Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/823

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCLESIÆ MA animarum ab eo recipient’PriOiilla vero & capell.inus A siye capcllani monialium, licet donati fuerint Cistci- ciensis o/dinis, fimilirer obedieiitiam domino Mafliliæ episcopo promicent, falVo tamen ordine Cistcrdcnfi, dc i i dem capella u i ad synodos ipsius venient, de sinodum consuetum procutabunr præpOlitus, & canonici, & clerici, & quicumque fuerint de corpore domus ledis Maf- siliæ 3 siyepcr sc j sive cumsOciis competentibus venerint, ibi sempcr procurationes sibi, & bestiis suis juxta. poflibilitatcm domus, honeste lOcum habebunt, fine carnibus tamen totius mortalagii de relicti, quod dic* tæ domus operariæ, sacristiæ, pcrfOnæ vel personis, vel mcnsæ 9 vel quocumque alio modo, dummodo OC- casione scpulturæ proVenerit, in rebus mobilibus, vel se moVentibus, omnium ibi sepulturam, sive Fuerint dc parochiis a castcllo Geminarum sive aliunde, unde— B cumque fuerintjsive fuerint de Mafliliæepiscopatu, sive dc alio, exceptis parochianis castelli Albaniæ de te- nementi ipsius de exceptis parochianis civitatis Mafliliæ, dc coemeteriis ipsius, de quibus inferius dicetur, omni fraude, de machinitione remota, fideliter de libere domino Mafliliæ episcopo, de majori ecclesiar quartam parrem redderis distribuendam inter eos, prout in aucen- ticis scriptis siiis continetur, exceptis rebus immobilibus, qux inter tcrminO* Mafliliensis episcopatus vobis relicta fuerint, quae sinc parte domini episcopi, majoris ecclesiæ vestra erunc, quartam autem pannorum. fine parte domini episcopi de parochialis ecclesiæ, majori ecclesiæ reddetis. De immobilibus vero illorum qui ibi scpulti fuerint, si illa immobilia in Mafliliæ episcopatu VObis relicta fuerint, rribus partibus vobis C recentis, quarta ecclesiæ, in cujus decimatione erunt, pertinebit. Sciendum tamen quod totum mortahgium dc relictum, quod de parochianis castelli Albaniæ, dc tenementi ipsius vobis pervenerit, fi mobile fuerit, illud in tres partes xquales dividetis, quarum unam domino Mafliliæ episcOpO, aliam majori ecclesiæ, tertiam ecclesiæ Albaniæ reddetis 5 si vero immobile, duabus partibus vobis retentis, tertiam ecclesiæ Albaniæ, fine parte domini episcopimajoris ecclesiæ reddetis. Panni Vero integre sine parte domini episcopi de parochialis ecclesiæ S majoris erunt. Totius mortalagii dc relicti » quod de parochianis civitatis Mafliliæ » de tenementi ipsius vobis pervenerit > siye mobilia, fiye immobilia fuerint, quarum domino Mafliliæ episcopo dc majori ecclesiæ reddetis distribuendam inter cos, ptOutj in suis scriptis autcnticis t exceptis pannis 9 qui sine parte domini episcopi, de parochialis ecclesiæ, proprii sunt ecclesiæ majori.Quicumque infirmitate detentus dictæ domus SC fratrem fecerit, siVe habitum SUS- ce per it, fi Ve non, & illuc pedibus siiis venerit, aut ductus, aut portatus fuerit 5 si de infirmitate illa obierit, omnium abeo relictorum, si mobilia fuerint, dominus Mastiliensis episcopus, de major ecclesia suam quartam integram habebunt, exceptis pinnis, quorum quartafti integre, & sine parte domini episcopi de parochialis ecclefix, ad majOrem ecclesiam pertinebit Si immobilia, de in Mafflliensi episcopatu, eorum quartam, ecclesiæ, in cujus decimx erunt, reddctis. Si vero non obierit, nec dominus episcopus, nec maiot ecclesia, nec parochialis ecclesia in aliquid habebit ae omnibus terris, cultis, noyalibus, pratis, vincis, de horcis, quas in Mafflliensi episcopatu aquisicritis propria 9 vel ad factariam feceritis, siye de facharia dabitis. Dominus Mafliliæ episcopus, vel major ecclesia, ibi ecclesiam vel ecclefias habet vel rhabent > ad quam, vel quas deci- mæ pertinent, illi ecclesiæ, in cujus decimatione terræ, novalia, prata, Vineæ, yel horti erunt, vel ubi major ecclesia partem decimationis habet, ut in valle castelli aurioli, medietatem decimæ reddetis. Integre domum fancti pOntii, de ecclefias prædictas cum pertinendis & juribus suis ad usum religionis, & videlicet Cister- cicnsis, tibi Garcendæ prædictx mulieri, de eis quæ tibi succesterint, liceat eas in toto, vel in parte in aliam religionem templariorum, hospitaliorum, aut quorumlibet aliorum religiosorum, donando, permutando. SS ILI ENSIS. 117 pignori obligando, auc quovis alio alienandi eenerc * aliquo tempore rransfcrrc ; quæcumque in demo S’ Pontii abbatifla vel priOrista fuerit, Vcl alia persona, quar vice ipsiirum domus administrationem habuerit, statim suscepta administrationc, corporaliter jurabic super filicta quatuor Doi Evangelia domino Mastiliensi episcOpo 9 de præpofito majoris ecclefix, si : omnia sii- pradicta fideliter rata, & firma tenere, de illibata, dc nunquam obtentu alicujus indulgentiae, & privilegii ha- birx, vel habiti habendx vel habendi, Vcl aliquo alio jure contravenire. Si Vero œconomæ religiOnis, Vel indulgentis, vel privilegii, vel aliqua alia occatione contra praedicta in aliquo Veniretis, post trinam com- mdnitioncm a domino Mafliliæ episcOpo yel præposico canonice factam, licebit tam nobis, quam succestoribus nostris, domum fancti Pontii, de ecclefias prædictas, cum omnibus excrementis, de melioiationibus > auto- ritate nostra, & fine omni vestra > aut ipsorum contradictione, ficut rem nostram propriam intrare, de recuperare. Præterea sciendum est, quOd si aliaua ecclesia, vestris propriis ecclefiis exceptis, super rebus mobilibus, vel immobilibus, occaiione sepulruræ, vel relictis aut donaris, contra Vos aliquam questionem auc controvcrsiam moverit, de ratione parochiæ aliquid inde a vobis evicerit et pacto pOrtionis, quæderebus illis ad dictum episcopum, & ad majorem eccksiam spectanc, prout mperius expreflum est, non ideo mi- huentur. Er ego Garcenda mulier prædicta omni privi- lcg io & indulgentiæ, de etiam generaliter omni juri > quOd mihi > & in eis quæ mihi succeflerinc competit > Vel in futurum competere poflet, generaliter renuntians » omnia præmista eo modo quo dicta sunt t bona fide & sine omni dolo, per solcmnem stipulationem, promitto inviolabiliter custodirc, & nunquam in contra venire : sic Dominus me adjuVe^Sc hæc tacta simctaquc quatuor Dei Eyangelia. Actum Mafliliæ adCanonicam, in ecclesia beatæ Mariæ sedis Mafliliæ, coram ad hoc convocatis subscriptis testibus, Bremundo preposito Aquen/L, Fulcone abbate Floregiæ, R. de sancto Gcor- gio, de Guillelmo Menquerio monachis » R. Julliano, Petro de Jocone capellano sedis, Guillelmo jOanne so- ccrdote, R. Michaele, B. Durando, Gairaldo, P. dc Berra, G. Bernardo, Rostagno Donatis, G. Satandi, G. de Templo, Joannc Martini, P. Guinbcrti, B. de Malayalle, Ugone Brcun de Geminis, Gillio Si- > meonisdc Villavccerc Cabillone, Elia de Tolonc, Be- rengario publico Mastilia : notariO, qui presentibus partium carra ista scripstt, & in ea signum siium apoluit. Ad majorem vero presentis paginae firmitatem apositx sunt de iigilla dicti domini R. Mafliliæ episcopi > capituli sedis Maflilix, de prædicti Fulconis Floregix abbatis. Nofter Edmundxs Martenne exploravit archivum ec- clefia majoris Mafiiliensis, ubi invehit litteras fundationis abbatia S. Pontii in multis discrepantes ab iis, qua suprn sunt excusa. i°. ha littera datasunt anno iiqi. non iaop a®, non Rainerii nomen habentsed Fulconis. Hacsupra notavimus in Fulcone episcopo. XXX. E BuUaVrbnni papaV. ex Mate &nsonacho Mas~ filiensi b aa monachos MaJJilienses tunc abbate dejlitutos. URbanvs episcopus servus serVomm Dei, dilectis filiisconycntui monasterii fancti Victoris Ma£ siiicnfis ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, ac proprii abbatis regimine n nc carentis, ordinis S. Benedicti, salutem de apostolicam benedictionem. Romanus pontifex Christi vicarius, tenens super orbis ecclefias & monasteria universa VOlenre Domino, principatum, frequenter ecclefiis de momstcriis ipsis, pro tempore, exemptionis, de aliarum di Versarum gratiarum pririlcgia conccderc consueyit, sed profecto ec- clesiis de monasteriis illis, in quibus diyini culeus > sa- Piij