Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/839

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


E CCL E SIÆ AH cathedra disponente DOinino constituti, fratres nos— A tros episcopos debemus diligere, & loca eis commista, apostolicæ ledis munimine confovere. Quamobrein, venerabilis frater Guillclme episcope, tuis postulationi- bus impartimur aflcnsum, & eccleliam Auraicenscm, cui, Dcoauthore, præsidcs, præfentis scripti pagina communivimus ; statuenccs, ut quascuniquc polfcflio- ncs, quxcumquc bOna eadem ecclesia in pi æsonti anno justc & canonice postidcr > aut in futurum conccflionc pontificum, largitione regum, vel principum, oblatione fidelium fcu aliis justls modis, operante Domino, poterit adipisci, firma tibi tuisque succestoribus in perpetuum > Ac illibata permaneant, in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis. Ecclcliam scilicet lancti Florentii, cum cinictcrio & villa qux Claustrum nominatur, infra ipsum cimetcrium constituta, cum pa— B lude, condamina quam COmitiÆi Auraicensis > astcnsu filii fui Raimbaldi, beato Florentio contulit, cum decimis & cærcris poftellionibus siiis j ecclesiam beati Eutropii, cum decimis tOrius territorii de Cadarosta > & pQliestiOnibus suis •, ecclesiam lancti Perri cum decimfc & posteiliOnibus suis ; ecclefias de Monte draconis, dc Sagariis, de JocOiidatis, cum decimis & pdflcstioni- bus suis, de Mc>rnatio, de Scrigniano, deGrapontis, de fando Juliano, de DcrbuciO, de Guarch, de Tra- vaillano, de Camareto, de Vellaiga, de VaCquayras- sio, de Albana, cie Durbano, & Balmis, de Albag- nano, de Jonqucriis, cum decimis & postcstionibus siiis, & decimis de Sarriano, & de POdiO-cHcardo, de sancto PriVatO, deCaufinis, de Gausianis & de Asdano, & ecclesiam fancti Genesii, cum appenditiis luis, & cæ— C tera omnia quæ Venerabilium fratrum nostrorum præ* deceflirum tuorum episcoporum fraternitas de occupantium manibus eripuit. Ea etiam omnia qux per Vos vel per fcudales yestios præfata ecclesia pOstidere Videtur j vobis nihilOminus confirmamus •, nd exemplum quoque prædeceflbris nostri bcacæ niemoriæ p.wæ Cil- lixti apOstOlica autiiOritare sancimus, ut in prærata Au- raficensi ecclelu perpetuis futuris temporibus episcOpa- lis sedes absque Tricastini episcopi, vel cujuflibe : alterius cencradictiOnc conGstac $ limrliter idem k>cus prOpriani parochiam episoopalem obtineat, in qua tu, veli succcstOrcs tui clericus ordinandiecclelias de oratoria consecrandi, de alia quæ ad episcopale efficium pertinent ministrandi facukarem liberam habearis. Ter- miiiOS sone Aurasicenfii parochix, quOs cx piæccpto I ejusdem prædecefloris nOstri, in praesentia Aeronis quondam Arelatensis arehiepiscopi, & suffraganeorum ejus, per astcrcioncs tcstium de instrumienu canarum apræ- dccestbre tuo bonx recordationis Bcrengario epikOpo constat cfle probaros, de Romæ astistcnte Pontio Tri- castniO episcOpO per eumdem Romanum pontificem, indagaris uuinque diligenter rationibus, in pratentia episcoporum & cardinalium collaudatis, prædictx Au- raiicenli ecclefix quiete de line aliqua infestatione habendos, poffidendOsque firmamus > videlicet a pente Abolena, per stratam regalem > quæ V.idir inter ciuOs mOntes usque ad Diganum, & a prædicto ponte ficut ascendit aqua de Lez Versus meridiem, & ulque ad fines Vascnsis episCOpcttus. Porro debitam portionem decimarum & cunctarum OblatiOnum, quae pro Vivis & pro defunctis, ecclesiis Offeruntur, sanctorum capOnum instituta distinguantur 3 idcoque Venerabilis frater epif- cope, quartam partem decimarum ad te pertinentium^ tibi ab aliquo usurpari prohibemus. Simili modo sta- tuimus, ne allquis aetenliOnes ecclesiæ non ad se pertinentes, suis utibus indebite Vindicare præfumat. Nulli ergo hominum fas sit, præfatam A rauncensom ecclesiam temere perturbare, aut ejus poflestiones aufferre, Vel ablatas retinere, minuere, scu cujuflibct mdcstiis fatigare ; sed omnia integra COnserVentur eorum, prd quorum substentatione de gubernatione COiicelTa ftinr, iiiibus omnimodis profutura. Si quis igitur in futurum hanC nOstræ COnstitutionis paginam siziens Conrra eam temere venire tentstVerit, secundo, terUOVe COm- monitus, nisi congrue satisfecerit, potcstatis, honoris- uAUSICANÆ. 133 que fui dignitarc carcat, reumque se divino judicio dc perpetrata iniquitate cognoscat existere, & a sacratisti- mo corpore & sanguine Domini nostri Jcfii Christi alie* nus fiat, atque in extremo examine districtæ ultiOni subj.vceat. Cunctis aurem eidem loco quæ sua sunt servantibus sit pax Domini nOstri Jesii Christi, quatenus dc hic fructum stjæ actionis percipiant, de apud distri- ctum judicem præmia æcernæ pacis inVcniant. Ego In- nœentius cathOlicæ ecclesiæ cpilcupus ff. Ego Angelus presbyter cardinalis titulo sancti Laurentii. Ego Litafredus prdbiterff. Ego Luoas pi elbi ter titulo sori- ctorum Johannis & Pauli. Manon prcfbiter cardinalis titillo lancti Stephani. Ego Guiao indignus pres- bitcr. Ego Grcgoriu% prclbiter cardinalis tirulo sanctæ Priscæ. Ego Bcrnardus prelbyter cardinalis titulo fan- ti ChrisdOgi*. Ego Theodcvitus sanctx Rufinæ epis— 1 COpus. Ego DrogO OstiensiscpiscOpus. EgoAlberrus Alb ancnfis episcOpus. Ego GregOrius diaconus Cardinalis titulo sanctOrum Sergii & Bacchi. Ego Guiguo diacOnus cardinalis S. Haariani. Ego Ulbordus cardinalis S. M. in Via — lata. Ego Chrysogonus cardinalis diacOnus S. Mariæ in porticu.. Ego iVo diaconus cardinalis sstnctæ Mariæ. Datum Pins per manum Ayme- rici sstnctæ Romanæ ecclesiæ diaconi cardinalis de cancellarii, quinto calendas Martii, indictione decimi quinta, incarnat. DOminicæ anne millesimo centcsimo trigclimo septimo, pontificatus Vero domini Innocentii papæ anno octavo. V I. i Littera Bertrandi de Baucio pro Cartusianis, quibus fubscribit Arnulfus Arausicenfis episcopus. NOtum fit omnibus, quod ego Bertrandus de Bau- cio cum consilio de Voluntate nOstræ matris Aura-, ficæ, dOnamus monastcrio Cartusierisi in perpetuum vi— 1 ijinti sstumatas falis annuales in Villa’Berra, quales il- orum bestiæ deferre poterunt} hoc intuitu pietatis dc amOrc Dei pro ablutione gcccatOrum nostiorum, & pro animarum nOstrarum corlequenda sstlute. Adhuc etiam præfato tribuimus mOnststerio, de ejusdem niOnasterii priOratibus, de prioratuum COnfratribus 5 ut ipsi de eorum jumenta cum omnibus qux secum tulerint, liberam habeant facultatem eundi de redeundi per terram nostram •, ut nec in pedagio > nec in aliquo alio usarico ) mOlcstiam patiantur ; sed iint rotius exactionis unmuncr, Hcc etiam in pOrtu pro nstVibus pretia solyaiit. Hanc autem donationem facimus Cartusicnst monasterio dc COnfrarribus in monasterio sancti Andrcæ, cx ipsius Ordine pcndente, in præsentia nOstræ manis T*. Auiasica : J dc Arnulphi Aurasicensis episcOpi, de Omnium confra- trum siipradicti monasterii. Am o incarnar. Mdxxxn. VII. Diploma Guillelmi de Baucio pro capitulo Arauficano. NOtum fit omnibus præsentibus de futuris hominibus, quod egO Guillelmus de Baucio, plæfenre E niecum matre mca Thiburga, de id ipsum fieri animo pOstulante, sufcipiO Auraicensem ecclesiam cum rebus dc pOsteffiOnibus siiis sub mea protectione de custodia, ut l>eumValeam, si ei placem mihiinVenireprOpitium, & mei meorumqtlc scinper custOdem habeam de protectorem. Præcerea VO1O de conCcdo eidem ecclesiæ omnia quæ hactenus DOsteditj de in pr&scnti pOstidct, aut in futurum OCCahOne clecmosinx, seu fidelium largitione flotetit adipisci, & hæc eadem ci laudo atque confirmo ; pecialiter Vero terram Guillelmi de sancto Delidcrio, quam ejusdem eCclcfiæ canonici nuper emerunt, & dc- merum serVitia Bernardi Posterle de Michaclis, quæ adhærent cimeccrio, de torum cimcterium prædictx ecclesiæ concedo de laudo cum suis pertinentiis &CO- hærentiis, sicut olim tempore ariæ meæ, de præsentc domino bonx memoriæ episcopo, cum monacho cermi- R iij