Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/172

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

non minori folertia poft obitum Alexandri anno M.CC. vr. a*q noftium Autumni confidcrauit, inuenitqsipfumfuiflc poft fc* ptimumdiem mcnfis Pachon innodkfequen te horis vn.&du abus quintis fere,hoc eft,ante lucem diei odlaui per horas mi, Si tres quintas. Hanc igitur confiderationem fua ad illam Pto= lemari conccrnedo facftam anno tertio Antonini,una hora poft; ortum Solis, Alcxandria: qua: decem partibus ad occafum di ftat ab Arata,eam ipfam ad meridianum fuum Aratenfem coce quauit, ad quem oportebat fuifte una hora 51 duabus tcrtrjs ab ortu Solis. Igitur in intcruallo equaliu annorum DCCX L I I I. erant dies fuperftui CLXX vm.hora:xvii.& tres quinta:, pro aggregato quartarum in dies CLXXX v.&dodrantcm. Defici* entibus ergo diebus feptem , 6i duabus quintis unius hora:, ui* fum cft centeftmam Si fextam partem deefle quarta:. Sumptam ergo c feptem diebus & duabus quintis hora: fecundum annoru numerum feptingentelimam Si quadragefimam tertiam parte, &funt fcrupulihorarq xm.fecundaxxx vr.reiecitdquadran te, & prodidit annum naturalem continere dies cccLXv.ho* ras v. ferup. prima XLVI. fecunda xxim. Obfiruauimus Si nos Aututnni arquinoctiuinFrucburgo, AnnoChrifti nati M. D. xv. decimooctauo ante Calend. Otftobris, erat autem poft: Alexandri mortem anno ^Egyptiorum M.DCCC.xL.fexto die menlis Phaophi hora dimidia poft ortum Solis. At quo* niam Areca magis ad orienteeft hac noftra regione quali xx v gradibus,q laciunt hor. ir.minus triente.Fuerut ergo in medio temporeinterhocnoftrum& Machometi Amentis a:quino# tftium ultra annos itgyptios Dcxxxni.dics CLIII, hora: vr. Si dodrans hora: loco dierum CLvm.Si vi.horarum. Ab illa uero Alexandrina Ptolemad obferuatione ad eundem locum 8i tepus noftra: obferuatioisfunt anni -Egyptij M.CCCLXXvr, diescccxxxn.6Choradimidia:differimusem ab Alexandria quali per horam una. Excidiflent ergo a tempore,quidem Ma* chometi Aratelis nobis in Dcxxxrn.annis,dies v.minusuna hora & quadrante, ac per annos cxxvm. dies unus. APtos lema:o autem in annis .M. ccc,LXXVi.diesxn.fere,& fub ati= nis cx v.dies unus.efftg