Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/781

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E C C L E S I Æ fivc de vineis. Et de riro Marguaxit® usque in rivum Mauranix omnem decimum extra vineis 3 donamus etiam omnem decimum de vinei* quod est de Arculas, usquc ad B almam Tropinii& uTquead ipsarn civitatem dc campis, siVe de vineis, quæ ibi ædificatr sunt, v4 in antea zdificacæ erunt > & quantum infra ipsa tcrrninia xdificare potueritis in communia, in campis, siVC in vineis cotum vobis cedimus at^uc condonamus. Donamus etiam in villa, quz nominant Celariana campos cultos s & in villa Antinitnicus donamus vineas cum campis. Addimus etiam in communia de synodo cum ipso parata > & de pmitentes qus nobis pertinent > in omnibus tertiam partem. Concedimus ad ipfos canoai- tos omnes ecclems nostris qux sunt in Apex civitate, vel in circuitu ejus > vel quicquid in postcmonibus tam vincis auam campis cultis & incultis > auri & argenti >’ & omnibus rebus tam mobilibus quam & immobilibus, five in cymenterisis vel in nomine canonicorum con- latum est vel donatum Deo propitio in antea fuerit > totum & ad integrum tradimus atque transfundimus perpetualiter ad poflidendum, pulso omni contradictione. Hoc autem ante omnia & supcr omnia statuentes 9 atque cx auctoritate Dei Patris & Filii & Spiritus lancti præcipuc promulgantes devitamus, ut nulli liceat succcstbrum nestrorum tam episcoporum quam principum, vel cujus ordinis aut dignitatis fit 9 sive eCclcsiastica feti laicalis potestas > magna de parvaque fuerit persona, qui in lupradicto canonicorum numero duodecim, quemquam addere aut minuare ptrfu- mac, obnixe devitantes excommunicamus. Id ipsum < autem censuimus, ur fi quis in hanc communia largire, live accommodare amplius voluerit 9 hoc Deircmune- rationi, ac suz beneficenriæ liberam tribuimus fuculta- tcm, certiÆme credentes, quod a retributore bonorum omnium 9 illam recompcnlationem mercedis recipit, • quam nec oculus vidit S nec auris audivit, nec in cor hominis afcendit, quam praparavit Deus his qui diligunt eum. Quicumquc autem ex hac nostra statuu vel luprafcripta communia nuidquam adminuarc vel innimpcrc conaverit, non obtinear, quod nec ita agi voluerit ; sed primitus iram omnipotentis Dei incurrat » fmctzquc Dei genitricis Maria ?, Otnniumque cælestium virtutumA necne B. Petri apostoli regni cælorum clavigeri, sstnctiquc Castor 1 Chxisti conrcflbris, omnium- que /anctorum maledictionibus subjaceant, sitque pars 1 eorum cum Juda Domini proditore, cum his quoque • qui dixerunt Domino Deo : recede a nobis 9 dr scien- . tiam viarum tuarum nolumus. Fiat eis ficut Zeb & Zebea’& Sahnana, & omnibus principibus eorum qui dixerunt : hereditatem pojjideamus sanfluarium Dei. Deus meus pone illos ut rotam & ficut fiipulam ante faciem venti, ficut ignis qui comburit filvam, & ficut flamma comburens montes 9 ita perfequeris illos in tem- peflate tua, & in ira tua conturbes eos. Dentur etiam ultione & submergantur in inferni baratro > ficut de- mersit Pharao cum exercitu suo in mari rubro > sint-

? ue anathematis vinculo conligati atque percufli a Deo ’atrc & Domino Jesu Christo filio ejus, & Spiritu /ancto ; & nostra a Deo collata potestate > & omnium episcoporum clericorum quoque interdictione, quorum nomina subtus scriberc, & manibus firmare curavimus pro dmni firmitate atque stabilitatc hæc conscriptio fubncxa. Acta næc charta apud sedcm Aptensem 9 anno incarnationis Dominicae nongentesimo nonagesimo primo, indictione iv. fecundo nonas Augusti, regnante vhuon- rado rege Alamannorum sive Prorinciarum in Christo feliciter. Signum Tcuderici episcOpi, qui hoc conscriptum scriberc & firmare rogavit manu tua roborata at* que COnfirmara. Warnerius Avenionensis epilcopus firmavit, Pontius presby ter firmavit, Warncrius prcs- byter firnuVir, Durantes presbycer firmavit, Barangarius prclbyrcr firmavit’9 Bolo prcfbyter firmayit, alius Pontius firmaVic, Vuarnaldus prefbvter firmavit » Rostagnus levita firmavit, Ranulfiis levita firmavit > Doso levita firmavit > Warncrius levira, Fridck Tomus l* A P T E N S I S. 7, levita, Silvius levita, Petrus subduconuS, Dodoprcs- byter, B0S0 presbyrer, Albaricus prelbyrer, Johannes prcfbyrer > Rodoinus prefbycei : 9 Doininicus prelbycer, Gerundus Presbyter 9 Teudericus prelbyter, Pondus presbytcr>aiius Teudericus prcfbyter, ApolloniuS pres* opter, Daiteriusprefbyter. Scriptum per nunuHcliæ preibytcri. v. de reftnuratione evclejia Aptensir. AUctoritai jubet ecdefiastica, nec non & lex ptæ- cipit Romana, ut quicumque vult terrena det- picere, & ^mare cclcstia j dignum est ut de proprietatibus suis sibi qualicumque modo acquisius > Dei omnipotentis honoret sponum, recipiatquc ab eo sempi- ternam gloriam. IdcoqueErmcngarda auctoritatem se* cuta, recto corde, Dominici sermomS remiiiiscens dico : Operamini cibum qui non perit, sed qui permaneat in vitam atemam\ tribuo j dono 4 cedo, atque transfundo quod, mihi ex jprogenic parentorum meorum legibus obvenit > qux mnt ipsos res in pagp Apcensc > in loca denominaUjhoc est villam Interrivis & in Campanias* fc in Surdonjcus, in Celeriina, five Guctilone 9 in Inrervias, vel in Serriana>in Sirpalianicus> & in Pineto quantum mihi de ipsis villis > vd de omnia quæ ibi pertinent, pars obvenit, vel obvenire debet, hoc eft auintam partem > totum & ab integro dono ad eccle* nam S. Petri 9 nec non & consorda chabonicorum scdis Aptensis, pto ædificatione ipsius ecdefiæ > & pro remedio & liberatione animx meæ de meo jure, in (ancto Petro jure > & de mea. dominatione > in v sua ejusauc transfundo dominatione, & chanonicoram ibi Deo ta- vicntium dispcniationem, ita ut ab hodierna die 6C deinceps praefatas res teneat, postideænc 9 suoque ordine compleant 9 dominencurque dominatione absqut aliqua dubitatione, & contrarietate. At fi comes 9 aut epiiCOpus ipsius civitatis 9 aut ego 9 aut ullus de pro pinquis parentibus meis 9 aut a contradicta perT tona ad ccdesiam $. Petri 9 vel ipsiui chanonicorum consorria inquietare auc inrumpere voluerit » ne hoc valeat vendicare quod repetit, ied iram Sc maledictionem Dei omnipotentis 9 Sc * /anctorum aeri* piae 9 & sancto Petro cum omnibus Cinctorum choris amtrariam habear, & 1libras auri pcriblvat, & pra> scm ecclefiastica donatio firma 9 stabilis & inviolabilis permaneat. Quod fi ita est, quod ipsa congregatio virorum Dei propter obprestionem, aut timorem pontificis^ aut succeUores ejus dominare nequeant > volouc ad pro pinquos parentes meos poffeflio praedicta perveniat. Facta hxc donatio eccle&astica in Aptæ civitate publice, sexto calendas Februarii anno ab incarnatione Dominica nongentesimo nonagesimo primo 9 regnante Chuonrado rege, indictiOne quarta. Ego Ermengarda hanc donationem fieri & firmare rogavi, & manu mea firmayi. Ego Bcrmundus hoc testamentum firmare justi & sirnuvi 9 ur congregatio ecclesix Aptensis teneat 9 absque ullo contradicente. Tcudricus prelbyter firmavit > Garaldus levita firmiVit, Aramberta voluit » & consensic > & firmavit : Tcucinna voluit & conscnsir^ & firmavit » V I. D00W » caftri Sagnone, Aptensi ecclefia faifutn. IN prioribus humanæ converfationis collocutionibus & rtabilimcntis/ola vigebat locutio, & rerum dispo- fitio & causotum ordinatio, nec ulla vi cOmmcfVebin- tur. Postquam autem multipliciter per orbem univcr- sum creverunt 3 & reges eflc per varia mna habentds varios judices > homines sibi fervituros subdidcrunt. Hoe priores stia prout quifque dispositione ordinaverat videntes inter se distcnciones fieri 9 unusquisquc dium praeoccupare sotagcbat, & irritum fieri, quod prioribus in pace dispofitum fuerat. Inde regnum supcr regnum & gens siiper gentem insurgebat, & vario nisu bella commovebantur, & strages diversarum gentium & occisione* plurimae 9 & mortes immenso dilcriminc. Deus autem ompotens m vidit suam phsiiutionax), quani in pace in Kij