Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/846

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I4O I N S T R U k IX. Littera Bcrengarii patris Rofiagni episcopi Avenio- nensis, quibusfundat prioratum Pontis Sorgic in gratiam Clumacensis coenobii. PRaxedentium patrum aiTertio docet > & legalis ins- titutio regalium praeceptorum jubet > ut omnis homo cujuscumaue dignitatis scucujuflibct condicionis > qui qua (libet donationes SCU venditiones, SCU commutationes agere tcntaverit, non solum nudis Verbis id agat, sed litterali pagina voluntatis siiæ lccrcu infigniri faciat, testiumque roborationc confirmari jubeat ; quasi* nus per succedentia curricula temporum perpetuam obtineat firmitatem, & conrra obloquendas garrulitatis, ] veritatis teneant fundamentum. Quocirca ego Beren- garius cum voluntate uxoris meæ Gilbcrgr, de filiorum meorum > videlicet Rostagni episcopi, & Bcrengarii, Raimundi, Willelmi, LcOdcgarii, Rostagni, Bercran- ni, ac consilio praedicti Rostaeni AVenicæ civitatis episcopi cjusque canonicorum, dono Deo omnipotenti & fanctis apostolis ejus Petro de Paulo Clunienlis coenobii, eccleliim SS. Trinitatis, quæ est fica in territorio Aycnicensijin castro quod nominatur POns Sorgiæ, cum medietate deCimarum mearum tOtius Villæ, &c. Vuria hicrccenset dona. Hæc omnia omnipOtcnci DeO & fanetis apOstolis ejus Petro videlicet & Paulo concedO, ut ipse sua ineffabili misericordia peccata mea dcleac, suumquead regnum bonO fine, cui laus omnis canitur, feliciter perducat. Seriem autem hujus nostræ danario- nis volumus & Obsecramus a nObis de a filiis, de propinquis nostris ita auctoritate muniri, ut siicrosanctaDci ecclesia CluniacensiscornobiLabfque inquietudine perpetuum poffidcstt. Qji autem roborator aut confirmator hujus nostræ donationis extiterit, benedictionis gratiam in hoc sæculo ab Omnipotenti percipiar, & in futurum præmium æterna : vicæ cum justis recipiat. Si vero, quod non optamus, aliquis corruptOr aut invasor hujus donationis rcpcrcus fuerit, auctOiitate Dei Patris, de Filii, & : Spiritus-sancti, & sanctx Marix matris Domini, de omnium sanctorum omniumque fidelium Christiar.orum, sit cxcommunicatus de maledictus, dc acOlloquio Catholicorum separatus, nisiad emendationem venerit, sit anathema maranatha j in Vinculo namque componat auri optimi libras quinque, & dein— ] ccps næc damnatiO stct. Willelmus comes Provincialis, & Joffrcdus frater ejus finnaVcrunc. S. Bcrengarii dc uxoris ejus Gilbergæ, de filii sui videlicet ROstagni episcopi, Bcrengarii, Remundi, Willelmi > Leodegarii, Rostagni, Bertramni, qui hanc donationem scribere fecerunt, & suis propriis manibus sirmaVerunt, de tef- tibus ad roborandum tradiderunt, Petrus amicus, & fratres siii videlicet Willelmus, Ildebercus de Amicus Voluerunt de firmaverunt. Raimundus, Anno & Ricau- dus de Wichirannus firmaverunt. Hxc nomina canonicorum Avennicx scdis. Pontius decanus, Rostagnus iilius suus, de Willelmus de Humbertus firmaverunt. Agamus Faraldus & Giraldus firmaverunt. Mataco- nus, & silius fuus Willelmus firmaVerunr. Pontius, Stephanus, Petrus, & Siliarius > Rainaldus, Faraldus, Pontius, irem Pontius, Rolandus, Amblardus ; omnes isti voluerunt, & firmaverunt. Humbertus firma Vi, & filius siius3& Willelmus & Humbertus firmaVerunt.Ros- tagnus de Willelmus de Leodegarius vicecomites firmaverunt. Rostagnus de Raimundus filii Willelmi Vkeco- mitis firmaverunt. Est autem edita hæc carta in Aren- nica urbe > XVi. kal— Martii sub anno Dominicæ incarnationis mixiii* indictione i. Pontio auctore, & Petro scriptore. MENTA X. Diploma Raimundi comitis Tolosa* &c.pro monasterio S. Andrea Avenionensis. ANno incarnationis mlxxxvih. Ego Raimundus conics Tolefæ 9 dux Narbona :, marchio Provin- ciæ, bona fide sicut antecestores mci Podium Andao- nenfe, ubi supra ædificatuni est mOnasterium S. An- drcx, de Villam fibi adjacentem t de omnia sibi pertinentia, de villam etiam de Angulis cum suis territoriis » dc cum omnibus pasqueriis, pro salute animarum lua- rwm donarunt DeO de B. Andreæ, de abbatibus filis dc niOnachis, tam præsentibus quam futuris, ut ipsi libere & absolute perpcruo in pace habeant, de peflideant. EgO siniiliterpro Glute animæ mcx ceck>, laudo > dc dono tibi abbati Petro, de monachis, de succestoribus tuis, uc de ipsi in perpetuum quiere habeant, de pofli- dcant. Et sicut ipsi donaverunt omnia quæ sunt in territoriis ipfarum villarum, ego similicer dono culta dc incuira nemora, sive aquas, feu etiam feudOS, qtiOS sicut feudalcs mci iblcbant habere j pro antccestOsibus meis de prome COncedo, dono& laudo meum dominium, ut ita pro S. Andrea habeant. Ec quicamque de meo comitatu, aliqua de me pOstidentes, pro aniniabus suis Vel f>ro filiis, de hæredibus prædicto monastcrio cfonare vo- uerint, plenariam ex parce mea licenriam habeant, &c. Tcstes Guillelmus de Sabrano, G. de Rocamaura, Bertrandus de Lauduno, Ripertus de Cadarosta, Petrus 2 de POnce. Ex parre abbaris, Albertus Avinionensis episcopus > Rostagnus Bellonus prior S. Andrex, Petrus Raynardus decanus, Guillelmus deAurasica, de multi alii. XI. Littera Gibelini archiepiscopi Arelatensis pro canonicis qui vitam regularem ducebant in ecclesia Avenionensi > cujus tunc Gihelinus curam gerebat. SAncitum este Constat f & veteribus libris infertum, ur dOnationes præfignenrur litterali signarionc > quatenus contra obloquentium verbolicates perpetuum i obtinere poffint firmamentum^ dOnatio quOque mancae inconcufla. Qua propter ego Gibclinus archiepiscopus Arelatensis gerens curam Avenionensis ecclesiæ, dono canonicis in claustro sine proprio viventibus, Omnem decimam de episcopali dominicatura, videlicet in A venio* ne, in Berrorrita, in Castro-nOVo, in NOvas, in Agilloj hOc est in fructibus terrarum, in campi is, in thelonco, in pratis, in nemoribus, in piscatoriis. Per* hæc omnia (tono Omnem decimam siipradictis canOnicis. Videant igitur episcopi > aui post nos futuri sunt, quomodo hanc donationem firmam teneant, de frequenter cogitent, in quanto honore fupra dicti canonici eccle- iiam S. Mariæ multis diebus tenuerunt, Videlicet in nnrutinis, in mistarum sOlcmniis, & in omnibus qux ad ritum ecclesiasticum pertinent •, & ideO quod no ? fe- cimus similiter faciant 5 & eandem gloriam quam speramus accipere a Deo accipiant. Acta est h.rc cana l’ub anno DOminicæ incarnationis MXCiV, indictlOnc prima. * Signum domni Gibelini archiepiscOpi ? qui hanc dOnacionera scribi juflir, de prOpria manu fir.naVir. XII. Charta Arbert i episcopi Avenionensis, qua plura canonicis suis concedit. ARib rtu s AVcnicensis episcopus dikctis filiis RostagnO præpOliro, & : ejus fratribus in A Venio— * nenii ecdefia Canonicam viram profcflis f eOruinquc fuccefloribus eadem religione ornatis saluccm. Qjjoniam episcOpalis rcgimjnisOsticiuin est Virorum rcligiOlOrum