Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/804

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


, 8 I N S T R I ni complacuit, guerris undique irruentibus, tam indignitate 9 quam in rebus temporalibus ipsii metrooolis est plurimum diminuta > cujus contritioni nos, qui licet ’indigni justitiæ cultores ataue custodes, in ecclefia*prin- cipis apostolorum Petri & Pauli spcculajdisponente Domino relidemus, benigno affectu compatimur, & eitiS paci Sc dignitatisalubriter, in quantum cum Deo poflu- mus, providere optamus ixquurn enim ac rationabile est, ut qui beato Petro & ejus vicariis devotiores efle nos- cuntur, & sacro-sanctæ Romanx ecclesix patrocinio cupiunt confoveri, ejusdem piæ marris uberibus nu- triantur, & in rationabilibus tuis petitionibus exaudiantur. Quocirca, dilecte in Chrirfo frater Sc coepiscopc Raimundc, de tuis justis postulationibus clementer annuimus, Sc prædictam Arelatenscm ecclesiim, ad quam nimirum ficut ex dictis beari Zozimi papæ&marry- • ris*evidepter ostendicurjcx hac fancta. Romana & apo- ’stolica sede Trophimus sanctus antistes, de cujus utique fidei fonte rivulos totæ Gallia : exceperunt, a beato Petro delegatus fuit, sub ipsius apostolorum principis & nostra protectione suscipimus, Sc præscntis scripti privilegio communimus, statuentes, ut quascumquc postefliones, quæcumquebona eadem ecclesia in præfcn- riarum juste Sc canonice poflider, aut in fiiturum ccs~ sione pontificum, largitione regum, vel principum > oblatione fidelium, seu aliis justis modis Deo propitio poterit adipisci, firma tibi tuisque succeflbribus, & per vos eidem ecclesiæ permaneant, in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis : monasterium siincti Cæsarii cum omnibus pertinendis suis^quod idem beatus Cæsarius Arclatcnhs antistes in alociio ipsius eccle— < six fundaste dicitur, Sc de bonis ejus ditafle ; ordinationem quoque atque correctionem ipsius loci, eccle- siam bearæ Maria : de Foflb cum decimis & omnibus pertinendis suis, ecclesiam beatæ Mariæ de Castcllo vereri, cum decimis Sc aliis pertinendis suis, castrum dc Cellone, castrum de simcto Amantio, castrum de Al- vernico & de Avalone, cctstrutn de Mornatio Sc dc Montedragonc, redditus de ponte soncti Genesii, Ju- dæosj& jus quod habetis in moneta ipsius civitatis, auic- quid habetis in partibus Sc reloneis Arelatensibus. Prx- rerea transactionem quæ inter te & Anfbsiim Tolosii* num comitem, rationabili providentia facta & in scrip- to redacta est, si rationabilem efle constitcric, authori- tare fodis apostolicx roboramus. Insiilani etiam, qux Boscus-comicalis vocatur, quam prædictus comes eccle- fixtuæ restituit, tibi ruilque fucceflOribus nihilominus confirmamus. Ad hæc per amplioris & specialioris genere praerogativa * praetenti decreto statuimus, ut nulli fjrorlus legato, nisi ei tantum qui a Romani pontificis atere ftierit delegatus, Arelatensis provincia hc subjecta. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat præfatam ecclefiam temere perturbare > aut ejus postefliones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliquibus vexationibus fatigare ; sed omnia integra conserventur, eorum pro quorum gubernatione & siisten- tsttioneconcefla siint usibus omnimodis profutura.Si qua igitur in futurum ecclesiastica, fecularifvcperfona, hanc nostræ constiturionis paginam sciens COntra eam temere venire tentaverit, Scc. Amcn. Ego Anastasius catholi- cx ecclesiæ episcopus. Ego Ymarus Tusculanus epis- copus. Ego Hugo Ostienlis episcopus. Ego Gobertus prefbiter cardinalis tituli sancti Calixti. Manfredus cardinalis tituli siinctæ Sabinæ. Guido cardinalis sancti Pastoris. Jordanus cardinalis sanctæ Susannæ, Scc. Datum Laterani per manum Rolandi sanctæ Romanæ ecclesiæ presbyreri cardinalis & cancellarii, vn. kalen- das Januarii, indictione n. incarnationis anno mc lui. pontificatus Anastasii papæ IV. anno i. MENTA i XVII. Decreta seu fi at ut a Raymunii Arelatensis archie- piscopi, pro urbis consulibus. IN nomine Domini nostri J.C. ego Raymundus Are- latenlis archiepiscopus, cum consilio quorumdam militum, Sc proborum virorum, quos nobilcum habere voluimus, Sc voluntate & sensii aliorum ad honorem Dei & gloriosic virginis matris ejus & sanctiTrophimi, & ecclesix ejus innovamus, seu injungimus Sc facimus in civitate Arelatensi & burco coniulatum bOnumJega- lcm & communem, salvo dominio Sc jure duorum majorum & minorum illorum, videlicet qui in præsenti consiilatu fuerint vel in antea se miserint. Unuiquisquc j vero in hoc consulatu jus suum habeat, jus suum conle- quatur per manus conlulum4 & justitiam faciat (alvis sta- tutis & oonis consuetudinibus quæ jam in aliis consulatibus rcceptx Sc juratæ fuerunt. Si quis aurem deinceps miles, vel quiflibct in con- sulacu furtum… vel quamlibet injuriam fecerit, more judiciorum ac secundum leges punietur, Sc justitiam pro voluntate Sc arbitrio consulum dabit. Cognitionem vero firmantiæad præsens in nobis retinemus. Cum autem con miics de alio milite vel Siolibet * de populo firmantiam acceperit, pro sc Sc pro iis constilibus accipiar. Similiter Sc in consulibus dc populo statuimus. Hæ autem sunt postcstionum consuetudines > quod postefliones quxa pOlTeflbribus siint dctentæ per xi. vel > per xxx. annos, secundum differentiam quam inter secu- lares & ecclesiasticos honores inspici oportet, fi nulla, rationabili interruptione fuerint interruptx, sinc ulla molestatione ipus poslcflbribus a consulibus custodian- tur Sc defendantur. Et si aliquis honorem aliquem sua propria volunratc sine judicio invaserit, poflcflionem restiruac, & fructus quos inde perceperit vel percipere potuit, Sc expensiu ; quas in petenda pofleffionc fecit, ipfi petitori reddat. Ec propter hoc dominis honorum nihil de jure suo diminuatur, sed illi qui habent honorem ab eis, in manibus eorum justkiam firment, Sc per manum illoruin justitiam faciant & recipiant. Verumramen fi domini ultra id quod debent illos adgravaverint, ad confulcs recurrere jx) fiunt, & dominium quod aliqui habent in ) aliis, iiiie illorum consilio in quibus dQininium illud habetur, nequaquam alii vendant vel cmanr. Et fi filix a patribus dotatx fuerint » vel a matribus, post mortem querimoniam illarum ad paternam vel marernam hærc- diratcm venire cupientium cum aliis fratribus vel soro- ribus, secundum antiquum morem Arelatensiscivitatis confulcs non recipiant. Similiter querelam sororum quas fratres dotaverint non recu£intibus illis, nec maritis earum, postea contra fratres de hereditate paterna vel materna litem moventium COnsules r.on recipiant. De injuriis vero illatis consiiles similiter judicabunr, ita quod fecundum qualitatem personarum qui injuriam intulit, pecuniaria pœna condemnetur ; Sc qui palliis est injuriam illam, pecuniariam pœnam habear. i Consules vero deinceps Sc a militibus & ab aliis justitiam pro bono arbitrio accipiant. Furta, rapinas, adulteria, homicidia, sanguinis effc- sionem, raptus mulierum, & alias diVerfas^injurias Sc turpitudines, secundum suum arbitrium & bonum con- silium illorum qui inconsiliis fuerint, tam militum quam aliorum proborum virorum, corrigant, castigcnc Sc puniant. Si tamen Dominus scrvientes vel familiam suam, eo quod circa res earum male versentur, vel turpiter eis respondeant, flagellaverint, vel aliqua Sc nobilis pcr- sOna aliauem viliffimum hominem turpiter respondentem, Vel COntumcliam verbOrum /ibi inferentem per- cufferir, illOrum querimOniam consiiles non recipiant, nisi tam atrox injuria fuerit, quz nec familiz, nec alicui libera pcifonac inferenda uc.