Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/797

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCL ESIÆ S ris rcfidentiam personalcm. Et infupcr eodem abbate > cedente vd decedente, hujusinodi ordinatio ad Avenio- nenscm episcopum, qui cstet pro tempore ac dictos præpositum & capitulum pertineret’, ac ipso abbate vivente ad eum pertinerer creatio canonicorum in mo- nasterio supfadicto > ufquc ad præfatum vicesimum numerum, & ipsorum levis prima correctio pleno jure : ad eumdcsn VcrO episcopum major correctio, & in criminibus etiam per viam appellationis & simplicis querelae, velalircr immediate ad eurndcm episcopum pertinebit. Scabellum autem in choro, & locum in capitulo ac refectorio ipsius Avenionensis ecclefix, dc vocem idem abbas & succestorcs immediate post memoratum præpositum obtinebunt. Ad hebdomadam vero in eadem ecclesia Avcnionensi faciendam, dicti abbas & succcstbres minime adstringantux, nili qua— ] tenus ad illam faciendam supradictus præpositus est adstrictus. Eifdcm quOquc abbati, de succestoribus, de 5 : ner ali providebitur ecdesiz supradictæ > ficut ante- icto præposito providetur. Iraque abbas, de siiCCeflb- rcs, absentes ab ecclesia supradicta., nequaquam in minimis negotiis vocabuntur, sed vocabuntur in majoribus & arduis in eadem ecclesia ordinandis. Praeterea prædictus episcopus, ficut archidiaconanis & Gcristiæ ejusdem ecdesiz Avenionensis, ipsius ecclefix confert canonicis, sic cjustlem abbatiæ confert dig- nitarcm. Et nihilominus ipso abbate cedente vei decedente, idem episcopus & præpositus ac capitulum, Je beneficiis ad eandem abbatiam spectantibus, ficut de beneficiis ejusdem ecclesiæ providebunt, de quibus habebit idem abbas > dum vixerit, providere. Bene— f ficiati namque canonici mbnasterii fupradicti, qui priores vel rectores ecclesiarum cxistunt, necnon dc decanus, de sacrista dicti monasterii, ad electionem ecclefix Avenionensis, cum fuerit facienda pro tempore, vocabuntur, aliis praefati monasterii canonicis, dtiamsigrangiarii fuerint vel daustrales, ad electionem ejusmodi aliquatenus non vocaris. Cæterum dicti abbas, & fuccestores erunt de stricto consilio capituli fupradicti, ficut archidiaconi ipsius ecclesiæ Avenio- nensis fore noscuntur, ac certas in eadem ecclesia libertates habebunt, quas praefati archidiaconi virtute privilegiorum apOstololicz scdis >"vel quovis alio modo obtinent in eadem. Ac ipsius monasterii canonicis, cum eos ad ecclesiam A Venior\enscm applicare contigerit, providebitur, sicut S. Pauli de Mauzeolo, de Cincti ] Micnaelis de Faigeleto canonicis est fieri consuetum. Pro quibus etiam ram in spiritualibus quam in temporalibus fiet in eccleiia supradicta, ficut pro canonici* ipsius ecclesiz vivis de uefunctis fieri consuevit. Quot- que in generali citatione de receptione canonicorum ipsius ccdcsix Avenionensis, tot ponent canonicos abbas & succcflbres prædicti, quot ponere continget præ- politum mcmofatum. Licebit etiam eisdcm abbati dc luccestoribus, extra dictam ecclesiam AVenionenscm, prope tamen, ubi moretur de comedat habere hospitium \ jacebit tamen infra claustrum, ipsius ecdesiz nece (litate ce (Tante. Quare nobis humiliter fupplicastis, uc hujusmodi tractatum admittere, dictasque incorporationem de unionem concedere dignaremur. Nos igitur vcstris supplicationibus inclinati, tractatum cum— f dem admittimus, de monasterium præfatum, cum omnibus membris j bonis > juribus, & pertinendis suis, eidem ecdcsix Avcnionensi, autorirate apostolica incorporamus, perpetuo annectimus, de unimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrx admistionis, incorporationis & unionis infringere, vcl ei ausu temerario contraire ; Si quis autem noc attentare pr±sumpserit, indtenationem omnipotentis Dei > dc beatorum Petri & Pauli apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Avenionc decimo tertio calendarum Juniarum pontificatus nostri anno secundo. Hac Avenionensis ecclesia flatum illo tempore pulchre oftendunt, quam episcopo tunc suisse deftitutam facile conjicias. Bullam nobis suppeditavit Columbus l. 4. epis- [STARICENSIS. 91 coporum Siflaricensium j nec ullibi legitur huic ustioni consensissc Siflaricensem episcopum, cum tamen Hi sub- ejset hac abbatia. Certe abbas Lura, annoHccccxvu. obedientiam Roberto episcopo Siflaricensi cum sacramexte promisit : sahta tamen obedientia quam debebat episcopo .Avcnionensi. Columbus qui hanc exceptionem pratermu- tit, addit illico : Vides quas de Lurensium monachorum unione cum Avenionensibus canonicis litteras fcripsic Joannes XXIL non habuiste vim suam, Sistaricensi epi£ COpo, ucegoquidemarbitrabar, vehementer prorcfcilicet obnitcnte.^4/ hassc ipsius conjeSuram evertit appofita sacramessto clausula i multo magis etiam id quod ipje fab- dit, se legere in inflrumento sectslarizatioms 9 ut vocant, canonicorum Avenionensis ecclesia sequentia : Abbatiam de Lura, ordinis simcti Benedicti, Sistaricensii 1 diacesis 9 ecclefix Avenionensi olim unitam, & ab ea dependenrem cum omnibus juribus & pertinendis suis, dictæ mcnsæ capitulari affignamus> iu & taliter quod deinceps nullus ejusdem ecdesiz canonicus, feu alia, persona in dicta abbatia instinii poflit. Jfhtm sectdari- scationem edidit Julianus cardinalis de Rxvere, ex mandato Sixti sP\ pontificis anno MccccLXxxi. IV » cal. Julii. Lurensis abbatia non eft annexa nunc temporis collegio canonicorttm Avenionensixm ; & mouafienum quod olim 10. monachos capiebat, ilRs defcQum * vix se olim fletisse demoxfiratxen magsea fuderam multitudine. Hxc Columbor. VI. De consbuitiofse comventus Vrbmsyixrum in urbe Sifiarico. NOtum fit omnibus quod anno Domini milldimo ducentefimo octuagesimo quarto, scilicet octavo idus Martii, existentibus dominis civitatis AVenioncn- fis > domino Philippo, Dei gratia rege Francorum, & domino Carolo, eadem gratia comite & marduooe Provinciæ, & comite Forcalquerii > Caror Auria & foror Astrugu (brores ConVcrsz monastefii sanctae Clarae de Avenione, accedentes ad pr^sendam discrcti viri domini Marrhxi de Forti judicis Avenionensis, quatiam litteras apertas sigillis cereis pendentibus sigillacas^nam Videlicet cum figillo serenistimi domini Caroli principis Salerni, & aliam cum figillo curiæ Sistarici ex par- re dominx fororis Giraude abbatistæ prædicti mona£- ) tcrii, exhibentes & Ostendcntcs eidem f requisiverunc cumdem ut easdem litteras ejus auctoritate in fornum publicam per manum mei Rostagni magistri notarii intra scripti > redigi faceret, de dc eis ipsis fieri faceret publicum instrumcntum. Qui quidem judex przfatus 9 visis & inspectis prodictis litteris non cancellatis 9 non vitiaris > nec in aliqua parte sui abolitis, de earum scrie feu tenore plene pcrlpedo, & sigillis earumdcm t præcepit mini Rostagno magistro notario Avenionensi infra, lcripto ut dictas litteras in formam publicam ejui authorirate redigerem, de de earum tenore in formam publicam redacto, eisdem sororibus ut supra requirentibus facerem publicum instrumcntum feu publica inf- tsumcnta. Quarum litterarum domini principis tenor talis eft. Carolvs primogenitus illustris regis Hierusiilem dc Sicilix, princeps Salerni’, & honoris Montis Gncti Angeli dominus, religiosie sorori Giraude de Sabrano, abbatistæ monasterii lanctz Ckrz Avenionensis, Cdu- tem & dilectionem. Cum intellexerimus quod vos pio dc benigno affectu proscquentes duxeritis a ministro generali ordinis fratrum minorum siiperiore ordinis vcs- tri obtinendum, quod valeatis monasterium in honorem Dei ac beatz fanctistimæ Clari magistrx, ac vestri ordinis fundarricis, construere, ac de novo fundare in ciyitate Sistarici, vel alibi fub ditione nostra & dominio, prout Dominus vobis duxetit ordinandum i attendentes etiam, quod boni homines loci de Sistarico vobis circa hoc si : ipsds exhibent favorabiles & beni- gnos.Nos vero qui devotionem ctga vestram religionem habuimus & habemus, benignum Vcstruni propofitum M ij