Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/858

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


lyi t N S T R 1 lanus de dictis trczenis & laudimiis reddere rationem illi > vel illis qui cum eo laudaverint venditiones praedictas, cujus vel quorum arbitrio fiat convectio dictorum trc- tcnOrum &laudimiorum in dictis ornamentis, vclau* gmento perpetuo capellaniæ prædictæ. Itcmaffignamus eidem cappcllaniæ quindecim libras Turon. pro emenda una vinea cappcllanix prædictæ. Itcmaffignamus

Custodia vero cappellaniæ prædictæ de bonorum ejusdem, cum eam vacare conrigcrir, ad dictum canoni* cum Vasioncnscm > qui pro tempore fuerit de hospitio Bellimonris, & si plure, fuerint, ad antiquiorem cantum pertineat : & n de dicto hospitio non cstct aliquis canonicus, ipfam custodiam habeat præpositus Vasio nensis. Ne vero super collatione dictæ cappcllaniæ contentio oriatur, statuimus ac etiam ordinamus quod ad illum canonicum Vasionensem, qui fuerit de hospicio 1 Bellimonris, & si plures fuerint, ad antiquiorem colla* tio ejusdem pertineat pleno jure, & si nullus ibidem canonicus fuerit de hofoitio siIpradicto, ad hæredem hospirii Bellimonris col atio prædicta pertineat, nec aliquis praedictorum dictam capellaniam teneatur Va-> sionenh episcopo prfcsentare, sed ipso jure & ipso f icto sua auctor itate propria dictus capellanus facta libi dicta collatione intrare valeat, quandocunque sibi placuerit, polscstioncITi capellaniæ prædictæ de jurium ejusdem » & eam libere poflidere. Ut autem dicta capcllania, cum eam vacare contigerit, diu non maneat in fuspenso, statuimus de ordinamus, quod ille ad quem dictæ capek ianiæ collatio pertinet, infia mensem a dic notitiæ vacationis eam teneatur conferre sacerdoti idoneo civitatis Vasionensis, vel statim alicui diacono 5 de si in civi* C tatc Vafionensi soccrdos nec diaconus inveniretur idoneus, conferatur fa.erdoti vel diacono ejusdem ecclesiæ servitori, qui in ejus fuistet servitio tempore quo dicta capcllania vacare cepiflec 3 de fi ibi talis non inveniatur idoneus, fiat ejus coli tio sacerdoti Vel diacono idoneo aliunde ; & si diacono consorVCtur *, ille in primis temporibus debeat ad ficcrdotium promoveri, dc interim eidem capellaniæ per idoneum deserviat sub* ftiturum, alias autem infirmitate ceflante personaliter eidem capellaniæ defer viat, & ad horas canonicas prout ceteri seryitores teneatur venire > & si, quod abfir, contingeret quod per tres menses a dicta capcllania sc ab- sentaverit morando alibi, etiam ex difpohtione episcopi, vel ejus mandato, nifi infra tres menses redierit, ipsi capellaniæ de ecclesiæ debitum cum effectu & omni do— I lo de fraude cestantibus servitium impensum, ipsi) iurc dc ipso facto vacet capcllania prædicta, & eam libere conterre valeat ille vel illi de quibus ftipra diximus : * negligentes cxtiterint in præmiffis post mensem prædic- tum collatio dictæ capetlaBiæ pertineat ad Va/1011 enses canonicos, qui tempore vacationis ejustiem capellaniæ residcntiam tacienc Vafionej de si aliqui ex relidentibus dicto mcnsc lapso fuerint, soli canonici qui tunc fuerint Vafione præsentes, vel etiam si fuerit unus solus, Collationem praedictam libere poflic facere pleno jure, vel teneatur absentes vocare, requirere, seuetiam cxpcctarc. Quia vero expedit quod bona dictæ capellaniæ fideliter conserventur i statuendo mandamus quod ille cui fiec collatio capellaniæ prædictæ, tempore collationis ejusdem in manibus conferentis præstet corpo— g raliter sicramentum, officium suum fideliter exequi, dc jura capellaniæ servare, inventariumque facere in fui initio de bonis dictæ capellaniæ : dictus vero capel* lanus ad honorem Virginis gloriosx, & beati Quinidii patroni nostri, de beari Dionysii, & omnium ciVium lupernorum, in akari sancti Dionysii mistam celebret singulis diebus, infirmitate tamen ac justo impedimento cestantibus, prædictam si quidem capellaniam sub forma prædicta statuimus, de eidem bona prædicta COn- ferimus ac eis aflignamus, eaquc ejus nomine constituimus poflidere, & quafi ad hoc nos G. * præposicus, Ricanus archidiaconus, Artaudus socrista, Faraudus {>ræcenror, Guillelmus de Rcdorterio^ & Petrus Guil- elini Vasion. canonici, videntes omnia este salubriter ordmacaA& ad divini cultus augmentum ad* specialiter J M EN T A L congregati & capitulum facientes, prædictis omnibus dc singulis ex certa scientia tanquam VafiOncnsc capitulum conscncimusb III. Tcjlamentum Petri de Cafo episcopi Vafionensis- IN nomine sanctæ & individuæ Trinitatis, Patris, dc Filii, de Spiritus sancti > amen. Noverint uni- vcrsi & snguli, przsentes pariter de futuri » hanc Veram dc publicam scripturam inipecturi, ac etiam audiruri,’ quod anno Dominica : incarnationis ejusdem millefimo trccenre/imo quadragcsimo octavo, de die prima mcnsis Julii j cum ignotum sit cuilibet humans cicaturæ quantum stct ac distet mortis futurus eventus, licet nihilsic I morte certius, nihilque incertius hora mortis, & etiam 3uia nemo in carne posirus potcst terribile Domini ju- iciutn aliquatenus CV.rare > igitur quilibet expectanS suam mifericordiam » sic suam deber purgare animam9 ur securus in die judicii, poffit ad stlampraesentiam dc dexteram pervenire. Idcirco nos fraces Petrus miseratione di Vina patriarcha Hierosolymitanus, administra- torque episcopatus Vasionensis, soni per Dei gratiam mente de sensir, de in mei bbna de valida mcmo- iia pcrscveranres de existentes, licet debiles de xgri corpore, ac infirmitate grayati 5 scientcs de conside- rantes quod dies hominis prout umbra pratereunt, dr ejus gloria tanquam fies agri. £c quia vero nihil magis debetur hominibus quam ultimx voluntatis ordinatio, libet sic status & licitum, quod iterum non reddit arbitrium, nolences decedere ab intestaro, cupientes p ; x- venirc dies nostræ labentis yitæ, Volentes de bonis nostris ordinare, de nostræ animæ proyidere, tcstamen- tum nostrum hOC, stsu hanc ulcimam voluntatem nosi. tram, quod, seu <pam nuncupaturum, seu nuncupaturam estc Volumus ad majorem & xcernam rei memoriam

! >ræscns scriptura interveniat. Nam facta hominum in criptis debent redigi, ut facilius memorix commendentur, de ne oblivione vel curftx temporis dediVii valeant in posterum deperire, facimus & de bonis, rebus, juribus > rationibus de actionibus nostris mobilibus dc immobilibus, de per se moventibus omnibus & quibut cumque per moaum infra scriptum & notarum disponimus de ordinamus testamcntum nostrum facientes. In primis animam nostram cum corporeis nexibus exuta > & diflbluta fuerit, Domino nostro Jesii Christo crea* tori alristimo de gloriosæ Virgini matri ejus, ac tori cx- lesti curiæ humilicer cum quanta poffumus instantia, reverentia & honore recommendamus, eligentes corpori nostro sepulturam, infra venerabilem ecclesiam B. Mariæ majoris de parochialis de Vasione. Irem volumus, mandamus, jubemus & ordinamus fieri exequias nostras juxta ordinationem & voluntatem executorum nostrorum infra nominandorum. Item legamus sive derelinquimus prædictæecclesix B. Mariæ pro emendis reditibus ad faciendum unum anniversorium perpetuum anno quolibet in eadem ecclesia tali die quali nos mori contigerit, quinquaginta stOrenos auri. Item legamus siVC relinquimus orædictæ ecclesia : B. Mariæ unum vcs** timcntum de noAris sacerdotalc minutum de completum ad ordinatiOnem de voluntatem executorum nostrorum inferius nominandorum. Item legimus fi ve relinquimus luminariæ prædictæ ecclesiae duos floreres auri semel tantum. Irem volumus, mandamus, jubemus & ordinamus, quod executores nostri infra nominandi poflint, valeant de debeant ordinare de aliis Vestimcn- tis nostris, & ea distribuere juxta eorum omnimodam voluntatem. Item legamus de relinquimus reVerendis- fimo de sstnctiffimo patri domino nostro papx & eius ca- meræ, ut nostram animam in ejus memoriamdc nbire- commenditam habear, quinquaginta florenos auri, dc calicem majorem nostrum. Item legamus siye relinqui* mus conVentui fratrum de Carmes LemoVicensis ciVica- tis pro miliis celebrandis, de ur nOstram animam in eorum memoriam habeant de beneficiis recOlligant, alium calicem nostrum, de L. florenos auri pro zdificiiscOn- venrus