Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/908

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est
202
INSTRUMENTA ECCLESIÆ BAIONENSIS.

tionem & elemotynam per mc factam manu propria juravi, quod de cetero non reclamarem, aut fiatribus moleftiam vel gravamen inferri vel molcftari permitterem, atque omnia perpetuo Hnniter & irrefragabili- tcr observanda tnccum > &…… obligo omnes illos qui mihi succedcnt in hereditate paterna. Nec omittendum puto quod ifti mex donationi inter alios probos homines interfuit domini Amanci... archiprefbytcro ejusdem cpiscopi, PetruS de Grammont prior tTUxiat, qui auctoritate pontificia cxcommunica- vit omnes illos qui de ccteio redamabunt, vr ! seopponent donationi & elemosynx, coram co & tantis perso- nis une tam solemnitcr factz. Verum quia generatio prætcrit, & mortalium labilis memoria noscirur esse, ne 5e hac ipsi mca largitione subrepens oblivio pofteris seminarium subminittret, sicut a me sokmniter eft at- ta, in scripto redacta, figilli mei caractere roboravi tcfti- bus subnotatiS qui præscntcs fuerunt. Signum Nicolai abbatis, & Bernardi de Luxia prioris, & vicarii de saudo Johannc provisoriS de Honcia, & Lup. Vcr- goniS monachi de Sordua subdiaconi, & PetruS deGratn- mont prioriScTUxiat archiprclbyteri episcopi, & Bernardi de Luxia patrini mci, & Bernardi d Agucrre, & ConftantinidEfttbans, & Petri Arnaldi Vasconis, Be. Arnaldi Ratnonet Dones, & aliorum quam plurimorum. Actum anno Incarnationis mccxxvh.

SUPPLENDA INSTRUMENTIS AuSCIBNSIS PROVINCIÆ. Ex tolltUiont instrumentorum a Rimerio Anglo odita. LitteraeGaftonis de Bcarn, dc non recedendo a curia regiS Angliz fine sua voluntate & licentia speciali. Noverint universi prcfentcs litteras infpecturi, quod die liinx proxima poft fcftum sancti Micnaelis anno Domini m. cc. LxxiII. in prsesentia reverendi patrii Girardi cpiscopi LcrroriensiS.de venerabili ; patris Gal- giardi abbatis Fygiaci. &c. Tom. II. paf. 13. 14. Dc senescallo Vasconix bona eccleuauica occupante. ILESIÆ BAIONENSIS. k Screnistimo principi domino Eduardo Dei gratia regi Angliæ illustri, Amanevus ejusdem permiflLne archi* epiiCOpus Auxitanensis, &c. datum vin. idus Mardi anno Domini m. cc. Lxxiv » Tom. II.p.i. Litceræ contra senclcallum Vasconix ecclefiæ bona diripientem, Regi Angliæ ditectx. Serenistimoprincipi domino Eduardo regi Anglix &c. Amanevus archiepi- scopus Auxitanensis, G. Letcorensis, C. Olorensis, H. Valacensis4A.Aquensis, P, Adurensis^A.COscranensis episcopi ejus sufrraganei^c. datum apud Auxim pridie nonas Fcbr. an. Dom. M CC.LxxIx.7w. II. p. iiq. Charta de discuflionibus inter subditos regis Angliæ & homines de potestate regis Castellæ, & comicis de J Bist : ay pacificandis. Rex ad quos &c. lalurem, &c. NoS de fidelitate & circumspectione provlda dilectorum & fidelium nostrorum Petri de sancto Johanne episcopi Baionæ &g tenore præsentinm concedimus potestatem &c. xxviiI. Aprilis m. ccc. XLiv. 7<w. F.p.415. Epistolaad P.cpiscOpum BaiOnx, & magistrum Gerar- dum de Podio ambastarores siipcr ligis incundisjac super matrimonio inter primogenitum regisCastellæ & Johan- namfiliam regis Angliæ. xx. Junii m. ccc.xLV. Tom. r* P » 4^4- De tractando cum rege Castellæ super ligis dC matrimonio inter primogenitum regis Castellæ & Johannam 3 filiam regis Angliæ. Univerfis dcc. Eduardus Dei gratia rex Franciæ & Anglix dcc. Noveritis auod nos fidelitate de circumspectione provida venerabilis patris Petri episcopi Bajonæ » de fidelium nostrorum dilecto* rum Petri de Fermec abbatis de sancta Cruce, magistri Johannis Wa wayn constabularii nostri Burdigalx.xxx. Aug. m. ccc x L v. Tom. K. pag. 47$. Fit adhuc mentio Petri de Strvieto abbatis S. Crucis Burdigaliavii. Murtu anno M.ccc. xivi. Tom.j.p. 498. 501. De arbi tritoribus super querelis inter subditos regum Anglix de Castellæ constitutis epistola ad P. episcopum Baionæ directa, xiv. Fcbr. m. ccc. xivin. Tomu 3 paguaio.


ADDENDA INSTRUMENTIS. ADDENDA INSTRUMENTIS AlBIENS is provincia. Littera R. * Albiensii episcopi ad J. abbatem.Ardnrel- lensem, ejusque monachos, qnibns improbat quod Ci- flerciensem ordinem diffament, & ex suo coenobio expellere nitantur. RDci gratia Albiensis ecclefiæ humilis minister, . dilecto fratri J. Ardurclleufi abbati cunctis- que fratribus syb ejus obcdicntia degentibus, salutem. Sinister & horribilis rumor ad nostras usque au » res pervenit, quod quidam ex vobis Cisterciensem ordinem ab Ardurellcnsi ecclesia, diffamantes, expellere conantur, cum conster nos vestris vestrique abbatis G. crebris petitionibus & abbatis Cadunenhs P. G. cen- scnsii & auctor i tace, nec non etiam ecclefiæ nostræ consilio, ac principum hujus terræ, Rotgerii scilicet de ’ Trencavclli atque Ermengaudi de Vintro, ncc non dc inultorum aliorum virorum nobilium, pro eodem ordine Ardurelli fubsticuendo ad Cistercienses scripfiflc, fcribendo impetraste. Contra nostram igitur rantOrum- que bonorum auctoritatem de consiliun^quosdam ve- strum inauietos machinari, contentione/que movere, reverentiflimumque fratrem nostrum Jobannem abbatem vestrum obedi^ntiæ filium sociosqueejus diffamare vehementer adrtiiramur 9 præsertim cum consilium nostrum cum abbate qui modo est Cadunensis, nuper fuit ut pax estet inter vos omnes ustjue ad generale capitulum Cistercii 9 ubi res tanta a toc bonis componeretur. Rogamus igitur vos de episcopali auctoritate vobis praecipimus, ne contentionis de mobedientiæ vel diflentiO- nts de intamiæ malo aures populi conturbctis>ne nomen Dei per vos apud nos blasphemetur. Valete. De cærero fraternitatem vestram hortamur curiofi- tatis vitium omnino cavere, & patientiam religioni yrihræ neccflarum solerti studio cullodirc, de rectori ordinis vestri unquam animarum Vestrarum pastori obcdientiam de reverentiam in omnibus de per omnia exhibere i quoniam justus judex in promptu habet in- obedientiæ malum per pastores ecclesiæ puniendo vindicare. Nos aurem de protectione Cisterciensium fratrum litteras domini p. Bicuricensis archiepistx>pi nuper accepimus quas vobis dirigimus. ADDENDA INSTRUMENTIS Mimatbnsibus. TNter bomagia exhibita variis episcopis Mimatensibus Xhoc invenimus.NoVcrint unirerfi præfentcs de futuri, quod ego Giurinus de Castro-novosnon coactus, non de- ceptusjlec præcibus alicu jus circumventus, sed mera dc spontanea mea voluntate de amicorum mcOrum, specu- Iltcr de mandato de voluntate domni Guarini (at. Guil- lelnuJdeCastro noVO decani Aniciensis avunculi tnei>& Bernardi de Castro noro fratris mei, bona fide de fine dolo confiteor & in veritate recognosco me recepi fle quondam & adhuc recipio de ceneo ad feudum francum in omnibus nomine B.Privati de pro ipso B.Privaro a reverendo in Christo patre Stephano Dei gracia epi- scopo Mimatensi castrum de S. Albano cum omnibus juribus de perrinentiis suis>& castrum de Apcherio cum omnibus dcc. de castrum de Monte-Alayraco>promittens eidem domino episcopo sub pœru cenrum nurcharum argenti, dc sub juramento a me corporaliter præstito, me non feciste aliquid, neque de cetero facturum, per quod recognitio de receptio lupradictx poflinc in aliquo retractari seu mutari dcc. Acta fuerunc apud Badar… iv. nonas Sepcemb.anno Dotn.millesimo ducenresimo xLV< Ex his intelligimxs Stephanxrn Mimatensem episco- pxm ibidem memoratum 9 sedtfse usque ad annum 1145. Aliud e fi homagium Guarini de Cafbv-novo militis domlni de Apcherio, exhibitum Guillelmo Mimatensi episcopo 9 pro cafiris de Apcherio, de SanRo— Albano A