Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/824

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ns IN S T R U cnrquc religionis observantiam, fragrantiam fidei, do A vorionis constantiam, ac alia laudanda opera virtutum reflorerc, aliasquc justas de rationabiles caufas concurrere conspicit, non inJignc fe reddit in hujusmodi gratiarum exnibitionc munificum, &in cunctis eorum opportunitatibus liberalem. Sane liter monasterium vestrum cinn omnibus membris suis > personis degentibus in eifdem communiter reputatum fuerit hactenus, & etiam reputetur ad præfcns ab omni jurisdictione quorumlibet ordinariorum judicum liberum de exemptum, de præfaræ apostolicx sedi nnmcdiac subjectum 3 tamen nonnulli locorum ordinarii, vobis, dictilqucmo- nastcrio de præcipuc membris, de personis degentibus in eisdem > super exemptione hujuGnodi, & contra eam, ficutabolim innotuit > graves injurias de molcf- tias intulerunt » ex quibus Vobis, ipsilquc monasterio, fi membris, ac personis impedimenta de difpendia grayia sunt secuta. Nos itaque qui ab olim in ip^) vcstrO monasterio extreflam profcstionem fecimus, de initi* fuimus regularibus disciplinis eligendo nobis in eo perpetuum » ut sperabamus, contra mundi naufragia portum fa luti sji pia Cu i stet Alnffimo, juxta celebrent alium fibi contiguum porrum maris, quique tunc de etiam postea, duin ejus præsideicmus regimini, exemplaria laudabilium actionum, quæ per Gnctx contemplationis stu* dium, innocentis vitae meritum cum religionis fragrantia, fervore fidei, & abundanda caritatis in monasterio ipso fiunt, oculate cognovimus, de indesinenrcr fieri auchore domino confidimus, de speramus. Nunc qu nv

? [uam immeriti, diyina favente dementia, ad apicem ummi apostolarus aflumpti, præmista omnia pacerna C indicatione pensantes, ac ipsius vcstri fieri de antiqui cœnobii, in auo illius beatifli.ui Victoris martyris, qui pro catholica nde pugnando ex marrycio reportavit victoriam de gloriam scmpirenum, aliorumque multorum ianctorum corpora requiescunt ; cuique etiam praefuit sanctus Castianus præclatus 9 ficut antiquarum Lriptw- rarum haber fida relatio, parer quinque millium monachorum, nobilitatem de celebritatem eximiam, necnon multitudinem membrorum ipsi monasterio subjcc- torum diligentius adtendtfntes, dignum reputamu, dc decens, uc vos, quos lingulari ftcctu prosequimur, dictumque monasterium elegans membrum ecclesiæ fanc- tæ Dei 9 opportunis tueamur præsidiis, acoli.mus privilegiis, minuamus * per qux, semotis impedimentis quibuflibec servire Domino quietius de liberius valeatis, E crescat in vobis religionis fervor9 contemplationis Vigor, ac bonorum operum exercitium fructuosum, dc erga siinctam Romanam ecclesiam > sedemque de dictæ devotionis & fidei plenitudo. Eapropter dilecti in Domino filii » abbatem dicti monasterii, qui erit pro tempore, ac vos de i^fum mo- nastcrium, quod ex certis rationabilibus, & eidem monasterio utilibus causis, ad manum nostram præfcntia- licer retinemus, & illud facimus per providum virum vicarium gubernari > ac omnia de singuL monasteria, prioratus, officia, beneficia 9 de alia membra, de loca quæcumquc regularia tam virorum quam mulierum 9 ubilibet constituu, ipsi monasterio vestro, mediate vel immediate subjecta, quæ in praesentiarum habetis j dc præstante Domino habebitis in futurum > cum omnibus ] personis debentibus in eisdem, etiam conversis de perpetuo oblatis, prcscntibus de futuris a quocumque pa- MENTA triarcharum, archicpiscoporum de episcoporum, Ac alienum quorumcumque judicum ordinariorum omnimoda jurisdictione, auctori rate, potestate, dominio visitacionum ac charitatum, lub dii de subvcntionum, dc exactionum quarumlibet præilationc, r.cenon a syno- dalis, & alterius cujufllbct congrcg tionis evocatione, dc speciali dono gratiæ, authoritarc ajostolica prorstis eximimus, de dc novo toraliter liberamus, illaaue in jus, proprietatem B. Petri de ledis ejusdem, de fut> eorum fpcciali protectione fufcipimus, arque nostra j decernentes monasterium ipsum una cum om.bus de singulis monnstcriis, prioratibus, officiis, bcr.cfi.iis> aliif- que membris, locis & personis præcbctis fore eidem (b- li ledi subjecta i quodque locorum dioccsani aut alii ordinarii quicumque, vel aliaquzvis persona in eumdem abbatem 9 ac vos seu monastciia, prioratus > cffi ia, dc beneficia aliaque membra, de loca legularia, de pertonas præfaras> urpoce pror iis exemptas non pcflint ju- thoriute ordinaria, excommunicationis > suspensionis aut interdicti sententias specialiter vel generaliter, quomodo liber promulgare, vel alias etiam, ratione cujus- cumquedcllcti fcu contractus, vel rei de qua agetur, ubicumque committatur delictum, ineatur COntractus aut res ipso COnflstar, potcstatem 9 jurisil ctionem, dominium aut ordinationem aliquam quomodolibet exercere •, felicis recordationis Innocentii papje IV. prædc* ceflbris nostri circ 1 exemptos, q z incipit, Volentes9dC aliis apostolicis consticutione in contrarium edicis non- obstantibus quibufcumque. Nos enim quastibec exconv municationum 9 fusrensiOnum & interdicti senrenrias dc quOscumque procestiis, quasyis pœnas & sententias generales vel fpccialcs continentes, quas de quos contra eundem abbatem > ac vos, & monasteria 9 prioratus 9 officia de beneficia 9 de alia membra, loca de personas praedictas contra formam de tenorem praesentium quo- modol bet promulgari vel haberi contigerit 9 irritas decernimus de inanes. Volumus autem quod idem abbas ac vos in fignum perccpræ ab eadem Romana ecclesia libertatis de exemptionis hujusinodi, unum vifantium auri dicti Ronunx ecclesix in fcsto beatorum Petri dc Pauli perpetuo annis singulis persolvaris, quodque per trxscnrem exemptionem & aha supradicta, libertati- us, privilegiis > de immunitatibus aliis ejusdem abbatis ac VCstris ordinis vestri nullum præilttlicium generetur 9 quinimo volumus quod illa in lua plenaria re* maneant firmitate. Cxcerum non incendimus alicui vel aliquibus per exemptionem de libertatem præfitas in ejuldem abbatis ac vestrorum de monastcriorum 9 prioratuum, officiorum de beneficiorum 9 de membrorum aliorum przdictorum 9 ecclesiarum parochialium vi- sicationibus » nec non in perceptionibus tam earum quæ ratione vifitationis przdictx debentur 9 quam aliarum solicarum procurationum scu alias absquc Visicatione ab antiquo debitarum aliquatenus derogare. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrz exemptionis, liberationis, suspensionis 9 constitutionis 9 ac voluntatis infringere 9 vel ei ausii temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpscnt, indignationem omnipotentis Dci, & beatorum Petri de Pauli apostolo rum ejus so roVeric incursurum. Datum Avinione quar- , co nonas Januarii pontificatus nostri anno primo ( hoe efl an. mccclxh.) de infra. Datum pro copia asno vm originali extrafta per me P. Balitrandi.