Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/174

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


Quarum differentiarum prima atq; fimplcx anniucrfariam ha» bct rcftitutioncmraltcra qux primam permutando uariat,Ion« go temporum traclu percepta eft. Quo circa neqj fimplcx neqj facilis eft cognitu ratio annute xqualitatis.Nam fi quis fimpli» citer ad certam alicuius ftellc,locum habentis cognitam diftan fiam ,uoIueritipfam accipere (quod fieripoteft ufu Aftrolabij mediante Luna5quemadmodum circa Bafilifcum Leonis expli cauimus) no penitus uitabiterrorcm,nifi tunc Sol propter mo tum rerrcc,ucl nullam tunc profthaphxrcfim habuerit,uc! fimi Iem Si xqualcm in utroqj termino fortiatur. Quod nifi euc- nent, Si aliqua penes inaequalitatem eorum fuerit differentia, no utiqj in temporibus aequalibus aequalis circuitus uidebitur accidiiTe. Sed fi in utrocp termino tota diuerfitas dedufta, uel pro ratione adhibita fuerit, perferum opus erit. Porro ipfius quocpdiuerfitatisapprxhenfio, praecedente medij motus,que proptereaquxrimus, exigit cognitionem. Veruntamenut ad refolutionem huius nodi aliquando uenfamus, quatuor omni¬no caufas inuen imus inaequalis apparcntiae.Prima eft inxqua= litas praeuentionis xquinocftiorum quam expofuimus, Altera eft qua Sol figniferi dreumferentias inaequales intercipere uide tur,quae fere anniueriaria eft. Tertia, qux etiam hanc uariar, quarnq; fecundam diuerfitate uocabimus. Quarta fupereft, que mutat abfides centri terrae fummam Si infimam, ut inferius ap* parebit.Ex his omnibus fecunda folummodo nota Ptolemxo, qux fola non potuiffet inxqualitatem annalem producere, fcd exteris implicata magis id facit. Ad dcmonftranda uero xqua* litatis Si apparentix Solaris differentiam, exacftifsima anni ra tio non uidcturneccflaria,fed fatis effe fi pro anni magnitudu necccLXV.diescum quadrante caperemus in demonftratio^ nem,in quibus ille motus primx diuerfitatis completur. Quan doquidem quod c toto circulo tam parum diftat,in minori fub fumptum magnitudine penitus euanefeit. Sed propter ordinis bonitatem acfadlitatem dotffrinx motus xquales annux reuo lutionis centri terrx hic prxponimus,quos deinde cum xquali tatis Si apparentia: differentes per demonftrationes neceffari- asaftruemus.