Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/173

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

Accepimus etiam ueriuimcequinoftium,quod fatftu eft anno ftquente a ChriIlo naro M. D. x v 1.1 II i.horis & triente poft me dium noftisad diem quintum ante Idus Martii, funtfcp ab illo uerno Ptolemxixquinoctio (habita meridiani Aiexadriniad noftrum comparatione) anni /Egypiij M. CCC. LXXVI . dies cccxxxii.hora* xvi.cum triente,ubi etiam apparet impares eftexquinocftiomm uerni& autumni diftaniias. Adeomulru intcrelt,uc annus Solaris hoc tnodofumptus xqualis exiftac. Quod enim in autumnalibus arquinoftijs inter Ptolemxum 8C nos, prout oftenfum eft.iuxtaarqualem annorum diftnbutio» nemcentefima& quintadecima pars defuerit quadranti diei, non congruit Machomctano Aratenfi xquinotftio ad dimidi um diem,Ncq? quod eft a Machometo Arateii ad nos,(ubi cen teiimam uigefimam otftatta partem diei oportebat deeiTequar ta?)confonat Ptolcmxo.fedpnecedirnumcrusobferuatum illi us xquinoiflium ultra diem totum,ad Hipparchum fupra bidu um.Similiter &Machometi Aratelt ratio a Pcolemxo fumpta, per biduum tranfeendit Hipparchicum aequinoctium.R.e<ftius lgituranni folaris xqualitas a non errantium ftellarum fphte* ra fumitur,quod primus inuenit Thebites Chorae filius,& eius magr.itudinemeire dierum CCCLXV. fcrupuforuin primorum xv.fecundorum xxni.quxfunthora? vi.fcrup primaix. fe= eunda XII.proxime fumpto uerifimiliter argumento, quod in jequinocliorum conuerfionumcpoccurfu tardiori longioran* nus uideretur,quam in ueIociori,idq? certa proportioe. Qtiod fieri non potuit,nifiaequalicasefretin comparatione ad fixaru ftellarum fphaeram.Quapropter non eft audicdus PtoJemcus in hac parte,qui abfurdum & impertinens exi ftimauir,annuam Solisxqualitatemetiriadaliquam ftellarum fixarum reftitu* tione, nec magis congruere,cp ii a loue uel Sarurno hoc faceret aliquis. Icaq* in promptu caufa eft,cur ante Ptolcmccu logiorfu ericannusipfetcmporarius,cj poft ipfum multiplici dttferccia faftus eft brcuior.Scd circa annuqcpafterorerida fiue fi der cum poteft error accidere,in modico rame,ac longe minor eo,que iX explicauimusjdqjproptcrea,quod idem motus centri terra: cir ca Solem appares etia inaequalis exiftit alia duplici