Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/151

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

De squalibus motibus prscefsionis squino&iorum Si inclinationis nodiaci. Cap. vi. Mnis autem circularis motus diuerfus apparens,in quatuor terminis uerfaturteft ubi tardus apparer, ubi uelox tanquam in extremis, & ubi mediocris ut in medias.Quoniam a fine diminutionis 8i augmen ti principio,tranfit ad mediocrcmra mediocri grandelcir in uc* locitatem.Turlus a ueloci in mediocrem tendit;inde quod rcli* quum efi: ab squalitate in priorem reuertitur tarditatem. Qui bus datur intelligi,in qua parte circuli locus diuerfitatis fiuc a* nomalis pro tempore fuerit,quibus etiam indicqs ipfa anoma lite reftitutio peipitur. Vtin quadripartitocirculofit A fumme tarditatis locus,B crcfces mcdiocritas,c finis augmenti atq? prin cipiumdiminutioniSjD mediocritasdecrcfcens. Quoniam igi* tur,ut fuperius recitatum cft,aTimochariadPtolemsum prae csteris temporibus tardior motus prscefsionis squino&ioru apparens repertus eft,& quia squalis aliquandiu & uniformis apparebat,ut Ariftylli,Hipparchi,AgrippxX Menelai medio temporeobferuataoffendunt, arguit motum ipfum squino* «Siorum apparentem fimpliciterfuifTetardifsimum, 8C medio tempore in augmenti principio, quando cefifans diminutio, incipienti augmento coniun&a, mutua compenfatione efficie* bat, ut interim motus uniformis uiderctur. Quapropter Ti* mochareos obferuatio in ultimam partem circuli fub D A repo* nenda eft,Ptolemaica uero primum incidet quadrantem fub A B,R.urfusquiainfecundointcruallo a Ptolemso ad Macho* metu Aratenfem,ucIocior motus reperitur quam in tertio, de* clarat fummam ueIocitatem,hoc eff ,c fignum in fecudo tempo* risinterualloprsterqflrc,&anomaliamad tertium iam perue* niffe quadrantem circuli fub CD,& interuallo tertio ad nos ufep anomalis reff itutionem propemodum compleri,& reuerti ad principiumTimochareos.Namfi M. DCCC. XIX.annis a Ti* mochari ad nos totum circuitum in partibus qbus folet CCCLX copr?hendamus, habebimus pro ratione annoru CCCCXXXII» circuferentiapartiu LXXXV.S. Annoru uero DCCXLII; partes cxLvi,fcrup«Li.atcpinrclicjsannis DCXLV. reliqua circufere tiam partiu cxxvn.fcrup.xxxix.Hscobuia ac fimplici con S ictftura