Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/165

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

QUJC fit maxima differentia feftionum aequinocfli* alis & zodiaci. Cap» x.

ImiIimodo,qua»de mutatione obliquitatis fignife ri&»quino<ftiaIisexpofita fune, comprobabimus redle fe habere. Habuimus enim ad annum fecun* dum Antonini apud Ptolemaeum anomaliam fim= plicem examinatam partium xxiSi quartae, fubqua reperta eft obliquitas maxima partium xxm. fcrup.Li. fecundorum xx. Abhoclocoadnoftrum obferuatumfunt anni circiter M. cccLXXXVI i.inquibus anomaliae iimplicis locus numeratur part.cxLv.fcrup.xxim.ac eo tempore repericur obliquitas part.xxm.fcrup. xxvni.cum duabus fere quintis unius feru puli.Superquibus repetatur A B C circumferetia zodiaci,uel pro ea rctfta propter eius exiguitatem,# fuper ipfam anomali» fim plicis hemicyclium in B polo,ut prius. Sitcp A maximus declina tionis limes,c ininimus,quorum feru* tamur differentiam. Aflumatur ergo A E circumferentia parui circuli partium xxi. fcrup.xv.6i reliqua quadrantis B D partium erit EXvm.fcrup.xLV.To taautemEDF fecundum numeratione part.cxL v.fcrup. xxim, 8i reliqua D r part. LXX vi.fcrup.xxix. Demittantur E G 8i F K perpendi culares diametro A B c.Erit autem G IC circumferentia maximi cu- culi,propter differentiam obliquationum a Ptolem»oad nos cognita,fcrup.primorum xxn. fecundoru L VI . Sed G B retflac fimilis,dimidia eft fubtendentisduplum E D,fiue ei arqualis par tium 952.quarum fuerit acinftar dimetientis part. looo.quaru eflet etiam K B fcmifsis fubtendentis duplum D F part. 973.datur tota G K partium earum jpoy.quarumeft A C 2000.Sed quarum GKfueritfcrup.primorumxxn.fecundoruLVi.eritAC ferup. xxim proxime,inter maximam minimamcp obliquitate diC® ferentia quam perferutati fumus.Qua conflat maximam fuifle obliquitateminter Timocharim&PtoIemarum partiu xxrn* ferup,L 1 i,copletoru,atqj nuneminima appetere partiu xxm.