Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/857

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ECCL ES IÆ VASI O NENS IS. i5i INSTRUMENTA QUÆ AD ECCLESIAM VASIONENSEM SPECTANT. I. Charta Petri Vasensis episcopi pro sanfifo Pi&ore. I N sanctæ Ac individuæ Trinitatis nomine, ego Petrus Raimbaldi filius, Deique gratia permittente Vascnsis ecclesix episcopus > & : canonici mei Videntes, hoc seculum ad occasum tendere » Ac scientes post mortem nihil boni nihilque mali quemquam poffe peragere, sed fecundum quod in hoc seculo operatus est, ycI vi* tam perennem & gloriam sempiternam in cœlis accipere aut in inferno perpetuas pernas sustinere, tremis- cimus. Sed rursiIm benigna sanctz scriprurz exhortatione confortamur, quæ licut aquam ignem extinguere, ita dicit eleemosinam f efle peccatum ex toto delere. Viventes ergo & bene in nostra memoria permanentes dignum ducimus benefacere anitnabus nostris debere, Ac non solum exutos corpore, verum etiam in carne adhuc permanentes, Dei fideles nostros amicos quoque acceptare, qui nobis in hoc feculo suis orationibus debeant succurrere & in futuro. Inspiranre itaque clementia di- viia, pro emendatione morum nostrorum, remiffioneque omnium peccatorum, Ac pro anhnabus parentum nostrorum, omniumque fidelium defunctorum, donamus & reddimus altari quod est consecratum in honore sancti Victoris martiris, & sinctæ Marix fem per virginis, in nonasterio Maffilienii, monachisque tam prælenri- bus quamque futuris ejusdem loci » videlicet abbatiolam fanctl Victoris & lancti Petri, quorum ecclesia vifk est efle fica in episcopatu jam dicto Vascnfi, & in loco qui nominari solet Grafcllo > cum omnibus ecclesiis luis quæ ibi Ac fact e erunt, Ac cum omni honore quem habet Ac accaptabit Sc recuperabit. Ego Petrus jam dictus Vasensis urbis episcopus & canonici mei o præfcrip- tam siincti Victoris Ac lincti Petri ecclesiam in loco Grasollo fundatam, cum omnibus ecclesiis quæ ibi sunt Ac factx erunt > Sc cum omnibus quas habet rebus > Ac accaptabit Ac recuperabit, donavimus ex integro præ-1 scripto akari COnscCratO in honore sancti VictOris, san- ctxque Marix semper virginis in monasterio Mastilien- fi, & habitatoribus ejusdem monasterii tam præscnti- bus quamque futuris *, ea scilicct ratione ut omnia supra taxata, sibique concefla vel concedenda in perpetuum ipsi sine ulla inquietudine alicujus perfonz posti- deant. Hanc aurem donationis fixe guirpidonis carni- lam scribi f rarcepimus, manibusque propriis roborandam decrevimus, alios quoque ut firmarent rogavimus. Si quis vero eam annullare vel in aliquo impugnare præ- sumpserit, non valeat vindicare quod voluit, sed iram omnipotentis Dei incurrat. Ac omnes maledictiones qux in novo Ac in veteri testamento scriptæ sunt/uper cum cadant, nisi digna fatisfactione emendaverit. Acta anno ineam. Domini m li x. I I. Fundatio capellania in ecclesia Vafionensi a Raimundo episcopo. ANno Domini incarnationis 1319. videlicet 1. dic mensis Januarii nos Raimunduspennistione divu * na Vasionensis episcopus. Ad Vafionensem ecclesiam, cui licet immeriti difponente Deo præfidemus, mentis r.ostrx oculos dirigentes, ac etiam attendentes ex ea ab « tatis nostræ primordiis nutrimenta fere cuncta suscc- pifle, quodque illi magis tenemur obnoxii, a qua plura nobis beneficia obvenerunt > Ac dcliderabiliccr affectantes in ea cultum diVini numinis augme< tari, præfer- tim per summum ac magnificum corporis Sc sanguinis Dominici (aeramentum, quod viventes dirigat ac anu mabus fidelium defunctorum ad expi tionem pIoficiat peccatorum : Vasionensi capitulo ad infrafCnpta (pccia- litei convocato in quo præsentes erant venerabiles Ac dist : reti viri domini Guillelmus de Serinhano præposi- tus, Ricinus de Ajuriminione archidiaconus, Artau* > dus de Bellomonte saCiista, Faraudus de Bellomontc praecentor, Guillelmus de Rcdorcerio præcenror Tri- castinus, ac Petrus Guillelmi przposicus Tolomei fis, domini P*pæ capellauus, Ac sacri palatii causarum auditor valion. canonici, præscnte ipso capitulo Ac unanimiter consentiente : statuimus Sc ordinamus quod in Valioncnsi ecclesia sic de cetero una capellania, quam de novo statuimus & creamus perpetuis temporibus disponente Domino duraturam3de bonis quae acquifiVimus præscnti constitutione dotamus, Sc eidem capellanis irrevocabiliter astignamus > scilicet hospirium per nos ædificacum in horto quem emimus > Sc hortum eidem contiguum, quod hospitium Sc hortus sunt juxr^ cimiterium majoris ecxlcsiæ Vasionensis, Ac cenfronta- rur cum via publica. Statuentes & ordinantes quod in J holpicio supradkiO habitationem habeat, una cum ca- pcllanO nonro, qui nostram nrzdic am capellaniam tenebat 9 ille capellanus qci habuerit capellaniam domni R. prioris sancti Laurentii aiiundam, quam capella* niam constituit in ecclesia Vanoncnfi. Et li contingeret quod didi capellani discordarent, quod absir, voluimus, statuimus, ac eriam ordinamus, quod ille Vasionensis canonicus, qui in dicta ecclefia pro tempore fuerit de nostro hospitio Bellimontis, & aa quem collatio dictæ capcllaniæ pertinuerit, ut inferius continetur, cognofcat de ipsa discordia, Sc cos ad invicem concordare conerur. Et fi non postet eos ad invie— 21 concordare, liberam habeat facultatem domum prodieram Sc hortum alteri ex dictis capellanis de quo sibi videbitur astignandi, pocestace sibi retenta > quotiens sibi videbitur, mutandi afiignationem prædictam. Hoc ’etiam adjecto quod si contingeret praedictum nos episcopum, Vel quoscunque alios de hospitio Belli mentis, unam Vcl plures capellani as consticueie in ecclesia sijpra- dicta, quod capellani qui dictas capelLnias haberent ad diipositionem illius qui potestatem habebit conferendi nostram capellaniam praedictam, habitationem habeant in dicta domo & horto sub fqrma limili, de qua superius est expreflum, cum pocestace murandi lemcl vcl pluries, si casum discOrdix contingeret evenire. Jtem astignamus capcllanix pracdictæ servitia infra scripca qux emimus apud Rastcllum Blabi Sc pertin. a Guil- lelmo Hugonis quondam, prout conrinerur in instru. mento facto per manupi magistri Guillelmi Arnaudi notarii de Raftello, cujus instrumenti tenor inferius con. tinetur. Statuentes fic ordinantes de consensu Vasioncn- fis capituli supradicti, quod si contingeret alienari ali- ’quam de pofleflionibus pro quibus præstantur servitia lupradlcta, quod trezena Ac laudimia ad dictam capellaniam pertineant, sub ea tamen forma quod illa laudimia & trezena in ornamentis dictæ capellaniæ vel augmentum ejus perpetuum, sine diminutione ahqua convertantur, Sc illas alienationes laudent simul dictus capellanus, qui dictirn capellaniam habuerit, Ac dictui canonicus Vasionensis de hospitio Bellimontis. Sivero in dicta ecclesia canonicus de hospitio non fuerit, dictam laudationem faciat cum dicto capitulo præpofitus Vasion. fi præsens fuerit, & si præsens non fuerit, faciat eam archidiaconus cum dicto capellano ; Ac si non cflec præfcrsarch diac. faciat eam fimili modo sacrista, Ac si non eflet præsons siicrista, faciat eam sinaili modo præ- centor •, & in fine anni cujustibet teneatur dictus capd-