Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/799

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLES1Æ ARELATENSIS. „ INSTRUMENTA A D PROVINCIAM ARELATENSEM PERTINENTIA QUÆ SPECTANT AD METROPOLIM ARELATENSEM. I. Privilegium Ludavici regis pro Rigmundo sacer- dote > atque Arelatensia ut videtur, prapofito. IN nomine Cmctz & individuæ Trinitatis Hludovi- cus 2 rari a Dei rex. Si ncccffitaribos atque utilitatibus fidelium noftranim S divini cultus amore, faventes subvenirc curamus, procul dubio fructum divini muneris a Domino consequi non dubitamus, imitantes vestigia prædeceflbrum noftranim regum piorumjquo- rum piiflimum semper studium fuit, ut quibus præef—’ scnr, prodestc etiam Ac sotagcrenr. Quocirca omnium siuictx Dei ecclesiæ, nostrOrunxjue fidelium prrsen- tium scilicet & faturorum uniVerhtati notum fore cupimus, quoniam quidam Venerabilis sonctæ Arelatensis ec- dcsix archiepUcopus nomine Rostagnus^sterque fidelis, nostram strenue adiens excellentiam enixius postula- vit>quatinus cuidam sacerdoti nomine Rigmundo quemdam manstim de comitatu Vafensi, oonsistentem in co- mitatuAYinionensi, in villis nuncnpanubus^Tres-male, Villa-nOVa & Biturrica, per przceptum auctoritatis nostrziure hereditario ei concederemus ; cujus precibus aflensum przbentes, hoc feren itaris nostræ praeceptum fieri decrcVinms > per quod prrdictus fidelis noster Rigmundus (acerdos & præposirus eundem mansum J cum omnibus adjacentiis suis futuris temporibus quiero & fccurb ordine perpetualiter poflidear. Et ut hrc nos. træ praeceptionis auctoritas nostris » futurisque temporibus incoiiVulsom atque inviolabilem obtineat firmitatem, manu propria roborantes > anuli nostri imprcflionc insigniri jurfimus. Signum Hludovici serenistimi regis. Arnulphus notarius ad vicem Barnoini archiepiscopi * recognoVi. Actum est hoc præceptum apud Avenio- nem castrum, anna incarnationis Domini dcccxcvih. indictione i. anno vn « regnante Hludovico gloriolb rege feliciter. I I. Privilegium Ludovici imperatoris pro eodem Rige mundo ipsius oratore. C IN nomine Domini t>ei « terni, de S il Vitoris nostri Jesti Christi, Hludovicus gratia Dei imperator au- gustus. Omnium fidelium nostrorum prælentium sci- licet ac futurorum noverit industria^quoniam Arnolfus cancellarius dilcctiffimusquc fidelis noster, nostram adiens excellentiam enixius postula- ▼it > quatinus cuidam nostro fideli oratori Rigem undo sacerdoti nomine concederemus & confirmaremus ea, qux a nobis jampridcm concesta sunt jure propricra- rio : videlicet quidquid de comitata Vascnsi > in comitatu Avinionensi, in villulis ita nuncupantibus videtur habere : scilicet in Fontanas, & in Villa-r.ova, & in Tres-malcs, & in Pargo > necnon & in Bisturrica., una cum fervis & ancillis uttiusque totum & ad integrum, ut ei œncrdcrenim tam ipfi miam fiiis LertÆ- bus cum omnibuS quidquid inibi vilum est pertinere, tam quxfitum quam eiquerendum, omnia omnino in integrum per præceptum nostrz auctoritatis. Cujus precibus astensiun przbentes, hoc feren iratis nostrz prz- cetmim fieri decrevimus > per quod jam dictas nofter fidelis Rigemundus facerdos 9 ea omnia qux superius five fijturis trmporibus obrinere valear, tam ipso quam fui heredes, potcstatemque habeat tenendi, donandi 9 vendendi > de heredibus suis 1 ibere relinquendi j rerno- ta totius norestaris inquietudine aut minoratione. Et uc verius haoeatur ac diligentius ab omnibus obferverar, manu propria firmavimus de anuli nostri subtus jnffi- mus affignarii Signum domni Hludovici fcreniffi- mi imperatoris. Arnolfus cancellarius juflii imperiali recognovi. Actum apud Viennam an. Dom. dcccciv. indlct. vi « anno ni. imperante Hladovico imperatore, in Dei nomine feliciter. Amen. III. Manasss archiepiscopi Arelatensis donatio de su- liaco fa&a monafierio Cluniacensi. DUm in hufus sæculi laboriota vivitur peregrina- rione3 inrerim cum licet, dumquc tempus accep- tabile atque dies (alutis videntur > siimmopere providendum est, ut fi qua agere bona valemus, omni dilatione postposita, operari non pigritemur, facientes nostri cos deoirores, quos veraciter novimus in præfen- tiarum corporum saluti consulerc, & in futuro animarum judices este minime dubitamus. Quia enim post mortem nihil boni facere postumUs, operx pretium credimus antequam ad illud subtile & incomprehensibilc ducamur examen f occultO judici fatisfaaendo j ncgli- genrcr a nobis commista manu pcenitentiæ in istius ævi brcvirate qualitercumque tergere non dcsistamus. Igitur ego Manastes indignus archiepiscopus stclerum^mco- rum enormitatem considerans, de quod est salubrius 9 illam Domini nostri Jesii Christi dulcistimam yocem delectans, qua ait : Date eleemofynam t & ecce omnia j munda sunt vobis. Tbesanrisnte vobis thesanros in calo j J ubi nec erugo nec tinea demolitur : & divitia viri redem— q tio anima ejus. Stint autem res mex qux adjacent comi- tarui CabUonensi 9 quæ de paterna hæredirate mihi obveniunt, quas pater meus Warncrius postedit jure dominantis, totum & ad integrum Deo omnipotenti de S. Marix Dei genirrici, necnon & (anctis apostolis ejus Petro scilicet & Paulo in perpetuum trado atque rrans- fnndo. Cluniacum denique monasterium hujus facti delego ataue constituo praeceptorem & vicarium, auatc- nus ab nacdie & deinceps domnus Heymardus abbas., qui pixdicti cœnobii gubernacula pio moderamine nunc DeO annuente adinini ftrac, cunctique succefloret ejus easdem res omnibus diebus reginr & ordinent < atque ut fibi placuerint in servitio Dei disponant. IA M iij