Pagina:Gallia Christiana, 1715, T1.djvu/909

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


ADDENDA I b Monte-Alairaco, de Roquas, de Caftro-novo, pro i parte, de Rando pro parte, & pro pojsejsione in villa dc Crosanis. Legitur falium anno MXCI. calendis Martii indi&ione iv.sedlegi debuit M. cc. xct. in quo currebat indi fi. iv. cum anno 1091. conveniret indl&io xiv, Tunc sedebat Gu ille Imus Duranti, qui hoc anno mense Julio poffiffionem erat adeptus ; dr paulo po(l homagta excepit ; hoc in homagio legitur : Ad requifitionem debeo reddere Vcl succtstbres mei 9 vobis vel fucccstbribus vestris unum deprædictis castris… & postmodum vos vel succcflbrcs vcstri debetis illud restitucre mihi &c. & illo castro mihi vel lucccstbribus meis rcflicuro, debeo aliud castrum Vcbis… reddere ; & vos… illud incontinenti tenemini restitucre, & sic de ceteris castris… Confiteor etiam me debere reddere VObis domino epi- scOpo prædicto > & succcslbribus vestris unum de duobus castris, videlicet de SanctO Albano & de Monte- Alairaco tantum ad electionem vestram Si tamen guer* ram vos contingeret h.stxre, & ego de dicta guerra nollem vos juvare, vel etiam pro pace facta & finita guerra, vos & succcstores vestri debetis mihi & succelsoti- bus meis restitucre illud castrum, in co statu in quo illud receperitis ; scilicet cum victualibus, ac etiam armaturis. Et hinc, (tamine episcope, debetis dictum castrum tenere ad proprias expensiis. Veruntamen enim alterum dc dictis castris semcl in una guerra eligentes, aliud ca- ftrum in eadem guerra recipere non potestis vel habere. Alter Guillclmus Duranti fuperioris nepos initio fui cpiscopatus excepit etiam homagiltm Guarlni de Caftro- novo domini de Apeherio anno 1298. In notitia de fundatione monafterii fantla Enimlavir-{ ginis jn pago Gabalitano, dati sanflo Theofredo, memoratur Maganfredus prapofitus Mimatensis tempore Srephani episcopi anno circiter jji. In collett. fragm’. Aquiran. Dom. Eftlennot Tom III. p. 157. ADDENDA INSTRUMENTIS Cadvicensiius. Dc dono riganensif ecclesia coenobio fantti Saturnini Tolofa fallo. REsciicat rationalis mortalitas tam przfens quam fucura, iis elementis utcunque exaratis, quoa ego G. gratia Dei Cadurcensis episcOpus cernens B Maris lOCiimauO concinentur corpora SS. Virgmum Fidei, Spei&Chariratis.matrisquc earumSapientixperniciter. negligentia ac avaritia clericorum seu laicorum peflum— — dari ; ut est pastorahs oflicn depravata corrigere, & correcta servare, & valde inutile non puniri suo, si puniendus est alienOjCupiens evadere illud terribile quod Hcly quondam contigit scelere filiorum : deliberavi ibi canOnice vivere fecundum patrum decreta, id est. Au- gustini, Hieronymi & ceterorum. Jdcirco meorum consilio fidelium canonicorum concedo supradictutn locum sanctiffimi Saturnini ecclefix Tolofanx præposi- to futurisque præpofitis viræ regularis, quatinus quæ- cumque vitanda sunt > a siipradicto loco evellant & distipent, de quæ appetenda sunt plantent de adificenc. HOC factum est sub papa Gregorio, regnante Philippo, mense Junio in festiyirate Baptistæ Johannis, in qua dic Ugo Oriol, Giralezde Pradeil, & Ayincs deFelono & alii nonnulli ante altare B. Mariæ de Vigano fupra- dicto præposito B. Saturnini profestionem fecerunt, dc obedicntiam promiserunt, quem sijlpradictum Ugonem przpositus simcti Saturnini constituit ejusdem loci priorem.Sig. Petri Carcastensis episcopi. Sig. Raimundi G.lusmar de Barbara. Sig. Hugo Girals. Sig. Pontii Bernardi. Sig. GautbertdcFaurgas.Sig. Srephani prcs- byreri, & alii multi. In Rogerio abbate Mvifliacensi exhibuimus litteras Ildesonji comitis Talo fani poemtentis quod abbatem se- cularem dedijfes Mdiffiacen/i monaflerio. FVagmen tum chartularii Moi/fiacenjis exhibet nofttr D. Claudius Eftierinot tbm. K. Fragm. bift.pag. 4J9. in quo continetor placitum Tolofa habitum anno 1139. in quo Jedente eodem Ildefonso comite Bertrannus de Monte • tncensi ifte abbas secularis omni poteflatc in ecclesiam 9 & in clocaria spo liatur. S T R U M E N T I S. 20, ADDENDA INSTRUMENTIS RuTHENEK SIBUS. Littera B. Ruthenenjis episcopi ad Raimundum Tolofa- num comitem. IN nomine sanctz de individuæTrinitatis Arnen. Mi nifestum fit omnibus præfencibus de fu uri’quod B. Dei gratia Ruthenensis epicopus, de COnfilio de ex- prestb consensii nostri capituli> attendentes dr conside- rantes grata servitia de uniVerso benefici i nobis & prae- dece flori bus nostris eccleliæRuthenensiiCollata a vobis domino Raimundo Dei grana comite Tolosanojmar* chione Provinciæ, de a prjcdecc flo i ibus vcftris in arduis necefliratibus ecclefixnostræ, non fine magnis vestris de prædecestorum vestrorum laboribus cxpcr.sis : volentes præterita recompenfarc servitia, de pro futuris vestram gratiam adipisci : donamus3da|nus de in feudum concedimus vobis de succestbribus vestris in perpttuum podium quod vocatur * Femeiol cum Qrnnibus jurib is, pertinentiis de appenditiis suis. Quod * si quod podium cst alodium nostrum, de ecclesiæ Ruthcnci.sis, de ^uo nunquam recognoscendo vel aliter lespondinius, vrl aliter respondere debemus alicui domino temporali, confidentes & in veritate recOgnos.entes dictam donationem seu in feudum concestionem nos facere pro utilitate ecclesiæ Ruthenensis, cui dictum podium sit per se sterile, de nobis de ecclesiæ nostræ penitus inutile : dc caret omni fructu. Praedictum itaque podium liberum & abfolurum de jure nostro ecciefiæ nostræ, in voi dc succcstores vestros pleniffime transferentes, ex caufa, præfat.v donationis, & in Feudum conc flionis tradi-, mus iplum, vobis concedentes ut in auctoritate nostra de mandato nostro, poflitis postestionem ingredi corpcraiem, de ipsum podium construcre, de xdificarc pro vcstra omni roda voluntate, retinentes nobis de cc* clesiæ R ut h en en fi majus dominium quo i dominus debet habere in fcudo, videlicet ut in in> tatione domni episcopi Ruthenensis, & in mutatione feudani, de re* cognitionem facere, de sideliracem promittere fine ho- magio de sacrarocnto, vos de succellbres vcstri Ruthc* nen. episc. de ecclesix dcbcati. Ad bæc nos przfatus Raimundus Dei gratia comes Tolosae, marchio ProVinciæ a vobis dicto domino episcopo de ab ecclesia Ruthen. recipientes dictam do-R nationem, de in feudum conccstionem in forma præ- feriprade podio supradictO : pro pi xdicta donatione dc in feudum concemone donamus, damus, cOncedimus> dc remittimus si quid juris habuerimus, vel habere debemus in castro de Luzeso de perti entiis suis vobis domi nO episcopo de ecclesiæ Rurhcncrfi remistionem dc dcfemparationem a nobis alias super iis Eidam > prout in instrumenris inde factis plenius COntinetur, fpecia- liter COnformantes. Promittimus insuper vcbis quod de feudo prædicti podii fideles etimus de dcfenlorcs de feodo vobis de luccestoribus vestris de eccksiæ Rurhc- nensi. Horum omnium fune testes B aRillus aominus Biucii, PETRvs abbas simcti Pauli, Berbmgarivs Cenrulli, magister Raimundus de Vuel canonia Ru- thcnenfcs, W. Lorses archipresbyter Amiliani, Wil- LELMus Augcrii, PoNTIts Asteaudi magister Pori* l TIUs Baricia, WILtELMu s Jordani de Creflcllo, Gail- lardus de Opiano, WiLLELMus Gaufridi, Birnar- dus Jordani de Compicre, frater BerNAR dvs capellae nus domini comitia, GERARbus de Poaombus, AMbRICUs hostiarius, de Johanne Aurioli domi* ni comitis supradicti notarius, qui mandaro utriusque hæc fcripsit. Actum apud Luvcnsdn mense Maii anno Domini M. cc. xxxix. ADDENDA INSTRUMENTIS A R E t A T I R S 1 < P R O V I N C I Æ. £sc chartulario > feu authentico episcopali rubeo 9

! >*&• 303- SaCRAMENTALB EtISCO PORUM de provincia. EGo Pontius sanctæ Mariæ Aqdensis sedis nunc ordinandus episcOpus/lebitam lubjcctionem de reve- rentiarn & obedicntiam a SS. patribus constituum > Uk C C ij