Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/810

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


io4 I N S T R U & locum qui dicitur Eyras cum Glinariis & piscationi— A bus : vilhm scilicet S. Rfemigii cum turribus & eccle- fiis… Ut aurem hoc nostræ auctoritatis praeceptum observetur, Se a nemine unquam violetiir, manu pro- 5>ria confirmando subscripsimus, & de sigillo nostro iibsignare mandavimus. Data vi. idus Decembris indictione Vii.anno incarnationis Dominica : ncccctxiix. Signum Kunradi piiffimi regis » XXXV. Litttra Afanaffis Arelatensis archiepiscopi > pro Montis-majoris monasterio. NOtum fit omnibus filiis ecclefix marris tam praesentibus quam futuris, quod Mauringus abbas beatiffimi Petri Montis-majoris &Teucinna Deo de— B vota, humiliter adierint me Manasten archipræsulem Arelatis > Sc Gontariom præpositum > ceteros canonicos ecclesiæ protomartyris Stephani, obnixe rogantes me atque eoklem canonicos ut eadem lege, eademque adstipulatione darem Deo, Sc sancto Petro Romanx sedis, ecdcfiam sancti Petri, fitam in loco Montis-majoris > cum tota infula sibiadjacente, quam præfaræ Teu- cinnæ dederam pro commutatione fui honoris— Quorum petitionem ego Manafles audiens cum consensii Gonta- rii prspositi, ceterorumque canonicorum, voluntarie dedi & annui DeQu& siuicto Petro Romanæ sodis auid- 3uid ibi hactenus habuit ecclesia, cui præsideo Deati tephani protomartyris > eo Videlicer pacto, ut nunquam alicui succeflorum meorum licear Violare quod concedi » C Quod si quis contra nostram hoc decretum, venire rentaverit, perpetui gladio feriatur anathematis, Sc poenas sentiar inferni, cum Juda traditore Domini. Obfcr- vatori autem fit gloria perennis in cœlestibus regnis. Actum est hoc donum Arelate civitate publice, annO incarnati verbi dcccclxxvi. xalendis Octobris anno xxxvii » regnante Conrado rege. S. Manastis aixhiepif- copi præfulis, qui hoc donum fecit, Sc conscribere ro- eaVit. Boso comes firmavit. Gontarius præpositus firmavit. Mcrcorimis canonicos firnmic. Mam inus canonicus firmavit. Andreas canOnicus firmavit. Adal* bertus canonicus firmavit. Riculfus canonicus firmavit. Babo canonicus firmavit. XXXVI. J Privilegium Sergii IV. pro Monte-majore. SErgIus episcopus servus serVorum Dei, notuih omnibus fieri volumus præcipue Amalrico archic- piscopo, Poncionique archiepiscopo, Eldiberto, Jo- ctlino, Almerardo 5 Sc Frodoni episcopis, ceterisque tam clericis quam laicis, sidutem Sc benedictionem apostolicam, Scc. Sciatis, quod Archinricus abbas ad nostram apostolicam sedem Aubcrtum monachum mi- sit, ut nostra benedictione Scephanus episcopus ecclesiam S. Mariæ, S. Johannis Sc S. Petri, ac uncti Benedicti consecret ac benedicat. Id sciatis, facimus in ejus consecratione talem benedictionem Sc absolutio nem concedimus ut quicunque ad eam pernitens in con- secracione ipsius adVenerit, tale remedium percipiat. Ibi tertiam partem pœnitentiæ illi dimittimus, & ecclesiam ust^ue apud caput anni ei reddimus, Sc pacem & capillos incidere habeat si mors in capite anni evenerit, vel infra annum, ex nostra parte absolutus permaneat, Sc si dcsiderans per infirmitatem annualiter venire nequiverit, Sc interveniente morte occubuerit, in eam absolutio permaneat. Aldibertusvero & RainOar- dus qui hanc causam propter amorem Dei Heri in eorum potestate adjuVando cupiunt, de poenitentia de qua modo suspirant absoluti sint, & habeant integram licentiam Sc poflibilitatem in quantum voluerint tam ipsi quam sui, augendi Sc crescendi eumdem locum noViter « dificatum, Sc cœnobium Montis-majoris, quod juris est Romanæ ecclesiæ, & sancti Perri, Sc nostri, tam in honoribus ecclesiasticis, quam in fui poccstacc habent, MENTA quam in ceteris postcffionibus juxta piam petitionem venerabilis abbatis prædicti loci Archmrici, Sc modo Sc in futuro, sicut olim Lambertus pater eorumdcm militum conveniendo scribere fecit. Quicunque vero huic loco Correno vel Monti-majori bene fecerit, ralem benedictionem accipiat iicut diximus, & qui ad hanc ecclesiam ibit, securus de omnibus inimicis suis Vadat, Sc qui ei aliquod impedimentum præstiterit, sciat is excom- municatum & anathematum. Si quis itaque quod non optamus, temerarioausii, Scc. Sergius unctæ carho- licæ Sc apostolicæ ecclesiæ præsul. Petrus episcopus » Crescendus epitropus. Petrus episcopus. GregOrius & Scephanus episcopi. Datum Laterani per manus Joannis sanctæ Romanx ecclesiz diaconi cardinalis. XXXVII. Littera Imberti Arelatensis archiepiscofi, ex quibus liquet V Ime tum Cifiercienjibus, abbatissam (sr monialessancti Casarii Arelatensis certis conditionibus conceljissr. IMBERTus D. G. Arelatensisarchiepiscoous omnibus i ad quos litteræ praesentes pervenerint faiutem pasto- ralis officii. Cum lis agitaretur inter abbatem & monachos Ulmeti ex uno latere, Sc abbatistam Sc moniales S. Gacsarii super eecclefia Ulmeti, &caufa nobis commissa estct ab apostOlica sede audienda Sc terminanda, Volentes pastoralis sollicitudinis debitum exsolvere, ab utraque parte compofitionis modum tandem obtinuimus. Cum enim proposuistct abbatista chartam in qua ’COncincbatur iptim Sc conVcntum futim dedifle fub annuo censu 6o.sOlidorumMelgor. abbati Sc conventuiUl- meti, ecclefiam deUlmeto cum suis percinentiis in perpetuum, ea lege ut singulis annis abbas Ulmeti miflam celebraret folemnem in monasterio sanctimonialium die S. Cesarii, Sc quoties novus abbas induceretur, præ- sentibus fratribus promiflionem faceret in ecclesia unc- timonialium de non alienando postefliones ecclesiæ Ul- meti, & si per duos annos censum præcaxatum non redderent monadn, qui ecclefix jure commisti ad mo- niales redirent, volentes plantare pacem neceflariam SS « radicare superflua, post mulcas altercationes Sc appellationes hinc inde Factas, voluntate partium nc ftatuimus cum utrorumque consensti prolOCutorie. Imprimis neceflkatem veniendi & divina celebrandi in J monasterio sanctimonialium abbati Ulmeti in perpetuum remisimus, arbitrati illos indigne ad consortia mulierum trahi, quos ordo Sc regula feminas videre prohibuit, nisi cum peregrinandi ducuntur aut hospi- eandi neccflltate. Sed Sc promistionem indemnitatis omnino rejecimus, quam S0I1S abbatibus suis majeribus exhibere tenentur. Commistum quoque canonis non soluti per biennium amputavimus, cum non solventis mora vel minus curiosi abbatis incuria tantam monasterio generare non debeat damni perpetuitatem, Scc. Remiffis hinc inde omnibus quæltiOnibus, & mutuis motis vel quæ moVcri poterant quxstionibus, Volumus & firmiter statuimus authoritatc domini Papæ ex ordinaria jurisdictione nostra, ut abbas Sc monachi Ulmeti in perpetuum praenominatam ecclefiam cum omnibus E acquihtis, & in posterum justc acquirendis habeant 9 solVendO monasterio S. Cæsarii marcam Sc dimidiam argenti fini singulis annis, ita quod medietatem illius censiis solVant ad sestum nativitatis DOmini, Scc. Ad hoc si abbas Ulmeti locum abbatiæ mutaVerit, poteric obbas per sacerdotem monachum siii ordinis, luæque profcfliOnis in ecclesia diyina celebrare competenter, aut per sæcularem sacerdotem, virum tamen honestum, qui nobis Sc ecclesiæ nostræ respOndear in spiritualibus & abbati Sc monachis in cemporalibus.Et nos pensionis hujus incrementum, Sc statuti nostri modum firmiter præcipimus pro bOno pacis Sc utilitate utriusijue mo- nasterii j prout prænOtaVimus ab omnibus inviolabiliter observari, Sc sit vidaroribus judicium, Sc ob- (trvatOribusæternæ retributionis meritum. ItalmbertKS anno mcc. die 1. Novembris. XXXVIII.