Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/831

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CC LE SIÆ TRI tonio Boycrii, & Joanne Legarii notariis publicis, & A pluribus aliis vocatis, & regatis ad præmifla. Tenor vero instrumenti procurationis & potestatis dicti domini Petri Delphini de quo fic siIpra mentio, talis est. IN nomini Domini nostri Jesii-Christi. Amen. Anno a nat i Virate ejusdem DOmini Mccccvnl. & die vi. mensi » Septembris R. in Christo P. & domino D. Deodatodc Stagno episcopo, & domino in folidum civitatisTricallineqsis existcnte. Per hujus vcti, & publici instrumenti seriem, concinentiam, & tenorem, cunctis tam pratentibus quam futuris fit manifestum, 3uod supradictus R* in Christo P. & dominus Deo- atus Tricastincnsis episcopus atrendens, & confidc- rans quod propter mortalitates, guerras, tribulationes, Sc opprcffioncs gentium armorum quz in istispirtibus g a longis tcmpOribus fuerunt, & propter molestias, occupat ion cs, & opprcfliOnesjac tribulationes quas nonnulli nobiles vicini, & magnates eidem domino episcopo, Sc ecclesiæ S11X 9 ac hominibus, Sc subditis suis tcmpOribus rcrro actis fecerunt, Sc de dic in diem facere nOn ceflantjpræsens civitas Tricastincnsis, Sc alix terræ dO- miniepiscOpi siint in mctjOri parte destructæ : &nisi modo infra scripto de opportuho remedio provideatur, gentes ipsius civitatis, Sc locorum aliOtum non poterunt prardictas tribulationes, Sc dppreffiones supportare : idcirco idem dominus episcbpus volens, Sc cupiens de opportuno remedio providere super iis, Sc utilitatem luam, Sc dictæ siiz ecclesiæ Tricastincnsis, ac hominum, Sc subditorum suorum pro viribus pro « curare de consilio, Sc exprcllb confcnsu venerabilis C capituli ecclesix SUX cathedralis Tricastincnsis, Sc ipsum venerabile capitulum de ipsius domini episcopi mandato in unum aggregatum infra castrum episcopale dictæ civitatis Tricastincnsis, in qua quidem congregatione venerunt, Sc interfuerunt venerabiles, & circumspecti riridOmini Berengarius Alrici Baccalaureus in decretis, præpositus, Thoinaffius Pesanti arch i diaconus, jOannes Vcgasacrista, Pontius Bonabclli, Joannes Cotcllerii canonici dictx ecclesiæ cathedralis Tricasti- nensis in præscnti civitate Tricastinensi pro nunc relidentes solummodo, Scpræscntes nominibus eOtum propriis, Sc nomine ipsius capituli, Sc aliorum do- tninOrum canonicorum ipsius capituli absentium : Sc etiam ad humilem postulationcm, Sc rcquifitioncm uni- versicatis hominum dictæ civitatis Tricastincnsis, ipsa I univcrsitate voce præconia de ipsius domini cpisi : Opi justii, Sc præcepto, ac mandato in unum COngregata infra castrum praedictum coram ipsodOtninoepiscOpo, in qua siquidem congregatione venerunt, & interrue- Xuntjprovidi, Sc discreti Viri, Joanncs Artaudi, Joanncs Chaironi, Joannes Giraudi, Magister HugO I<O- dulphi, Petrus, & LeOnardus Arraudi fratres, Jacobus Fabri, LambenusBarralcrii, Petrus Botcron, Mas- sonus, Sc Petrus deTrois, Joanncs Varche, jOannes Alene, Berengarius de pO<lio, Poncius Marcherii 9 jOanncs Barreti, Hugo Galtcrii, Bcrnardus Dalmaffii, Petrus Laugerii, Pontius Cotellcrii, Stephanus de Alamannia, Petrus A i mari i, Petrus Solerii, Petrus GeneVCsii, Joannes Robini, Hugo de Rua, Petrus de Sabaudia, HugO Charreterii, Guigo Richardi, Bertrandus Guitardi, Stephanus Giraudi, Martinus Va- lcntiæ, Guillelmus GrOsti, Armandus Marini, Petrus BecOne, Antonius Berengarii, Antonius Ca- pclli, Bertrandus de Laya, Guillelmus de Monte claro, JacObus, Sc Guillelmus Amblardi, & Joanncs Arnulphi, ac Mornctus de Mornastio 3 Vinetus dc Scell.% Sc isaqucrus Profait Judæi, Sc plures alii Christiani. In qua quidem congrcgaticne erant nedum duæ partes, imo tres Sc ultra hominum praefentis civitatis Tricastincnsis prout homines ipsi dicebant, & astere- bant : ncenon Sc ad supplicationem, Sc rcquifitioncm universitatis hOminum dicti k>ci sancti Restituti, pra aua uniVersitare Venerunt, Sc interfuerunt in ipsius UOinini cpisssOpi præscntia, & de ipsius domini cpis- copi licentia, voluntate, Sc mandato homines inferius CAST1N ENSIS. uj nominati ad hoc per dictam uniVcrfiratpm spccialiccr deputati, scilicec NicoLusde Grilhone^ Petrus fia- Iuli, PetruS Sicani domiccili, Guillelmus Payani, ^trus Payani, Guillelmus Donadci, Petrus Bcm$ j Stephanus Garcerii, Falco Donadei, Petrus Garcerii, Joannes Ruffi, Sc Petrus Romei. Ipse, inquam, dtf- hiinus episcopus gratis, & voluntarie nomine suo proprio, Sc dictæ suæ ecclesiæ Tricastincnsis $ Sc suorum iucccflbrum episcoporum Tricastinorum, Sc dictum venerabile capitulum dictæ cathedralis ecclesiæ Tricas- tinensis nominibus siris, Sc dicti venerabilis capituli, Sc succeflbf um suorum in ecclesia, Sc capitulo praedictis, dictæque uniycrsitatcs hominum pratentis civitatis Tricastinensis, & loci sancti Restituti supra nomini- torum nominibus suis s Sc aliorum hominum, Sc per- sonarum civitatis, Sc loci praedictorum absentium t Sc eorum hxredum, Sc succcflbrum omnes superius nominati de licentia, voluntate, Sc expresto consensu ip- sius domini cpilcopi ibidem przscntis > Volentis, Sc consentientis, autoritatemque, Sc licentiam atque mandatum speciale eisdem præstantis, dantis & concedentis ad infra scripta omnia > & singula facienda ; & etiam idem dominus episcopus, ut dominus pro medietate lodi prædicti de Camareco pro indiviso cum domi 110 Grignani exi st ente 9 ac nomine, Sc vice hominum suorum loci prædicti pro eVidenti utilitate, Sc commodo ipsorum dominorum episcopi, & capituli, & universitatis civitatis locorum prædictorum, Sc pro conservatione, custodia, Sc tuitione omnium supra nominatorum’, ac succestbrum suorum, & totius ter- rx episcopalis Tricastincnsis, attendentes, Sc confido- rantcs quod alias » nec aliter non poterant supradicti$ damnis, opprestionibus, injuriis, violentiis, Sc periculis obVUre ; gratis > Sc voluntarie, unanimiter, Sc concotditer pari animo, Sc consensu ; ncmincque ipsorum discrepante, omnes insimul, & quilibet ipforum in solidum, etiam divisim prout negotium infra scriptum tangit j Sc ad ipsos spectat, omnibus melioribus mOcio, via, jure, Sc forma quibus potuerunt, & debuerunt, fecerunt, Sc constirucrunr, crcaVCtunt, Sc solemniter ordiriavenint fuum Verum, certum, Sc indubitatum procuratorem, œconomum 9 actorem, Sc negotiorum suorum gestorem specialem > Sc generalem, ita insuper quod generalitas lpecialiuti non deroget 9 nec e contra, fcd una pbcius per alteram roboretur > Sc ) confirmetur, videlicet venerabilem, Sc circumspectum Virum dominum Petrum Delphini licentiatutn in legibus de Abolena Tricastincnsis diœcefis licet absentem tanquattl præsentem 5 scilicet ad apariandum, Sc recipiendum in pariagium pro ipso domino episcopo, Sc ejus nomine, & luccestorum suorilm quOrumcumque in ecclesia, Sc episcopatu Tricastinenli in futurum ; videlicet in medietate totius temporalitatis, Sc jurisdictionis civitatis suae Tricastincnsis, territorii, arauc tc- ncmcnti cjuldcm, & in medicrare totius temporalitatis, Sc jurisdictionis loci prædicti S. Restituti, & in medietate totius temporalitatis, Sc jurisdictionis loci dc Camareto qui locus est pto indiviso inter ipsum dOmi- num episcopum, Sc dominum Grignani, Sc in medietate supcrioritatis, & altæ jurisdictionis quam idem £ dominus episcopus habet in castro, Sc territorio dc Balinis, & de Solorino, Sc in Pcyrcria Nemoris Baf- tardi, & in omnibus aliis territoriis, atque locis diœ- ccsis Tricastincnsis, excepta superioritatc, Sc majori donuniO quod habet in castro de Suti, quæ praedicta ex pacto exprcfli) non debfct, neque potest sine fcudi perditione in alium transportare. Et hoc cum sereniffi- mo, Sc indito principe domino CarOlO Francorum rege, delphino Vicnncnfi nomine sui Delphinatus, Sc in cius cbfentia cum magni fico, & potenti viro domino Guillclmo de Arca, domino Cornilionis, cambellano, & confiliariO regio, atque gubernatore Delphinatus, & venerabili COncilio dclphinali in loco GrarianOpoU residente nomine ipfnis domini ncstri delphini, & pro ipso, Sc ad opus ipsius delphini dumtaxat, ipsosquc medietates dictæ temporalitatis, Sc jurisdictionis d- QJij