, de canonicis ibidem Domino sementibus, ecclesiam sancti Joan* nis j cum omnibus appendiciis suis, siram in comitatu Aqucnfijin territorio de castro Rubiantis. Simili eriam modo donavit ecclesiam parochialem de castro Paracol, dc ecclesiam beatæ Maria : in territorio ejusdem_castri politam > cum omnibus appendiciis de dotibus siiK, ex— £ ccpto synodali censu. Donavit etiam ecclefiam sancti Martini de Gavarone > ecclesiam etiam parochialem sancti Michaclis de castro Brufa, cum omnibus sibi pertinentibus 9 excepto lynodali censu. Simili etiam modo donavit ecclesiam soncti Martini in territorio dc castro Rians, ecclesiam simcti Martini de Lodena, dc fanctx Maris de Gariana^cum omnibus sibi pertinenti* bus, de fanctæ Mariæ parochialem de castrcr monte Juf- tini, de lancti Romani secus ipsum Castrum posicam, cum ad ealiicm ecclesias pertinentibus. Dedit quoque quartam partem de decimis vinearum, quam adquilivc~ runt a Boni facio in castro Rclianx Dedit etiam decimam dominicaturx comicis, quamadquisiVerunt ab ip- so comite Ennengau, de comitista Adalaidc in castro Pertuso. Prxterea laudavit de confirmavit omnes eccle— £ sias illas de honores, — quas Petrus archiepiscopus antecedor ejus, beatæ Mariæ, & gloriosi Salvatoris canonicis, scriptis donaVerat. Super hæc etiam firmavit per hanc pratentem paginam, quartain partem decimarum & reddituum, quæ fui juris erae, omnium illarum ec* desiarum, quas ab antecefforc ejus adquisierant, de ista- rum quas per hanc chartam donavit de firmavit. Hæc omnia quæ superius scripta sunt> Petrus archiepiscopus ecdesiæ beatæ Marix de altari gloriosi Salvatoris, dc nOnicis,.perpetuo jure tenenda, siia authoritace roboravit, in omnibus de per omnia, siilVa reyerentia, obc- dientia & fidelitate sua, ac suGCtflorum. DOnavic etiam tertiam partem mortalitatis, totius episcopatus, operi- * In cxcmphri ecclefix lancti Salvatoris legitur mxciv. quam chro- Dalc^pam cwriunus proferendam. MENTA bus siinctx Mariæ de stincti Sakatoris, in illis ecclesiis Jjuas in domino siio retinere placuit. Ego Petrus Aquen- is archiepiscopus hanc chartam donationis ecclesix bea- t v Mariæ de gsoriofi Salvatoris dono, laudo, corroboro. Si quis autem, dcc. Ego Petrus archiepiscopus firmavi Fulcopræpositus, Ugoarchidiac. Petrus, Arnul- fus, Giraldus, Pondus, Amalricus, Joannes> Wi- lclmus 9 GuidO, Odo > Arbertus Willelmus* XI. Notitia dedicationis ecclesu sanlti Salvatoris salta a Petro archieptscopo. ANno Domini nostri Jcsu —* Christi m c 111. Petrus Aquensis archiepiscopus > congregatis quibusdam comprovincialibus episcopis apud Aquas } videlicet domno Gibelino Arelatenu arChiepiscOpo a Johanne Cavellicensi, Bcrengario Forojuliensi, dc Augerio Regicnsi episcopis, una cum consilio clericorum suorum > videlicet Fulconis Præposiri, & Hugonis archidiaconi, Bremundi ftcristæ, & archipres- byterorum Gaufridi & Petri, ac canonicorum Nor&erti, Petri, Hugonis 9 Willclmi 9 Giraldi & aliorum > quorum nomina, timendo moras, non enumeramus $ statuit consecrare ecclesiam Domini Salvatoris, scilicet hic no* viter fundatam > inter duas ecclesias, videlicet adversul septentrionem ecclesiam Dei genitricis sicam3 versiis meridiem Vero, ecclesiim beati Joannis Baptistæ posicam 3 oratorio quoque ejusdem Domini nostri Salvatoris, ver- . sus orientem constructo. Hanc denique consecrationem ’domnus Petrus archiepiscopus, tantorum Religiosorum virorum > quorum siiptrius nomina enumeravimus, authoriratc muniri voluit, quatenus venerabilis ecclesia gloriosi Salvatoris, a venerabilibus viris con-* secrata, in posterum per infinitum venerabilius veneraretur. Sea quoniam eorundem ecclesiarum, quas su « Grius exaravimus, beatus Maximinus de beata Maria agdalena primi fundatores extiterunt 1 in eadom ec- clcln Salvatoris, a supradictis religiosiffimis viris, in honore beati Maximini & beatæ Mariæ Magdalenæ altare dedicatum est, cuius consecrationis dies est Vil. idus Augusti, quatenus mruris temporibus > absque ul* la dubitatione, in ecclesia illa, dies ista celebris aanoa* tim celebretur. ) XII. Paschalis II. Petro archiepiscopo Aquensi. PAsch ALis episcopus servus ferroflim Dei, Venerabili fratri Pecro Aquensi archicpiscopo, salutem dc apostolicam benedictionem. Apostolicx sedis benignitas exigit siia cuique jura servarc, & sic honoris a Domino constituti priyilegium custodirc, ut fratribus dignis honoris consortium non negetur. Idcirco venera- Silis frater Petre Aquensis archiepis « ope, fraternitati tux, cuisque succeflbribus confirmamus, quidquid pa- rochiæ, vel metropolis, vel episcopatus jure ad Aqucn- sem cognoscitur ecclesiam pertinere* Pallium præterca fraternitati tuæ, plenitudinem videlicet pontificalis officii 9 ex apostolicx fedis llberalitcttc concedimus : quo te intra ecclesiam tantum ad mistarum solemnia subscri- ptis diebus noveris induendum, id est nativitatis Domini nostri Jesu Christi, cpiphaniæ, ypopanron, cœ- nx Domini, resurrectionis, ascensionis, pentecostes, tribus solemnicacibus beatæ Marix virginis, fostivira- cibus SS. apostolorum4commemorationis omnium sanc- torum, SS.Mariæ MagdalenæMaximini confestoris & episcopi, & eorum martyrum q&i in ecclesia Aquensi rc- quiescunt>in consecrationibus ecclefiarum^episcoporutn, prclbyterorumJdiaconorum>& aniVcrsariO tuæ consccra- tionis dlc, c cujus nimirum pallii Volumus te per omnia < b SanCtx Magd.11 e i lx felium rum m Provincia solcmiurcr celebra » bacur. < Hxc dcsumta sont cx F.p. 115. S. Grcgotii P. lib. ix. indict. so- eunda ad Maiimum Salonicanum epilc. m novistima editione quam curavimus.