Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/188

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

quo fi clcucntUr i C,D x.equales ipfi A Q,H B,reman« c D partium LXXxvi.fcnip.Li.8C quod reliquu eft ex c D A.ipfum D A part. LXXX VII i.fcrup. x LI x. Sed pari, LX XX vi.fcrup. Li.rcfpon- dentdics LXXXVIII.SC otflaua pars diei partibus LXXX VI I I. ferup. xnx.dics xc.8C otftaua pars diei,qux funt horae m. in quibus fub arquali motu telluris Sol uidebatur pertranfire ab Autumnali arquinodio in Bruma, SCquod reliquum eft anni i Bruma in aerquinodiu Vernum reuerti. Hxcquidem Ptolc- mxus.non aliter quam ante fcab Hipparcho prodita funt, etia fcinucnifircteftatur.Quamobrcm cenfuit 8C in reliquum tem¬pus,fummam abfidem xxim.grad.8C s. ante tropen xftiuam, 8C eccentroteta uigefimamquartam,ut dieff um eft,partem, eius qua: ex centro eft,perpetuo permanfurum. Vrrumc£ iam inuc- nitur mutatum,differentia manifefta. Machomctus AratcnGs ab xquino&io Verno ad Aftiuam conuerfionem dies XCIII. fcrup.xxxv.adnotauit: ad Autumnale aequinoctium dies c LXXXI i.fcrup. xxx v i l.e quibus iuxta P tolcm ari praefer iptu elicuiteccentrotetapart.nonamplius 3q.7.quarumquacex c en troeft ;oooo. ConfentithuicArsachelHifpanusineccentrotc tis ratione,(ed apogeuprodiditanrefolftitium part. xi i.fcrup. x.quod Machometo Aratefi uidebatur part. vi i .(crup.x LUI. ante idem folftitium.Quibus faneindicqs deprehenfum eft, ali am adhuc fupereflfe differentiam in motu centri terra;,quod eti am noftra; aetatis obferuationibus coprobatur. Nam a decem 8C pluribus annis,quibus earum rerum perferutandarum adic- cimus animum,ac pradertim anno Chrifti M.D.xv.inuenimus abxquinodlio Verno in Autumnale dies compleri CLXXXVI ferup. v.s.SCquo minus in capiendisfolftitijs falleremur, quod prioribus interdum contigiftc nonnulli fufpicantur, alia qua;» dam Solis loca in hoc negotio nobis adfciuimus,qux etia prae¬ter xquinocfiia fuerunt obferuatu neutiquam difficilia, qualia funt media fignorum,Tauri,Leonis, Scorpq, & Aquari].Inue* nimus igitur ab Autumni aequinodfio ad medium Scorpij di¬es XL v.icrup.xvi.ad Vernum xquinotffium dies CLXX vm, ferup. L i II,s. Aqualis autem motus in primo intcruallo parti¬um eft XLI m.fcrup.xxx vii.In fecundo part.CLXx vi.fcrup. xix, Qui=